DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384


UDK 630* 302 + 961 + 303 (001)


MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA


A MODEL FOR LICENSING FOREST CONTRACTORS


Mario ŠPORČIĆ*, Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: U radu se donosi model licenciranja izvoditelja šumskih radova
osmišljen na osnovi stanja poduzetništva u šumarstvu Hrvatske i iskustava
zemalja razvijenog šumarstva. Predloženim modelom utvrđuju se mogući nositelji
licence, minimalni uvjeti za pristup postupku licenciranja, protokoli i
sudionici u postupku licenciranja, pravni okvir i pravni mehanizmi, stručne
institucije i tijela uključena u licenciranje. Određeni su formalni i kvalifikacijski
uvjeti koje izvoditelji moraju ispunjavati da bi stekli strukovnu potvrdu


– licencu. Uz licencu izvoditelju se dodaje i oznaka određene razine poslovne
sposobnosti (kategorija licence). Predloženi bi model licenciranja trebao osigurati
nastanak prvih formalno ovlaštenih i kvalificiranih izvoditelja šumskih
radova u Hrvatskoj.
K l j u č n e r ij e či : šumarstvo, šumski rad, izvoditelji šumskih radova,
poduzetništvo, licenciranje


1. UVOD – Introduction
U zadnjem desetljeću Hrvatske šume d.o.o. Zagreb Mnoga pitanja vezana za temeljne kvalifikacije koje
u svojstvu poduzeća za gospodarenje državnim šuma-bi za kvalitetno obavljanje šumskih radova izvoditelji
ma u Republici Hrvatskoj (RH) u značajnoj se mjeri, morali zadovoljavati i nužno ispunjavati i dalje su
pri sječi i izradi, privlačenju i prijevozu drva, ali i pri otvorena. Ti se uvjeti podjednako odnose na stručnodrugim
radovima, oslanjalo na uslužne izvoditelje tehničko, organizacijsko-sigurnosno te ekonomsko i
šumskih radova. Pritom se vjerovalo da će tržišni mepravno
gledište njihova djelovanja. Dok se u zemljama
hanizmi dovesti do selekcije najboljih izvoditelja u razvijenog šumarstva o ispunjavanju navedenih uvjeta
smislu da će se takvi profilirati u pouzdane i kvalitetne primjetno vodi računa, u našoj šumarskoj praksi ne
davatelje šumarskih usluga. Malo je pak dokaza da se postoji ni okvirni koncept za rješavanje tog problema.
to zaista i dogodilo. Dosadašnja istraživanja (Vo nd r a


U radu se pokušalo odgovoriti na najčešće pitanje u


i dr. 1997, M a r ti n i ć 1998, Š p o r č i ć i M a r t i ni ć


vezi s uslužnim izvoditeljima šumskih radova: tko i uz


2004) pokazuju da postojeći uslužni izvoditelji šum


koje osnovne uvjete može biti izvoditelj šumskih rado


skih radova, nisu ni organizirani, ni dovoljno kvalifici


va te na koji način takvu vrstu poduzetništva staviti u


rani i poslovno stabilni – te su upitno kvalitetan proiz


pravne okvire.


vodni potencijal šumarske djelatnosti u Hrvatskoj.


1.1. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA Scope of research
Kao ključni uvjet stručno i kvalitetno obavljenog
o ni jedan od tih sustava do sada nije


lima. U Hrvatskoj
jjposla u šumarstvu definira se kvalificiran i poslovno uspostavljen.
sposoban izvoditelj. Takvi se atributi stiču ili po strikt


Cilj ovoga rada je iznalaženje modela koji će, uvažano
legislativno propisanim odredbama (zakoni, ured


vajući sve karakteristike postojećeg stanja izvođenja
be, pravilnici) ili točno definiranim strukovnim mode


šumskih radova u Hrvatskoj, osigurati nastanak prvih
formalno ovlaštenih i kvalificiranih izvoditelja šumskih
radova. Model se pritom mora oslanjati na kriterije, ti


*
Mr. sc. Mario Šporčić, Izv. prof. dr. sc. Ivan Martinić,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jela, institucije i postupke koji će jamčiti objektivno


ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 6     <-- 6 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
Slika 1. Uloge i odnosi u postupku ugovaranja izvođenja šumskih radova
Figure 1 Roles and relationships in contracting forest work operations


vrednovanje i nepristrano potvrđivanje kvalifikacija izvoditelja.
Znanstvenim pristupom namjerava se utvrditi
parametre obvezujućih uvjeta te predložiti model licenciranja
koji bi bio prihvatljiv za hrvatsko šumarstvo.


