DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović & N. Pavlus: ZARAZA OBIČNE JELE . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 559-573
luje na poremećaj u opskrbi hranjiva nužnih za fiziološke
procese zbog čega se narušava vitalnost stabala.


Kle pa c (1955) brine o načinu sprječavanja širenja
imele u jelovim šumama. Jurjević & Glavaš
(2005) upozoravaju da je obična jela temeljna vrsta prebornih
šuma koje su vrlo osjetljive i čija se struktura
održava samo sustavnim planskim gospodarenjem. Isti
autori daju važne upute za sanaciju jelovih sastojina.


5. ZAHVALA
Zahvaljujemo se Službi za ekologiju šuma Hrvatskih
šuma d.o.o. i rukovoditelju Službe mr. sc. Petru
Jurjeviću, te upraviteljima UŠP-a: Bjelovar, Gospić,
Karlovac, Koprivnica, Našice, Ogulin, Senj i Zagreb,
na podršci i odobrenju ovoga istraživanja. Veliku zahvalnost
dugujemo i Odjelima za ekologiju navedenih
Uprava šuma podružnica koji su organizirali praćenje
imele na području pojedinih šumarija. Zahvaljujemo i
svim djelatnicima šumarija: Đulovac, Sirač, Brinje,


Ovim radom dali smo podatke o rasprostranjenosti i
štetnosti imele u arealu obične jele u Hrvatskoj. Nastojali
smo ukazati na uzroke njene masovne pojave iz čega
proizlaze i mjere zaštite. Konačno za cjelovitu spoznaju
ostala su brojna otvorena pitanja na kojima trebaju
raditi pojedinci i grupe stručnjaka i znanstvenika.


Acknowledgement


Donji Lapac, Gračac, Korenica, Otočac, Perušić, Udbina,
Vrhovine, Rakovica, Ivanec, Voćin, Jasenak, Ogulin,
Krasno, Donja Stubica, Krapina i Zagreb koji su na
terenu bilježili podatake o zarazi imelom i koji su
ustupili potrebne podatke iz gospodarskih osnova. Također
na suradnji zahvaljujemo Nikoli Magdiću, dipl.
ing, Krešimiru Čulinoviću, dipl. ing. i Matiji Volneru,
dipl. ing. iz Odjela zaštite, njege i očuvanja šuma NP
Plitvička jezera.


6. LITERATURA – References
Anonymous., 1989: Manual on methodologies and
criteria for harmonized sampling, assesment,
monitoring and analysis of the effects of air pollution
on forests. United Nations Environment
Program (UNEP) and United Nations Economic
Commission for Europe (UN-ECE). Fed. Res.
Centre for For. and For. Products, Hamburg.


ArcView GIS., 2002: Environmental Systems Research
Institute, Inc., version 3.3.


Babić, D., 2004: Stanje kemijskih elemenata u iglicama
obične jele (Abies alba Mill.) zaražene bijelom
imelom (Viscum album ssp. abietis L.) na
području GJ Litorić, Šumarije Vrbovsko. Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski
rad, 31 pp.


Barandun, H., 1983: Weisstannensterben. In: Waldund
Forstwirtschaft in Graubünden. Ründnerwald,
Beiheft 12: 120.


Dasović, M., D. Tomljanović, M. Glavaš,
2005: Uzroci propadanja jelovih stabala i sadašnje
stanje. Glasilo biljne zaštite, 1 – dodatak,
127–128 pp. (sažetak).


D o mi t r ov i ć , D., 2003: Istraživanje utjecaja bijele
imele (Viscum album ssp. abietis L.) na prirast
stabala obične jele (Abies alba Mill.) u Gorskom
kotaru. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Diplomski rad, 26 pp.


G l a v a š , M., 2001: Štetni biotski čimbenici jele, integralna
zaštita i lovstvo. U: Prpić, B. (ur.): Obična
jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Akademi


ja šumarskih znanosti, Hrvatske šume, Zagreb.


575–576 pp.


Ha r a p i n , M., 2005: Sušenje jele u prošlosti i danas.
Glasilo biljne zaštite, 1 – dodatak, 127 p. (sažetak).


Hofstetter, M., 1988: Über die Verbreitung der
Mistel in der Schweiz. Schweiz. Z. Forstwes.
139 (2): 97–127.


Idž o jti ć, M., R. P e rna r, Ž. K a u zl ar i ć , M.
Abramović, D. Janković, M. Pleše, 2003:
Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.)
imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.)
Abrom.) na području Uprave šuma podružnice
Delnice. Šum. list 127 (11–12): 545–559.


I d ž o j ti ć , M., R. P e r n a r, Z. L is ja k, H. Z d e l a r,


M. Ančić, 2005: Domaćini žute imele (Loranthus
europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području
Uprave šuma podružnice Požega. Šum.
list 129 (1–2): 3–17.
J u r je vi ć, P. , M. G la va š , 2005: Mjere zaštite i sanacija
ugroženih jelovih sastojina. Glasilo biljne
zaštite, 1 – dodatak, 130–131 pp. (sažetak).


K l e p a c , D., 1955: Utjecaj imele na prirast jelovih
šuma. Šum. list 79: 231–243.
StatSoft, Inc. 2001: STATISTICA (data analysis
software system), version 6.0.
Tsopelas, P., A. Angelopoulos, A. Economou,


N. Soulioti, 2004: Mistletoe (Viscum album)
in the fir forest of Mount Parnis, Greece. Forest
Ecology and Management 202: 59–65.