DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 6     <-- 6 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović & N. Pavlus: ZARAZA OBIČNE JELE . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 559-573
sekundarne štetnike koji dodatno slabe biljku domaćina,
predisponiraju je za napad patogenih gljiva i kukaca,
a svi zajedno pridonose njenom bržem propadanju
(Glavaš 2001). Imela je navedena kao najznačajniji
biotski čimbenik koji utječe na sušenje grčke jele
(Abies cephalonica Loud.) u Nacionalnom parku Parnis
u Grčkoj (Tsopelas et al. 2004), gdje je 67 %
pregledanih stabala na sebi imalo imelu, a 95 % stabala
koja su se osušila u razdoblju od pet godina bilo je zaraženo
imelom. Od abiotskih čimbenika najveći utjecaj
na sušenje grčke jele imala je suša.


U ovome radu donosimo podatke o rasprostranjenosti
i intenzitetu zaraze imele na području osam Upra


va šuma podružnica (UŠP) i na području Nacionalnog
parka Plitvička jezera. Time se, uz prethodno objavljene
podatke za područje UŠP Delnice, upotpunjuje istraživanje
intenziteta zaraze obične jele imelom u Hrvatskoj.
Na istraživanom području koje obuhvaća Dinaride
i gore između Save i Drave, obična jela tvori
prirodne sastojine te je ekološki i ekonomski vrlo važna
vrsta. Zaraza imelom posebice je izražena u područjima
s nepovoljnim stanišnim uvjetima za običnu jelu,
od kojih je posebno naglašena suša te onečišćenost zraka
kemikalijama i prašinom (Barandun 1983, Zu ber
1983).


2. PODRUČJE I METODE ISTRAŽIVANJA – Research Area and Methods
Istraživanje je provedeno na području kojim gospor


dare
ee Hrvatsk
HrvatskHrvatske
ee šum
šumšume
ee d.o.o.
d.o.o.d.o.o.,
,, osa
osaosam
mm UŠP
UŠPUŠP:
:: Gospić
GospićGospić,
,, Senj
SenjSenj,
,,
Ogulin, Karlovac, Zagreb, Bjelovar, Koprivnica i Našice
te n
nna
aa području NP Plitvička jezera. Podaci za UŠP


i


Delnice obrađeni su i objavljeni ranije (Id ž o jt i ć et
al. 2003).


Pregled zaraze imelom na podučju navedenih UŠP
obavljen je tijekom zime 2002/2003. godine. Istraživano
je na području 19 šumarija i 35 gospodarskih jedinica.
U tablici 1 naveden je broj pregledanih stabala po
gospodarskim jedinicama. Pregled stabala na terenu
obavili su djelatnici šumarija Brinje, Donji Lapac, Gračac,
Korenica, Otočac, Perušić, Udbina, Vrhovine, Đulovac,
Sirač, Rakovica, Ivanec, Voćin, Jasenak, Ogulin,
Krasno, Donja Stubica, Krapina i Zagreb. Dalekozorom
i prostim okom pregledana su stabla obične jele u
gornjem sloju čija je krošnja bila jasno vidljiva. Za pregledana
stabla zabilježeno je jesu li zaražena imelom
ili nisu te koliko se grmova imele može vidjeti na stablu.
U Šumariji Jasenak grmovi imele prebrojeni su na
oborenim stablima. U Šumariji Ivanec, GJ Trakošćan,
pregledana su rubna stabla uz cestu. Ukupno je pregledano
23.846 stabala.


Na području NP Plitvička jezera istraživanje je provedeno
tijekom srpnja i rujna 2003. godine, u suradnji
s djelatnicima Odjela zaštite, njege i očuvanja šuma.
Istraživanje je obavljeno na sedam bioindikacijskih to


čaka (mreža 4 × 4 km) na kojima se sustavno prati oštećenost,
odnosno osutost i promjena boje iglica obične
jele. Na bioindikacijskim točkama ukupno su 82 primjerna
stabla obične jele (tablica 1) i sva su pregledana
okularnom metodom (dalekozorom i prostim okom).
Za pregledana stabla zabilježeno je jesu li ili nisu zaražena
imelom, a prema metodi ICP-Forests (International
Cooperative Programme on Assesment and Monitoring
of Air Pollution Effects on Forests), ocijenjena
je oštećenost stabala, odnosno postotak osutosti i promjena
boje iglica Anonymous (1989). U tablici 1
navedene su bioindikacijske točke na području NP Plitvička
jezera i broj pregledanih stabala obične jele na
tim točkama.


Za pregledane odsjeke na području osam šumarija
UŠP Gospić, iz gospodarskih osnova izrađena je baza
podataka stanišnih i sastojinskih parametara. Baza sadrži
podatke o ekspoziciji, tlu, nadmorskoj visini, bonitetu,
fitocenozi i sklopu. Podaci su obrađeni u StatSoft,
Inc. (2001), kako bi se utvrdilo postoji li međuovisnost
navedenih parametara i intenziteta zaraze jele imelom.


Kartiranje intenziteta zaraze rađeno je za UŠP Gospić
na osnovi tematskog sloja gospodarske podjele istraživanog
područja i rezultata istraživanja. U programu
ArcView GIS 3.3 (2002) napravljen je tematski sloj
(karta) u kojem je po gospodarskim jedinicama prikazan
intenzitet zaraze obične jele imelom na razini odsjeka.


3. REZULTATI Results
Rezultate istraživanja, radi lakše preglednosti, prikazujemo
posebno za područja kojima gospodare Hrvatske
šume d.o.o, a posebno za područje NP Plitvička
jezera. Da bi to bilo još jasnije, odvojeno su prikazani
rezultati za svaku UŠP i šumariju. Za UŠP Gospić, koja
gospodari najvećim dijelom istraživanog područja, izdvojeno
se analiziraju stanišni i sastojinski parametri.


.1.


3.1. Hrvatsk
HrvatskHrvatske
ee šume d.o.o.
Od 23.846 pregledanih stabala obične jele 27,8 %
bilo je zaraženo imelom. Na 69,8 % zaraženih stabala
izbrojeno je do 10 grmova imele po stablu, zatim se taj
postotak bitno smanjuje, te je 11–20 grmova imele zabilježeno
na 16,3 % zaraženih stabala, 21–30 grmova
na 5,9 % stabala, 31–40 grmova na 2,7 % stabala,