DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
UDK 630* 311 + 714


DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA
OPORAVLJA OD POSLJEDICA DOMOVINSKOG RATA?


IS OUR FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES RECOVERING FROM
THE CONSEQUENCES OF THE PATRIOTIC WAR?


Dijana VULETIĆ, Rudolf SABADI*


SAŽETAK: Na razvoj šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj Domovinski je
rat snažno negativno djelovao. Domovinski rat bio je međutim ne samo ratom
uspostavljanja hrvatske države, već i revolucionarnim obratom od centralistički
reguliranog gospodarskog sustava ka tržišnom sustavu s većim ili manjim,
trajnim ili povremenim, natruhama socijalne skrbi za pučanstvo.


Unatoč ratnim razaranjima i posljedicama, različite djelatnosti unutar
gospodarske cjeline šumarstva i prerade drva, oporavljale su se, zbog promjena
u gospodarskoj, socijalnoj i političkoj strukturi na različite načine.
Sječa, izrada i privlačenje drva (faze I & II = harvesting and removals) po
svemu sudeći već će u prvom deceniju 21. stoljeća dosegnuti asimptotičku vrijednost.
Pilanarstvo očekuje po svemu sudeći, s obzirom da se prijelazni sustav
raspada na realističku vrijednost rezultirajuću iz općih trendova razvoja,
snažnije investiranje i povećanje malog broja visoko i racionalno usmjerenih
pilanskih postrojenja. Kao i svugdje u svijetu, takvo će kretanje dovesti do
značajnog smanjenja broja zaposlenika. Već se, zbog djelovanja ponude i
tražnje, unatoč sivom i crnom tržištu, pojavljuju tendencije izvjesnog sređivanja
u datim gospodarsko-političkim uvjetima, koje se očituju smanjenjem
nastajanja novih malih i nerentabilnih pilana i odlaska s tržišta postojećih.
Time neće nastati neko trajno stanje, jer vrijeme za promjene u makro-i
mikroekonomskoj konstelaciji izgleda nije još nastupilo.


Oporavak industrije drvnih reprodukcijskih materijala ima drukčiji tijek,
ali će po svemu sudeći morati proći, poput pilanarstva, isti put restrukturiranja
koji se provodi ili će biti proveden posvuda u industrijski razvijenom svijetu.


Put oporavka, bez većih strukturnih lomova, čeka oblast finalne prerade
drva, kako se i zadnji još preostali mamutski finalisti ili restrukturiraju ili odu
s tržišta, koja će se diktatom tržišnih prilika orijentirati na malu, fleksibilnu i


a or
racionalnu proizvodnju. Analogno tomu nebi bi bilo realistično očekivati velika
povećanja izvoza iz te oblasti. Izgleda da će povećanje izvoza nastupiti samo
izvozom neobrađenog drva.
Slika predočena naprijed izgleda neizbježnom, ukoliko ne dođe do bitnih
promjena u makroekonomskoj politici zemlje, za što treba mnogo znanja, građanske
hrabrosti, poštenja i patriotizma, što ovog trenutka izgleda nedostaje.
K l j uč ne r i je č i : ratne štete, iskorišćivanje šuma, pilanska prerada
drva, proizvodnja drvnih ploča, finalna prerada drva, gospodarska politika


*
Dr. sc. Dijana Vuletić, Šumarski institut, Jastrebarsko;
Dr. sc. Rudolf Sabadi, dipl. ing. šum; dipl.oec.;
Red. sveuč. prof. u m., Račkoga 12, Zagreb


ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 44     <-- 44 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
1. UVOD – Introduction
Šumarstvo i prerada drva teško su, kao uostalom i
sve druge gospodarske oblasti, stradale u Domovinskom
ratu i posljedice se bolno osjećaju. Pad proizvodnje,
radikalna promjena gospodarske strukture, nevjerojatne
promjene makro- i mikroekonomskog sustava
te potpuna promjena odnosa Hrvatske s drugim zemljama,
dojučerašnjim partnerima, s kojima su gospodarski
odnosi postali drukčiji od ranijih.


U laičkoj publicistici promjene koje su nastale pojednostavljeno
se tumače kao rezultat promjene političkog
režima. Kada bi to bilo tako, do promjena ne bi
uopće došlo, jer centralističko plansko gospodarenje
nije priznavalo tržište, a sustav je upravo propao zbog
tržišta i nesposobnosti centralističkih režima da uspješ


no izdrže konkurenciju s konkurentima iz zemalja u
kojima ponajprije djeluje gospodarski sustav utemeljen
na ponudi i tražnji.


Hrvatska, izborivši nezavisnost i napuštajući centralno
planski sustav, poput svih drugih zemalja u istom položaju,
proživljava u mučnom rađanju novog gospodarskog,
političkog, socijalnog i moralnog sustava sve dobrobiti
i nevolje na tom putu. Sve to proizvodi duboke
kontroverze, socijalna nezadovoljstva, zavist prema
poslovno uspješnima, koji prema novim kriterijima
postaju, htjeli ne htjeli, arbitrima o pitanjima o kojima
vrlo često nemaju uopće pojma. Sve to možemo nazvati
procesom restrukturiranja, koji traje i trajat će,
možda i kroz dvije-tri generacije.