Rezultati istraživanja trebali bi pridonijeti kvalitetnijem
odlučivanju pri angažiranju izvoditelja šumskih


radova, povećanju učinkovitosti i ekonomičnosti šumskih
radova ali i većoj sigurnosti pri šumskim radovima.
Značajan doprinos može se očekivati i u smanjenju
oštećivanja šumskih ekosustava pri izvođenju radova.


2. METODE ISTRAŽIVANJA – Research methods
U metodološkom smislu istraživanje je provedeno
kroz sljedeće korake:
1 pregled dosadašnjih radova i objava
2 analiza izvoditelja šumskih radova koje su angaži


rale “Hrvatske šume”


3.
pregled inozemnih modela i iskustava licenciranja
4.
analiza kriterija za registraciju i licenciranje izvoditelja
Pregledom dosadašnjih istraživanja predmetne problematike
obuhvaćen je znatan broj domaćih i stranih
literaturnih izvora, te su pretražene ‘online’ baze podataka
i web stranice većine relevantnih šumarskih institucija
u Europi. Pregled korištenih izvora obavljen je u
našem prethodnom radu (Šporčić 2003).


Za ocjenu profila i stanja uslužnog izvođenja radova
u šumarstvu Hrvatske analizirani su podaci o izvoditeljima
koje je autorima članka ustupila tvrtka Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb. Proizvodna služba iste
tvrtke sakupila je podatke od nuditelja usluga na nadmetanjima
za obavljanje radova u razdoblju od 1998.
do 2002. godine.


376


Procjena značaja pojedinih uslužnih izvoditelja obavila
se na temelju analize obujma i vrijednosti radova
koje su oni obavili za “Hrvatske šume” u promatranom
razdoblju. O nalazu ove analize izvijestilo se u našem
prethodnom članku (Šporčić i Martinić 2004).


Pregled inozemnih modela i iskustava obuhvatio je
karakteristike poduzetnika i njihovih udruženja, programe
uvježbavanja i izobrazbe, stanje sigurnosti i zaštite
zdravlja, utjecaj certifikacije šuma na poduzetništvo
te uvjete i ograničenja u pružanju usluga u šumarstvu,
o čemu se izvijestilo u prethodnom članku
(Šporčić 2005).


Na temelju analitičkih istraživanja sakupljenih podataka
te sistemacije dostupnih informacija o predmetnoj
problematici izrađen je prijedlog modela licenciranja
izvoditelja šumskih radova. Predloženim modelom
utvrđuju se mogući nositelji licence, minimalni
uvjeti za pristup licenciranju, protokoli i sudionici u licenciranju,
pravni okvir i pravni mehanizmi (vrste dokumenata,
upravni postupak i dr.), stručne institucije i
tijela uključena u licenciranje.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 7     <-- 7 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
3. NAČELA RAZVOJA HRVATSKOG MODELA LICENCIRANJA
3. Principles of development of the croatian licensing model
Licenciranje je postupak kojim se utvrđuje kvalificiranost
izvoditelja i njegova sposobnost za sigurno,
djelotvorno i kvalitetno izvođenje radova u šumarstvu.
Prema prijedlogu novog Zakona o šumama strukovna
potvrda – licenca činit će izvoditelja kvalificiranim u
natjecanju za izvođenje radova u hrvatskome šumarstvu.
Kasnija prednost tako kvalificiranih izvoditelja
mora biti u pravu natjecanja za izvođenje radova – što
dolazi do izražaja u trenutku kada se nekvalificiranim
izvoditeljima onemogući konkuriranje za takve poslove.


