DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 54     <-- 54 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


BJELOPRSI JEŽ (Erinaceus concolor Martin)


Od ostalih sisavaca razlikuje se po bodljama koje
ima na leđima, bokovima i tjemenu glave. Bodlje su u
mužjaka tamnosmeđe boje, a u ženke sivo smeđe boje.
Glava (osim tjemena) i trbušna strana obrasli su grubom
dlakom crveno smeđe boje, prsa su svjetla. Njuška
je produžena poput rila, okrugla mala uha i oči crne
su boje. Zbijeno okruglasto tijelo dužine do 30 cm s repom
dužine do 5 cm i težine oko 1,5 kg, smješteno je
na kratkim nogama. U slučaju opasnosti tijelo savija u
klupko i do tada prilegle bodlje uz tijelo pretvore su u
bodljikavu kuglu.


Opasnost, početak savijanja tijela u klupko


Orhidološka istraživanja Republike Hrvatske


Jež je noćna životinja, pa dan provodi u uređenom
gnijezdu koje je smješteno plitko u šupljinama tla ili
pod hrpama granja. Gnijezdo gradi najčešće od lišća,
mahovine, i trave. Kako spava i zimski san, na isti način
priprema brlog koji je ukopan u zemlji na dubini
preko 30 cm. Nakon buđenja u proljeće tijekom ožujka
započinje s parenjem. Ženka nosi 5–6 tjedana kada koti
2–5 (10) slijepih mladunaca dužine oko 6 cm, obraslih
mekim dlakama. Mladunci su slijepi oko 2 tjedna, sišu
4–5 tjedna, te se osamostale za oko mjesec i pol. U tijeku
jedne godine ženke mogu imati dva legla. Prehrana


mu se u najvećem dijelu sastoji od
insekta, ali i od glista, puževa, žaba,
miševa, jaja i mladih ptica, raznih
plodova (voće). Životni prostor
su mu rubovi šuma, parkovi, vrtovi,
polja s grmljem do 1500 m nadmorske
visine.


Prirodni neprijatelji su mu lisica
i duge hladne zime, a u velikom
broju stradava od cestovnog prometa.
U prirodi može doživjeti preko
6 godina.


Jež je zaštićena vrsta u Republici
Hrvatskoj.


Tekst i fotografija:
Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


ORHIDEJE (Orchidaceae) ŠUMSKIH STANIŠTA
UVOD


U proteklih desetak godina (1995–2005) trajala su
vlastita botanička istraživanja hrvatskih orhideja na
svim relevantnim staništima i u gotovo svim dijelovima
Hrvatske. Znatan dio prostora ostao je nedostupan


zbog zaostalih eksplozivnih sredstava iz Domovinskog
rata, ali, kako pretpostavljam, to nije ni malo značajnije
utjecalo na ukupne rezultate kako u kvalitativnom
tako i u kvantitativnom pogledu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Temeljna istraživačka metoda sastojala se u obilasku dilo njihovo analiziranje i determinacija, odnosno opis i
i transektiranju terena, tj. raznovrsnih staništa gdje se prikupljanje svih drugih podataka, ukoliko je riječ o nopojavljuju
predstavnici orhideja. Koliko god su u Hrvatvim
svojtama za Hrvatsku i za znanost.


skoj u posljednjih stotinjak godina provođena razmjerno


Ne treba opširno opisivati kako je kretanje planinbrojna
i raznolika floristička i fitocenološka istraživanja


skim, često stjenovitim i prašumskim područjima za
domaćih i stranih botaničara, cijelo područje Hrvatske


pješaka naporno, te je radi iscrpnijih podataka i što bonije
još u potpunosti botanički istraženo, dapače, ostala


ljeg istraživanja nekog područja trebalo ostajati na tesu
neistražena još velika područja upravo u našim plani


renima po više dana i u više navrata godišnje. Teškoće
nama, ali i drugdje. Iz te činjenice proizlazi i spoznaja


u pronalaženju predstavlja i činjenica što se neke svojda
su ovo bila prva, pionirska sustavna istraživanja


te orhideja ne pojavljuju svake godine, već imaju peorhideja
u Hrvatskoj, jer su nam do sada bili u manjem


riode mirovanja, latencije, koji mogu trajati, dvije, tri
broju poznati tek neki predstavnici ove familije višeg


ili više godina za redom.
bilja, najčešće kao uzgredni nalazi u okviru botaničkih