2. KONJUKTURNO STANJE POČETKOM TREĆEG MILENIJA
Conjuctural Situation at the Beginning of the Third Millennium
Uzrok za dobru tražnju za investicijskim dobrima
jest činjenica da su upravo posljednjih godina razvijene
nove generacije strojeva za viši učinak, ali isto tako i
štedljiviji strojevi s manje potrošnih dijelova koji proizvode
manje škarta. Tendencija ide ka proizvodnji uz
nula grešaka.1 Materijal se bolje koristi, postrojenja štede
energiju i vrijeme pripreme je smanjeno do praktično
zanemarive veličine. Poduzeće koje ne želi završiti u
pozadini, mora nabaviti strojeve nove generacije, a ono
što ih na to tjera je proširenje prodaje. Zahvaljujući dobrom
ustrojstvu ukupnog europskog tržišta uvijek je bilo
moguće zabilježiti nove uspjehe. Pad plasmana u Istočnoj
Aziji kompenzirao se s porastom zapadnoeuropskog


– posebno istočnoeuropskog tržišta.
Bolja procjena tržišta dovela je do bolje tražnje za
osobljem. U izvanregionalnim listovima nalazi se između
100 i 150 stranica ponuda radnih mjesta. Oskudica
je za stručnjacima, posebice inženjerima. Opet
dolazi do pritužaba da se ovdje obrazuje njihov premalen
broj i da je industrija u unapređivanju novih kadrova
načinila duboke pogreške.


Uz modernizaciju dolazi i do investicija u proširenja,
tako da se u pilanarstvu, industriji papira te drvnih
ploča planiraju takvi kapaciteti o kojima se ranije nije ni
sanjalo. Postrojenja koja postižu deseterostruki obujam
proizvodnje od prije dvadesetak godina, zahtijevaju sve
jaču kapitalnu snagu, što s jedne strane ima trend odlaska
na burzu, s druge strane, ima trend ka stvaranju fuzija.
Ponajprije veliki koncerni ovoga trenutka pregovaraju
unutar Europe i između Europe, SAD i Kanade o
stvaranju novih, još većih poduzeća.


Time bi se trebala stvoriti globalno zaposlena poduzeća,
kako bi se izbjegle promašene investicije i lakše


Null. Fehler-Produktion, Zero-reject-production,
Zero-défectuite-production.


pribavljala financijska sredstva za investicije, koje bi
trebale dostizati npr. u pilanarskoj industriji red veličina
50–100 milijuna €, u industriji drvnih ploča
150–250 milijuna €, a u industriji celuloze oko jedne
milijarde € ili više.


Dok je prije dvadeset godina trend išao ka diversifikaciji,
da bi se prema mogućnostima nudili svi proizvodi
jedne branše, trend danas ide u smjeru koncentracije
na središnje područje, kako bi se proizvodilo što
racionalnije.


Nasuprot tomu, područje potrošnih dobara ima potpuno
drukčiju situaciju. U Zapadnoj Europi nastupila
je naširoko stagnacija u tražnji. Potrošači su vrlo svjesni
u predodžbama o cijenama, što ne znači da se za luksuzna
dobra neće načiniti katkada nevjerojatni izdaci.
U svakom slučaju u velikim područjima vlada zasićenost.
Potrebe na istoku i jugu Europe nasuprot tomu
jače rastu no nedostaje nužna kupovna moć, želja za
većom potrošnjom postoji i vodi ka spremnosti za dodatnim
radnim učincima. U službenim statistikama se
međutim čini da se na ovakvim pokrajnjim tržištima
stvoreni učinci ne iskazuju.2


Padajuća sklonost potrošnji, želja potrošača da kupuju
što je moguće jeftinije, u trgovini na malo i u
obrtu, vodi sve više neobavljenim kupnjama. Oni su
izvrgnuti konkurenciji filijalnih poduzeća koja su i
sama izvrgnuta ubitačnoj konkurenciji. Stvaranje prodajnih
zona sa slobodnim pristupom vozilima na rubovima
gradova još je više pojačano.3 Broj stečajeva i
bankrota u tom području povećao se do zapreštavajućeg
obujma. Tom pridonose i različite poslovne zadaće,
u kojima mlađa generacija ne želi više ulaziti u
teške poslove.


Hrvatska, poput ostalih zemalja u tranziciji, kako se
naziva prijelaz iz centralističko planskog u socijalno
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 45     <-- 45 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
kapitalistički sustav, a slično pak i u zemljama u razvoju,
uvozi daleko više od izvoza. Glavne investicije
odlaze, osim od države jamčenih infrastrukturnih pothvata,
u trgovačku mrežu, namijenjenu uglavnom plasmanu
uvoznih roba. U gotovo svim tim zemljama političari
i neuk puk lamentira da to vodi uništenju domaće
proizvodnje. To je samo djelomično točno, ne treba zaboraviti
da se u lancima robnih kuća prodaju sve više i
domaći proizvodi. Trgovci su izloženi psihološkom
pritisku da se sve više u asortimanu oslanjaju na domaći
proizvod. Istini za volju, domaći proizvođači u sve
većem broju ulaze na tržište, boreći se na njemu za svoj
udio. Taj proces može biti i brži, pogotovo ako bi država
smanjila svoje troškove. U gotovo 11 desetljeće
otkad je stekla nezavisnost, Hrvatska unatoč ratu i silnim
gubicima u ljudima i stvarima, politikantstvu u
razvoju zemlje, ipak, iako polagano, kreće naprijed.
Kao i u drugim oblastima i šumarstvo i prerada drva
idu izgleda naprijed. U tu oblast valja investirati: s re


kordnom proizvodnjom u poljodjelstvu na oko 1 suhozemne
proizvodnje bez subsidija, ali uz racionalne poticaje,
moguće je Hrvatsku svrstati među vrlo važne
članice Europe, isto tolika površina treba za urbane površine,
komunikacije te neplodno zemljište, dok bi 1
ukupnog suhozemlja trebalo biti pod šumom, umjesto
današnje površine od oko 1/3 s tendencijom daljeg pada.
Ako Hrvatska pristupi EU politika u poljoprivredi te
asocijacije svejedno će Hrvatsku natjerati na smanjenje
poljodjelskih površina, s tim da će ulaskom Hrvatske u
EU glavni teret takvog restrukturiranja pasti na leđa
malih zemljoposjednika, ionako već obeshrabrenih,
bespomoćnih u odnosu na one koji bi im morali pomoći
sada, kada im je pomoć najpotrebnija. Sasvim je izvjesno
da milostinja isplaćivana za otkup pšenice i drugih
ratarskih kultura koji obavlja država, stvarajući
nova izvorišta za korupciju, nije nikakvo rješenje niti
će to ikada biti.