Naručiteljima radova licenca predstavlja jamstvo za
stručno, kvalitetno, pravodobno i ekonomski uspješno
izvedene radove te im znatno olakšava odluku o angažiranju
i odabiru izvoditelja. Licenciranje je jamstvo


Proizvodne mogućnosti,
tehnologija, materijali, energija .


Production posibilites,
tehnologies, materials, energy..


Kvalificirani izvoditelj


šumskih rado«. .


Odnos prema javnosti, radnicima
vlasnicima šuma, radni standard ´


Public relations, attitude to
workers, forest owners,


s,


perfomance standards


Slika 2. Područja prosuđivanja kvalificiranosti izvoditelja šumskih radova
Figure 2 Areas for assessing the competence of forest contractors


stručnog i kvalitetnoga izvođenja šumskih radova, ponajprije
zato što je isključivo, tj. licenca može biti oduzeta
ako izvoditelj radova ne ispuni određene kvalifikacijske
uvjete, odnosno ne zadovolji poslovne kriterije.


Za postizanje kvalificiranih izvoditelja šumskih
radova i stjecanje licence u Hrvatskoj, valja odgovoriti
na sljedeća pitanja:


> koja je osnovna jedinica koju treba potvrditi?
> 5.0 «b a provjerava« kao r,Če. kvaliflcranostrV
>š, o su,koj, su dokaznspunjavanja uvjeta?


Odgovor na pitanje kvalificiranosti izvoditelja otezan
je jer mogućih područja procjenjivanja ima mnogo.
K tome su i mjerila za njihovo vrednovanje različita.


Tržišno ponašanje, poslovanje,
strategija, solidnost, likvidnost ...


Market behavior, business
activities, strategies, solidity,
liquidity...


Odnos prema šumi, okolišu,
životinjama tlu, vodotocima ...


Attitude toforest, environment,
animals, soil, water flows ...


4. PREDLOŽENI MODEL LICENCIRANJA 4. Proposed licensing model
Licenciranje izvoditelja šumskih radova ne smije
biti slučajno i subjektivno. Ne može ga obavljati šumovlasnik,
naručitelj poslova ili organizacija koja je u neposrednom
poslovnom odnosu s izvoditeljom. Treba
ga provoditi nezavisna osposobljena skupina stručnja-


Javnost -The Public


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva


Ministry of Agriculture & Forestry


ka/ocjenjivača u strukovno priznatoj organizaciji ili
udruženju. Danas u Hrvatskoj ne postoji institut licenciranja
za izvoditelje šumskih radova. Jednako tako
nema ni zakonodavne regulacije te problematike, ali ni
posebno ovlaštenih institucija.


Znanstvene institucije šumarstva .


Scientific forestry institutions


Izvoditelji šumskih radova
Forest contractors
Hrvatsko šumarsko društvo
Croatian Forestry Society
“ Hrvatske šume ” , drugi naručitelji
"Hrvatske šume " ltd, other orderers


Slika 3. Interesne strane licenciranja
Figure 3 Interested parties in the licensing procedure
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 8     <-- 8 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
Osnovni normativni akt iz kojega proizlazi obveza
ovlašćivanja i licenciranja svakako je novi Zakon o šu-
mama. Za očekivati je da se tim zakonom riješe načelna
pitanja vezana za licenciranje, a da se isto detaljno uredi
podzakonskim aktima, čiji će nositelj izrade biti Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
(MPŠVG). Pritom će prioritetna i posebna zadaća
biti informirati obveznike licenciranja o svim bitnim pitanjima
vezano za licenciranje. Uspjehu toga dijela zadaće
uveliko mogu pridonijeti Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,
informirajući o novoj obvezi svoje uslužne izvoditelje
šumskih radova. Za širu stručnu javnost ovakvo
informiranje trebalo bi se obaviti putem strukovnih glasila
i “Hrvatskoga šumarskog društva” (HŠD).


