DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 112     <-- 112 -->        PDF

nismo vidjeli, jer bi za to trebalo utrošiti više vremena,
ali smo vidjeli stare nastambe i druge tragove njegovog
boravka na mjestu prvoga ispuštanja.


Svi su pažljivo slušali izlaganje, a pitanjima nije bilo
kraja. Sve u svemu, reintrodukcija dabra u Hrvatsku je
uspjela, te danas njegovo brojno stanje iznosi oko 300
jedinki, a na području Žutice 30-ak jedinki ili 5–6 obitelji.
Nakon završenog stručnog programa otišli smo u lugarnicu
Pleso, gdje su domaćini priredili prigodan ručak,
uz nastavak razgovora i razmjenu dojmova.


Gospodin Stjepan Petreš ponovno se obratio sudionicima
u završnom pozdravu, a u ime našeg ogranka
zahvalili su se predsjednik Herbert Krauthaker, Slavko
Horvatinović i prof Glavaš.


Izlet, iako kratak, bio je sadržajno vrlo bogat i na visokoj
stručnoj razini, a organizirani i gostoljubivi domaćini
pružili su nam poseban ugođaj, na čemu im srdačno
zahvaljujemo.


Dana 17. listopada kolega i član Ogranka Nikola
H erl j e vi ć, dipl. ing. održao je predavanje na temu
“Francuske šume i šumarstvo – model i organizacija”.


Na osnovi svog saznanja za vrijeme dugog rada u
Francuskoj i kontakata sa francuskim šumarima, iznio
je mnoge korisne podatke o odnosima države, ministarstva
i direkcije šuma, te osobito o načinu prodaje
drveta i odnosa šumarstva i prerade drva. Obzirom na
strukturu vlasništva (oko 80 % privatno) koja se bitno
razlikuje od one u Hrvatskoj, nije moguće praviti usporedbe,
ali je sigurno da bi mnoga francuska iskustva
dobro došla Hrvatskoj prilikom ulaska u EU.


Idući četvrtak kolega Matija Mlinac, dipl. ing., održat
će predavanje na temu planinarstva i njegovog
osvajanja planinskih vrhunaca, što će nesumnjivo biti
vrlo zanimljivo, jer su to iskustva jednog od najboljih
hrvatskih planinara i alpinista.


Tako se dalje, od četvrtka do četvrtka nastavljaju
aktivnosti članova ogranka Zagreb, koje planiraju i
organiziraju naš predsjednik Ogranka i nekoliko vrijednih
“pomagača”, u čemu imaju potporu svih ostalih
članova.


Frane Grospić


ZAPISNIK
11. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a,
održane 29. studenoga 2005. god. u Zagebu


Nazočni: Robert Abarmović, dipl. ing., Dalibor
Bakran, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. sc.
Miroslav Brnica, mr. sc. Josip Dundović, Ivan Duvnjak,
dipl. ing., dr. sc. Joso Gračan, prof. dr. sc. Ivica
Grbac, Dubravko Hodak, dipl. ing., Zvonko Kranjc,
dipl. ing., akademik Slavko Matić, mr. sc. Ivan Pentek,
prof. dr. sc. Branimir Prpić, Dragomir Pfeifer, dipl.
ing.,Vlatko Petrović, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl.
ing., Dalibor Tomljanović, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić,
Oliver Vlainić, dipl. ing., prof. dr. sc. Joso Vukelić,
Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka Antonić.


Ispričani: Davor Butorac, dipl. ing., Ivan Đukić,
dipl. ing., Ilija Gregorović, dipl. ing., Herbert Krauthacker,
dipl. ing., Ivan Matasin, dipl. ing., Ivan Tarnaj,
dipl. ing.


Nakon što je predsjednik HŠD-a S. Matić pozdravio
nazočne i zahvalio se na odazivu, sa zadovoljstvom
ustvrdivši da kao i uvijek do sada nemamo problema s
kvorumom, usvojen je ovaj


Dn ev n i red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a
2.
Obavijesti
3.
Nacrt Programa rada i Financijskog plana za 2006.
god.
4.
Nastavak aktivnosti na izvršenju Programa rada i
Financijskog plana do kraja godine
5.
Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2005. god.
6.
Odnos sa zakupcima poslovnog prostora
7.
Kadrovska pitanja
8. Razno
Ad 1. Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.


