DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 67     <-- 67 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
nog značaja – AGN, 1996. (Narodne novine – Me


đunarodni ugovori 16/98)


Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i uporabi


prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera,


ZAKLJUČAK


Hrvatska je relativno bogata vodom, kvaliteta vode
je povoljna; tako da se za sada ne javljaju problemi
dostupnosti dovoljnih količina kvalitetne pitke vode.
Količina vlastitih voda po stanovniku procjenjuje se na


6.800 m3 godišnje.
Zakonska regulativa vezana za zaštitu voda i mora
danas doživljava velike promjene, jer je u tijeku usuglašavanje
brojnih zakona, mjera i propisa iz područja
zaštite, ali i upravljanja vodama s važećom europskom
regulativom.
Stanje voda u Hrvatskoj je zadovoljavajuće, jedino
veća odstupanja u kvaliteti voda su uočena u blizini većih
gradskih ili industrijskih središta kao i u blizini većih
poljoprivrednih površina i važnijih, tj. frekventnijih
prometnih pravaca. Međutim opasnost za močvarna i
vodena staništa očituje se u sljedećem: promjenama u
vodnom režimu, fizičkim i biološkim promjenama i
onečišćavanjem vodotoka.
Stanje mora je također zadovoljavajuće uz odstupanja
u neposrednoj blizini većih luka, gradova i turističkih
središta. Razlozi ugroženosti morske flore i faune
najviše očituju se onečišćenjem mora otpadnim vodama
i slabom provedbom zakonskih propisa, te nekvalitetnim
nadzorom odgovarajućih službi. Velika pozornost
danas se posvećuje razvoju praćenja voda u Hrvatskoj
kako bi se dobili relevantni podaci o stanju i


1992. (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/96)
Konvencija o režimu plovidbe Dunavom, 1948.
(Narodne novine – Međunarodni ugovori 13/98).


- Conclusion
kakvoći voda. Potrebno je izvršiti inventarizaciju tj.
popis i tipizaciju voda u Republici Hrvatskoj. Time bi
se moglo lakše djelovati u slučajevima akcidentnih situacija,
te bi bili potpuniji podaci o količini i vrsti onečišćivača
koji dopiru u vode, tj. stvarno stanje voda.


Problematika zaštite voda posebno je važna za šumske
ekosustave nizinskog područja Hrvatske, posebno
glede upuštanja velikih količina onečišćenih i zagađenih
poplavnih voda. Tu je još i veliki problem vodotehničkih
zahvata i objekata u cilju poboljšanja vodnih
prilika nekog područja, međutim ti se zahvati vrlo čes-
to loše reflektiraju na stanje šumskih kompleksa. Stoga
je danas potrebna veća suradnja šumarske i vodoprivredne
struke (utjecaj HE Novo Virje na šumu Repaš)
kako bi se nastali problemi što kvalitetnije riješili uz
sagledavanje i uvažavanje međusobnih stajališta, a sve
s ciljem očuvanja stabilnih i vrlo vrijednih nizinskih
šumskih ekosustava.


Zaštita voda i mora vrlo je složena problematika
koja u sebi objedinjuje biološke i biotehničke znanosti,
a samo dobrim upravljanjem s vodnim bogatstvom
(npr. prostorno planiranje i dr.) temeljenim na načelima
održivog razvoja možemo očuvati naše vode i vodonosnike,
i stoga je iznimno važna multidisciplinarnost
glede toga problema.


LITERATURA – References


Antonić, O., D. Hatić, J. Križan, D. Bukovec,


D. Borović, 2000: Projektiranje režima podzemne
vode kao preduvjeta opstanka nizinskih
šuma u području hidrotehničkog zahvata – primjer
šume Repaš i HE Novo Virje, Hrvatske
vode, br. 32, str. 205–223, Zagreb.
Baričević, D., 1998: Ekološko-vegetacijske značajke
šume “Žutica”, Magistarski rad, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Biondić, B., 1996: Hydrogeological Aspects of
Groundwater Protection in Karstic Areas – Guidelines
European Commision, Directorate-General
XII, Science, Research and Development,
Environment research programme, Institut za
geološka istraživanja, str. 5–11, Zagreb.


C ib i l i ć , A., 2003: Postojeće stanje, ciljevi i strateške
smjernice u planiranju korištenja vode, Zbornik
radova 3. hrvatske konferencije o vodama, Hrvatske
vode u 21. stoljeću, Osijek, Hrvatske vode,
str. 557–565, Zagreb.


Enger, E., B. Smith, 2000: Environmental Science,
str. 274–304, McGraw-Hill, Boston.


Gereš, D., M. Vodopija, 1993: Vodoopskrba na Jadranskom
području Hrvatske, Stručno-poslovni
skup “Gospodarenje vodama i unapređenje turizma
na Jadranu”, Rovinj, Zbornik radova, Hrvatsko
društvo za zaštitu voda i mora, str. 17–27,
Zagreb.


Glavač, V., 1999: Uvod u globalnu ekologiju, Državna
uprava za zaštitu prirode i okoliša i “Hrvatske
šume” d.o.o., Zagreb.


Komlenović, N., B. Mayer, P. Rastovski, 1991:
Unos teških metala onečišćenim poplavnim vodama
u tla nizinskih šuma istočne Slavonije, Šumarski
list br. 3–5, str. 131–147, Zagreb.


Mayer, B., 1995: Opseg i značenje monitoringa podzemnih
i površinskih voda za nizinske šume Hrvatske,
Šumarski list br. 11–12, str. 383–389,
Zagreb.