DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391


UDK 630* 188 (001)


NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA
As. “Piceetum dolomiticum Ht. 1958”


NOMENCLATURAL AND SYNTAXONOMIC REVISION OF THE
Ass. “Piceetum dolomiticum Ht. 1958”


Ivo TRINAJSTIĆ*, Zvonimir PELCER**


SAŽETAK: U radu je izvršena sintaksonomsko-nomenklaturna revizija
šumske zajednice, koju je Ivo Horvat (1958) označio imenom “Piceetum
dolomiticum”. Zbog nomenklaturnih razloga bilo je potrebno as. “Piceetum
dolomiticum” nomenklaturno preimenovati u Helleboro nigri-Piceetum
Trinajstić et Pelcer, ass. nov. Kao dominantna i stalna karakteristična vrsta
asocijacije označena je vrsta Helleborus niger s.l., kao karakteristične vrste
sveze Abieti-Piceion označene su Abies alba, Juniperus communis, Galium
rotundifolium, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum, Oxalis acetosella i
Hieracium umbellatum. Karakteristične vrste reda Athyrio-Piceetalia i razreda
Vaccinio-Piceetea zastupljene su s 20 vrsta, a među njima s većim stupnjem
stalnosti ističu se Picea abies, Luzula luzulina, Melampyrum vulgatum,
Dicranum scoparium, Pleurosium schreberi, Festuca heterophylla i Scleropodium
purum.


U opsegu asocijacije mogu se diferencirati dvije subasocijacije – tipična –
Helleboro nigri-Piceetum helleboretosum nigri i subas. Helleboro nigri-Piceetum
caricetosum albae. Za nju su diferencijalne Carex alba, Acer obtusatum,
Sorbus aria i Cirsium erisithales. Pratilice su brojne i među njima najvećim
dijelom predstavljaju elemente redova Quercetalia pubescentis, Erico-Pinetalia
i Fagetalia sylvaticae.


As. Helleboro nigri-Piceetum rasprostranjena je na području Male Kapele
i dijelom se razvija u granicama Nacionalnog parka Plitvičke jezera.


K l j u č n e r i j e č i : Helleboro nigri-Piceetum, nomenklaturno-sintaksonomska
analiza, Mala Kapela, vegetacije Hrvatske.


UVOD – Introduction
Obična smreka – Picea abies je, kao što je općenito dubokih ponikava ili na njihovu rubu, svugdje gdje se
poznato, tipična borealna vrsta koja južnu i jugoistočnu duže vrijeme zadržava hladan zrak (“mrazišta”).
granicu svoga areala postiže na visokim planinama BalS
obzirom na litološku podlogu, općenita je pojava
kanskog poluotoka (usp. M eu s el i dr. 1965, Ja la s i


da se smrekove šume razvijaju ponajprije na različitim
Suominen 1972). Smreka je u Hrvatskoj razmjerno


silikatnim litološkim podlogama, dok je razvoj smre


rijetka i obično raste s jelom (Abies alba) i bukvom (Fa


kovih šuma na dolomitnoj litološkoj podlozi najčešće


gus sylvatica), dok su čistre smrekove šume uglavnom


rijetkost.


ograničene na nekoliko izoliranih područja (npr. Lazac


U šumskoj vegetaciji Europe poznato je nekoliko


u Gorskom kotaru, Veliki lom i Štirovača u Velebitu).


smrekovih zajednica koje se razvijaju na dolomitima


Manje površine smrekovih šuma razvijaju se na dnu


(usp. npr. Seibert 1992, Wallnöfer 1993). U Hr


vatskoj je takve šume prvi proučavao Horvat (1958)


* Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb
na Maloj Kapeli i tom prigodom opisao posebnu


** Dr. sc. Zvonimir Pelcer, Vidikovac 22, HR-51000 Rijeka
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
asocijaciju “Piceetum dolomiticum”. Floristički sastav
as. “Piceetum dolomiticum” prikazao je Horvat na temelju
6 fitocenoloških snimaka (usp. Ho r v a t 1958: Tab.
2). Navedene podatke upotrijebio je kasnije H o rva t
(usp. H o r va t i dr. 1974) u sklopu sintetske tablice
(H o rva t i dr. 1974: Tab. 105, stupac 12).


Budući da ime “Piceetum dolomiticum”, kao što je
poznato, nije u skladu sa suvremenim sintaksonomskim
kodeksom (Weber i dr. 2000: čl. 34a) bilo je potrebno
navedenu šumsku zajednicu preimenovati. Ovdje smo
“as. Piceetum dolomiticum” preimenovali u as.
Helleboro nigri-Piceetum Trinajstić et Pelcer, ass. nov.