3. KRETANJA SJEČE I IZRADE DRVA U ŠUMAMA
U HRVATSKOJ SVIH OBLIKA ŠUMOPOSJEDA
The Development of Harvesting and Removals
in Croatian Forests of All Ownerships
Pri predskazivanju budućih gospodarskih kretanja i
ocjeni prijeđenog puta razvoja najčešće se služimo
trendom koji se sastoji iz potencija vremena kao varijable.
Takav bi trend međutim imao neugodnu osobinu,
da postaje s vremenom beskonačan. Stoga bi takva
vrsta trenda bila pogodnija za intrapolaciju, a ne za
ekstrapolaciju u gospodarskim nizovima.


Logistički trend ima svojstvo da s vremenom teži
izvjesnoj asimptoti. Definicija logističke funkcije yt je


k


yt (1)
1+


be-at


U ovom obrascu t predstavlja vrijeme, dok su k, a i
b konstante koje su općenito nepoznate.


Konstanta kje gomja asimptota logističke knvulje.
Vidljivo je:


lim yt =k (2)


t
Čoo


Iz toga izlazi da je k najviša vrijednost koju logistička
funkcija može poprimiti. Iz vremenskog niza godišnjih
sječa i izrade (faza iskorištavanja I). Iz aproksimiranog
vremenskog niza sječe i izrade drva u šumama
svih oblika posjeda u Hrvatskoj u razdoblju
1965–2004. izvedena je logistička funkcija formula
koje je dana u obrascu (3) i prikazana kao krivulja logističkog
trenda na slici 1 zajedno s podacima statistički
obuhvaćenih sječa i izrade. Stalan uspon sječa do
početka, trajanja i posljedica agresije na Hrvatsku, od
1990., ukazuje, posebno brz rast sječa nekih vrsta drva
poslije Domovinskog rata, indicira da se možda u količinama
sječa ponekih vrsta drveća (posebno hrastovine)
pretjeruje. Prema dobrim poznavateljima naših
prilika (Akad. Matić, prof. dr. Prpić i mnogi drugi) površine
pod šumom se poradi izgradnje komunikacija i
drugih zahvata smanjuju, ukupan prirast (hrastovina)
izjednačuje se s onim iz šuma posebne namjene, parkova
i gospodarskih šuma, a rezultati do kojih dolazimo
ukazuju da bi možda pri određivanju volumena


2
U Hrvatskoj vrlo vjerojatno uz zvanično tržište postoji sivo tržište, koje se može procijeniti čak vrlo visoko. Pri vođenju gospodarske
politike nemoguće je, budući da ne postoje ni približne procjene veličine i značenja tog sivog tržišta, donositi bilo kakve odluke koje bi
vodile unapređenju narodnog gospodarstva bez ugrožavanja slobode tržišta. Npr. službeni podaci o sječama drveta u privatnom šumoposjedu
govore o količinama koje se kreću godišnje od 100 pa do 250.000 m3. Stvarne sječe u privatnim šumama kreću se prema slobodnim
procjenama međutim od 0,6 do 1,0 milijuna m3 godišnje. Službena statistika ne evidentira inpute pilana iz privatnog šumoposjeda,
koji bi morali, opet po slobodnoj procjeni, biti negdje između 50.000 i 150.000 m3 trupaca godišnje. Pokazalo se da se odluke koje se
donose oko održanja zaposlenosti domaćih pilanskih kapaciteta (kojih je preko 400 u Hrvatskoj) odnose isključivo na oblovinu iz javnog
šumoposjeda, što dakako ima i sasvim određene, mahom negativne posljedice.
Ne treba zaboraviti praksu prvo nastalu još prije pedesetak godina u SAD, nešto kasnije u Kanadi, gdje su na rubovima gradova stvarani
tzv shopping centres. Ova tendencija stvaranja takvih centara uz izvjesne posebnosti, izgleda da dobiva na zamahu sada sve više u
Europi, iako to dakako nije ništa novo. Op. prev.


599
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
etata poslužio ukupan prirast, a ne onaj u gospodarTaj
pad u šumarstvu (faza I, sječa i izrada) posebno
skim šumama, što je jedino ispravno. je vidljiv promotri li se kretanje sječa i izrade u dužem
razdoblju.


4,71


y= (3)


t-0,133t


1+ 2,3762 e


Slika 1. Kretanje godišnjih sječa u Hrvatskoj – Stvarna disperzija i prilagodba logističkom funkcijom


Figure 1 The development of annual fellings in Croatia – Actual dispersion and fitting by


logistic equation


Ne ulazeći u to da li se siječe premalo ili previše u nalnoj razini krenulo ubrzano ka asimptotičkom obujodnosu
na načela potrajnog gospodarenja, iz podataka mu sječa. I u ovom slučaju došlo je do temeljitih struk


o sječama (sječa i izrada = faza iskorištavanja I) može turnih promjena, tako da se može govoriti samo o
se zaključiti da je odmah po prestanku ratnih operacija, obujmu posječenog drva koji je ostao jedinim pokazabez
obzira što je velika površina nacionalnog teritorija teljem gospodarskih zbivanja, sve drugo, kao što su trostala
posijana minama, iskorištavanje šuma na nacio-žišne strukture, potpuno su izmijenjene u odnosu na
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Godine – Years


