DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622


UDK 630* 469


PROBLEMATIKAZAŠTITE VODAI MORA
U REPUBLICI HRVATSKOJ


THE PROTECTION OF WATER AND SEA
IN THE REPUBLIC OF CROATIA


Damir BARČIĆ*, Željko ŠPANJOL*, Veljko VUJANIĆ**, Roman ROSAVEC*


SAŽETAK: U radu je prikazano okvirno stanje voda i mora u Republici
Hrvatskoj s obzirom da su vode jedno od najvažnijih prirodnih bogatstava i
važan čimbenik u zaštiti okoliša. Stoga očuvanje njihove kakvoće i količine
predstavlja za našu zemlju jedan od temelja razvoja i strateških prednosti u
budućnosti. Stanje voda u Hrvatskoj u cjelini je zadovoljavajuće, a veća odstupanja
u kvaliteti, tj. onečišćenja i zagađenja, uočena su u blizini većih
gradskih ili industrijskih središta, većih poljoprivrednih površina te važnijih
prometnih pravaca. Stanje mora odstupa od propisanih vrijednosti u blizini
većih gradova, luka i turističkih središta. Učinkovita zaštita voda i mora obuhvaćena
je praćenjem stanja, te inventarizacijom, tj. popisom i tipizacijom
voda u Republici Hrvatskoj. U radu se ukazuje i na probleme zaštite voda od
onečišćenja glede šumskih ekosustava. Osobito je istaknuta uloga šuma i
voda u nizinskom području Hrvatske, zatim hidrološka ili vodozaštitna uloga
šuma na cijelom području naše zemlje.


K l j uč ne r i j e č i : Republika Hrvatska, zaštita voda i mora, zaštita okoliša,
stanje voda, onečišćenje, zagađenje.


UVOD – Introduction


Hidrogeografske posebnosti Hrvatske proizlaze iz kao posebna biogeografska cjelina Sredozemlja. Pregeografskog
smještaja i položaja Hrvatske u sklopu ma procjenama u Jadranskom moru je do sada nađeno
srednje Europe i Sredozemlja. Jadransko more je naj-između 6000 i 7000 vrsta biljaka i životinja. Potrebno
veća površina i obujam vode za Hrvatsku, a predstavje
istaći velik broj endemsko-jadranskih elemenata u
lja zaljev Sredozemnog mora koji se pruža u smjeru ju-flori srednjeg Jadrana koja se sastoji od 64 svojti i
goistok-sjeverozapad u dužini od 783 kilometra, dok predstavlja 12 % njenog sastava. U Jadranu su otkrivemu
je površina približno 139 000 km2. na dva središta nastajanja jadranskih endema. Prvi je


Jadran je plitko more, najveća dubina mu je 1 330 smješten u krajnjem dijelu sjevernog Jadrana (zapadna
metara, a srednja dubina je 173 metra. Dubine do 200 obala Istre i dijelovi Kvarnera), a drugi u otvorenom
metara (kontinentska podina ili šelf) zauzimaju čak dijelu srednjeg Jadrana otoci Jabuka, Brusnik, Svetac,
73,9 % površine, a veće dubine od 200 metara nalaze Vis, Biševo i Palagruža (Pregled stanja biološke i kra


se na Jabučkoj i južnojadranskoj udolini. jobrazne raznolikosti Hrvatske 1999).
Jadran je u cjelini slabo proizvodno, oligotrofno Geografski smještaj i položaj, te specifičan sklop
more, ali je produktivnije uz obalu i u području kanala gorskih masiva i hidrogeološke funkcije stijena nameću
(npr. Velebitski kanal) nego u otvorenom moru. S obzipodjelu
Hrvatske na dva izrazita dijela i to kontinentalrom
na brojnost endema flore i faune Jadran se izdvaja ni i primorski dio Hrvatske (R i đa no v i ć 1993).
Hrvatska je vodama razmjerno bogata zemlja, gdje


*
doc. dr. sc. Željko Španjol, mr. sc. Damir Barčić, se ističu velike rijeke, ali i krško obalno područje. VoRoman
Rosavec, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta dena prirodna bogatstva razlikuju se po količini, kao i
u Zagrebu, Zavod za uzgajanje šuma,
po prostornom i vremenskom rasporedu. Sjeverno i


Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
** Veljko Vujanić, dipl. ing. šum. središnje područje Hrvatske pripada slivu Crnoga mo
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 58     <-- 58 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
ra, dok južni i jugozapadni dio, kojega ujedno i obilježava
dinarski krš, pripada slivu Jadranskoga mora. Gotovo
60 % površine Hrvatske pripada slivu Crnoga mora,
dok oko 40 % površine pripada slivu Jadranskoga
mora (Nacionalna strategija zaštite okoliša 2002).


Količina vlastitih voda po stanovniku procjenjuje se
na 6 800 m3 godišnje, dok se zadovoljavajućom smatra
dostupna količina vode od 1 700 m3/stanovniku godišnje
i više. Ako se tome još pribroje i granične i međugranične
vode, tada se dobije i do 16 700 m3 po stanovniku
na godinu bez voda Dunava i Neretve. Srednja godišnja
bruto potrošnja vode u Hrvatskoj iznosi oko 870 milijuna
m3 (Nacionalna strategija zaštite okoliša 2002).


Obnovljivi izvori u Hrvatskoj iznose oko 45 milijardi
m3 godišnje ili 9 500 m3 po stanovniku, što našu
zemlju svrstava među bogatije zemlje Europe. Procjenjuje
se da je 60 % vodenog bogatstva vezano uz izvore
u Hrvatskoj, dok se 40 % odnosi na vanjske doprinose
iz susjednih zemalja. Razlog tomu je što većina riječnih
bazena, uključujući i podzemne vode, imaju
prekogranično rasprostiranje (Nacionalna strategija zaštite
okoliša 2002.).


Podzemne vode nisu dovoljno istražene, a problem
je i u dostupnosti kvalitetnih raspoloživih informacija.
U panonskom dijelu podzemna voda se akumulira u
aluvijalnim vodonosnicima dolina rijeka Save i Drave,
gdje debljina naslaga varira od desetak, pa i do sto ili
više metara (Nacionalna strategija zaštite okoliša 2002).


Područje Dinarskog krša dijeli se u tri hidrogeološke
cjeline, i to riječni krš, visoki krš i jadranski krški pojas.
Riječni krš ima trajne površinske vodotoke, a najveći izvori
nalaze se na granici s pojasom visokoga krša od
kuda se izvori i opskrbljuju vodom. Visoki krš obuhvaća


središnji dinarski pojas. Velika površina tog pojasa i velike
količine padalina daju velike količine podzemnih
voda, ta voda ponire u dublje slojeve, a izvire u krškim
poljima stvarajući rijeke ponornice. U Jadranskom pojasu
postoje velike količine podzemne vode koje su nastale
u pojasu visokog krša i tu se osjeća utjecaj mora, dok
se na otocima oblikuje lokalna podzemna voda. Naše
najveće i najduže rijeke pripadaju slivu Crnog mora
(Dunav, Drava, Sava, Mura, Korana, Kupa, Una…), a
najkraće Jadranskom slivu. Krške rijeke su Mirna, Raša,
Rječina, Gacka, Lika, Zrmanja, Krka i Cetina. Duljina
vodotoka u Hrvatskoj iznosi 6 820 kilometara (Nacionalna
strategija zaštite okoliša 2002).