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Za prikaz i analizu florističkog sastava as. Helleboro
nigri-Piceetum poslužilo je 6 fitocenoloških snimaka,
koje je svojevremeno objavio Horvat (1958: Tab. 2) i
to 5 snimaka iz Male Kapele u Hrvatskoj i 1 snimku iz
Kupresa u Bosni, te 5 fitocenoloških snimaka koje je izradio
Z. Pelcer (n.p.) iz dolomitnog područja Male Kapele
u granicama Nacionalnog parka Plitvičkih jezera.


Za prikaz kvantitaivnih pokazatelja poslužila je stan


an


dardna metoda kombinirane procjene pokrovnosti


i i


REZULTATI


As. Helleboro nigri-Piceetum Trinajstić et


Pelcer, ass. nov.


= Piceetum dolomiticum Ht. 1958, nom. illegit.


Floristički sastav as. Helleboro nigri-Piceetum prikazan
je na tablici 1 na temelju 11 fitocenoloških snimaka.
Kako je uvodno istaknuto, snimke potječu iz
prostora Male Kapele, djelomično i u granicama Nacionalnog
parka Plitvička jezera (usp. P e l c e r 1976,
kao Piceetum dolomiticum Ht. 1958, ali bez kvantitativnih
odnosa pojedinih vrsta florističkog sastava).
Snimke potječu sa sljedećih lokaliteta: 1. snimka Samar,
2 snimka Kriva draga, 3, 5, 6 snimka Visibaba,


4. snimka Kupres u zapadnoj Bosni (Horvat 1958:
Tab. 1, snimke 11–16), te snimke 7–11 iz područja Visibaba
– Seliški vrh (P el c er, n.p.).
Analiza florističkog sastava –


Analysis of floristic composition


Floristički sastav as. Helleboro nigri-Piceetum,
prikazan na tablici 1 s 11 fitocenoloških snimaka broji
ukupno 87 vrsta. U više od 50 % (6–11) snimaka zabilježeno
je 18 vrsta ili 20,69 % od ukupnog florističkog
sastava, s time da je1 vrsta ili 1,5 % zabilježeno u svih
11 (100 %) snimaka. Nasuprot tomu, u samo jednoj fitocenološkoj
snimci zabilježene su 24 vrste ili 27,59 %
od ukupnog florističkog sasstava. Među njima je 7 vrsta
svojstveno za pojedine sintaksone, a 17 vrsta pripada
skupini pratilica.


Za pojedine sintaksone zabilježena je ukupno 31 karakteristična,
odnosno diferencijalna vrsta, ili 36,63 %
od sveukupnog florističkog sastava. Ostalih 56 vrsta označene
su kao pratilice, s time da su prema svojim općim
ekološko-fitocenološkim i sintaksonomskim značajkama
grupirane u elemente reda Quercetalia pubes


zadružnosti prema florisičkoj metodi Zürich-Montpelier.
Vrste su raspoređene u karakteristične vrste asocijacije,
diferencijalne vrste subasocijacija, karakteristične
vrste sveze, reda i razreda te pratilice. Pratilice su
diferencirane na elemente rada Quercetalia pubescentis,
reda Erico-Pinetalia, reda Fagetalia sylvaticae, te ostale,
elemente različitih nešumskih vegetacijskih oblika.


Nomenklatura sintaksona višega ranga (sveze, reda,
razreda) navedena je prema gledištu Wallnöfer (1993).


– Results
centis, reda Erico-Pinetalia i reda Fagetalia, uključivši i
vrste općenito karakteristične za razred Querco-Fagetea.
Ostale pratilice elementi su različitih nešumskih
biotopa i nisu posebno sintaksonomski diferencirane.
Kao dominantna karakteristična vrsta asocijacije označen
je kukurjek-božičnjak – Helleborus niger. U tom
smislu treba naglasiti da taksonomski odnosi u sklopu
vrste Helleborus niger s.l. nisu dovoljno jasni. Naime,
F r ey n (1881) je iz zapadnog dijela areala vrste opisao
posebni varijetet – H. niger var. macranthus, koji je
S c h i ffner (1890) podigao na rang podvrste, pa bi taj
dio areala bio tip za subsp. macranthus. Linn é (1753:
558) za vrstu H. niger navodi da raste u Austriji, Etruriji


na Apeninima (“Habitat in Austria, Hetruria, Apen


a, en


ninis”) iz čega nije potpuno jasno što bi prema L i n n é


bi éu


i


bio tip vrste. Slična nejasna situacija ostala je i poslije
istraživanja R avni k a (1969) i Ma r t i n isa (1973).
Tako je npr. Ravnik (1969) analizirao sve podatke
koji se odnose na problematiku vrste H. niger s.l. i došao
do zaključka da je u Sloveniji rasprostranjena samo
podvrsta H. niger subsp. niger, pa se tom gledištu priklanja
i M ar tin i s (1973), ali on smatra da je na području
Hrvatske zastupljena samo podvrsta H. niger
subsp. macranthus.