Ad 2. Tajnik HŠD-a H. Jakovac kratko je izvijestio:


a) Na prošloj sjednici U.O. pod istom točkom dnevnoga
reda izvijestili smo o podršci zaključcima 109.
supštine HŠD-a i osnivanju Hrvatske udruge za biomasu
kao sekcije HŠD-a te dosadašnjem konkretnom radu
i promicanju spoznaja o značenju, mogućnostima i perspektivi
korištenja biomase u energetske svrhe, koja
nam je upućena iz Ureda Presjednika RH i Vlade RH.
Dopisom s nadnevkom 10. listopada 2005. god. iz Ureda
Predsjednika Vlade, državna tajnica gđa Bianca
Matković izvješćuje nas, kako je osim stvaranja zako
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 113     <-- 113 -->        PDF

nodavnog okvira, Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva, osnovalu Radnu skupinu
za međuresornu suradnju na području energetskog korištenja
biomase. U predpristupnom programu za poljoprivredu
i ruralni razvoj SAPARD, osigurano je u tu
svrhu 2,000.000 eura. U dopisu je naznačeno kako se
očekuje podrška HŠD-a ovim programima Vlade i
Ministarstva.


U odgovoru kojim smo uzvratili na ovaj dopis, zahvalili
smo na razumijevanju i naporima Vlade na oživotvorenju
ovoga projekta, dajući mu svesrdnu podršku
i pomoć. Kao konkretan prilog toj podršci, naveli
smo program HŠ d.o.o. i lokalne zajednice za iduću
godinu za izgradnju pet novih kotlovnica na biomasu
(Vinkovci, Delnice, Našice, Đurđevac, Zadar) s kojim
se ulazi u natječaj za sredstva iz programa SAPARD te
mogućnost korištenja financijskih sredstava iz programa
EU-ISPA u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva.


b) Saborski Odbor za poljoprivredu i šumarstvo na
svojoj 32. sjednici, raspravljao je 14. studenoga 2005.
god. o tri šumarska zakona koja su na redu za izglasavanje:
Konačnom prijedlogu Zakona o šumama, Konačnom
prijedlogu Zakona o lovstvu i Prijedlogu Zakona
o šumskom reprodukcijskom materijalu s Konačnim
prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje.
Na raspravu je bio pozvan i predstavnik HŠD-a.
O našim primjedbama na prva dva zakona već smo izvijestili,
dok smo kod trećeg zakona podržali primjedbe
koje su HŠD i HŠ d.o.o. dostavili resornom Ministarstvu,
gdje je na širem skupu o svima pristiglim primjedbama
raspravljano, usklađene su i ugrađene u
tekst kojega je Ministarstvo uputilo u proceduru donošenja
Zakona.


c) U resornom Ministarstvu Povjerenstvo je za izradu
Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i
drvne tehnologije raspravljalo o primjedbama koje su
na Zakon dali saborski odbori i saborski zastupnici.
Neke primjedbe za koje se zaključilo da vode ka poboljšanju
Zakona prihvaćene su, za neke je naznačeno
da će biti riješene Statutom, a bilo je i onih koje su odbačene
kao neosnovane. Između ostalih i primjedba
HŠD-a na članak 1. stavka 3. koja se odnosi na pobliže
navođenja poslova kao javnih ovlasti ugrađena je u Zakon,
koji je tako pripremljen za drugo čitanje, odnosno
konačni prijedlog upućen je Vladi, a nakon toga i Hrvatskome
saboru na usvajanje.


d) Od Državnog zavoda za zaštitu prirode dobili
smo obavijest o prvoj fazi UNDP/GEF projekta Priprema
Trećeg nacionalnog izvješća o bioraznolikosti za
RH. Treba odrediti predstavnika HŠD-a koji će biti zadužen
za provedbu ovoga zadatka i koordinaciju s Državnim
zavodom za zaštitu prirode te ispunjavanje pripremljenog
Upitnika, kojega treba popuniti u roku od


mjesec dana po dobivanju formulara.Taj posao UO jednoglasno
povjerava dr. sc. Josi Gračanu.