Slika 2. Proizvodnja trupaca u javnim šumama u Hrvatskoj u 1.000 m3 i aproksimacija
polinomskim trendom
Figure 2 The production of logs in public forests in Croatia in 1,000 m3 and


approximation with the polynomial trend


Izvor, Source: Statistical Yearbooks 1990–2004 of Croatia, Central Bureau of Statistics of the


Republic of Croatia, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
prijeratno stanje. Iz prikazanih podataka može se za-Vlasnička struktura u šumarstvu nije bitno izmijeključiti
da se stanje u iskorištavanju šuma popravlja i njena u odnosu na raniju, ali su se promijenili kupci.
po svemu izgleda da će predratne sječe biti dostignute Karakteristične su za ova kretanja dvije pojave: (1) duveć
do 2010. godine, dakako, ako ne dođe do nužne regogodišnje
isisavanje kapitala iz drvne industrije kovizije
kako opće, tako i šumarske politike. načno dovodi do njezinog odlaska s tržišta i na tržištu,


u znaku državnog monopola nad šumoposjedom, sva


U oko 1 milijuna ha privatnih šuma prema statistič


kodnevno izranja mnoštvo novih poduzetnika, od kojih


kim podacima siječe se godišnje ne preko 300.000 m3


su neki preprodavači, drugi pak vlasnici malih, mahom


unatoč godišnjem prirastu procijenjenom na preko je


nerentabilnih pilanskih postrojenja, koji po svemu


dan milijun m3. Kada bi ilegalno posječene mase bile u


sudeći, u velikoj mjeri ostvaruju željene profite (2).


privatnim šumama samo 500.000 prm, to znači, uz


Unatoč slobodnom uvozu, kao rezultatu dodvoravanja


koeficijent toplinske konverzije od 0,147 TEP/prm4


EZ-u, velika tražnja pilanskih sirovina nije predmetom


oko 72.500 tona mazuta. U javnim šumama taj toplin


pojačanog uvoza, naprotiv, domaće cijene za te sirovi


ski ekvivalent iznosi za proizvedeno ogrjevno drvo


ne u nekim su segmentima daleko niže od onih na eu


preko 150.000 tona mazuta.5 O tome valja voditi raču


ropskom i širem tržištu.


na uslijed daljeg širenja plinifikacije, što šumarstvo
može dovesti u teži položaj oko plasmana, sličan onom
iz talijanskog primjera.


4. KRETANJE PROIZVODNJE U PILANARSTVU I PROIZVODNJI PLOČA
TEMELJENIH NA DRVU
The Development of Sawmilling Production and Manufacturing of Wood Based Boards
he evelop ent of Sa illing Pro


4.1. Proizvodnja piljene građe – Production of Sawnwood
Rat protiv Hrvatske devedesetih godina izazvao je postotkom iskorištenja i proizvodnosti. Ovo posljednje
smanjenje proizvodnje piljene građe. 1989. godina već je preko jedne decenije moguće pokrivati iz nemože
se u razdoblju 1957–2004. smatrati rekordnom, shvatljivih odnosa između šumovlasnika i industrijalatada
je proizvedeno 1,098.000 m3 piljene građe, da bi ca. Bivša pilanarska industrija cijelo vrijeme od kraja
proizvodnja počela strmoglavo padati, dosegavši najni-2. svjetskog rata do propasti centralističkog sustava
žu proizvodnju 1999. godine od samo 516.200 m3 piljetrpjela
je, kao uostalom sve druge industrijske grane,
ne građe. Taj pad prikazan je na slici 3. Oscilacije pri od akutne nelikvidnosti. Uostalom, to je i razumljivo,
porastu i oporavku proizvodnje rezultat su strukturnih ta trebalo je na neki način platiti sustav koji je podupipromjena
izazvanih prijelazom s jednog na potpuno rao nerad i sprječavao poduzetništvo. To neprekidno
drugi gospodarsko-politički sustav. Od 1995. kada se ra-izvlačenje novca iz gospodarskog krvotoka kroz pedečuna
da je prestao rat pad proizvodnje piljene građe nasset
godina dakako da je ostavilo trag na način razmištavlja
se sve do 1999. kada počinje rasti dostigavši u ljanja i postupke onih koji su donosili poslovne odluke.
2004. godini 692 000 m3 piljene građe. To bi u odnosu Doda li se tome činjenica da vladajući politički režim
na rekordnu godinu proizvodnje 1989. bilo oko 63 %. nije vodio računa o dugoročnosti i racionalnosti, već o
Mora se međutim uzeti u obzir da je rekordna proizvodkratkoročnoj
partijskoj politici. Rezultat su kriva innja
1989. bila rezultat, može se reći, gramzljivog poleta vesticijska usmjerenja, nekonkurentnost i odsustvo
korištenja povoljnih prilika tražnje na inozemnom trži-objektivnih mjerila, što je bilo povodom stagniranju
štu s jedne strane, te popuštanjem svedržavnog restriknajstarije
industrije u nas – pilanarstva.
tivnog miješanja i dirigiranja tijeka novca, rada, roba i


Pad u pilanskoj proizvodnji koji je izgleda nastupio


usluga uz različite nelegalne transakcije.


kompenzira se pojačanim izvozom sirovina. Od trenut


Iza tih volumena piljene građe stoji međutim jedna ka osnutka nove hrvatske Države pa sve do završetka
sasvim nova vlasnička, tehničko-tehnološka i etička Domovinskog rata, enormno je porastao broj novostruktura.
Velik broj tradicionalnih, stoljetnih pilana osnivanih manjih pilanskih postrojenja, smještenih
vegetira ili je prestao s radom, niknule su nove male piuglavnom
uz veće gradske aglomeracije. Time počinje
lane, tehnički loše opremljene, s odgovarajuće niskim odumiranje velikog broja tradicionalnih pilanskih


