DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 93     <-- 93 -->        PDF

L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(ća.p.t o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
šumarske Akademije znanosti – Firenze)


iz broja 4. srpanj – kolovoz izdvajamo:


Orazio Ciancio:


Modeli održivog gospodarenja šumskim sustavima
radi očuvanja složenosti i biološke raznolikosti


Ovaj broj časopisa donosi priloge prezentirane u
okviru Nacionalnog istraživačkog projekta organiziranog
u Firenzi 15. veljače 2005. g., kojeg je financiralo
Ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja.


Održivost i bioraznolikost su međusobno ekološki
povezane. Bioraznolikost nije jedini parametar koji definira
kriterije očuvanja ekosustava, ali ipak predstavlja
razlikovni znak prirode i tvori osnovu ekološke stabilnosti.
Koncept biološke raznolikosti predstavlja
mnogo više od obične zaštite pojedinih vrsta i biotopa,
obuhvaća funkcioniranje ekosustava i uključuje evolutivne
procese među sastavnim komponentama.


Kritične točke za očuvanje složenosti i raznolikosti
talijanskih šumskih sustava uglavnom proizlaze iz dva
suprotna fenomena:
a) uznapredovala ekonomska marginalizacija, koja


može vratiti unatrag evolutivne procese,


b) pojednostavljenje zahvata nad kulturama s koncen


tracijom u otvorenim i tržišno interesantnim šuma


ma (panjače).


Koncept pretpostavke za održivo gospodarenje ovog
Projekta temelji se na:


1.
šumarstvu na prirodnoj osnovi,
2.
renaturalizaciji jednostavnih šumskih sustava i
3. povratu tradicionalnih oblika gospodarenja, putem
integracije očuvanja biološke reprodukcije i povijesno-
kulturalnih vrijednosti.
U ovom Projektu sudjelovalo je 8 istraživačkih jedinica
talijanskih sveučilišta: Sveučilište “La sapienza” –
Rim, Sveučilište Torino, Sveučilište Firenza, Sveučilište
Tuscia, Sveučilište Calabria, Sveučilište Parma, Sveučilište
Basilicata i Sveučilište Padova. Ovaj projekt
dao je velik doprinos znanstvenom, eksperimentalnom i
tehničkom planu, koji će koristiti operativi i dati novi
impuls aktivnostima za očuvanje biološke raznolikosti i
složenosti šumskih sustava.


Susanna Nocentini:


Očuvanje složenosti i biološke raznolikosti šumskih
sustava


Definicija modela održivog gospodarenja šumskim
sustavima za očuvanje biološke raznolikosti zahtijeva
kompleksne analize interakcija koje obilježavaju funkcioniranje
ekosustava preko višestrukih prostorno-vremenskih
odnosa.


Karakteristike prirodnih sustava kontinuirane su
promjene, te nije cilj očuvati “status quo”, već postići
da populacije mogu prihvatljivo odgovoriti na ambijentalne
promjene. Mnogi procesi koji proizvode i podržavaju
biološku raznolikost šumskog ekosustava dogodili
su se u dalekoj prošlosti, te da bi se razumjela sadašnjost
potrebno je poznavati prošlost. U istraživačkom
promatranju evidentno je da različita razdoblja
proizvode različite rezultate.


Ekosustavi nisu ograničeni nepropusnim granicama.
Prostorni okvir u kojemu se odvijaju različiti procesi
od osobite je važnosti za njihovo funkcioniranje,
te znanstvenici pridaju veliku pozornost utjecaju rascjepkanosti
i prostorne izolacije staništa na karakteristike,
vitalnost i mogućnost očuvanja populacije.


Talijanski šumski krajolik sastavljen je od skupa različitih
karakteristika, koje su proizvod interakcije njihove
povijesne kulture, načina gospodarenja i kvalitete
staništa. Tako za očuvanje bioraznolikosti treba djelovati
u vremenu i prostoru različitim izborom gospodarenja.