Glede jezera ukupna površina prirodnih i umjetnih
jezera većih od 0,2 km2 je oko 81 km2. Od prirodnih jezera
ističu se Plitvička jezera, koja su ustvari ujezereni
tok rijeke Korane. Vransko jezero pokraj Biograda, površine
30,7 km2 najveće je prirodno jezero u Hrvatskoj,
dok je Vransko jezero na Cresu najveća prirodna akumulacija
slatke vode u Hrvatskom primorju. Umjetna
jezera nastala kao akumulacije za hidroelektrane, vodoopskrbu
ili zaštitu od velikih voda ili neke druge namjene,
njihova ukupna površina je oko 68 km2. Poplavne
zone porječja Save, Drave, Mure, Dunava, Lonjsko i
Mokro Polje u srednjem toku rijeke Save, kao i Kopački
Rit na ušću Drave u Dunav, te ušće rijeke Neretve, najznačajnije
su močvare i močvarna područja. U kontinentalnom
dijelu Hrvatske brojni su ribnjaci s ukupnom
površinom od oko 140 km2, koji spadaju u važne vodene
površine u RH. U vodenim i močvarnim staništima Hrvatske
obitava 145 slatkovodnih vrsta riba, od čega su
33 endema. Po broju endemskih riba značajne su rijeke
na jugu Zrmanja, Krka i Neretva (Pregled stanja biološke
i krajobrazne raznolikosti Hrvatske 1999).


CILJEVI ISTRAŽIVANJA – Research goals


Istraživanje je usmjereno na pregled opširne i složene
problematike zaštite i očuvanja voda i mora, te
zakonsku regulativu i stanje voda u Hrvatskoj.
Glavni uzroci onečišćenja i zagađenja kao posljedica
gospodarskih djelatnosti, što uvjetuje veću potrebu
zaštite čovjekova okoliša; osobito onih područja


koja nisu doživjela značajnije negativne promjene.
Pozornost je također usmjerena na otpadne vode i
njihov negativan utjecaj na površinske i podzemne
vode, a posebno je izdvojen problem vode i nizinskih
šumskih ekoloških sustava.


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Za ocjenu kakvoća voda korištena je Uredba o klasifikaciji
voda (N.N. 77/98) i Uredba o opasnim tvarima
u vodama (N.N. 78/98), također i ostala zakonska
regulativa vezana uz zaštitu voda koja određuje upravljanje,
poboljšanje i očuvanje voda i mora.


Radi usklađivanja strategija glavnih korisnika voda
i to industrije, energetike, poljoprivrede, prometa i turizma,
kao i zbog pristupanja Hrvatske Europskoj zajednici,
potrebno je preispitati zaštitu voda u odnosu na
sektorske strategije i pristup u EU, a postojeće zakono


davstvo uskladiti s europskim, te odrediti važnost gospodarenja
vodnim bogatstvima u odnosu na zaštitu vodnih
ekosustava i biološke raznolikosti.


Kroz integralno gospodarenje vodama povezuju se
značajke i problemi gospodarenja količinom i kakvoćom
voda s drugim resursima koji utječu na vode. Uzimaju
se u obzir hidrološki, ekološki i društveni čimbenici,
te se prepoznaje važnost voda za cjelovito sagledavanje
i učinkovito gospodarenje vodama.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 59     <-- 59 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
Sustav zaštite voda od onečišćenja temelji se na na-lji se na odredbama Zakona o vodama, Državnog plana
čelu integralnog upravljanja vodama i jedinstva vodza
zaštitu voda i propisima iz područja zaštite voda.
nog režima radi postizanja dobrog stanja vode, a teme-


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM – Research goals and discussion


U uvodu je dan prikaz vodnog bogatstva naše zemlje,
a na slici 1 mogu se vidjeti potencijalne zalihe podzemne
vode. Iako je vodno bogatstvo Hrvatske veliko,
postoje i neki ograničavajući čimbenici. Tako je na području
krša nepravilan godišnji raspored oborina, zatim
relativno niske retencijske sposobnosti krških vodonosnika;
iako je kakvoća voda na krškom području
vrlo dobra, što je prednost u odnosu na druge sredozemne
zemlje. Naravno da vodno bogatstvo koje imamo
treba očuvati od onečišćenja i zagađenja, jer na taj
način ulaganje u vode jamči i svekoliki razvoj cijele
zemlje. Pod ulaganjem podrazumijeva se ispravno korištenje
tih voda uz zaštitne, tj. zakonske mjere.


Hrvatska je relativno bogata vodom, a njeni resursi u
količinskom smislu za sada nisu ograničavajući čimbenik
razvoja i održivog korištenja voda. Razina korištenja
voda ne ugrožava količinsko stanje, osim na rijetkim
lokacijama, a ne ugrožava niti ekološke značajke voda i
susjednih ekosustava vezanih uz vode. Kontrola stanja
vodnih resursa u Hrvatskoj kontinuirano se obavlja od
početka 70-ih godina prošloga stoljeća. Osim potrebe
znanja o stvarnom stanju kakvoće voda definirane zakonskom
regulativom u cilju zaštite i sigurnog korištenja
voda; na to nas obvezuju i potpisani međunarodni
ugovori i bilateralni sporazumi sa susjednim zemljama.


Slika 1. Potencijalne zalihe podzemne vode u Republici Hrvatskoj


Figure 1 Potential reserves of underground water in the Republic of Croatia
Izvor: Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, 1997.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
Program ispitivanja vodnih resursa u Republici Hrosnovu
saprobiološkog ispitivanja kvalitete vode. Povatskoj
provode “Hrvatske vode”, a potvrđuje Državna jedini organizmi se masovno razvijaju, dok drugi ugiuprava
za vode. Ispitivanja su vršena na 294 mjerne baju i nestaju, ali općenito se broj vrsta u zagađenim
postaje površinskih voda, 159 mjernih postaja podvodama
smanjuje, a one koje ostaju zastupljene su s
zemnih voda grada Zagreba, te na 27 mjernih postaja velikim brojem jedinki). U vodi su uvijek prisutni razobalnog
mora. Ispitivanja su obavili Glavni vodnogos-ličiti mikroorganizmi koji pomažu razgradnju organspodarski
laboratorij, te još 14 ovlaštenih laboratorija kih tvari i doprinose biološkom samopročišćavanju
širom Hrvatske (Širac, Mirković, Bujas 2003). vode. Voda za piće ne smije sadržavati mikroorganiz


me (bakterije i viruse) zbog mogućnosti prenošenja


Kada se govori o kakvoći voda potrebno je navesti


različitih bolesti poput kolere, tifusa, dizenterije, hepa


glavne pokazatelje kakvoće voda podijeljene u tri skupine.


titisa. Živi svijet prirodnih voda osjetljiv je na fizikal-


Fizikalni pokazatelji kvalitete voda: temperatura vo


no-kemijske promjene u ekosustavu, a biološki poka


de, miris i okus vode, boja vode, mutnoća vode, rezidu


zatelji pouzdan su način za određivanje karaktera i


alne čvrste tvari, specifična elektroprovodljivost vode.


stupnja zagađenja vode.