Zahvaljujem g. Roku Čičmiru na svesrdnoj pomoći


ili fitocenoloških istraživanja nekog područja, ali i to


u terenskom radu.


bez poznavanja njihove raširenosti na prostoru Hrvatske.
Naravno da je nakon otkrića pojedinih svojti slije


STANIŠTA ORHIDEJA U HRVATSKIM ŠUMAMA


Orhideje naseljavaju vrlo raznolika šumska staništa
u odnosu na fitocenološku pripadnost, gotovo podjednako
u listopadnim i četinarskim sastojinama. Orhidejski
najznačajnija staništa nalaze se u različitim tipovima
bukovih šuma bez obzira radi li se u bukvicima naj


7Zl. Epipactis zz: iz Istre


nižih gorskih predjela ili o bukvicima hrvatskih planinskih
prostora koji ponegdje završavaju klekovinom.
Međutim, šumska staništa s najvećim orhidejskim
diversitetom su bukovo-jelove sastojine (Abieto-
Fagetum i dr.), različite termofilne asocijacije hrasta
medunca, zimzelene šume i šikare te različiti tipovi
čistih ili miješanih smrekovih šuma (Picetum croaticum
montanum i dr.). Hrvatska miješana šuma hrasta
kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum)
u nekim predjelima sjeverozapadne Hrvatske te u
slavonskom gorju, odlikuje se mjestimično vrlo šarolikim
i bogatim orhidejskim populacijama koje broje na
tisuće i tisuće primjeraka. Nešto manji broj orhidejskih
svojti nalazimo u nizinskim šumama hrasta lužnjaka i
običnoga graba (Carpino betuli -Quercetum roboris).


Svi degradacijski šumski stadiji u submediteranskom
i mediteranskom području Hrvatske, od Istre do
Konavala, odlikuju se specifičnostima u pogledu nazočnosti
orhidejskih svojti i u cijelosti nisu još do danas
dovoljno istraženi. Najbogatije populacije nalazimo
u rijetkim makijama, nekim vrstama gariga te na
kamenjarskim travnjacima na vapnenačkoj podlozi.


Iznimno i rjeđe, orhidejske populacije nazočne su u
umjetno podignutim nasadima, plantažama američkog
borovca (Pinus strobus / i smreke (Picea abies).


Pojedinačno ili u manjim skupinama orhideje rastu
unutar prorijeđenih ili gustih šumskih sastojina, te ih
se radi povećane zasjenjenosti ili suhog šumskog lišća
teže otkriva. Nerijetko su orhideje nazočne i na teško
prohodnim, nagnutim i kamenim blokovima pregrađenim
šumskim površinama, kao, primjerice, u šumama
oko Crnog Luga, Kozjeg Vrha, u Čorkovoj uvali, na Bitoraju,
oko Brestove Drage, u Bijelim i Samarskim stijenama,
na Svilaji i dr. Međutim, prosječno najbrojnije
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Slika 2. Epipactis viridiflora iz G. Vrapča Slika 3. Epipactis helleborine, Kalnik


Slika 4. Epipactis brestina iz Istre Slika 5. Goodyera repens, Sungerski lug
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 57     <-- 57 -->        PDF

sastojine orhideja u šumskim staništima nalazimo na
onim mjestima gdje ima više svjetla, kao što su šumski
rubovi i šumske prosjeke, veće šumske plješine, stari i
noviji šumski putovi, tj. njihovi okrajci, i sl. Zbog toga
su naše planine i niži gorski šumski predjeli koji su
prošarani većim brojem prometnica, bogatiji orhidejama
od onih gdje toga nema ili ima znatno manje
(Lička Plješivica i dr.). Po bogatstvu orhideja posebno
se izdvajaju rubnjaci šumskih putova u Sungerskom
lugu (Blechno-Abietetum) koje se povremeno u cijelosti


čisti na taj način da se skida dosta širok površinski sloj
tla sa svim raslinjem, što periodički uništava velik dio
orhidejskih populacija koje s vremenom ipak regeneriraju.
Antropogena uvjetovanost nazočna je čak i na
malim i uskim šumskim stazama kao značajnim staništima
uz koje rastu primjerci orhideja. Razmjerno brojnim
primjercima kruščika (Epipactis) česta su staništa
šumski rubovi na kojima se nerijetko pojavljuje više ili
manje isprekidan pojas grmlja koje zatvara ulaz u šumu.