e) Od kolega iz Hrvatskoga šumarskog društva
Herceg-Bosne dobili smo dopis u kojemu nam zahvaljuju
na posjeti i predlažu zajednički sastanak predstavnika
društava na kojem bi se dogovorili o pomoći oko
osposobljavanja njihovih mladih kadrova, zajedničkim
projektima na znanstvenom i stručnom području te
načinu i mogućnostima objavljivanja u Šumarskom listu.
HŠD prihvaća prijedlog o suradnji i održavanju zajedničkog
sastanku u terminu koji će se naknadno odrediti.
Glede objavljivanja napisa u Šumarskom listu,
interesantni članci i napisi bit će objavljeni kao i dosad.


f) Vezano uz vijest da je u MPŠVG održan sastanak
podskupine Šumarstvo u okviru pregovora s EU, skrećemo
pozornost na obavijest o zanimanju stranih subjekata
za stjecanje vlasništva nad šumama i ukazivanje
na potrebu privatizacije dijela šuma, odnosno povećanja
udjela privatnih šuma.


U raspravi je naznačeno kako mi možemo biti zadovoljni
upravo s našom strukturom vlasništva šuma


(80:20) koju druge zemlje priželjkuju. Jedan od čimbenika
dobre očuvanosti naših šuma upravo je ta vlasnička
struktura. U svijetu imamo dobre primjere kako izgledaju
šume nakon davanja koncesija. Koncesionara
interesira samo profit i nije ga briga za općekorisnu
funkciju šume, koja je osigurana samo ako je šuma u
optimalnom stanju.
Zaključeno je o toj problematici organizirati Okrugli
stol i zamoliti načelnicu u MPŠVG Suzanu Trninić,
dipl. ing. šum., da nam kao predstavnica šumarstva u
grupi pregovarača s EU svojim saznanjima pripomogne
u raspravi.


g) Za sljedeću sjednicu UO, Predstavništvo Interforsta
za Hrvatsku BELIMPEX d.o.o. pripremit će
ograncima materijale s programom izložbe, kako bi si
mogli planirati ekskurziju za iduću godinu.


h) J. Dundović je u prilog nastojanjima za korištenje
biomase kao energenta naveo, osim rasprave i programa
o tome na ovogodišnjoj Ambienti, i nedavno
održani Forum Hrvatskoga energetskog društva, gdje
je on kao presjednik sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za
biomasu održao referat na tu temu. Zajedničkim djelovanjem
ovih dviju udruga, ova problematika se diže na
višu razinu. I. Grbac također u vezi s ovom problematikom
najavljuje skoro dovršenje Programa razvoja prerade
drva u kojoj će korištenje biomase kao energenta
imati značajno mjesto. Isto tako S. Matić najavljuje
kako HAZU i njeno Znanstveno vijeće za poljoprivredu
i šumarstvo ima u svome programu održavanje
Simpozija upravo na temu Bioenergija u poljoprivredi
i šumarstvu.


Ad 3. Nazočnima je u pismenom obliku predočen
Nacrt Programa rada i Financijskog plana za 2006.,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 114     <-- 114 -->        PDF

god., uz obrazloženja i molbu da se ovi dokumenti razmotre,
po potrebi izmjene ili nadopune, kako bi ih na
sljedećoj sjenici mogli konačno uobličiti. Kod Programa
rada posebno je naglašena činjenica da HŠD iduće
godine bilježi 160 godina svoga postojanja i 130 godina
tiskanja znanstveno-stručnoga i staleškog glasila
Šumarski list.


Ad 4) Glede poslova koji nas čekaju do kraja godine,
napominjemo kako smo poradili na pripremi prijedloga
za odabir i izradu zastave HŠD-a. O. Vlainić pripremio
je nekoliko predložaka po ideji karlovačkog dizajnera,
pa je nakon razgledanja istih predloženo za iduću sjednicu
u najprihvatljiviji uzorak pokušati ubaciti jedno
nacionalno obilježje. Od proizvođača URIHO pribavljena
je ponuda i cijene za izradu zastava, pa će se nakon
iduće sjednice moći pristupiti njihovoj izradi.


Požurujemo one koji to nisu učinili, da nam čim
prije dostave ažurirani popis članova ogranaka HŠD-a.