Kao primjer mogućnosti u planiranju očuvanja biološke
raznolikosti autorica članka navodi različite
inačice u gospodarenju šumama, vodeći računa da je u
Italiji najčešći oblik gospodarenja panjača.


Predložene uzgojne opcije su:


1.
nastaviti s gospodarenjem u obliku panjača,
2.
vršiti konverziju u složene panjače,
3.
razvijati konverziju u visoku šumu i
4.
ostaviti panjače prirodnoj evoluciji.
Ove različite opcije imaju različite učinke na raznolikost
strukture i funkcionalnost šumskog pokrova te
izgled krajolika.
Od posebne je važnosti planirati u vremenu i prostoru
te različite opcije, ali također voditi računa o
zaštiti delikatnih predjela, kao na primjer remiza za
divljač i mjesta za reprodukciju i gniježđenje
zaštićenih životinjskih vrsta.
Šumski ekosustavi su složeni biološki sustavi na
koje utječu prirodni i antropološki čimbenici koje treba
ispravno valorizirati, a način gospodarenja prilagoditi
vremenu i prostoru radi očuvanja te vrijedne povijesno-
kulturne baštine.


Federico Maetzke, Davide Travaglini:


Šume pinije u Toscani – prijedlozi gospodarenja


za očuvanje biološke raznolikosti


Priobalni borici u Toscani pokrivaju više od 5600 ha,
a sastavljeni su pretežito od pinije (Pinus pinea L.), primorskog
bora (Pinus pinaster Ait) i djelomično od alep
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 94     <-- 94 -->        PDF

skog bora (Pinus halepensis Mill.). Po podrijetlu su
umjetno podignuti sustavi, koji su se s vremenom naturalizirali
u priobalni krajolik.


Već od 1600. g. započeta je sadnja borova u cilju
zaštite tla izloženog jakoj eroziji, ali i za proizvodnju
jestivih plodova – pinjola. Sadilo se paralelno s obalom,
a često na široke zone uklonjene makije, ili na
pješčane priobalne nanose. Tijekom vremena ovi su
borici postali vrijednost od općeg interesa s ambijentalnog,
povijesno-kulturalnog i turističko-rekreativnog
stajališta, što je potaklo istraživanja za odabir adekvatnih
strategija gospodarenja. Tradicionalno gospodarenje
boricima pinije koji su podignuti kao visoke jednodobne
kulture za proizvodnju plodova (i drveta), sastojalo
se u goloj sječi nakon ophodnje od 70. do 90. i


100. g. i naknadnom umjetnom obnovom.
Primjena ovog oblika gospodarenja zahtijeva uklanjanja
postojeće vegetacije drveća i grmlja radi obavljanja
sadnje biljaka ili sijanja sjemena. Sljedili su razni
uzgojni radovi: čišćenje, kresanje grana i prorede, kojima
se s vremenom regulirala početna gustoća. U literaturi
postoje različiti prijedlozi o početku tih zahvata te
broju stabala po hektaru u raznim periodima starosti.
Tako na primjer Biondi i Righini (1910. g.) predlažu čišćenje
u 7. godini starosti da bi se dobila gustoća od 4000
biljaka po ha, te prorede sa kresanjem grana u 12., 19. i


27. g. s pratećom gustoćom od 800, 200 i 100 stabala po
ha. Kod drugih autora uzgojne mjere su skoro istovjetne
sa razlikama u periodima uzgojnih intervencija.
Radi pronalaženja adekvatnog gospodarenja s priobalnim
boricima vršena su istraživanja na dvije lokacije:
borik Versiliana u provinciji Lucca i borik Tomboli
di Cecina. Iz istraživanja na ove dvije lokacije proizlazi
da je ispod dominantne etaže borova jako razvijen
sloj drveća i grmlja sastavljen uglavnom od autohtonih
vrsta, što osigurava bogatu biološku raznolikost. Sa
gledišta izgleda krajolika i rekreativno-turističkih zahtijeva,
ovo stanje odgovara sve do momenta kada se
zbog starosti trebaju ukloniti dominantna stabla koja
upravo daju specifičan izgled krajoliku. Zbog toga su
istraživanja fokusirana na tretiranje istodobnih borika i
iniciranje procesa za postizavanje raznodobnosti uz
moguću prirodnu obnovu. U tu svrhu potreban je pristup
sa sustavnim uzgojnim zahvatima koji prate evolutivni
razvoj postojeće vegetacije.