SVOJTE ORHIDEJA ŠUMSKIH STANIŠTA HRVATSKE


U ovom radu izdvojene su one orhidejske svojte kojima
su šume i njihovi različiti degradacijski stadiji primarna
staništa, tj, najveći dio populacije obitava u
šumi, a tek iznimno i rijetko određeni primjerci mogu
se naći i izvan šumskih staništa.


Znanstveno nazivlje uređeno je prema DELFORGE


P. 2001: Orchidées D´Europe. Uz znanstvena imena
svojti izvedeni su i hrvatski narodni nazivi te kratke napomene
o raširenosti, gustoći populacija i najznačajnijim
lokalitetima. Svojte su ispisane abecednim redom
rodova te abecednim redom svojti unutar pojedinog
roda.


1. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce, bijela
naglavica, raširena, česta
2. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, dugolisna
naglavica, raširena, česta
3. Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard, crvena
naglavica, raširena, rjeđa
4. Coeloglossum viride (L.) Hartman, zeleni šuplji jezik,
raširena, pojedinačna, rijetko u šumi
Slika 6. Epipactis sp., neidentificirana svojta iz Ličke Plješivice Slika 7. Epipactis sp., neidentificirana svojta s Risnjaka
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 58     <-- 58 -->        PDF

. Corallorrhiza trifida Chátelain, koraljuša, raširena,
pojedinačna, rijetko u skupinama, Velebit


6. Cypripedium calceolus L., gospina papučica, lokalna
i rijetka, Plitvičjka jezera, Velebit
7. Dactylorhiza maculata (L.) Soö, pjegavi kaćunak,
raširena, razmjerno raširena i česta
8. Dactylorhiza romana (Sebastiani) Soö, romanski
kaćunak, rijetka, lokalna, Pelješac
9. Dactylorhiza saccifera (Brongniart) Soö, debeloostrugasti
kaćunak, pojedinačna, rijetka, lokalna,
G. Kotar
. Epipactis atrorubens (Hoffmann ex Bernhardt)
Besser, purpurna kruščika, razmjerno raširena i
mjestimice brojna


11. Epipactis brestina Kranjčev R. sp. nova, nom.
prov., brestova istarska kruščika, lokalna i rijetka,
Istra
12. Epipactis greuteri H. Baumann & Künkele, Grojterova
kruščika, lokalna i rijetka, G. Kotar
13. Epipactis helleborine (L.) Krantz, širokolisna
kruščika, raširena i česta, Medvednioca i dr.
14. Epipactis helleborine subsp. minor (L.) Krantz,
mala širokolisna kruščika, lokalno česta, Medvednica
. Epipactis istriana Kranjčev R., sp. nova, nom.
prov., istarska kruščika, lokalna i rijetka, Istra


16. Epipactis latina B. Baumann & H. Baumann,
lacijska kruščika, lokalna i rijetka, G. Kotar
17. Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, uskolisna
kruščika, razmjerno raširena i pojedinačna do lokalno
česta
18. Epipactis luteoviridis Kranjčev R., sp. nova, nom.
prov., zeleno žuta kruščika, lokalna i rijetka, Istra
19. Epipactis aff. meridionalis H. Baumann & R. Lorenz,
južna kruščika, lokalna i rijetka, G. Kotar
. Epipactis microphylla (Ehrhardt) Swartz, sitnolisna
kruščika, lokalno veoma česta, Medvednica,
Lošinj i dr.


