DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 75     <-- 75 -->        PDF

I. Božičević: KARLOVAC SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632
Teško je bilo odrediti cijenu robe, koliko bi se trebalo
platiti graničarima iz skladišne kase. Zaključak je
bio da te dogovore o cijeni dogovara skladištar s dostavljačima
i vozačima. U slučaju spora nadležna je General
– Comanda i šumski ured.


Direktor Franzoni izračunao je cijenu drveta na panju
po vrstama drveća za ovdašnju Filial – Millitaer –
Kasu. To je šumska taksa ili novac po stablu (Taxa des
Waldrecht oder Stamm gelds).


Razmirica između Karlovačkog generalata i grada
Senja odnosi se na granicu jurisdikcije grada Senja i
Karlovačkog generalata. Prijedlog je napravljen, a pot


vrdila ga je carica kraljica Marija Terezija 12. listopada
1764. godine. To je privremeno rješenje, a građani grada
Senja mogu slobodno uživati zemljište u krugu pola
sata hoda od središta grada Senja. Carica će odrediti
povjerenstvo za konačno riješenje.


Određuje se major pl. Winkelmann da sa izaslanicima
grada Senja graničnu crtu prenese i označi na terenu.
Vojni zapovjednici smiju svoje graničarske straže
postavljati samo do određene granične crte. Ipak se
građanima grada Senja smanjuje prirez. Oni neće trebati
eraru plaćati više od desetine u ovdašnju vojnu


eraru pblagajnu
uu
zza
aa sve tunere postavljene na moru.


jn


INSTRUKCIJA-NAPUTAK ZA ŠUMARE WALDBEREITERE SVIH CARSKO
KRALJEVSKIH MILLITARSKIH ŠUMA U KARLOVAČKOM GENERALATU
Instructions for the foresters of all imperial and royal military forests


fo
of the Karlovac General’s Staff


Nacrt instrukcije – naputka sastavio je šumarnik


Franzoni – upravitelj uprave šuma Hrvatske vojne


krajine u Karlovcu.


Instrukcija – naputak odobrilo je carsko-kraljevsko


dvorsko ratno vijeće dana 6. srpnja 1765. godine, za


jedno sa šumskim redom (Zakon o šumama). Istog da


tuma stupa na snagu i uporabu. Instrukcija Dragutina


Franzonija vrlo je zanimljiva i za današnje šumare, pa


je ovdje navodim u orginalnom prijevodu Bogoslava


Kosovića.


1.“Šumar se ima vazda sjećati svojih prisegom si nametnutih
dužnosti, te ima po svojem najboljem znanju
i savjesti revnim i marljivim vršenjem svoje
službe na svani mogući način nastojati promicati korist
previšnjeg erara i od njega odvraćati svaku štetu.


2.On ima u svemu slušati c. kr. General-Ober-Comandu
i dotičnog Comercial-Waldmeistera, te se
prema tome ima i vladati, o svim događajima podnašati
prijave, uslijedivše odredbe pokorno primati,
te ako je nuždno na njih podnašati izvješće spomenutoj
General-Ober-Cdi i šumskom uredu.


3.On se ima osobito strogo držati podjedno sada izdanog
šum. reda, krijepošću kojeg ima on skupa sa zapovjednicima
pukovnije i kumpanije nastojati oko
reda i unapređenja šuma, dakle kroz to i oko koristi
erara, te se ima kloniti zadjevica i posebnih težnja u
svrhu, da se mogu zajedničkom slogom jednodušno
provadjati previšnje zapovjedi i izvršavati služba.


4.Šumar mora provadjati sve što je naredjeno u relaciji
o procjeni i opisu šuma, što ju je nakon preduzitog
očevida na licu mjesta sastavio Waldmeister Johan
Carl Franzoni, u koliko nisu propisi te relacije u
protuslovlju sa spomenutim novim šumskim redom.
S toga ima šumar relaciju i šumski red proučiti,
da bude mogao prema njima odredjivati što je
nužno i korisno.


5.Šumar se ne smije baviti trgovinom drva i to niti
sam niti u društvu, niti pod nikakvom izlikom, jer
će inače biti strogo potegnut na odgovornost.


6.Sječa stabala ima se obaviti u doba godine propisano
šumskim redom. Šumar ima sve tako spretno
udesiti, da se u predjelima u kojima se radi velikom


ojima s
snijega ne mogu sječine izcrpiti i inače koliko je


piti,
,, a
aa i i
god moguće čuvaju svježa stabla, a da se izrade i izvezu
vjetrolomi, suhi i ina oštećena stabla da ne
propadnu i ne sagnjiju. Zatim ima nastojati, da se na
sječinama ostavi dovoljan broj sjemenjaka. Veći
broj sjemenjaka ima se naročito ostaviti na mekanom
zemljištu i uzvisinama, gdje kako je poznato,
vjetar ima maha i štetu pravi, a gdje je trvda zemlja i
gdje vjetar nema velikog maha, imaju se sjemenjaci
ostavljati na 50 do 60 koraka razmaka, te k tomu nastojati
da se ti sjemenjaci pravovremeno izsjeku
čim bude dovoljno pomladka.


7. Što se tiče kvantuma drva, koji će se godimice izvaditi,
to je predvidjeno u spomenutom opisu i procjeni
šuma i toga se ima držati, te se ne smiju šume preko
njihovih sila uživati. Pošto pako maćavo drvo smeta
pod njim se nalazećem podmladku, mora se u prvom
redu nastojati, da se drvo odstrani, a inače se ima u
tom pogledu postupati prema stanju dotične šume.
8.Radi naprdka šume neka se ne siječe na jedanput na
više niti na previše mjesta, nego neka se radije više
sječe u malo districta, jerbo je onda puno lakše paziti
na vozare i lakše je paziti na kulture, a mladik
bude jednoličniji.


9.Kano što je za šume korisno, ako se u njima jednake
sječine, tako isto je nužno, da se pomladi i odgoju
mladika posveti što moguće veća briga i mar. S toga
je nužno, da se posveti što moguće veća briga i mar.
S toga je nužno, da se odmah u početku u mladiku
se nalazeće staro i kržljavo drveće koliko god mo