4 TEP = Tonne équivalent pétrole = tona ekvivalenta mazutu
5 Treći Reich vodio je tijekom šest godina rat protiv cijelog svijeta s tehnikom pokretanom sintetskim benzinom. Francuska je cjelokupnu
logistiku opskrbe pučanstva tijekom okupacije, oko 40 milijuna ljudi, rješavala pogonom teretnih vozila upojnim plinom. Poslije pobjede
Saveznika traženje alternative tekućim fosilnim gorivima postaje “tabu” tema. Možda bi se isplatilo da se bar dio hrvatskog znanstvenog
potencijala baci na traženje mogućnosti da drvo djelomično zamijeni tekuća fosilna goriva i na taj način pridonese smanjenju pasive
plaćanja s inozemstvom. Čak kada bi istraživanja dala negativne rezultate, to bi više pridonijelo nacionalnom boljitku od prilično besplodnih
rezultata sadašnjih istraživanja koja opterećuju džep plaćatelja poreza više od eventualne ali dubiozne koristi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
Slika 3. Kretanje proizvodnje piljene građe u Hrvatskoj i polinomski trend


Figure 3 The development of lumber prouction in Croatia and poliynomial trend


Izvor, Source: Statistical Yearbooks 1990-2004 of Croatia, Central Bureau of Statistics
of the Republic of Croatia, Zagreb


postrojenja lociranih na načelu što bliže sirovini. Nove
pilane uspijevaju poduzetnicima osigurati vjerojatno
zadovoljavajuću zaradu, a sve to izgleda počiva na nerealnim
odnosima ponude, tražnje i rezultirajućih cijena
šumskih sirovina.


Iz relativno sporog oporavka pilanarstva moglo bi
se reći da je ipak, unatoč svemu, za očekivati je da će
oporavak ipak nastupiti. On bi se mogao pojaviti i brže
kada bi država pokazala pri formulaciji i provedbi
gospodarske politike znanje, sustavnost i riješenost da
smanji vlastiti trošak, koji je reklo bi se glavnim generatorom
korupcije, te opstanka monopola i kartela, u
šumsko-drvnoj branši najžešćih protivnika rentabilnosti
poslovanja i mikroekonomske stabilnosti.


Dalji razvoj pilanske industrije moguć je u dva načelna
smjera: (1) ako država ne promijeni gospodarsku
politiku u odnosu na suzbijanje korupcije i monopola
pilanarstvo nema većih izgleda da tržištu ponudi mnogo
iznad 700 000 m3 piljene građe. Takav je trend očit zadnjih
desetak godina. Kompenzacija se također nazire:
izvoz neobrađenog drva stalno raste; (2) promijeni li se
gospodarska politika, moglo bi se očekivati da bi proizvodnja
hrvatskog pilanarstva mogla dostići proizvodnju
oko 1 milijuna m3. Pritom ne treba smetnuti s uma da su
po svemu sudeći sječe vrlo visoke, uz stalno smanjivanje
šumskih površina, smanjen prirast uslijed klimatskih i
zdravstvenih utjecaja, moglo bi čak doći do ugrožavanja
potrajnosti. Kako sve šume nisu gospodarske, tako i njihov
prirast nije niti smije biti iskoristiv prostom primjenom
postotka od ocijenjenog ili izmjerenog prirasta.
Vrlo visoko procijenjen asimptotički maksimalan etat


po svemu sudeći ne bi smio prijeći u Hrvatskoj oko 5
milijuna m3 (uračunavši statistički neobuhvaćene sječe
u privatnom šumoposjedu).


Uostalom, pogledom slike u ovom tekstu vidi se da
je do oscilacija pri proizvodnji piljene građe u Hrvatskoj
došlo, kada izvršimo aproksimaciju vremenske nizove
stvarne proizvodnje polinomskim trendom 4.
stupnja, do gotovo istovjetnih oblika tih polinomskih
trendovskih krivulja. To ne začuđuje, s obzirom da
uzrok padu proizvodnje nije bila preferirana tražnja
ove ili one vrste drva, već smanjenje sječa uslijed ratnih
operacija.


Očigledno će biti potrebna veća pozornost pri određivanju
ukupnog etata, da se ne bi pogoršala sadašnja
struktura šumskih sastojina, kojima su inače potrebni
značajniji radovi poboljšanja. Na slikama 4a–4e. prikazana
su kretanja u proizvodnji piljene građe. Iz njih se
vidi da treba još mnogo vremena dok se dostigne predratni
volumen proizvodnje. On možda u današnjoj
gospodarskoj situaciji i pri aktualno provođenoj gospodarskoj
politici i neće biti dostignut, jer što izvozu
okrenuta sve veća količina šumskih proizvoda nižih
stupnjeva obrade, što će biti prikazano kasnije.