Predloženi model licenciranja provodi se u dvije
faze:
Faza 1. Ovlašćivanje izvođenja šumskih radova
Faza 2. Licenciranje tj. ocjenjivanje kvalificiranosti i
sposobnosti izvođenja šumskih radova
Na slici 4 prikazana je shema modela s postupcima i
tijelima licenciranja.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 9     <-- 9 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
Slika 4. Shema predloženog modela licenciranja izvoditelja šumskih radova
Figure 4 Diagram of the proposed model for licensing forest contractors
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 10     <-- 10 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
4.1. OVLAŠĆIVANJE IZVOĐENJA ŠUMSKIH RADOVA
4.1. Accreditation for performance of forest works
Ovlašćivanje je postupak kojim MPŠVG potvrđuje
da je izvoditelju dopušteno izvođenje šumskih radova.
Vrlo je važno da je prijedlogom novog Zakona o šu-
mama ono određeno kao obvezno, uz jasnu odredbu da
šumske radove mogu obavljati samo ovlašteni i licencirani
izvoditelji.


Ovlašćivanje izvoditelja i upis u središnji registar


ar
uvodi financijsku disciplinu u njihov rad, pogotovo u
uudijelu obveza prema zaposlenicima i državi. Jednako


tako država dobiva uvid u brojnost i stanje izvoditelja
šumskih radova i mogućnost učinkovitih mehanizama
poticanja njihovoga rada i poslovanja.


Upisnik ovlaštenih izvoditelja šumskih radova
treba biti javan dokument. Prihvatljivo je da se dva
puta godišnje popis svih ovlaštenih pravnih osoba za
izvođenje šumskih radova objavljuje u “Narodnim no


vinama


4.1.1. Subjekti, predmeti i zahtjevi u postupku ovlašćivanja
4.1.1. Entities, scopes and requirements of accreditation
Uslugu izvođenja šumskih radova mogu pružati
samo pravne osobe na temelju rješenja koje izdaje
MPŠVG. Uz zahtjev za izdavanje rješenja prilagali bi
se sljedeći dokumenti:
– ovjerena kopija rješenja Trgovačkog suda o upisu


pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovač


kog sudaime, prezime i jedinstveni matični broj osobe zadužene
za vođenje pravne osobe

dokaz da odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj
osobi nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo
protiv Republike Hrvatske

popis zaposlenih radnika

ovjerene kopije prijava mirovinskom i zdravstvenom
osiguranju zaposlenih radnikaakt koji uređuje radna mjesta zaposlenika za izvođenje
šumskih radova s propisanom stručnom spremom
i opisom poslova za svako radno mjesto

potvrdu o plaćenoj upravnoj pristojbi
Radnici izravno uključeni u izvođenje šumskih radova
trebaju imati potvrdu o osposobljenosti za rad
koja je izdana od ovlaštene institucije, a koju izvoditelj
mora priložiti u postupku za registraciju.
Institutom ovlašćivanja jasno se diferenciraju ovlašteni
od neovlaštenih izvoditelja. Prednost ovlaštenih


Slika 5. Uslužni izvoditelji šumskih radova na privlačenju drva
Figure 5 Forest contractors in performing forest work operations


izvoditelja time postaje tržišno prepoznatljiva i priznata.
Na taj se način postiže ‘selekcija prvog reda’ koja
sve izvoditelje stavlja u jednaku startnu poziciju što se
tiče njihovog pravnog položaja, prava i obveza. Značajan
dio ovlašćivanja je i priprema izvoditelja za drugi
korak – licenciranje.


4.2. LICENCIRANJE – Licensing
Postupku licenciranja pristupaju ovlašteni izvoditelji
nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva ili kod
isteka roka valjanosti prethodno izdane ocjene. U svrhu
utvrđivanja ocjene sposobnosti izvođenja šumskih
radova oni su dužni tijelu akreditiranom za licenciranje
(predvidivo slijedom prijedloga novog Zakon o šu-
mama, Šumarska komora) dostaviti pripadajuću dokumentaciju.
Posebno je važno da se uvidom na terenu
članovi radne skupine uvjere je li izvoditelj kvalificiran
i poslovno sposoban za sve vrste šumskih radova
koje želi obavljati.