Za sada je nejasno da li je alotip “macranthus” geografski
ograničen samo na jedan dio areala vrste, pa bi
ga se u tom slučaju moglo smatrtati geografskom rasom
– dakle podvrstom (subsp. macranthus). Ukoliko
bi se u sklopu pojedinih populacija na čitavom arealu
vrste nalazili i oblici “macranthus” i oblici “niger”,
radilo bi se u taksonomskom smislu samo o varijetetima,
odnosno formama. Noviji autori (usp. npr. Tutin
1964, 1993, Pignatti 1982, Jalas i Suominen
1989) precizno geografski ne razgraničavaju areale
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 17     <-- 17 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum .
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
podvrsta niger i macranthus, a međusobno se niti ne officinalis, Pterridium aquilinum, Oxalis acetosella i
slažu u gledištima po čemu bi se trebale razlikovati Hieracium umbellatum. Karakteristične vrste reda
navedene podvrste. Tako bi prema Martinisu Athyrio-Piceetalia i razreda Vaccinio-Piceetea zastup(
1973), Tutinu (1964, 1993) i T. Nikoliću (1994) ljene su s 20 vrsta, a veći stupanj stalnosti imaju Picea
onaj kukurjek koji raste u Hrvatskoj odgovarao podabies,
Luzula luzulina, Melampyrum vulgatum i Dicravrsti
H. niger subsp. macranthus, a prema Ravniku num scoparium. As. Helleboro nigri-Piceetum može se
(1969) i Pi g na t t ij u (1982) to bi bio H. niger subsp. diferencirati na dvije subasocijacije – tipičnu, subas.
niger. Dok se to pitanje ne riješi pomoću novijih i mohelleboretosum
nigri i subas. caricetosum albae. Za
dernih analitičkih metoda, priklonili smo se gledištu subasocijaciju Helleboro nigri-Piceetum caricetosum


R av n ik a (1969) i P i g na t t ij a (1992).
albae kao diferencijalne vrste mogu se označiti Carex
alba, Acer obtusatum, Sorbus aria i Cirsium erysitha


Karakteristične vrste sveze Abieti-Piceion nisu broj


les, dijelom elementi termofilnih šuma reda Quercetalia


ne, a među njima se ponajprije ističu Abies alba,


pubescentis, odnosno u Hrvatskoj as. Oytryo-Fagetum.


Juniperus communis, Galium rotundifolium, Veronica


Tablica 1. As. Helleboro nigri-Piceetum Trinajstić et Pelcer, ass. nov.


Broj snimke/Nr. of relevé: 1 2* 3 4 5 6 7 9 10 11 E
Autor/Author: Ht Ht Ht Ht Ht Ht P P P P P
Broj vrsta/Nr. of species/relevé: 46 37 20 22 31 32 26 26 33 26 22 28
Karakt. vrste asocijac. (Char. Ass.):
C Helleborus niger 2.1 2.1 + . 2.1 1.3 2.3 1.1 2.2 . 1.1 9
Dif. vrste subas. (Diff. Subass.) caricetosum albae:
C Carex alba . . . . 2.4 1.4 2.3 1.3 3.3 2.2 2.2 7
A Acer obtusatum . . . . . . 1.2 . 1.2 + . 3
B Sorbus aria . . . . . . . + 1.2 + . 3
C Cirsium eristihales . . . . . . + . + . + 3
Karakt. vrste sveze (Char. All.) Abieti-Piceion:
A Abies alba 2.1 1.1 . . . . 1.1 1.3 . + . 5


B Abies alba 2.1 1.1 + . 3.3 2.3 . 2.2 1.1 . + 8
Juniperus communis + . . 3.1 . . . + + . + 5