Za razliku od iskorištavanja šuma, koje se relativno
brzo popravlja porastom posječenog drva, pilanarstvo
pri današnjem stanju stvari izgleda da ne će tako skoro,
a možda i nikada više, dostići predratne rekorde. To je
razumljivo kada se radi o željezničkim pragovima i
skretničkoj građi, radi uspješne supstitucije tih sortimenata
pogodnim supstitutima, no u piljenoj građi četinjača,
bukovine i hrastovine, stanje neće biti obeća
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
Slika 4a. Proizvodnja piljene građe četinjača u Hrvatskoj u 1.000 m3
Figure 4a Coniferous sawnwood production in Croatia in 1,000 m3


Slika 4b. Proizvodnja piljene građe hrastovine u Hrvatskoj u 1.000 m3
Figure 4b Oak sawnwood production in Croatia in 1,000 m3


Slika 4c. Proizvodnja piljene građe bukovine u Hrvatskoj u 1.000 m3
Figure 4c Beech sawnwood production in Croatia in 1,000 m3
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
vajuće. Suzbijanje korupcije i monopola izazvat će neminovno
porast cijena pilanskih sirovina, tako da će
velik broj malih, skromno opremljenih i nisko produktivnih
pilana s malim iskorištenjem drvne mase, morati
prići masovnijem odlasku s tržišta. Teško je pretpostaviti
da se u Hrvatskoj može naći dostatan moćan kapital
spreman na preradu u oko tri mamutske pilane, u svakoj
oko 1 milijuna m3 pilanskih trupaca godišnje, što bi
odgovaralo današnjem gospodarskom, tehničkom i tehnološkom
trendu u razvijenu svijetu. Stoga nije isključe


na niti mogućnost da se izvoz neprerađenih šumskih
sirovina ustali ili još više poveća. Sve to dakako vrijedi
u slučaju da se ne pronađe djelotvorna i pametna gospodarska
politika, koja bi takav trend eliminirala ili bar
ublažila. Ne treba izgubiti iz vida da bi promjenama ocrtanim
naprijed kao mogućim, ogromna masa ljudi ostala
bez posla, za koju svrhu bi bile potrebne dodatne investicije
u njihovo zapošljavanje, a one su jednako visoke
po radnom mjestu, kao i sve ostale.


Slika 4d. Proizvodnja piljene građe ostalih listača u Hrvatskoj u 1.000 m3
Figure 4d Other broadleaved sawnwood production in Croatia in 1,000 m3


Slika 4e. Proizvodnja željezničkih pragova u Hrvatskoj u 1.000 m3
Figure 4e Production of railway sleepers in Croatia in 1,000 m3


4.2. Proizvodnja drvnih ploča – Production of Wood Based Boards
I pri proizvodnji drvnih ploča dolazi do ozbiljnih
smanjenja proizvodnje tijekom samog rata i godine poslije
njega.


Relativno malena proizvodnja šperploča i još zanemarivije
manja proizvodnja panel-ploča, vjerojatno


uslijed smanjenja tražnje domaćeg asortimana tih proizvoda,
pala je na neznatne količine i projekcije date polinomskim
trendovima obećavaju, iako ne spektakularan,
uspon u budućnosti. U oba ovih dvaju grupa proizvoda
po svemu sudeći doći će dosta brzo do saturacije.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
Na slikama 5a–5d prikazana su kretanja proizvodnje
spomenutih proizvoda. S pločama ivericama slika
je sasvim drukčija. Od 1964. godine kada su se kao
domaći proizvod pojavile na tržištu, proizvodnja ploča
iverica oscilirala je u prilično širokom rasponu, da bi
odmah poslije završetka Domovinskog rata počela
rasti, dostigavši već u novije vrijeme rekordnu proizvodnju
početka osamdesetih godina. Pojedini stručnjaci
gledaju na dalji razvoj prilično pesimistički, očekujući
pad u proizvodnji reproduktivnih sirovina (piljena
građa, furnir i drvne ploče) s obzirom na smanjivanje
domaćih gospodarskih aktivnosti. Izgleda međutim da
takva očekivanja nisu realna, budući da se u svim grupacijama
primijećuje okretanje trendova proizvodnje
na uzlaznu putanju. Čak i uz najskromniju promjenu u
gospodarskoj politici ka znalačkom poticanju zaposlenosti
i investicija, ne samo proizvodnja ploča iverica i


Slika 5a. Kretanje proizvodnje furnira u Hrvatskoj


na njoj temeljena industrija namještaja i drvnih proizvoda
za građevinarstvo, već i sva druga područja primjene,
mogla bi biti vrlo brzo dovedena u položaj da
stalno ostvare rekordne učinke.


Proizvodnja furnira, rezanog od plemenitih listača,
do ljuštenog za različite namjene, ako je uzeti za uzor
promjene koje su se dogodile i događaju se u Europi i
drugdje u svijetu, vjerojatno će budući razvoj pokazati
da ovo područje treba racionalizirati povećanjem proizvodnosti
i stupnja iskorištenja. Pri etatnim mogućnostima
naših šuma, uz rigorozno pridržavanje načela potrajnosti,
izgleda da je kod furnira porast proizvodnje i
mogućnosti izvoza moguć u znatnijoj mjeri samo intenzifikacijom
u preradi, gdje bi se mogao očekivati
porast za čak 1/3 veći od rekordne proizvodnje osamdesetih
godina 20. stoljeća. Vidi slike 6–10.


Figure 5a The development of veneer production in Croatia


Slika 5b. Kretanje proizvodnje šperploča u Hrvatskoj
Figure 5b The development of plywood production in Croatia
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
0


Slika 5c. Kretanje proizvodnje panel ploča u Hrvatskoj
Figure 5c The development of blockboard production in Croatia


5. MEĐUNARODNA RAZMJENA ŠUMSKIH PROIZVODA HRVATSKE
International Trade of Croatian Forest Products
U slici međunarodne razmjene drva i drvnih proizvoda
nastupile su najveće promjene ne samo uslijed
rata, već i činjenice da se bivša država raspala, dok su
izvjesne veze i usmjerenja, zbog osam desetljeća
postajanja bivše države, ostale nepromijenjene ili su
pak pretrpjele samo minorne izmjene.