21. Epipactis muelleri Godfery, Melerova kruščika, lokalno
rijetka
22. Epipactis neglecta (H. Kümpel) H. Kümpel, zaboravljena
kruščika, lokalna i rijetka
23. Epipactis palustris (L.) Krantz, močvarna kruščika,
lokalno česta, Lapačko polje i dr.
24. Epipactis aff. peitzii H. Neumann & Wucherpfennig,
Pejcova kruščika, Medvednica
. Epipactis pontica Taubenheim, pontijska kruščika,
lokalna i rijetka, G. Kotar


26. Epipactis pseudopurpurata Mered´a fil., lažna purpurna
kruščika, lokalna i rijetka
27. Epipactis rivularis Kranjčev R. sp. nova, nom.
prov., potočna kruščika
28. Epipactis viridiflora Hoffmann ex Krocker, purpurna
kruščika, razmjerno raširena i lokalno česta,
Medvednica, Kalnik, Ivanščica i dr.
29. Epipactis voethi Robatsch, Vetova kruščika, lokalna
i rijetka, Medvednica i dr.
30. Epipactis zagrabiensis, sp. nova, zagrebačka kruščika,
lokalna, česta, Medvednica
31. Epipogium aphyllum Swartz, bezliska, veoma lokalna
i rijetka, Medvednica
32. Goodyera repens (L.) R. Brown, oštropeludka, lokano
česta, Sungerski lug i dr.
33. Limodorum abortivum (L.) Swartz, ljubičasti šiljorep,
raširena, pojedinačna, od Istre do Konavala,
kontinentalna Hrvatska, otoci
34. Listera cordata (L.) R. Brown, srcoliki čopotac, lokalna
i rijetka, Velebit i dr.
35. Listera ovata (L.) R. Brown, jajasti čopotac, raširena
i česta
36. Neottia nidus avis (L.)L.C.M. Richard, kokoška,
raširena i česta
37. Ophrys archipelagi Gölz & H.R. Reinhard, arhipelaška
dalmatinska kokica, lokalna i razmjerno rijetka,
o. Korčula
38. Ophrys bertolonii Moretti, Bertolonijeva kokica,
lokalno česta, od Istre do Konavala, otoci
39. Ophrys classica subsp. lastobona Kranjčev R.,
subsp. nova, nom. prov., lastovska kokica, lokalno
česta na otocima, Lastovo, Korčula
40. Ophrys flavicans Visiani, žućkasta dalmatinska kokica,
lokalno česta, srednja Dalmacija
41. Ophrys dinarica R. Kranjčev & P. Delforge, dinarska
kokica, lokalno brojna, od izvorišta Zrmanje
do Sinja.
42. Ophrys insectifera L., kokica mušica, raširena i lokalno
česta, Plitvička jezera, Istra i dr.
43. Ophrys lacaitae Lojacono, Lakaitova viška kokica,
lokalno česta, otok Vis
44. Ophrys marmorata G. Foelsche & W. Foelsche,
mramorirana kokica, lokalna i rijeka, otok Vis
45. Ophrys montenegrina, crnogorska kokica, lokalna
i rijetka u j . Dalmaciji
46. Ophrys pseudohittitica Kranjčev R., sp. nova, nom.
prov., lažna hititska kokica, lokalna i rijetka u j . Dalmaciji
47. Ophrys quarneri Heller, kvarnerska kokica, lokalna
i rijetka, Istra (Valtura)
48. Orchis anthropophora (L.) Allioni, bezostruška,
razmjerno česta u Dalmaciji


ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 59     <-- 59 -->        PDF