i


Licenca s
sse
ee izdaje za određeno razdoblje. Predlaže
se da rokovi važenja licence budu 3 godine za prvo licenciranje
i 5 godina za obnavljanje licence. Izmjena i
dopuna licence radi se u slučaju značajnih promjena u
kapacitetima izvoditelja. Nastale promjene izvoditelj
je dužan prijaviti Agenciji za licenciranje. Isto tako,
Agencija zadržava pravo izmjene licence svaki put kad
samostalnim postupkom (provjera, dojava) ocjeni da
su nastupile promjene takve vrste da značajno utječu
na sposobnost izvođenja šumskih radova.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
lje politike unapređenja i razvoja šumarskog poduzetništva,
jer ukazuje na poslovne subjekte koje u programima
treba pojačano respektirati. Također je važan
motivacijski učinak ovakvog dodatnog razvrstavanj ja
te postizanje pozitivne konkurencija na tržištu usluga u
šumarstvu.


Predloženi model predviđa razvrstavanje licenciranih
izvoditelja u tri kategorije:


1) Licenca I. vrste – izvoditelj ispunjava propisane
minimalne uvjete za izvođenje određene vrste radova
na razini najmanjeg broja zaposlenika i najmanjeg
broja radnih sredstava.


2) Licenca II . vrste – izvoditelj uz minimalne uvjete
ispunjava sljedeće:ima u stalnom radnom odnosu najmanje pet radnika
osposobljenih za obavljanje šumskih radova

ima u stalnom radnom odnosu najmanje jednu
osobu (voditelj posla) srednje stručne spreme
4.3. HRVATSKE ŠUME d.o.o.
šumarskog usmjerenja (šumarski tehničar)posjeduje najmanje tri specifična radna sredstva
za rad u šumarstvu (neovisno o vrsti rada)
3) Licenca III . vrste – izvoditelj uz minimalne uvjete
ispunjava sljedeće:ima u stalnom radnom odnosu najmanje 10 radnika
osposobljenih za obavljanje šumskih radova

ima u stalnom radnom odnosu najmanje jednu
osobu (voditelj posla) visoke stručne spreme
šumarskog usmjerenja (diplomirani inženjer
šumarstva) i najmanje jednu osobu srednje
stručne spreme šumarskog usmjerenja (šumarski
tehničar)

posjeduje najmanje 8 specifičnih radnih sredstava
za rad u šumarstvu (neovisno o vrsti rada)
U PROCESU LICENCIRANJA


4.3. Hrvatske Šume ltd. in the process of licensing
Od ključne je važnosti odrediti se prema načinu na
koji će u predloženi model licenciranja biti uključene
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb sa svojim zaposlenicima,
od kojih je više od 4.500 u izravnoj šumskoj proizvodnji.
Jasno je da se pritom “Hrvatske šume” u odnosu na
uslužne izvoditelje prihvaća kao značajno ‘uređeniji’
dio u sustavu šumarske proizvodnje.


No, istodobno je nužno da i izvoditelji “Hrvatskih
šuma” budu podvrgnuti obvezi licenciranju, s time da
će takav proces biti organizacijski lakše izvodiv, a formalni
i strukovni kriteriji organiziranije i lakše dohvat


:Č´i


ljivi. Razina zadovoljenja svakog od kriterija mora biti
podjednaka za obje strane.


Nesumnjivo je da će “Hrvatske šume” radi izravne
odgovornosti za sva gledišta gospodarenja šumom u
Hrvatskoj, u segmentu izvođenja šumskih radova, a
koji je izrazito važan za percepciju javnosti o dobroti
gospodarenja šumom, biti snažno zainteresirane da
tako transparentnim postupkom kakvo je licenciranje
steknu važnu potvrdu svojeg kvalitetnog i odgovornog
rada u šumarstvu.