Kao što je poznato, drvo je bilo uvijek gotovo (osim
radničkih doznaka, a u posljednje vrijeme i rastuće turističke
industrije) najvažniji stavak hrvatske vanjske
trgovine. Dok ukupan BDP ove skupine ne prelazi oko
2–4 % od ukupnog GDP, izvoz ove grupacije u ukupnom
izvozu dostizao i preko 10 % ukupnog izvoza.
Zbog promjena u gospodarsko-političko-socijalnom
sustavu zemlje, te aktualne makroekonomske politike,
to stanje stubokom je izmijenjeno. Iz tijeka grafičkih


prikaza trendova izvoza i uvoza koji slijede, vidi se da je
došlo i dalje dolazi do ogromnih bitnih promjena. Pogled
na te prikaze ukazuje na niz neshvatljivih i negospodarskih
fenomena, koji očegledno nisu rezultat djelovanja
samo legalnog tržišta, već i dodatnih sila koji se
u literaturi nazivaju crno tržište i njihove institucije.


Uz znanje i mudrost države, koja mora postajati od
sve manjeg utjecaja i troškova, stanje bi se moglo promijeniti
vrlo brzo, ali dakako ne bez gorčine onih čiji bi interesi
bili pogođeni, a njih je nažalost svaki dan sve više.


Današnji dostignuti razvoj i smjer njegova kretanja
ukazuju da je točka preokreta vrlo blizu. Deficit platne
bilance s inozemstvom neće biti još za dugo moguće pokrivati
novim zajmovima, prodajama nekretnina, koncesija
i proizvodnih poduzeća, pa će se stanje samo od
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
Slika 6. Izvoz i uvoz drvnih proizvoda Hrvatske (Tb 44) i aproksimacije polinomskim trendovima
Figure 6 Exports and imports of wood production of Croatia and their approximation by polynomial
trends (Tariff No 44)


Izvor, Source: Statistical Yearbooks 1990-2004 of Croatia, Central Bureau of Statistics
of the Republic of Croatia, Zagreb


Slika 7. Kretanje izvoza i uvoza piljene građe iz i u Hrvatsku
Figure 7 The development of exports and imports of sawnwood from and to Croatia


sebe, bez obzira na prebirokratiziranu državnu admiljenja,
raspad sindikalističkog ucjenjivanja poslodavaca
nistraciju i njezinu upitnu sposobnost, jednostavno po-i slično, po svemu sudeći Hrvatsku još čeka, jer je izglečeti
približavati nekom realističnom modelu življenja. da nemoguće očekivati evolutivne pomake na bolje.
Da će se to neminovno dogoditi na račun standarda živ
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
Slika 8.
Figure 8
Kretanje izvoza i uvoza neobrađenog drva količinski ipo vrijednosti iz i u Hrvatsku
The development of exports and imports of sawnwood
from and to Croatia
Slika 9.
Figure 9
Kretanje izvoza iverastih ploča iz Hrvatske
The development of particle board exports from Croatia
Slika 10. Kretanje hrvatskog izvoza i uvoza drvene građevinske stolarije
Figure 10 The development of croatian exports and imports of wooden joinery
ZAKLJUČAK Conclusion


Na razvoj šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj Domovinski
je rat snažno negativno djelovao. Domovinski
rat bio je međutim ne samo ratom uspostavljanja
hrvatske države, već i revolucionarnim obratom od
centralistički reguliranog gospodarskog sustava ka tržišnom
sustavu s većim ili manjim, trajnim ili povremenim,
natruhama socijalne skrbi za pučanstvo.


Unatoč ratnim razaranjima i posljedicama, različite
djelatnosti unutar gospodarske cjeline šumarstva i prerade
drva, oporavljale su se zbog promjena u gospodar


skoj, socijalnoj i političkoj strukturi na različite načine.
Sječa, izrada i privlačenje drva (faze I & II = harvesting
and removals) po svemu sudeći već će u prvom desetljeću
21. stoljeća dosegnuti asimptotičku vrijednost. Pilanarstvo
očekuje, nakon što se prijelazni sustav raspadne
na realističku vrijednost rezultirajuću iz općih trendova
razvoja, snažnije investiranje i povećanje malog
broja visoko i racionalno usmjerenih pilanskih postrojenja.
Kao i svugdje u svijetu, takvo će kretanje dovesti do
značajnog smanjenja broja zaposlenika. Već se, zbog
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
djelovanja ponude i tražnje, unatoč sivom i crnom tržištu,
pojavljuju tendencije izvjesnog sređivanja u datim
gospodarsko-političkim uvjetima, koje se očituju smanjenjem
nastajanja novih malih i nerentabilnih pilana i
odlaska s tržišta postojećih. Time neće nastati neko trajno
stanje, jer vrijeme za promjene u makro- i mikroekonomskoj
konstelaciji izgleda nije još nastupilo.


Oporavak industrije drvnih reprodukcijskih materijala
ima drukčiji tijek, ali će po svemu sudeći morati
proći, poput pilanarstva, jednak put restrukturiranja,
koji se provađa ili će biti proveden posvuda u industrijski
razvijenom svijetu.


Put oporavka, bez većih strukturnih lomova, čeka
oblast finalne prerade drva, naročito što se i zadnji još


preostali mamutski finalisti ili restrukturiraju ili odu s
tržišta, koja će se diktatom tržišnih prilika orijentirati
na malu, fleksibilnu i racionalnu proizvodnju. Analogno
tomu ne bi bilo realistično očekivati velika povećanja
izvoza iz te oblasti. Izgleda da će povećanje izvoza
nastupiti samo izvozom neobrađenog drva.