49. Orchis papilionacea L., leptirasti kaćun, lokalno
česta, južna Istra i dr.
50. Orchis pauciflora Tenore, malocvjetni kaćun, raširena
i česta u primorskom pojasu i na otocima
51. Orchis provincialis Balbis ex Lamarck & DC., finobodljasti
kaćun, lokalna i rijetka, o. Krk, Zadvarje
52. Orchis purpurea Hudson, purpurni kaćun, raširena,
razmjerno česta
53. Orchis quadripunctata Cyrillo ex Tenore, četverotočkasti
kaćun, razmjerno česta i raširena u primorskom
pojasu i na otocima
54. Orchis simia Lamarck, majmunov kaćun, pojedinačna,
razmjerno raširena
55. Orchis spitzelii Sauter ex W. Dj. Koch, Špicelijev
kaćun, lokalna i rijetka
56. Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard, mirisni
dvolist, raširena i česta
57. Platanthera chlorantha (Custer) Reichenbach, zelenkasti
dvolist, lokalna i rijetka, Učka, Kalnik i dr.
58. Serapias bergonii E.G. Camus (pro hybr.), Bergonova
kukavica, lokalna i rijetka, Pelješac i dr.
59. Serapias istriaca M. L. Perko, istarska kukavica,
lokalno česta, rt Kamenjak u Istri
60. Serapias parviflora Parlatore, sitnocvjetna kukavica,
razmjerno česta u primorskom pojasu i na
otocima
RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Od 150 do danas utvrđenih svojti orhideja u Hrvatskoj,
njih 60 ima staništa u šumskim područjima Hrvatske,
odnosno u raznolikim degradacijskim šumskim
oblicima. Od 60 istaknutih svojti tek 33 su tipične šumske
svojte koje se pojavljuju isključivo u šumskim biotopima.
Sve ostale imaju staništa u submediteranskim i
mediteranskim rijetkim makijama, raznim vrstama gariga
s prijelazima na ogoljele ravnjačke površine mediteranskih
i submediteranskih kamenjara te raznolikih
ruderalnih zajednica.


Najveći broj šumskih svojti odnosi se na rod Epipactis
koji je donedavno u Hrvatskoj bio poznat tek s
nekoliko najpoznatijih svojti, te je dvadesetak do danas
zabilježenih svojti u Hrvatskoj tek veći dio od onih
svojti koje se očekuju na tim staništima u budućim istraživanjima.
To se posebno odnosi na velika planinska
područja Gorskog kotara, Velebita, Svilaje, Biokova te
nekolicine hrvatskih jadranskih otoka. Osobito su značajne
naznake noviteta u rodu Epipactis na planini Svilaji,
jedinstvenoj po mnogo čemu u cijeloj Dalmaciji i
Hrvatskoj (Epipactis placentina) i nekolicina drugih.


Unutar svojti roda Epipactis u najnovije vrijeme
opisano je pod provizornim nazivima šest hrvatskih
endema, šest novih svojti za znanost. Njihova objava
uslijedit će nakon prikupljenih novih podataka te cjelovitog
upoznavanja njihovih areala.


Od ostalih svojti u ovom popisu nazočna su još tri
hrvatska endema (Ophrys dinarica, Serapias istriaca,
Ophrys flavicans) te nekoliko subendema.


Nalaženje razmjerno velikog broja svojti u šumskim
staništima Hrvatske već je do sada u značajnoj mjeri
promijenilo uobičajenu, laičku i ničim argumentiranu
sliku o navodnoj ugroženosti mnogih biljnih vrsta u
šumskim biotopima zbog raznih utjecaja čovjeka pa
tako i ugroženosti svojti orhideja. Primjer planine Med


vednice u neposrednoj blizini Zagreba s razmjerno velikim
i donedavno potpuno nepoznatim brojem svojti u
rodu Epipactis, to najbolje potvrđuje. To je ujedno i potvrda
stajalištu kako uobičajeni i na znanosti utemeljeni
utjecaji čovjeka na šumske ekosustave u Hrvatskoj
imaju za posljedicu stvaranje povoljnih ekoloških uvjeta
za pojavu i održavanje mnogih orhidejskih svojti.


Dosadašnja istraživanja orhidejskih svojti šumskih
biotopa Hrvatske nedvojbeno su pokazala kako na tim
staništima obitava razmjerno velik broj svojti, među kojima
nalazimo i takve s vrlo velikim populacijama koje
broje tisuće i tisuće primjeraka, kao i takve koje su hrvatski
endemi. Ta činjenica na određeni način govori o
još uvijek povoljnom ekološkom statusu hrvatskih šumskih
ekosustava, napose onih u planinskim područjima.


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.