5. RASPRAVA – Discussion
Potvrđivanje kvalificiranosti i poslovne sposobnosti
izvoditelja šumskih radova jedna je od glavnih potpora
razvoja poduzetništva u šumarstvu Hrvatske. Dokazivanje
sukladnosti usluga, opreme i postupaka s odredbama
propisa, normi i ugovorenih tehničkih specifikacija,
pretpostavka je konkurentske sposobnosti izvoditelja
na zahtjevnom domaćem, eventualno i međunarodnom
tržištu. Visoki zahtjevi za kvalitetu i jamstvo
za sigurnost, pouzdanost i dogovorene rokove donose
izvoditeljima veću odgovornost za proizvod/uslugu
koju nude na tržištu. Istovremeno je važno da se izvoditeljima
u dokazivanju boniteta osiguraju usluge
stručno i tehnički osposobljenih laboratorija/ocjenitelja
i potvrdbenih tijela kao osnove povjerenja u provedena
ispitivanja i licenciranje izvoditelja.


Licenciranjem uslužnih izvoditelja razvijaju se
pouzdani i odgovorni poslovni subjekti u tom dijelu
gospodarenja šumama te osigurava obavljanje poslova


u skladu s pravilima šumarske struke. To je temeljna
tehnička infrastruktura za kvalitetu obavljanja poslova
u šumarstvu te pruža prepoznatljivost, prihvaćanje i
priznavanje izvoditelja radova.


Kao najveći korisnik usluga, Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb, trebale bi biti među najzainteresiranijima za
razvoj kvalitetnih, sposobnih i ekonomski prihvatljivih
uslužnih izvoditelja. Sve dok imaju zadaću cjelovitog
gospodarenja državnim šumama te su i prodavatelj
drva, one trajno moraju poticati na razvoj željenog profila
izvoditelja-poduzetnika.


Na državnoj razini važno je da MPŠVG bude predlagatelj
i poticatelj vladinih projekata razvoja poduzetništva
u šumarstvu putem kreditnih aranžmana, subvencija,
poreznih olakšica i sl. Tim bi se poticajima investiralo
u opremanje te organiziranje i osposobljavanje
izvoditelja šumskih radova. Neophodno je da i konačni
prijedlog novog Zakona o šumama sadrži jasnu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
obvezu ovlašćivanja i licenciranja. Osnivanje posebne
agencije (Šumarska komora) kao javne ustanove ovlaštene
za licenciranje potvrdilo bi interes države za šumarstvo
i kvalitetan rad u šumarstvu.


Od Šumarskog fakulteta očekuje se istraživanje svih
znanstveno-metodoloških gledišta licenciranja poduzetnika.
Jednako tako visokoškolske i srednješkolske
šumarske institucije u najskorije vrijeme trebaju uslužnim
izvoditeljima i njihovim zaposlenicima ponuditi
programe trajne izobrazbe, obučavanja i treninga.


Neophodno je postići veće uključivanje inženjera
šumarstva i u taj segment šumarske djelatnosti. Samo
oni imaju specijalistička znanja o svim dijelovima provedbe
šumskih radova. Navedeno očekivanje u skladu
je s europskim trendovima profiliranja izvoditelja koji
će moći pružiti širok raspon usluga – od planiranja, pripreme,
izvođenja, nadzora radova i dr. Sadašnji izostanak
inženjera šumarstva u strukturi zaposlenika kod
domaćih izvoditelja šumskih radova dovodi u pitanje
ostvarivost željenog profila izvoditelja. Sto ga j
upitna stručna razina izvođenja radova od strane
‘novoafirmiranih’ izvoditelja.


6.
ZAKLJUČCI
Slijedom provedenih istraživanja donose se sljedeći
zaključci:


1.
S pozicije potrebe za profesionalnom regulacijom
uslužnog izvođenja šumskih radova predložen je
dvostupanjski model potvrđivanja izvoditelja koji
kao obavezne programe uključuje:
> Ovlašćivanje izvođenja šumskih radova -registracija
> Ocjenjivanje kvalificiranosti i sposobnosti izvođenja
šumskih radova -licenciranje


