DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 17     <-- 17 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović & N. Pavlus: ZARAZA OBIČNE JELE . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 559-573
kojoj je 15 % stabala zaraženo imelom zabilježeno je
znatno manje sušaca, odnosno 0,9 m3/ha. Na području
šumarije Perušić najveći udio stabala zaraženih imelom
zabilježen je u GJ Bovan Jelar (60 %) i u GJ Konjska
draga-Begovača (49 %). U ove dvije GJ zabilježeno
je ukupno 9,6 m3 sušaca jele po hektaru. Još je potrebno
spomenuti i šumariju Donji Lapac gdje je u GJ Velika
Plješivica-Drenovača imelom bilo zaraženo 61 % stabala
jele (najveća zaraza na području UŠP Gospić), a zabilježen
je i najveći broj sušaca, 16,6 m3/ha.


Šumarije u kojima nije zabilježena značajnija zaraza
stabala jele imelom nije zabilježeno niti značajnije sušenje.
Tako u GJ Javornik-Kremen koja se nalazi u Šumariji
Gračac nisu evidentirani sušci jele, a isto tako
nije zabilježena niti imela. U GJ Zapadna Mazinska planina
(Šumarija Gračac), imela je bila prisutna na 2 %
stabala, a u 2004. godini doznačeno je 3 m3 sušaca jele
po hektaru.


Na području Šumarije Korenica u GJ Trovrh-Kik
imela je zabilježena na 56 % pregledanih stabala, a doznačeno
je 9,1 m3 sušaca jele po hektaru. U GJ Bubinka-
Maričića vrh nije zabilježena imela, ali isto tako
nije bilo doznake sušaca, kao niti u GJ Mala Plješivica.
U GJ Javornik-Tisov vrh gdje nije zabilježena imela
doznačeno je 0,02 m3 sušaca jele po hektaru.


U NP Plitvička jezera ukupno je bio zaražen nešto
manji postotak stabala (23,2 %), ali se radi o razmjerno
malom uzorku stabala obične jele te se ne mogu donositi
uopćeni zaključci i usporedbe s ostalim istraživanim
područjem. Više od polovice primjernih stabala
bilo je zaraženo u GJ Bršljenovica i GJ Čorkova uvala-
Kapela. U stupnju oštećenosti 2b sva su primjerna stabla
bila zaražena.


Između nadmorske visine i zaraze obične jele imelom
postoji negativna korelacija. Međutim, ta međuovisnost
nije signifikantna i to je samo jedan od čimbenika
koji utječu na intenzitet zaraze. Isti trend uočen je
kod zaraze hrasta kitnjaka žutom imelom, Lorantus
europaeus Jacq. (I d žo j t i ć et al. 2005). Među odsjecima
s potpunim sklopom značajno je manje odsjeka s
većim intenzitetom zaraze nego među odsjecima s nepotpunim
ili prekinutim sklopom, a to je također uočeno
i za žutu imelu na kitnjaku, kao i za imelu na grčkoj
jeli (Ts o p e la s et al. 2004). Odsjeci na crvenici i lesiviranom
tlu bili su značajno zaraženiji od odsjeka na
vapnenačko-dolomitnoj crnici. Intenzitet zaraze odsjeka
na rendzini i na smeđem tlu na vapnencu i dolomitu
bio je vrlo različit, a ta su tla najzastupljenija u istraživanom
području. Ostali analizirani sastojinski i stanišni
parametri pojedinačno nisu imali značajan utjecaj na
zarazu obične jele imelom.


Imela se na običnoj jeli oduvijek pojavljivala kao
član biocenoze, ali bez izraženih šteta za domaćina.
D o m i t r o v ić (2003) analizirajući volumni prirast
jele za razdoblje od 60 godina zaključuje da je do poja


čanog širenja imele u Gorskom kotaru došlo nakon intenzivnih
sječa poslije 2. svjetskog rata. Isto tako, Ba b
i ć (2004) upozorava da je zadnjih nekoliko desetljeća
imela u ekspanziji i da je to jedan od značajnih problema
u jelovim sastojinama.


Više autora ukazuje na pojavu imele i sušenje jelovih
stabala. Harapin (2005) navodi da se jela u Europi
počela sušiti već 1850. godine. U nas je do te pojave
došlo oko sto godina kasnije, a sušenje je pripisano napadu
jelina moljca igličara (Argyresthia fundella). Međutim,
to je isto vrijeme intenzivnih sječa jelovih stabala
i pojačanog širenja imele.


Većina autora ima zajedničko mišljenje o uzrocima
pojačanog širenja imele i njenom štetnom utjecaju na
jelova stabla. Npr. Uščuplić & Dautbašić (1998)
su za jelove šume Bosne i Hercegovine utvrdili koliko
greške u gospodarenju utječu na intenzitet napada
imele. Oni ukazuju da je jakim intenzitetom sječa prekinut
sklop, čime je omogućen prodor svjetla u unutrašnjost
šume. To je bio preduvjet za razvoj imele po cijeloj
krošnji, čak i na stabla prsnog promjera 12,5 cm. Poslije
toga imela se brzo širila uzrokujući slabljenje prirasta,
fiziološko slabljenje stabala, masovan napad potkornjaka
i patogenih gljiva, te konačno sušenje stabala. Zato
oni posebno naglašavaju da je pojava imele gospodarski
problem i da je u tijesnoj vezi s intenzitetom sječa.


Uz navedeno, Dasović et al. (2005) problem sušenja
jelovih stabala, pa tako i pojavu imele, dovode u
vezu sa stresnim čimbenicima. Odlučujući stresni čimbenik
bila je izuzetno topla i suha 2003. godina. Posljedice
su bile katastrofalne, tako da je tijekom 2004. godine
u UŠP Delnice, Senj, Ogulin i Gospić doznačeno
preko 200.000 m3 jelovih sušaca.


Nadalje, istraživači ukazuju na intenzitet napada
imele i štetne posljedice. K l e p ac (1955) je došao do
spoznaja da su relativno slabije zaražena stabla jele prirašćivala
19 % slabije od zdravih. Jače zaražena stabla
imala su slabiji debljinski i visinski prirast, koji je u nekim
slučajevima pao na nulu. On ističe da je smanjenje
debljinskog prirasta, kao posljedica napada imele, u izravnoj
vezi sa slabijom produkcijom stabala jačih dimenzija,
te naglašava da imela uzrokuje oštećenja i greške
drveta. Naprijed navedeni autori (Ušč upl i ć &
Dautbašić 1998) također ukazuju na pad debljinskog
prirasta obične jele zaražene imelom. Prema njihovim
podacima debljinski prirast počinje padati kod stabala
zaraženih imelom, prsnog promjera 37,5 cm, a kod debljih
padne preko 50 % u usporedbi s nezaraženima.


Babić (2004) je na oborenim stablima jele utvrdio
5 do 278 grmova imele čija je biomasa iznosila 0,25 do
28,5 kg. Nadalje je na osnovi biomase imele utvrdio da
se udio dušika, fosfora i mangana u jelovim iglicama
smanjuje proporcionalno zaraženosti imelom, dok je
željezo imalo trend povećanja. On smatra da imela dje