Ti sustavni uzgojni zahvati predlažu se u nekoliko
alternativa:


1.
postepena zamjena borovih sastojina sa stabilnijim
suvislim sastojinama koje ekološki pripadaju
ovom području. Ta alternativa osigurava uspostavljanje
stabilnog šumskog kompleksa, ali donosi
progresivni gubitak dosadašnjeg identiteta, bez četinjača
koje su obilježavale krajolik.


2.
transformacija istodobnih borovih sastojina s opreznim
i često ponavljanim zahvatima na malim površinama
u raznodobne sastojine. Ova alternativa osigu


rava ostanak borova, ali uz pratnju vrsta mediteran


ske makije. Uz pažljive uzgojne zahvate osigurava


se prirodna obnova borova, a u nekim slučajevima


potrebno je unositi sadnice.


3.
progresivna obnova borika u većim grupama sadnjom
sadnica čime se dobiju istodobne skupine. U
čistine nakon sječe ili uginuća stabala mogu se unositi
zajedno pinije i česmina i to rasadnički materijal
većih dimenzija (u makrofitokontejnerima lokalne
proizvodnje). Ako se ovakva obnova vrši progresivno
u vremenu i prostoru dobije se nakon dužeg
vremena mozaik raznodobnih grupa borova, koje
daju sličan izgled uobičajenom krajoliku. I u ovoj
situaciji potrebno je održati sloj česmine i makije
ispod borova.
Očito je da 2. i 3. alternativa omogućuju veću sigurnost
postizanja kompromisa između zadržavanja
“produktivnih borika” i očuvanja florističke raznolikosti.
Biološku raznolikost povećava oko 20 vrsta grmova
i stabala koji su uključeni u ove formacije.


Važno je napomenuti da uz povoljnosti održavanja
raznolikosti biljnog sastava treba biti oprezan od opasnosti
invazije egzota, od kojih su najagresivnije bagrem
i jasen. Predložene mjere gospodarenja temelje
se na potrebi očuvanja prisutnosti pinija u priobalju
Toscane, jer one daju glavno obilježje krajoliku, te iz
toga proizlazi potreba za još detaljnija istraživanja.


Giovanni Bovio, Raffaella Marzano, Gianfranco
Minotta:


Procjena šumske biološke raznolikosti na opožarenim
površinama


Šumski požari imaju velik negativan utjecaj na šumske
ekosustave, a posebice ako se radi o požarima velike
frekvencije. Kako je očuvanje biološke raznolikosti u
razdoblju od desetak godina postao jedan od esencijalnih
čimbenika, problemu učinka požara posvećuje se
sve veća pozornost. Popis kriterija za očuvanje biološke
raznolikosti vrlo je širok, a jedan od osnovnih je poznavanje
koje su vrste prisutne u šumi, gdje su lokalizirane i
koliko su otporne na negativne utjecaje.


Prirodni negativni utjecaji mogu djelovati na brojnost
vrsta, na procese obnavljanja i na biološku raznolikost.
Sve vrste nisu jednako otporne na negativne
utjecaje, a negativni učinci ovise o tipu i intenzitetu
štetnog djelovanja. Od svih negativnih prirodnih utjecaja
na šumu požar se nalazi na prvom mjestu. Posljedice
požara ovise o ponašanju vatre te o njenom djelovanju
u vremenu i prostoru. Utjecaji požara trebaju
uvijek biti procijenjeni, uključujući istraživanje o posljedicama
u kraćem i dužem razdoblju.


U ovom članku autori su analizirali utjecaj požara
na biološku raznolikost u mediteranskim šumskim