C Galium rotundifolium + 2.1 3.3 . + 1.3 . 2.3 . 1.2 +.2 8
Veronica officinalis + + . + 2.1 +.3 . 1.1 . 1.1 +.2 8
Pteridium aquilinum + 1.1 2.1 . +.3 + 1.3 . 1.3 . + 8
Oxalis acetosella . . . . + 1.1 . 1.2 . + . 4
Hieracium umbellatum . . . . + + . . . . . 2


Karakt. vrste reda (Char. Order) Athirio-Piceetalia i razre da (Char. Cl.) Vaccinuo-Piceetea:
A Picea abies 3.1 3.1 3.1 3.1 4.1 4.1 3.3 3.3 3.4 2.2 3.3 11


Sorbus aucuparia . . . . . . . . . . + 1
B Picea abies 1.1 3.3 + 2.1 1.1 1.1 . 1.2 +.2 . +.2 9
C Luzula luzulina 1.3 +.3 3.3 1.2 1.2 1.2 + 1.2 . 1.2 . 9


Melampyrum vulgatum 2.1 1.1 . 3.3 1.1 1.1 + + . + . 8
Festuca heterophylla +.3 1.3 . . 3.4 4.4 . . . . . 4
Picea abies + 1.1 . + . 1.1 . . . . . 4
Vaccinium myrtillus . . . 1.3 . . . . . . +
Luzula sylvatica . . . 1.2 . . . . . . .
Listera cordata . . . + . . . . . . .
Majanthemum bifolium . . . + . . . . . . .
Monotropa hypopytis . . . . . + . . . . .
Gentiana asclepiadea . . . . . . . + . . .
Geranium robertianum . . . . . . . . + . .
Polystichum lonchitis . . . . . . . . + . .


D Dicranum scoparium . 1.3 . +.3 2.3 2.3 . 1.3 . 1.3 . 6
Hylocomium splendens . 3.3 . 2.3 . +.3 . +.3 . +.3 . 5
Pleurosium schreberi . 3.3 . . . . . +.3 . +.3 1.3 4
Scleropodium purum +.3 +.2 . . +.3 1.3 . . . . . 4
Rhythidiadelphus triqueter . +.3 . 3.4 . +.3 . . . . . 3
Polytrichum commune . . . . . . . +.3 +.3 . 1.3 3


387
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 18     <-- 18 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum .
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
Pratilice (Companions): Elementi Quercetalia pubescentis:
B Viburnum lantana . . . . . . + . + . . 2
C Digitalis grandiflora . . . . . + 1.1 . + + . 4
Elementi Erico-Pinetalia:
A Pinus nigra . . . . . . . + + + . 3
B Pinus sylvestris + + . . . . . . . . . 2
Elementi Fagetalia sylvaticae:
B Daphne mezereum . + + . + + 1.1 . 1.1 + . 7


Fagus sylvatica + + . . . + . . . . . 3
Crataegus monogyna + + . . . . . . . . . 2
Lonicera xylosteum + + . . . . . . + . + 2
C Cyclamen purpurascens 1.1 2.1 + . 1.1 2.1 1.1 1 1 + + + 10
Carex digitata . +.2 + 1.2 + 1.2 1.2 . +.2 +.2 . 8
Primula vulgaris + + + + + . + + 1.1 . . 8
Mycelis muralis + . 1.1 . 1.1 + + + . + . 7
Sanicula europaea +.2 1.3 2.3 . + +.3 . + . . . 6
Aposeris foetida + 1.1 + . + + . . . . . 5
Hepatica nobilis + . . . . . . 2.3 1.1 . +.2 4
Aremonia agrimonoides + + + . . + . . . . . 4
Anemone nemorosa . . . + . . + 1.1 + . . 4
Hacquetia epipactis . . . . . . . +.2 . 1.1 + 3
Helleborus multifldus + . + + . . . . . . . 3
Euphorbia amygdaloides . . . . . . . + 1.1 + . 3
Fagus sylvatica + . . . . + . . . . . 2
Euphorbia dulcis . . . + . . . . . . + 2
Mercurialis perennis . . . . + + . . . . . 2
Cardamine trifoUa . . . . . . + + . . . 2


Elementi Erico-Pinetea:


A Pinus nigra
. . . . . . . + + + . 2


Pinus sylvestris 4.1 . . . . . . . . . . 1
B Pinus sylvestris + + . . . . . . . . . 1
C Epipactis atrorubens . . . + . . . . . . . 1
Ostale (Others):