2. Ovlašćivanjem izvođenja šumskih radova svi se izvoditelji
stavljaju u jednaku startnu poziciju što se
tiče njihovog pravnog položaja, prava i obveza te se
uvodi financijska disciplina u njihov rad, posebice
u dijelu obveza prema zaposlenicima i državi.
3.
Ocjenjivanjem kvalificiranosti i sposobnosti izvođenja
šumskih radova tj. licenciranjem prema strukovno
usvojenim kriterijima, utvrđuje se sposobnost
izvoditelja za stručno, djelotvorno i kvalitetno
izvođenje radova u šumarstvu.
4.
Osnovna (elementarna) jedinica potvrđivanja treba
biti poduzetnička cjelina koju čini najmanje jedno
specifično sredstvo rada i jedan stalno zaposleni
radnik. Uz ispunjavanje ostalih propisanih uvjeta
stječe se strukovna potvrda -licenca koja izvoditelje
čini kvalificiranim u natjecanju za izvođenje
šumskih radova u hrvatskome šumarstvu.
5.
Licenciranjem je uz elementarne strukovne kvalifikacije
(razdvajanje ne/kvalificiranih izvoditelja)
Licenciranje će neizbježno za posljedicu imati povećanje
cijene usluga koje rastu s povećanjem razine
stručnosti osoblja, tehničkih sredstava, sigurnosnih
mjera i socijalnih standarda . No, ako je cilj razviti kvalificirane
izvoditelje, a time i kvalitetniji rad u šumarstvu,
ono postaje jednim od imperativa šumarske politike.
Ukupni učinci sigurno će nadmašiti investicije, a
licenciranje valja ponajprije promatrati kao dugoročno
višestruko isplativu investiciju, a ne trošak.


U tom smislu dizajn, razvoj i provođenje programa
priznavanja izvoditelja šumskih radova predstavljaju
značajne izazove za sve strukture šumarstva jedne
zemlje. Ako su dobro oblikovani programi licenciranja,
predstavljaju značajan doprinos gospodarenju šu-
mama, ali i razvoju pozitivnog stava struke i najšire
javnosti prema uključivanju uslužnih izvoditelja u djelatnost
šumarstva.


-
Conclusions
neophodno utvrditi i razinu poslovne sposobnosti
izvoditelja:


licenca I. vrste – izvoditelj ispunjava samo minimalne
uvjete za izvođenje šumskih radova (1 zaposleni +
1 tipično radno sredstvo)


licenca II. vrste – izvoditelj uz minimale ispunjava i
dodatne uvjete (5 zaposlenih + 3 tipična radna sredstva
+ voditelj posla u zvanju šumarski tehničar)


licenca III. vrste – izvoditelj uz minimalne ispunjava i
dodatne uvjete (10 zaposlenih + 8 tipičnih radnih
sredstava + voditelj posla u zvanju šumarski inženjer
+ šumarski tehničar)


6. Predloženi model licenciranja uslužnih izvoditelja
šumskih radova oslanja se na strukovno poznate
kriterije, institucije od strukovnog povjerenja i
transparentne postupke koji jamče objektivno vrednovanje
i nepristrano potvrđivanje izvoditelja kao
jamstvo za stručno i kvalitetno, sigurno i ekološki
svijesno, pravodobno i tehnološki učinkovito te konačno
– ekonomski uspješno obavljanje radova u
šumarstvu.
7. Konačna primjena licenciranja zahtijeva dotjerivanja
i testiranje modela te ostvarivanje pretpostavki
od kojih su najvažniji: zakonski okvir, pravni status,
operativna tijela za provedbu i programi
osposobljavanja.


ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 13     <-- 13 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: MODEL LICENCIRANJA IZVODITELJA ŠUMSKIH RADOVA
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 375-384
LITERATURA – References


Baumgart, P.U.R., K. Schneider, 2000: Umweltmanagement
Systeme für Lohnunternehmer. AFZ
Der Wald, Allgemeine Forst Zeitschrift fur Waldwirtschaft
und Umweltvorsorge 55 (15): 799–800.


Craig, N., 2000: Managing Health and Safety in Forestry.
Proceedings of 1st European Forest Entrepreneurs’
Day, 16 September 2000, Celle, Germany,
pp. 33–37.


Dedinger, P., 2002: France – New safety and health
law reinforces regulations on forestry contracting.
Forworknet Update, December 2002, pp. 7.