Kemijski pokazatelji kvalitete voda: aciditet i alkali-


Prema Uredbi o klasifikaciji voda (N.N. 77/98)


tet vode, tvrdoća vode, redoks-potencijal vode. Kemij


vode su u Republici Hrvatskoj ovisno o stupnju čistoće


ski pokazatelji korisni su za momentalnu procjenu kva


i njihovoj namjeni svrstane u pet kategorija:


litete. Postoje analize za pojedine tvari u vodi, ali prvo
se određuju opći kemijski pokazatelji koji se odnose na I. kategorija, to su vode koje se u svom prirodnom
otopljene tvari. stanju ili nakon dezinfekcije mogu koristiti za piće i


za proizvodnju hrane. Prisutna je mala koncentraci


Biološki pokazatelji kvalitete voda: bakteriološka


ja organskih i anorganskih hranjivih tvari i mali broj


ispitivanja vode (sastoje se u određivanju gustoće koli


bakterija. Nema antropogenog zagađenja metalima


formnih bakterija u uzorku vode. Te bakterije upućuju


niti organskim tvarima.


na prisutnost fekalnih tvari, a neizravno se može zaključiti
da li postoji ili ne prisutnost patogenih bakteri
II. kategorija, te su vode malo onečišćene organsja.
Koliformne bakterije u vodi se ponašaju poput patokim
i anorganskim hranjivima, mali je broj bakterigenih,
a nepostojanje koliformnih bakterija u uzorku ja, smanjena je prozirnost. Voda se koristi za kupavode
može indicirati da voda nije zagađena fekalijama, nje, a uz pročišćivanje može se koristiti i za piće.
te da je zdravstveno sigurna za piće), saprobiološke III. kategorija, tu je povećana koncentracija organmetode
ispitivanja (primjenjuju se da bi se dobila potskih
i anorganskih hranjiva, prisutan je i veći broj
punija slika stvarnog zagađenja voda. Određene biljke bakterija, koncentracije metala su niže od toksične
i životinje nam služe kao indikatori zagađenja, jer rastu razine, voda je onečišćena organskim spojevima,
i žive tamo gdje se odvija truljenje organske tvari, a prisutan je manjak kisika, a koristi se u industriji i
određivanje njihovog broja i zastupljenosti predstavlja poljoprivredi, potrebno je pročišćivanje.


Tablica 1. Pokazatelji kakvoće i vrijednosti za pojedine kategorije voda
Table 1 Indicators of quality and values for water categories


Skupine Pokazatelji I. II. III. IV. V.
pokazatelja
Fizikalnokemijski
(jedinica)
pH
Električna vodljivost ((iS/cm)
8,5-6,5
<500
6,5-6,3;
8,5-9,0
500-700
6,3-6,0;
9,3-9,5
700-1000
6,0-5,3; .ZtL <5,3;
>9,5
>2000
Otopljeni kisik (mgO2/l) >7 7-6 6-4 4-3 <3
Režim kisika Zasićenje kisikom ( %) 80-110 70-80;
110-120
50-70;
140-150
20-50;
140-150
<20;
>150
KPK Mti (mg02/l) <4 4-8 8-15 15-30 >30
BPK5 (mg02/l) <2 2-4 4-8 8-15 >15
Hranjive tvari Amonijak (mgN/l)
Nitrati (mgN/l
<0,5
0,10-0,25
0,5-1,5
0,25-0,60
1,5-4,0
0,60-1,50
4,0-10,0
>1,50
>10,0
Mikrobiološki Broj koliformnih bakt. (UK/l) <500 500-5 000 5 000-100 000 100 000-1 000 000 >1000000
pokazatelji
Metali
Broj aerobnih bakt. (BK/ml)
Željezo ((ig/1)
Aluminij ((ig/1)
<1000 1 000-10 000
100
<1500 >
10 000-100 000 100 000-750 000
1000
1500
>750 000
Organski spojevi Mineralna ulja ((J,g/1) <20 20-50 50-100 100-250 >250
Opasne tvari Cijanidi ((ig/l)
Flouridi ((ig/1)
1
300
100
1500
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 61     <-- 61 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622


IV. kategorija, te vode primaju velike koncentracije
organskih i anorganskih tvari, znatan je broj bakterija,
prisutan je manjak kisika (pomor ribe), sadržaj
metala je povremeno iznad dopuštene razine, koriste
se uz obavezno pročišćivanje.


V. kategorija, to su jako onečišćene, mutne vode.
Prisutan je stalan nedostatak kisika, velik je broj
bakterija, sadržaj metala je iznad toksične razine i
voda nije za uporabu.
Kvaliteta vode važan je element za procjenu moguće
raspoložive količine od ukupne količine vode. Kvaliteta
predstavlja stanje vodnog sustava prema fizikalno-
kemijskim te biološko-bakteriološkim pokazateljima
u vodi i u sedimentu.


Rijeke Jadranskog sliva su kratke i izviru uglavnom
na području krša. Njihova je bitna značajka da su gotovo
uvijek čiste, a to ih čini pogodnim za vodoopskrbu
područja; npr. voda rijeke Raše spada u II kategoriju,
Zrmanja spada u I-II, Krka je u granicama I-II, Cetina
spada u I-II, dok Neretva u donjem toku spada u II-III
kategoriju (Gereš, Vodopija 1993).


Podzemne vode su posebno značajne za vodoopskrbu
na kršu zbog specifičnih geomorfoloških i hidrogeoloških
prilika. Kvaliteta podzemne vode je posljednjih
godina ugrožena razvojem urbanizacije, industrije, poljoprivrede
i turizma. Ovisno o hidrogeološkim prilikama
brojne otpadne tvari ulaze u podzemne vode i pogoršavaju
njihovu kvalitetu, što izravno može utjecati na
njihovu uporabu u vodoopskrbi. Zaštita podzemnih voda
na kršu vrlo je teška zbog posebnosti hidrogeoloških
prilika, a opasnost od pogoršanja kvalitete vode na kršu
je velika, posebno zbog načina korištenja ponora od


nosno jama u zaleđu. Podzemne vode su također osjetljivije
na onečišćenja od površinskih voda (Ty le r
Miller 1994). Nadalje temeljna značajka krških vodonosnika
je nizak stupanj filtracije; zatim brzina podzemnih
tokova u pojedinim dijelovima krških vodonosnika,
te mogućnost dolaska površinske vode putem ponora u
podzemne kanale, što može biti opasno glede onečišćenja.
Prema Biondiću (1996) krške podzemne vode
trebaj
trebajtrebaju
uu
zaštitzaštitu
uu
radradi
ii
trtri
ii
glavnglavna
aa
razlogarazloga:
:: na krškim tereni


ma podzemne vode su često jedini izvor pitke vode, krš


ške
podzemne vode su osobito ugrožene onečišćenjem i
održivo upravljanje podzemnim vodama zahtijeva mjere
predostrožnosti od onečišćenja.