C Fragaria vesca + moschata 1.1 1.1 1.1 + 1.1 + 1.2 1 2 + 1.1 1.1 11
Thymus pulegioides s. 1. + + + . +.3 . 2.3 . 1.3 . +.2 7
Viola hirta + riviniana + + 2.1 1.1 1.1 1.1 . . . . . 5
Potentilla tommasiniana + . . . . . 1.1 . +.2 . 1.2 4
Galium vernum + + + . . + . . . . . 4
Helianthemum obscurum . . . . . . 1.1 . + + . 3
Laserpitium latifolium . . . . . . + . . 1.1 + 3
Prunella vulgaris . + . . 1.3 1.1 . . . . . 3
Dorycnium germanicum . . . . . . + . + +.2 . 3
Leontodon autumnalis 1.1 + . . + . . . . . . 3
Galium lucidum + + . . . . . . . . . 3
Teucrium chamaedrys 1.1 . . + + . . . . . . 2
Sanguisorba minor . . . . . . +.2 . + . . 2
Cirsium acaule + + . . . . . . . . . 2
Chamaespartium sagittale 3.3 . . . + . . . . . . 2
Laserpitium marginatum 2.1 . . . + . . . . . . 2
Calamagrostis arundinacea . +.2 . . 2.2 . . . . . . 2


U samo po jednoj snimci pridolaze još: B/ Rhamnus cathartica, (1), Sambucus racemosa (9), Corylus avellana (11);
C/ Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Ranunculus scutatus ,Achillea millefolium, Veronica jacquinii, Plantago
media, Lotus corniculatus (1), Dryopteris filix-mas, Plantago lanceolata (2), Verbascum sp. (3), Lilium martagon, Rubus
saxatilis, Moehringia trinervia (4), Milium effusum (7), Dentaria bulbifera, Lathyrus vernus, Platanthera bifolia (9).


*
Holosyntypus Ass., ** Holosyntypus Subass.; A/ Sloj drveća (Trees), B/ Sloj grmlja (Shrubs), C/ Sloj niskog rašća (Heerbs), D/ Sloj
mahovina (Moses)
388
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 19     <-- 19 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum . Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
SINDINAMSKO-SINGENETSKI ODNOSI as. Helleboro nigri-Piceetum
Syndinamic-syngenetical relations of the ass. Helleboro nigri-Piceetum


Smrekove šume na dolomitima Male Kapele koje
smo shvatili kao posebnu asocijaciju Helleboro nigri-
Piceetum, razvijaju se u procesu sukcesije od šuma
običnog bora Helleboro nigri-Pinetum sylvestris, a zadržavaju
se kao trajni stadij tako dugo dok se od plitke
rendzine ne razvije nešto dublje tlo s većim kapacitetom
za vodu (usp. Gračanin 1941, Martinović
1976). To tada uvjetuje razvoj bukove šume s crnim
grabom (Ostryo-Fagetum). Međutim i ta šuma predstavlja
razmjerno dugotrajni trajni stadij tako dugo dok
se ne razvije klimazonalna, razmjerno mezofilna šuma
as. Hacquetio-Fagetum iz ilirske sveze Aremonio-
Fagion ili šuma Carici albae-Fagetum (Moor 1952,
Oberdorfer 1957, Zukrigl 1973) iz srednjoeuropske
sveze Galio odorati-Fagion. Navedene bi singenetsko-
sindinamske odnose trebalo detaljnije prou-


RASPRAVA I ZAKLJUČAK


U opsegu smrekovih šuma na dolomitima, za sada su
se kao dijagnostički značajne pokazale vrste Helleborus
niger i Carex alba. Helleborus niger u sklopu šuma
običnog bora izgrađuje as. Helleboro nigri-Pinetum sylvestris
(Hor v a t 1958) i as. Helleboro nigri-Fagetum
(Zukrigl 1973, Pelcer 1978), te ovom prigodom
opisana as, Helleboro nigri-Piceetum, ass. nov. I Carex
alba ima sličnu dijagnostičku vrijednost. Tako je poznata
as. Carici albae-Fagetum (Moor 1952, Th. Müller
1992), as. Carici albae-Abietetum (O be r d o rf e r
1957, Ell enbe rg i Klöt zli 1972), te Carici albae-
Piceetum (H. Mayer i dr. 1967, Wallnöfer 1993).