Geske, H., 2000: Training and education of forestry
contractors. Proceedings of 1st European Forest
Entrepreneurs’ Day, 16 September 2000, Celle,
Germany. pp. 33–37.


Ja a k o l a , S., 2002: The situation of contract labour in
Nordic countries (Report). Proceedings of 3rd
European Forest Entrepreneurs’ Day, 29 September,
2002., Edinburgh, Scotland, pp. 5.


Kastenholz, E., 2002: Legal and formal prerequisites
to enter the forestry contracting sector in
each of the European Countries. Proceedings of
3rd European Forest Entrepreneurs’ Day, 29 September,
2002, Edinburgh, Scotland, pp. 7.


Košir, B., I. Winkler, M. Medved, 1996: Kriteriji
za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih
del. Zbornik gozdarstva i lesarstva 51 (2): 7–26,
Ljubljana.


MacKay, D.G., P.V. Ellefson, C.R. Blinn, S.J.
Til l ma n n , 1995: Timber harvester registration,
certification, and licensing programs: a review of
program status in Canada and the United States.
Staff Paper Series Department of Forest Resources,
University of Minnesota. No. 106, pp. 1–38.


Martinić, I., T. Krema, 1997a: Šumarski poduzet tnici
u Njemačkoj – usporedba sa situacijom u
Švedskoj. Meh. šumarstva 22 (1): 65–66.


Martinić, I., T. Krema, 1997b: Poduzetnici u šumskim
djelatnostima u dva francuska departmana.
Meh. šumarstva 22 (1), pp. 66.


M a r t in i ć , I., 1998: Stanje i razvoj izvođenja šumskih
radova u Hrvatskoj neovisnim poduzetnicima.
Meh. šumarstva 23 (1): 7–15.


P a s q u ie r, F., 2002: The situation of contract labour in
central and western Europe. Report. Proceedings
of 3rd European Forest Entrepreneurs’ Day, 29
September, 2002, Edinburgh, Scotland, pp. 5–6.


Šporčić, M., 2002: Ozljeđivanje radnika u hrvatskom
šumrastvu tijekom razdoblja 1991–2000.
Šumarski list 126 (5–6): 261–271, Zagreb.


Šporčić, M., 2003: Uspostava modela potvrđivanja
izvoditelja šumskih radova. Magistarski rad, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1–100.


Š po r č i ć , M., I. Ma r t i n i ć, 2004: Uslužni izvoditelji
šumskih radova u Hrvatskoj. Šumarski list
128 (11-12): 633-648, Zagreb.


Šporčić, M., 2005: Uvid u neka gledišta poduzetništva
u šumarstvu Europe. Šumarski list 129
(5–6): 287–298, Zagreb.


Vondra, V., I. Martinić, M. Zdjelar, 1997: Procjena
uzroka nerazvijenosti privatnog poduzetništva
u šumskom gospodarstvu Hrvatske. Studija.
Zavod za istraživanja u šumarstvu, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pp. 1–14.


*
“Hrvatske šume” p.o. Zagreb: Program razvoja
(1991–2025).
*
Nacionalna šumarska politika i strategija (NN br.
120/03).
* Pravilnik o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu
i šumarstvo (NN br. 75/01, 4/02)
* Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih moraju izpolnjevati
izvajalci del v gozdovih.-Ur.I.RS št.
35–1398/94.
SUMMARY: This paper develops a model for licensing forest contractors,
designed based on contracting practice in the Croatian forestry and on the
experience of countries with developed forestry. The proposed model determines
possible licensees, conditions for applying for a license, protocols and
participants in the licensing procedure, legal framework and legal instruments,
professional institutions and licensing bodies. Definition is given of
formal conditions and qualification requirements that contractors have to
meet so as to acquire the license. Along with the license, the contractor is also
categorised according to his/her professional competence into an adequate
license category. The proposed licensing model should ensure the creation of
the first officially licensed and qualified forest contractors in Croatia.


K ey w o rd s : forestry, forestry operation, forestry contractors, entrepreneurship,
licensing