DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 77     <-- 77 -->        PDF

I. Božičević: KARLOVAC SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632
tako nevaljali službenik – kao strašilo za druge – najstrožije
kazni ili otpusti od službe. Ako se lugar otpušta
od službe, treba odmah ujedno drugoga za lugara
predložiti i čekati dok o tom stigne odluka.


21.Lugari i čuvari ne smiju nikomu dati da izvaža ili da
si izvesti dade ni pojedina mala ni velika stabla niti
više takovih, a niti izvale, ako ne donese zajedno
doznačnu cedulju od šumara (u kojoj je naznačena
vrst i quantum drva), a ne smije im drugo drvo doznačiti
nego samo onakovo kakovo je u doznaci naznačeno,
pa bio on dotičnom prijatelj ili nebio. Lugara
ne smije nitko, pa ni šumar, upotrebljivati u nikakove
druge osim jedino u službene svrhe.


22.Pošto se ni pod stojećim ni pod ležećim stablima
nemože mladik dizati, to se ne smije ni jednoj stranki
dozvoliti, da joj doznačeno drvo preko 1 godine
dana u šumi ostane, inače ga gubi. To je tim opravdanije,
što se kasnim izvozom ošteti puno novo nikloga
mladika.


23.Glede primanja dohodka od šume t. j . šumske taxe
(Stammgeld) slijediti će posebne odrede, a dotle
ima šumar voditi valjanu šumsku zabilježnicu, u
koju će bilježiti koja vrsta drveća, iz koje šum. sreza,
komu i kada je doznačena. Ta će knjiga služiti za
kontrolu šumske taxe.


24.Čim se u šumi koji put pokvari ima se to odmah prijaviti
General-Ober-Cdi, da se mogu pozvati na to
obvezane stranke da ga poprave te, da se odredi gle


de troška, ako bi kod toga kakvi nastati mogao.
25.Pod pretnjom stroge kazne nesmije nitko bilo od
bogata bilo od siromaha, primiti niti novac, niti
stvari niti se dati častiti pa bilo to pod ma kojom izlikom,
a naročito je lugarima i čuvarima pod pretnjom
osjetljive kazne zabranjeno takovo šta primati
ili dapače zahtijevati.
26.Bude li tro od General-Comande izaslan da pregleda
šume, biti će dužnost šumara da bude prisutan te
da daje potrebita razjašnjenja.
27.Šumara se ne smije udaljiti iz svog sjedišta bez prethodne
pismene prijave i na to uslijedivše dozvole
od General-Comande.


U ostalom nije moguće u ovoj instrukciji spomenutu
sve, što je za izvršivanje previšnje službe nužno, niti
opisati razne malenkosti skopčane sa šum. uredovanjem;
stoga će biti dužnosti svakoga šumara da kao
uredan i vijeran službenik pazi na sve što treba, jer je
na to obvezan svojom prisegom.”


Na kraju ovoga povijesnoga napisa zahjvaljujem na
stručnim savjetima i pomoći mons. dr.-u Mili Bogoviću,
biskupu gospičko-senjskom i prof. dr.-u Milanu
Kruheku, ravnatelju Hrvatskoga povijesnoga instituta
u Zagrebu. Srdačna hvala svim kolegama i prijateljima
na pomoći koju su mi pružili.


LITERATURA – References


B ož i če v i ć , I., 2000: Uzorak za pisanje i izradu
Šumske kronike za sve šumarije Uprava šuma
Delnice, izdavač Uprava šuma Delnice.


Božičević, I., M. Radočaj: Šumarstvo Slunjskog
kraja, Šumarski list 127(11–12): 597–608.


F r a s , F. J., 1998: Topografija Karlovačke vojne krajine,
Ličke župe Gospić.


Ilustrirana povijest Hrvata, 1971: Grupa autora,
“Stvarnost” Zagreb.


K l a i ć , V. , 1981: Povijest Hrvata od najstarijih vremena
do svršetka XIX stoljeća, Knjiga I–V, Nakladni
zavod Matice Hrvatske, Zagreb.


Klepac, D., 1997: Iz šumarske povijesti Gorskog kotara
u sadašnjost, Hrvatske šume Zagreb.


K o so v i ć , B., 1914: Prvi šumarski stručni opis i nacrt
šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske
međe do Mrkoplja i Ogulina. Šumarski list.


Kruhek, M., Cetin, 1997: Grad izbornog sabora kraljevine
Hrvatske 1527., županija Karlovačka.


Kruhek, M., 1993: Graditeljska baština Karlovačkog
pokupja, Matica Hrvatska, Karlovac.


Lopašić, R., 1895. Oko Kupe i Korane; Zagreb
1895, Matica Hrvatska.


Monografija Gorski kotar, Delnice 1981: Izdavač:
Fond knjige “Gorski kotar” Delnice. Grupa autora,
za šumarsku povijest Stjepan Francišković.


Radeka, M., 1975: Gornja krajina – karlovačko vladičanstvo,
Zagreb.


S e v e r i n s k i , V., 1966. Dvjestogodišnjica šumarije
Krasno. Šumarski list 1966., 448-459.


Š i š i ć , F., Povijest Hrvata. Pregled povijesti hrvatskog
naroda 600.–1526. I dio i Pregled povijesti hrvatskog
narod od 1526-1918. g. II dio, Slobodna
Dalmacija, Marijan tisak.


Šumsko gospodarstvo Delnice 1960–1980: S osvrtom
na prošlost šumarstva Gorskog kotara, Delnice
travnja 1981. Izdavač Šumsko gospodarstvo
Delnice.


Va n i č e k , F., 1875: Speciälgeschichte der Millitargranze,
Wien.