Kod nacionalnog praćenja kakvoće kopnenih voda
ispituje se kakvoća voda 31 izvora. Vode izvora moraju
biti 1 kategorije. Vode izvorišta pokazuju stanje kakvoće
u samome izvoru, ali i kakvoću vode vodonosnika.
Izvorišta pripadaju slivovima rijeke Drave i Dunava,
slivu Save te sjevernojadranskim i srednje i južnojadranskim
slivovima. Ocjena kakvoće vode na izvorištima
ukazuje na najveća odstupanja od planirane 1 vrste
zbog povišenih mikrobioloških pokazatelja, dok je prema
većini ostalih mjerenih pokazatelja kakvoća vode
izvorišta 1 i 2 vrste vode tj. vrlo dobre i dobre kakvoće
(Šurmanović, Artuković, Jokić 2003).


Iskorištavanje voda u Hrvatskoj povezano je s korištenjem
voda u energetske svrhe, korištenjem u industriji,
navodnjavanju, korištenju voda za uzgoj ribe, korištenjem
mineralnih i termalnih izvora, te naravno vodoopskrbe.
Približno 75 % stanovništva priključeno je
na sustav javne vodoopskrbe, ali stupanj opskrbljenosti
vodom nije jednak u svim područjima Hrvatske.


Glavni onečišćivači i zagađivači voda u Hrvatskoj


Gradska otpadna voda – sadrži tvari koje pri raspadanju
troše kisik otopljen u vodi, što negativno djeluje
na živi svijet u vodi. Ova vrsta otpada izaziva neugodan
miris te sprječava korištenje vode zbog okusa,
mirisa i boje koju voda poprima od njih.


Infektivna sredstva – to su bakterije i mikroorganizmi
koji mogu uzrokovati oboljenja ljudi i životinja.
Mikroorganizmi su gotovo uvijek prisutni u gradskim
otpadnim vodama.


Mineralna gnojiva – elementi poput dušika, fosfora
potiču rast vodenog raslinja, a posebno algi. Povećana
vodena vegetacija sprječava korištenje vode za gradsku
i industrijsku upotrebu, a svojim raspadanjem stvaraju
se neugodni mirisi i povećava se potrošnja kisika.


Organske tvari – u ovu klasu zagađivača spadaju
deterdženti, pesticidi, ulja, masti, gorivo, industrijski
organski proizvodi te produkti raspadanja organskih
tvari. Postoji velik broj tvari koje se nalaze u zagađenim
vodama,za često su otrovne i teško biološki razgra


dive. Razvojem organske sintetske kemije u vodu se
izbacuje niz novih tvari, o čijem se djelovanju na ekosustav
zna vrlo malo.


Anorganske tvari i metali -one dospijevaju u vode
putem gradskih i industrijskih otpadnih voda. Neke od
njih su vrlo otrovne i mogu onesposobiti vodu za uporabu
i u industriji i u vodoopskrbi.


Sedimentne tvari – to su mineralne čestice i čestice
tla, koje se ispiru u vodu sa zemljišta za vrijeme intenzivnih
oborina ili za vrijeme poplava, s ogoljelog šumskog
tla i svih površina na kojima je tlo golo i nezaštićeno.
Povećana količina sedimenta negativno utječe na
biljni i životinjski svijet u vodi (organski i anorganski
sediment).


Radioaktivne tvari – mogu u vodu dospjeti iz raznih
izvora, a najviše iz otpada rudnika urana te nuklearnih
elektrana. U gradskim otpadnim vodama radioaktivni
spojevi mogu potjecati iz industrije te medicinskih i
znanstvenih ustanova.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 62     <-- 62 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
Toplina – u termoelektranama i drugim industrijneuređena
odlagališta otpada, što prikazuju slika 2 i 3.
skim postrojenjima potrebne su količine vode za hla-Prema procjenama samo sedam od 113 odlagališta otđenje
koja ispuštena natrag u vodotoke podiže tempepada
u Hrvatskoj zadovoljava zakonske propise (Naraturu
vode. To negativno djeluje na vodeni svijet i cionalna strategija zaštite okoliša 2002), En g e rograničava daljnje korištenje vode. Smith (2000) navode kako je 90 % odlagališta otpada


Poseban problem predstavlja zaštita voda na odla-u Sjevernoj Americi neuređeno. Pravilno projektirana i
galištima otpada, a glede toga razlikuju se uređena i izgrađena odlagališta otpada (deponije) predstavljaju


Tablica 2. Pokazatelji otpadnih voda
Table 2 Waste water indicators


Pokazatelj Porijeklo otpadne vode


Fizikalni
Boja Kućanstva, industrija, prirodno raspadanje organskih tvari
Miris Razgradnja otpadne vode, industrijski otpad
Krutine Kućanski i industrijski otpad, erozija zemljišta
Temperatura Kućanstva, industrija


Kemijski
Organski
Ugljiko-vodici Kućanstva, trgovina, industrija
Ulja i masti Kućanstva, trgovina, industrija
Pesticidi Poljoprivreda
Fenoli Industrija
Bjelančevine Kućanstva, trgovina, industrija
Površinski akt. tvari Kućanstva, industrija
Anorganski
Alkalinitet Kućanstva, procjeđivanje podz. voda, vodoopskrbni sustav
Kloridi Kućanstva, procjeđivanje morske vode, vodoopskrbni sustav
Teški metali Industrija
Dušik Kućanstva, poljoprivreda
ph Industrija
Fosfor Kućanstva, industrija, ispiranje zemljišta
Sumpor Kućanstva, industrija
Otrovne tvari Industrija
Plinovi
Vodik-sulfid Razgradnja kućanskog otpada
Metan Razgradnja kućanskog otpada
Kisik Vodoopskrbni sustav, procjeđivanje površinskih voda


Biološki
Životinje Prirodni vodotoci i uređaji za čišćenje voda
Biljke Prirodni vodotoci i uređaji za čišćenje voda


Mikroorganizmi Kućanstva, uređaji za čišćenje voda
Virusi Kućanstva
Izvor: Tedeschi 1997.