Slika predočena naprijed izgleda neizbježnom, ukoliko
ne dođe do bitnih promjena u makroekonomskoj
politici zemlje, za što treba mnogo znanja, građanske
hrabrosti, poštenja i patriotizma, što ovoga trenutka izgleda
nedostaje.


LITERATURA – References


Bundesministerium f. Verbraucherschutz, rn. u. Landwirtschaft,
2005: Agrarpolitischer Bericht der
Bundesregierung 2005, Berlin.


BUWAL (Bundesamt f. Umwelt, Wald u Landschaft),
2004: Branchenprofil der Wald- u. Holzwirtschaft
2001, Nr. 187, Bern.


D o b i a s , P., 1980: Wirtschaftspolitik, F. Schöning,
Paderborn.


Endres, M., 1922: Handbuch der Forstpolitik, J.
Springer, Berlin.


Greely, W.B., 1953: Forest Policy, McGraw-Hill
Book Co., New York.


Hasel, K., 1985: Forstgeschichte - Ein Grundriß für
Studium und Praxis, P. Parey, Hamburg.
Hush, Bertram, 1987: Guidelines of Forest Policy
Formulation, Paper No. 81, FAO, Rome.


Jerram, M.R.K., 1945: A Textbook on Forest Management,
2nd Ed., Chapman & Hall Ltd., London.


K l e p a c , D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Nakladni zavod “ZNANJE”, Zagreb


J ”, agreb.


Klepac, D., 1965: Uređivanje šuma,


Nakladni zavod


“ZNANJE”, Zagreb.
Klepac, D., 1987: Uređivanje šume, “ŠUMARSKA
ENCIKLOPEDIJA” sv. 3., LZMK, Zagreb.
Klepac, D., 2004: Nekoliko misli u prilog izradbe
kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama, Šumarski
list 7–8, CXXVIII, pp. 445, Zagreb.
Krejči, V., T. Dubravac, 2004: Oplodnom sječom
od panjače do sjemenjače hrasta crnike, Šumarski
list 7–8, CXXVIII, pp. 404–412, Zagreb.
Loger, L., 1946: Uređivanje šuma, ŠUMARSKI PRIRUČNIK
II., Poljoprivredni nakladni zavod
Zagreb.
S., J. Skenderović, 1992: Uzgajanje šuma,
monografija “Šume u Hrvatskoj”, HŠ, Zagreb.


Miletić , Ž., 1987: Uređivanje šuma, “ŠUMARSKA
ENCIKLOPEDIJA” sv. 3., LZMK, Zagreb.


Nenadić, Đ., 1929: Uređivanje šuma, Zagreb.


N i e s s l e i n , E., 1985: Fortspolitik, Ein Grundriß sektoraler
Politik, P. Parey, Hamburg.


Office fédéral de l’environment, des forets et du
paysage (OFEFP), 1993: La foret suisse: un portrait,
Documents environnement No. 3, Foret,
Berne.


Office fédéral de la statistique, 2004: La foret et le
bois, Annuaire 2004, OFEFP, Neuchâtel.


Petračić, A., 1926: Uzgajanje šuma, I & II dio,
Zagreb.


Pranjić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
Š oš i ć , I., 2004: Primijenjena statistika, Š.K., Zagreb.


Tintner, G., 1960: Handbuch der Ökonometrie,
SPRINGER Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg.


UN ECE & FAO, 1992: The Forest Resources of the
Temperate Zones, Vol. I & II, New York.


Vukelić, J., Đ. Rauš, 1998: Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Wibe, S., T. Jones (Editors), 1992: Market & Intervention
Failures, Earthscan Publications Ltd.,
London.


Wo r e l , A. C., 1970: Principles of Forest Policy,
McGraw-Hill Book Co., New York.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Vuletić, R. Sabadi: DA LI SE I KAKO NAŠE ŠUMARSTVO I ŠUMSKA INDUSTRIJA OPORAVLJA ... Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 597-610
SUMMARY: The development of forestry and forest industries in Croatia,
has been strongly negatively influenced by the Patrriotic War. The Patrotic
War hasn’t only been the war of creation of the Croatian state, but the revolutionary
upturn of the centrally regulated economic system and its replacement
into market oriented economy, with bigger or smaller motes of social
care for the population.


Despite the war destructions and its consequences, the different activities
within the economic forestry and forest industries branch, revitalize, due to
economic, social and political structure in different manner. Harvesting and
removals probably will already in the first decade of 21. century reach its
asymptotic values. Sawmilling expects, guessed by all means, after the transitive
system breaks apart, increased investment in establishment of small number
large and rationale oriented sawmilling facilities. As in the rest of the
world, such a development will result in significant job reduction. Because of
supply and demand, despite of gray and black market, already appear some
movements towards given equilibrium under existing economic-political circumstances,
such as slowing down of establishment of new, little and unproductive
sawmills, and departure from the market existing ones. It seems that a
permanent equilibrium will not appear until changes in macro-and micro-
economical constellation are brought into accordance with basic economic
laws, and solid juridical system established.


The recovery of industries producing raw materials for further manufacturing,
such as veneers, and wooden boards, shows different shape of development,
but it seems that by all means these industries expect, such as lumbering,
similar path towards restructuring, carried or be carried in the industrially
developed world.


After disapearance or basically structural changed the industries of products
of final use, under the unavoidable logic of the market economy will
probably be oriented toward small, flexible and rationale production. By
analogy it is hardly possible to expect significant increase in exports, which


, h
may be in coming years realistically expected only in forest products a
aas
ss raw
materials.
The above asessment seems unavoidable unless a new macroeconomic
policy is implemented, which requires great knowledge, courage, honesty and
patriotism, which in the present moment seems in short supply.
Key words: War damages, Forest exploitation, Sawmilling, Wooden
bord production, Final use of wood products industry, Economic policy