U skladu s planom obavljena je prva faza digitalizacije
Šumarskoga lista (obrađeno svih 129 godišta, obuhvaćena
1044 sveska, 12 444 članaka 14 092 naslova i
derminirano oko 1950 autora). Dio tih radova je honoriran,
ostatak će bit biti honoriran do kraja godine, a
dio kolega Meštrić radi volonterski. Prema prijedlogu
prof. dr. sc. Josipa Biškupa koji je besplatno ustupio
HŠD-u materijale Imenika hrvatskih šumara i kolege
Meštrića, koji je također bez naknade digitalizirao i
uredio odnosni Imenik, bilo bi potrebno sačiniti Spora


azum
kojim se reguliraju međusobna prava i obveze u
svezi s projektom Imenika hrvatskih šumara. Ostavljeno
je da se razmotri taj prijedlog i o tome raspravi na
sljedećoj sjednici.
Obavit će se primopredaja radova na uređenju pročelja
zgrade HŠD-a i podmiriti financijske obveze prema
izvođaču radova. Radi se na uređenju dijela elektroinstalacije
u zapadnom podrumskom dijelu zgrade,
a obavit će se bojanje zidova u podrumskim dvoranama
i u prizemlju, hodniku i kancelarijama te dijelu stubišta.
Očekuje se isporuka uplaćenog kancelarijskog
namještaja.
Ad 5. Izabrano je Povjerenstvo za popis imovine i
potraživanja na dan 31. 12. 2005. god. u sastavu: mr. sc
Mladen Stojković, predsjednik, Đurđica Belić, članica
i Ana Žnidarec, članica.


Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


Ad 6. Ponovo smo, s nadnevkom od 23. 11. 2005.
god. dobili dopis od Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije te dio zapisnika Sveučilišta koji odobravanjem
financijskih sredstava potkrepljuje njihovu izjavu
o odobrenju troškova uređenja prostora na njihovoj lokaciji
u Savskoj 16, a time iseljenje iz naših prostora.
Naravno oni i dalje mole da im oprostimo veći dio dugovanja,
a da nam oni plate samo PDV kojega je HŠD
podmirivalo po isporučenim im računima tijekom 4 godine,
za koje ih prema zakonu dužimo (ostrali dio iz
ranijih godina je prema zakonu otišao u zastaru). Nakon
rasprave, njihov prijedlog uz obrazloženje koje smo
naveli i kod na prošloj sjednici odbijenog prijedloga, ni
ovoga puta nije prihvaćen.


Ad 7. Nakon raspisanog Natječaja u NN. br. 125 od


24. listopada 2005. god. na prošloj sjednici izabrano
Povjerenstvo za provedbu natječaja izabralo je, a
Upravni odbor jednoglasno potvrdio izbor Biserke
Marković, dipl. oec. na mjesto voditeljice računovodstveno-
financijskih poslova u Tajništvu HŠD-a, na neodređeno
vrijeme.
Kako je tajnik HŠD-a Hranislav Jakovac najavio,
krajem godine odlazak u mirovinu, izabrano je Povjerenstvo
za provedbu natječaja za izbor novog tajnika
HŠD-a u sastavu: S. Matić, I. Grbac, J. Dundović, B.
Prpić i H. Jakovac.


Prihvaćen je prijedlog da Povjerenstvo predloži i
neku nagradu za dvoje zaposlenika u Tajnišvu HŠD-a
koji krajem godine odlaze u mirovinu.


Ad 8. U izdanju Akademije šumarskih znanosti pred
samim je završetkom izrada i tiskanje znanstvene monografije
“Poplavne šume u Hrvatskoj” i predviđa se
njeno predstavljanje za 21. prosinca ove godine u 11 sa


(Noti u dvorani Hrvatskoga novinarskog društva
aa (Novinarski
dom). Toga dana u 9,30 sati predviđeno je i održavanje
12. sjednice Upravnog obora HŠD-a.


I. Duvnjak izvještava o akciji razminiravanja Prašnika.
Razminiran je onaj dio, uz put tako da će se moći
ponovo krenuti u obilazak, a radi se nešto i na Muškom
bunaru. Ogranak N. Gradiška planira urediti jednu
poučnu stazu, pa ć
ćće
ee bit
bitbiti
ii prilik
prilikprilike
ee sv
svsve
ee t
tto
oo vidjet
vidjetvidjeti
ii i
ii n
nna
aa to
području održati jednu od sjednica UO.
Predsjednik HŠD-a:
Akademik Slavko Matić, v.r.


ERRATA CORRIGE
Tehničkom greškom u In memoriam prof. dr. sc Nikoli Lukiću, krivo je naznačena godina smrti. Umjesto
1995. treba biti 2005. godina.


Uredništvo