objekte koji daju najveću sigurnost glede štetnog utjeupoznati
s odlikama hidrološkog ciklusa dotičnog locaja
na okoliš, uz uvjet da su provedene sve mjere vekaliteta,
kako bi se što učinkovitije mogle predvidjeti
zane uz planiranje, realizaciju, korištenje i uređenje mjere zaštite, a važno mjesto zauzimaju oborine koje
jednog odlagališta. Budući da odlagališta postoje na izravno ulaze u tu zonu, te se javlja problem tretmana
otvorenom, izložena su utjecajima atmosfere, ali cilj je procjednih voda (filtrata) kao i odvodnje površinskih
da se podizanjem odlagališta što manje narušava privoda.
Kod deponija dolazi do stvaranja vrlo zagađenorodna
ravnoteža u okolišu. Stoga je potrebno provesti i ga filtrata, stoga je potrebno onemogućiti njegov stvaniz
preventivnih mjera. Većina preventivnih mjera veran
dodir s površinskim i podzemnim vodama.
zana je za problematiku voda; bilo kao zaštita od štet-


Filtrat je ozbiljan problem u zaštiti voda koji se


nog djelovanja voda, ili zaštita voda od zagađenja.


mora riješiti nizom mjera vezanih uz hidrološke paraPrije
izgradnje svakog odlagališta otpada treba se metre (padaline, površinsko otjecanje, isparavanje i
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 63     <-- 63 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI Šumarski list br. 11-12, CXXIX (2005), 611-622
Slika 2.2. Neuređeno odlagalište otpada
Figure 2 Unregulate landfill


Slika 3. Uređeno odlagalište otpada
Figure 3 Sanitary landfill


procjeđivanje). Površinsko otjecanje voda ovisi o veličini
i obliku slivne površine, karakteristikama tla, o
obraslosti terena raslinjem te o klimatskim prilikama.
Podzemno otjecanje je dio padalina koji se infiltracijom
transformira u podzemni otjecaj. Važno je i samo
filtriranje podzemnih voda koje se koristi kod analize i
proučavanja migracije zagađenja kada filtrat kroz nepropusnu
podlogu ili uslijed ekscesa dođe u dodir s
podzemnim vodama.


Filtracija podzemnih voda vrlo je složen proces koji
ovisi o složenosti geološke i hidrogeološke građe terena.
Pri kontaktu filtrata iz deponije s vodonosnikom
dolazi do dodira filtrat-voda, uslijed čega se događaju
brojni vrlo složeni kemijski i fizikalni procesi. Tako zagađene
vode trajno mijenjaju svoj prvobitni sastav, na
način da pojedine tvari u podzemnim vodama u potpunosti
nestaju, dok druge povećavaju svoju koncentraciju.
Zakonitosti nastajanja tih kemijskih spojeva vrlo
su složene i danas nedovoljno istražene.


Učinkovita zaštita voda i mora podrazumijeva pročišćivanje
otpadnih voda, jer iako s ekološkog gledišta
vode imaju sposobnost (samo)obnove i (samo)pročišćivanja.
Ti prirodni procesi održavaju potrebnu kakvoću,
ali naravno samo do određene granice. Stoga ot-


Izvor: Zaštita okoline danas za sutra, 1989.


Izvor: Zaštita okoline danas za sutra, 1989.


padne vode predstavljaju izniman problem u našoj
zemlji i potrebna je daljnja gradnja ne samo mehaničkih,
nego i bioloških pročišćivača (slika 4). Naravno da
problem otpadnih voda nije prisutan samo u Hrvatskoj,
tako se prema podacima UNEP-a (1997) navodi da se
na svijetu samo 5 % otpadnih voda pročišćuje, što je
doista porazan podatak glede zaštite okoliša. S druge
strane u Hrvatskoj je prisutna neusklađenost priključenosti
na vodoopskrbni sustav (oko 76 %) i javnu odvodnju
(oko 40 %). Rauš (1991) navodi kako se nepročišćene
otpadne vode ispuštaju u vodotoke, more,
krški teren i u propusne septičke taložnice. Pročišćava
se samo 12 % otpadnih voda, a od toga 4,4 % na drugom
stupnju. Budući da je odvodnja, pročišćavanje i
adekvatna dispozicija otpadnih voda jedna od glavnih
mjera zaštite voda, potrebno je posvetiti veću pozornost
provedbi mjera zaštite voda. Može se uočiti da se
u zaštitu voda i mora najviše ulagalo u turističkim područjima
sjevernog Jadrana, dok se manje ulagalo u
drugim vodnim cjelinama (Ci bi lić 2003).


Isti autor navodi kako su uređaji za pročišćivanje
otpadnih voda i kanalizacijski sustavi nedjeljiva tehničko-
tehnološka cjelina. Danas postoji oko 80 uređaja
za pročišćivanje otpadnih voda različitih po stupnju iz
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 64     <-- 64 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
građenosti i po kapacitetu. Oko 20 uređaja je s prethodnim
stupnjem pročišćivanja, 26 uređaja s prvim stupnjem
i 34 uređaja s drugim stupnjem pročišćivanja otpadnih
voda. Prema analizama, na komunalnim uređajima
za pročišćivanje otpadnih voda uklanja se samo
određena količina zagađivača tako da veći dio završava
u okolišu.


Osobitu pozornost zaslužuje zaštita mora, ponajviše
radi turističke djelatnosti koja se danas povezuje s velikim
ulaganjima u zaštitu prirode i okoliša, što je ustvari
sastavni dio turističke ponude. Današnje stanje je sljedeće;
unutrašnje morske vode i teritorijalno more Republike
Hrvatske u svom najvećem dijelu nije zagađeno.
Zagađena su samo obalna područja u blizini većih
gradskih cjelina, a glavni izvori zagađenja su gradske
otpadne vode, zagađenja rijeka Krke (otpadne vode
šireg šibenskog područja) i Neretve (poljoprivredne otpadne
vode), te veća industrijska postrojenja. Biološka
raznolikost Jadranskog mora je sve više ugrožena, kako


onečišćenjem gradskim i industrijskim otpadnim vodama,
tako i neracionalnim iskorištavanjem bioloških
dobara te nepridržavanjem zakonskih propisa.


Zabrinjavajuća okolnost za stanje i očuvanje mora
su zahvati poput projekta Družba Adria. Ostvarenjem
tog projekta izvozila bi se ruska nafta preko luke Omišalj,
a na taj način povećao bi se tankerski promet i prema
procjenama u naše more bi se ispuštalo više od
5 milijuna tona balastnih voda godišnje. Naime, problem
je što se balastnim vodama šire nepoželjne bioinvazijske
vrste iz mora širom svijeta, što potvrđuju i
podaci međunarodne pomorske organizacije – IMO
(http://globallast.imo.org). U Sredozemlju i danas ima
problema radi tropskih algi (Caulerpa taxifolia i Caulerpa
racemosa) koje negativno utječu na biološku raznolikost,
međutim najviše zabrinjava činjenica da se
radi kratkoročne i nejasne dobiti povećava opasnost od
moguće tankerske nesreće povećanjem tankersko


og
prometa. Teško se može na taj način uspješno ulagati


i u


Slika 4. Zaštita voda i uređaji za pročišćivanje otpadnih voda


Figure 4 Protection of water and waste water treatment plants
Izvor: Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, 1997.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 65     <-- 65 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
turizam kao najznačajniju gospodarsku djelatnost, ne
spominjući negativan utjecaj na zaštitu prirode i okoliša
uopće. Upozoravajuće je nedavno potonuće tankera
Prestige uz španjolsku obalu Galicije, koji je prevozio
70 000 tona nafte i zagadio više od 900 kilometara obale.
Posljedice takve nesreće u zatvorenom moru kao što
je Jadransko bile bi nesagledive i stoga je doista upitno
kolika je korist od projekta, a koliki je stvarni rizik i da


li je to gospodarski razvoj temeljen na održivom razvoju?
Uzmimo u obzir i podatak da litra ulja pokvari okus
od 1.000.000 litara pitke vode. Na morskoj se površini
izliveno ulje rasprostre u 1 do 2 mm tanki sloj kod lakog
i u 8 mm debeli sloj kod teškog ulja. Oni se sastoje
od više od osam stotina različitih kemijskih spojeva
(WBGU 1998, u Glavač 1999).


Odnos voda i šumskih ekoloških sustava


Utjecaj voda na šumske ekosustave, posebno nizinske
vrlo je značajan, te se utvrdilo da same promjene režima
podzemnih i površinskih voda u nizinskim šumama
imaju gotovo odlučujuću ulogu za uspijevanje pojedinih
biljnih zajednica. To potvrđuju istraživanja koja
su proveli Prpić (1989); Komlenović, Mayer i
Rastovski (1991); Vranković i Bašić (1989) u
Mayer (1995); Mayer (1995), Baričević (1998).
Promjena kvalitete vode tj. unos onečišćenih i zagađenih
poplavnih voda u šumske ekosustave također dovodi
do negativnih posljedica, što u svojim radovima navode
Prpić (1989); Mayer i Pezdirc (1990); Prpi
ć i dr. (1994) u Ma ye r (1995), tj. uglavnom dolazi
do sušenja cijelih nizinskih šumskih bazena, što navode
P rp i ć, Se le tkov i ć i Ivko v (1991) za Kalje i Turopoljski
lug. Takvi slučajevi nisu bili rijetki u posljednjim
desetljećima u Hrvatskoj.


Važan je i utjecaj velikih vodotehničkih zahvata na
nizinske šume posebno u nizinama naših najvećih rijeka,
najistaknutiji primjer su rasprave o HE Novo Virje
u blizini šumskog kompleksa Repaš o kojoj pišu Prp
i ć (1985); A n to n ić i dr. (2000); P r p ić (2001).


Problem se javlja i kod puštanja u pogon novih industrijskih
postrojenja ili energetskih postrojenja koja
onečišćuju okoliš, a nemaju izgrađene uređaje za pročišćivanje
voda. U području nizinskih šuma koje su
vrlo osjetljive na promjene vodnih odnosa, vodotehničke
zahvate i hidromelioracije treba provoditi tako da
ne dolazi do negativnih promjena u ekosustavu nizinskih
šuma, jer upravo radi takvih negativnih promjena
u staništu dolazi do sušenja i propadanja velikih nizinskih
šumskih bazena kao što su Kalje, Turopoljski lug,
Sunjsko polje i Žutica.


Prpić (1994) u Mayer (1995) navodi za Turopoljski
lug masovno sušenje šumskih sastojina koje je


nastupilo od 1981-1990. godine, gdje se posušilo gotovo
100.000 m3 stabala, te je takva pojava poprimila
razmjere ekološke katastrofe.


Danas se provode istraživanja o unosu polutanata u
nizinske šume sjeverne Hrvatske onečišćenim poplavnim
vodama; ta istraživanja provedena su u mnogim
šumskim bazenima: Kupčina, Turopoljski lug, Varoški
lug, Česma, Varaždinske podravske šume, Spačva, podravskim
vrbicima i topolicima i osječkim podravskim
šumama. Najviše je istraživano olovo, cink i bakar, a
rezultati se razlikuju po pojedinim bazenima, te je utvrđeno
da poplavne površine uvijek sadrže više polutanata
od neplavljenih površina.


Utvrđeno je da su plavljena šumska tla na fluvisolima
rijeke Drave, Save i Dunava znatno više opterećena
teškim metalima nego tla okolnih neplavljenih površina.
Posebno su visoke koncentracije u prvoj poplavnoj
zoni gdje je plavljenje češće, a do sedimentacije nanosa
dolazi u mirnim vodama zaostalim u mikrodepresijama
nakon poplava. Sadržaj teških metala u sedimentima
iz korita Drave i Dunava manji je nego u tlima poplavnih
zona zaobalja. Savski sedimenti sadrže više
teških metala zbog težeg mehaničkog sastava i više organske
tvari, te imaju veću sposobnost vezanja teških
metala nego sedimenti Drave i Dunava. Veći sadržaj
organskih tvari posljedica je većih onečišćenja savskih
voda organskim polutantima (Komlenović, May
e r, R a s t o v s k i 1991).


U tlu Spačvanskog bazena utvrđene su niske koncentracije
olova, cinka, uz povišene koncentracije bakra.
U usporedbi sa srednjom Posavinom, tla spačvanskog
bazena su više onečišćena. To onečišćenje uglavnom
je posljedica intenzivnih poplava prije izgradnje
nasipa i provedbe drugih vodotehničkih zahvata.


Zaštićena vodena područja u Hrvatskoj


More i jezera


Od prirodnih jezera ističu se Plitvička jezera, koja
predstavljaju ujezereni tok rijeke Korane s ukupno 16
kaskadno nanizanih jezera i brojnim slapištima. To područje
je proglašeno nacionalnim parkom, te je uvršteno
u Popis svjetske kulturne i prirodne baštine UNESCO-a.


Vransko jezero kraj Pakoštana; najveće prirodno jezero
u Hrvatskoj s površinom od 30,7 km2, proglašeno je parkom
prirode. Vransko jezero na otoku Cresu znatno je
manje, ali je zbog svoje dubine od gotovo 74 metra najveća
akumulacija slatke vode u Hrvatskom primorju.
Prirodne ljepote i bogatstvo mora i podmorja jedan su od
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 66     <-- 66 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
razloga proglašenja Brijuna, Kornata i Mljeta nacionalnim
parkovima, te Telašćice parkom prirode. Također,
voda je temeljni fenomen i u nacionalnom parku Krka.


Vodena i močvarna staništa
U Hrvatskoj je izraženo bogatstvo močvarnih staništa,
osobito onih čiji je postanak vezan uz rijeke. Najznačajnije
su poplavne zone porječja Save, Drave, Mure
i Dunava gdje su se razvila prostrana i još uvijek dobro
očuvana močvarna staništa koja su upisana na Ramsarski
popis močvara i od međunarodnog su značenja.
Jedno od njih je Lonjsko polje u srednjem dijelu toka
Save. To je poplavno područje s prostranim poplavnim
šumama hrasta lužnjaka, poplavnim livadama i
pašnjacima, te brojnim riječnim rukavcima. Ovdje su
staništa mnogih europski ugroženih vrsta poput štekavca,
orla kliktaša, crne rode, žličarke, kosca i drugih.
Kopački rit razvio se na ušću Drave u Dunav, a obiluje
jezerima, barama i kanalima, prostranim tršćacima
i velikim kompleksima ribnjaka. Ovdje obitava najveća
populacija štekavaca u Hrvatskoj, gnijezdi se 90 %
hrvatske populacije divljih gusaka, te je jedino mjesto
u Hrvatskoj gdje se gnijezdi veliki vranac. Osobito je
velika vrijednost Kopačkog rita kao odmorišta i hranilišta
za močvarice selice.
Močvarna područja Hrvatske koja se nalaze na Ramsarskom
popisu su:
Lonjsko i Mokro polje površine 50 560 ha
Kopački rit površine 17 700 ha
Donji tok Neretve površine 11 500 ha
Ribnjaci Crna Mlaka površine 625 ha
Zakonski propisi:
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 59/90)
Zakon o vodama (Narodne novine, 107/95)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne
novine, 107/95, 19/96)
Odluka o visini naknade za korištenje voda (Narodne
novine, 15/91, 19/92, 79/92, 1/94)
Odluka o visini naknade za zaštitu voda (Narodne
novine, 15/91, 19/92, 84/92, 1/94)
Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu
voda (Narodne novine, 94/98)
Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja
opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (Narodne
novine, 40/99, 6/01)
Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata (Narodne
novine, 28/96)
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati
pravn osobe koje obavljaju poslove, pose


e
ee oso
značajn u


bic
bicbice
ee značajne z
zza
aa upravljanje vodama (Narodne no-
vine, 34/96)
Državni plan obrane od poplava (Narodne novine,
8/97, 32/97, 43/98, 93/99)
Odluka o minimalnim stopama i visinama slivne
vodne naknade (Narodne novine, 8/97)


Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i crpljenih količina
voda (Narodne novine, 57/96)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne
djelatnosti (Narodne novine, 82/96,
102/97)
Pravilnik o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati
pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje
otpadnih voda (Narodne novine, 93/96, 53/97,
102/97)
Odluka o visini naknade za korištenje voda (Narodne
novine, 62/00)
Uredba o klasifikaciji voda (Narodne novine, 77/98)
Uredba o opasnim tvarima u vodama (Narodne novine,
78/98)
Državni plan za zaštitu voda (Narodne novine,
8/99)
Pravilnik o opsegu i načinu pregleda vode za piće i
uređaja (Narodne novine, 46/94)
Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
(Narodne novine, 55/02)


Važniji propisi vezani uz more:
Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja
Sredozemlja, 1995.
Republika Hrvatska je ratificirala izmjene Konvencije
iz 1995. koje su objavljene kao:
Zakon o potvrđivanju izmjena Konvencije o zaštiti
Sredozemnog mora od onečišćivanja i Protokola o
sprječavanju onečišćivanja Sredozemnog mora potapanjem
otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova
( Narodne novine, 17/98)
Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog
mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova
i zrakoplova, 1995.


Protokol o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog
mora naftom i drugimštetnim tvarima u
slučajevima opasnosti, 2002.
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja
kopnenim izvorima i aktivnostima, 2002.
Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj
raznolikosti u Sredozemlju, 2001.
Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja
uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentskog
pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, 1994.
Konvencija o sprječavanju zagađivanja mora izbacivanjem
otpadaka, 1972.


Međunarodna konvencija o pripravnosti, akciji i
suradnji za slučaj onečišćenja uljem, 1990. (Narodne
novine – Međunarodni ugovori 2/97)


Važniji propisi vezani uz kopnene vode:
Zakon o potvrđivanju Konvencije o suradnji na zaštiti
i održivoj uporabi rijeke Dunava, 1994. (Narodne
novine – Međunarodni ugovori 2/96)
Zakon o potvrđivanju Europskog ugovora o glavnim
unuternjim plovnim putovima od međunarod
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 67     <-- 67 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
nog značaja – AGN, 1996. (Narodne novine – Me


đunarodni ugovori 16/98)


Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i uporabi


prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera,


ZAKLJUČAK


Hrvatska je relativno bogata vodom, kvaliteta vode
je povoljna; tako da se za sada ne javljaju problemi
dostupnosti dovoljnih količina kvalitetne pitke vode.
Količina vlastitih voda po stanovniku procjenjuje se na


6.800 m3 godišnje.
Zakonska regulativa vezana za zaštitu voda i mora
danas doživljava velike promjene, jer je u tijeku usuglašavanje
brojnih zakona, mjera i propisa iz područja
zaštite, ali i upravljanja vodama s važećom europskom
regulativom.
Stanje voda u Hrvatskoj je zadovoljavajuće, jedino
veća odstupanja u kvaliteti voda su uočena u blizini većih
gradskih ili industrijskih središta kao i u blizini većih
poljoprivrednih površina i važnijih, tj. frekventnijih
prometnih pravaca. Međutim opasnost za močvarna i
vodena staništa očituje se u sljedećem: promjenama u
vodnom režimu, fizičkim i biološkim promjenama i
onečišćavanjem vodotoka.
Stanje mora je također zadovoljavajuće uz odstupanja
u neposrednoj blizini većih luka, gradova i turističkih
središta. Razlozi ugroženosti morske flore i faune
najviše očituju se onečišćenjem mora otpadnim vodama
i slabom provedbom zakonskih propisa, te nekvalitetnim
nadzorom odgovarajućih službi. Velika pozornost
danas se posvećuje razvoju praćenja voda u Hrvatskoj
kako bi se dobili relevantni podaci o stanju i


1992. (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/96)
Konvencija o režimu plovidbe Dunavom, 1948.
(Narodne novine – Međunarodni ugovori 13/98).


- Conclusion
kakvoći voda. Potrebno je izvršiti inventarizaciju tj.
popis i tipizaciju voda u Republici Hrvatskoj. Time bi
se moglo lakše djelovati u slučajevima akcidentnih situacija,
te bi bili potpuniji podaci o količini i vrsti onečišćivača
koji dopiru u vode, tj. stvarno stanje voda.


Problematika zaštite voda posebno je važna za šumske
ekosustave nizinskog područja Hrvatske, posebno
glede upuštanja velikih količina onečišćenih i zagađenih
poplavnih voda. Tu je još i veliki problem vodotehničkih
zahvata i objekata u cilju poboljšanja vodnih
prilika nekog područja, međutim ti se zahvati vrlo čes-
to loše reflektiraju na stanje šumskih kompleksa. Stoga
je danas potrebna veća suradnja šumarske i vodoprivredne
struke (utjecaj HE Novo Virje na šumu Repaš)
kako bi se nastali problemi što kvalitetnije riješili uz
sagledavanje i uvažavanje međusobnih stajališta, a sve
s ciljem očuvanja stabilnih i vrlo vrijednih nizinskih
šumskih ekosustava.


Zaštita voda i mora vrlo je složena problematika
koja u sebi objedinjuje biološke i biotehničke znanosti,
a samo dobrim upravljanjem s vodnim bogatstvom
(npr. prostorno planiranje i dr.) temeljenim na načelima
održivog razvoja možemo očuvati naše vode i vodonosnike,
i stoga je iznimno važna multidisciplinarnost
glede toga problema.


LITERATURA – References


Antonić, O., D. Hatić, J. Križan, D. Bukovec,


D. Borović, 2000: Projektiranje režima podzemne
vode kao preduvjeta opstanka nizinskih
šuma u području hidrotehničkog zahvata – primjer
šume Repaš i HE Novo Virje, Hrvatske
vode, br. 32, str. 205–223, Zagreb.
Baričević, D., 1998: Ekološko-vegetacijske značajke
šume “Žutica”, Magistarski rad, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Biondić, B., 1996: Hydrogeological Aspects of
Groundwater Protection in Karstic Areas – Guidelines
European Commision, Directorate-General
XII, Science, Research and Development,
Environment research programme, Institut za
geološka istraživanja, str. 5–11, Zagreb.


C ib i l i ć , A., 2003: Postojeće stanje, ciljevi i strateške
smjernice u planiranju korištenja vode, Zbornik
radova 3. hrvatske konferencije o vodama, Hrvatske
vode u 21. stoljeću, Osijek, Hrvatske vode,
str. 557–565, Zagreb.


Enger, E., B. Smith, 2000: Environmental Science,
str. 274–304, McGraw-Hill, Boston.


Gereš, D., M. Vodopija, 1993: Vodoopskrba na Jadranskom
području Hrvatske, Stručno-poslovni
skup “Gospodarenje vodama i unapređenje turizma
na Jadranu”, Rovinj, Zbornik radova, Hrvatsko
društvo za zaštitu voda i mora, str. 17–27,
Zagreb.


Glavač, V., 1999: Uvod u globalnu ekologiju, Državna
uprava za zaštitu prirode i okoliša i “Hrvatske
šume” d.o.o., Zagreb.


Komlenović, N., B. Mayer, P. Rastovski, 1991:
Unos teških metala onečišćenim poplavnim vodama
u tla nizinskih šuma istočne Slavonije, Šumarski
list br. 3–5, str. 131–147, Zagreb.


Mayer, B., 1995: Opseg i značenje monitoringa podzemnih
i površinskih voda za nizinske šume Hrvatske,
Šumarski list br. 11–12, str. 383–389,
Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 68     <-- 68 -->        PDF

D. Barčić, Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec: PROBLEMATIKA ZAŠTITE VODA I MORA U REPUBLICI . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 611-622
Mayer, B., N. Pezdirc, 1990: Teški metali (Pb, Zn,
Cu) u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne
Hrvatske, Šumarski list br. 6–8, str. 251–259,
Zagreb.


Matas, M., V. Simončič, S. Šobot, 1989: Zaštita
okoline danas za sutra, Školska knjiga, str. 235,
Zagreb.


Nacionalna strategija zaštite okoliša, Nacionalni plan
djelovanja za okoliš, 2002: Ministarstvo zaštite
okoliša i prostornog uređenja, str. 206–209,
Zagreb.


Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske
sa strategijom i akcijskim planovima zaštite,
1999: Državna uprava za zaštitu prirode i
okoliša, str. 22-29, Zagreb.


P r p i ć , B., 1985: Studija utjecaja vodne stepenice
Đurđevac na šumu Repaš, Šumarski list br.
11–12, str. 541–551, Zagreb.


Prpić, B., 1989.: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj,
Šumarski list br. 6–8, str. 235–242, Zagreb.


P r p i ć , B., Z. S el etk o v i ć , M. Ivk o v, 1991: Propadanje
Šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema
biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti,
Šumarski list br. 3–5, str. 107–127, Zagreb.


P r p i ć , B., Z. S e le tk o v i ć , J. Vu k e l i ć, 1994.: Primjena
dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja
šuma kod procjene kemijske opterećenosti
susjednih poljodjelskih prostora Hrvatske, Šumarski
list br. 9–10, str. 283–288, Zagreb.


Prpić, B., 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na
stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur
L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo Virje,
Šumarski list br. 7–8, str. 7–8, Zagreb.


R a u š , Đ., 1991: Zaštita prirode i čovjekova okoliša,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


R iđ an o vi ć , J., 1993: Hidrogeografija, Školska knjiga,
str. 269–277, Zagreb.


Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske,
1997: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva
i stanovanja, Zavod za prostorno planiranje,
str. 182, Zagreb.


Širac, S., G. Mirković, N. Bujas, 2003: Kakvoća
voda u Republici Hrvatskoj 2000. – 2001. godina,
Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o
vodama, Hrvatske vode u 21. stoljeću, Osijek,
Hrvatske vode, str. 463–471, Zagreb.


Šurmanović, D., M. Artuković, M. Jokić, 2003:
Uloga monitoringa kakvoće voda u vodno gospodarskom
planiranju, Zbornik radova 3. hrvatske
konferencije o vodama, Hrvatske vode u 21.
stoljeću, Osijek, Hrvatske vode, str. 673–683,
Zagreb.


Tedeschi, S., 1997: Zaštita voda, Hrvatsko društvo
građevinskih inženjera, str. 297, Zagreb.
Tyler Miller, G., 1994: Living in the environment,
str. 592–617, Wadsworth, Inc., Belmont.


UNEP-United Nations Environment Programme,
1997: Global Environmental Outlook – 1997.
Oxford University Press, New York and Oxford:
264p., (http://www.org/unep/eia/geo1/)


Uredba o klasifikaciji voda (Narodne novine 77/98).


Uredba o opasnim tvarima u vodama (Narodne novine
78/98).


WBGU-Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung,
Globale Umweltveränderungen, 1998:
Welt im Wandel: Strategien zur Bewältigung
globaler Umweltveränderungen. Jahresgutachten
1998. Springer Verl., Berlin: 378 S.
http://globallast.imo.org


SUMMARY: The paper deals with the water and sea status in the Republic of Croatia. As one of
the most important natural resources, water plays a crucial role in the protection of the environment.
Therefore, the preservation of its quality and quantity is one of the basic requirements for development
and a strategic asset for the future.


The water condition in Croatia is satisfactory; however, some deviations in the quality in the sense
of pollution and contamination were recorded in the proximity of larger urban or industrial centres,
larger agricultural areas and major traffic lines. The quality of the sea in the vicinity of larger towns,
harbours and tourist resorts deviates from the prescribed values. An efficient protection of water and
sea is undertaken by monitoring the condition and by inventorying, that is, systematising and typifying
waters in the Republic of Croatia.


The paper highlights the problem of protecting water from pollution with regard to forest ecosystems.
Particular stress is laid on the role of forests and waters in the lowland part of Croatia, as well
as the hydrological or water-protective role of forests across Croatia.


Key words: Republic of Croatia, water and sea protection, environmental protection, water
status, pollution, contamination