Zanimljivo je naglasiti da je Carex alba zastupljen i
u as. Helleboro nigri-Piceetum, gdje smo ga shvatili kao
diferencijalnu vrstu subasocijacije caricetosum albae. U
sklopu as. Carici albae-Piceetum srednjoeuropskih
autora nije zabilježen H. niger. Kada bi kojim slučajem
na dolomitima u Hrvatskoj smrekove šume pripadale as.
Helleboro nigri-Piceetrum bez udjela vrste Carex alba,
odnosno kombinacija Carici albae-Piceetum bez vrste
Helleborus niger, a bile bi razvijene u međusobno odvojenim
područjima, moglo bi se eventualno u takvim
slučajevima raditi o dvije samostalne asocijacije –
Helleboro nigri-Piceetum i Carici albae-Piceetum.


Binom Carici albae-Piceetum prvi su, izgleda (usp.
Wa l lnöf e r 1993) upotrijebili H. M aye r i dr. (1967),
ali u radu H. M aye ra, Schle s inge r a i T h i e l a iz
1967 niti jednom riječi nije spomenuta kombinacija
“Carici albae-Piceetum”.


U našem slučaju smrekovu šumu na dolomitima iz
razmjerno malenog područja Male Kapele treba u sintaksonomskom
smislu, prema našim spoznajama, obuhvatiti
jednom jedinstvenom asocijacijom Helleboro


čiti kao prilog boljem poznavanju šumske vegetacije
Nacionalnog parka Plitvička jezera.


Razvoj smrekovih šuma na dolomitima u Hrvatskoj,
praktički izvan suvislog areala smreke, kako je to slučaj
s Malom Kapelom, može se povezati s dolomitnom
podlogom i osobinama smreke da razvija plitko, horizontalno
korijenje. Povećanjem dubine tla, bilo na koji
način, dolazi do ulaza bukve u smrekove sastojine i postupne
eliminacije smreke. Listinac bukve, osim toga
razmjerno brzo povećava pH tla, što pogoduje razvoju
neutrofilnih ili slabo acidofilnih bukovih šuma. U nekoj
daljoj konačnici razvila bi se klimazonalna šuma bukve
i jele – ili istočnoalpsko-zapadno dinarska as. Omphaloodo
Fagetum (M a rinče k 1993) ili ilirsko-dinarska
as. Fago-Abietetum (Tregubov 1941).


Discussion and Conclusion


nigri-Piceetum, a one sastojine u sklopu kojih uz
Helleborus niger pridolazi i Carex alba, treba shvatiti
subasocijacijom caricetosum albae.


Isto tako treba naglasiti da se subas. Helleboro
nigri-Piceetum caricetosum albae prerma svom florističkom
sastavu u znatnome razlikuje od srednjoeuropske
as. Carici albae-Piceetum, pa eventualno izdvajanje
naše subasocijacije u statusu asocijacije nije istovjetno
sa srednjoeuropskom Carici albae-Piceetum.
Zbog toga se hrvatske sastojine smreke na dolomitima
s vrstom Carex alba u statusu asocijacije nominalno ne
bi moglo priključiti as. Carici albae-Piceetum, i zbog
toga su naše sastojine smreke na dolomitu s vrstom
Carex alba nomenklaturno riješene u statusu subasocijacije
Helleboro nigri-Piceetum caricetosum albae.


Konačno, zbog vrlo nestabilne dolomitne podloge i
plitke rendzine, podložne eroziji, posebice na položajima
većega nagiba, sastojine as. Helleboro nigri-Piceetum
treba smatrati zaštitnim šumama, pogotovo onima
u okvirima Nacionalnog parka Plitvička jezera. One
predstavljaju i značajnu prirodoznanstvenu znamenitost
u sklopu areala smreke na njenoj južnoj geografskoj
i ekološkoj granici.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 20     <-- 20 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum .
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
LITERATURA – References


E ll e n be rg , H., K l öt z l i, F., 1972: Waldgesellschaften
und Waldstandorte der Schweiz. Mitt.
Schweiz. Anst. Forstl. Versuchs. (Zürich) 48:
589–930.


Freyn, J., 1881: Phytographische Notizen. Flora (Regensb.)
64: 209–220.


G ra č an i n , M., 1941: Prilog morfologiji i genezi rendzina
u Hrvatskoj. Poljopr. Zn. Smotra 4: 22–43.


Hayek, A., 1927: Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae
1. Berlin-Dahlem.


Horvat, I., 1958: Prilog poznavanju borovih i smrekovih
šuma Male Kapele. Šum. List 82 (7–9):
225–249.


H o r v at , I., V. G l av ač , H. E l le n b e rg, 1974: Vegetation
Südosteuropas. Geobot. Selecta 4. Stuttgart.


Ja la s , J., J. S u o m i ne n, 1989: Helleborus niger L.
Atlas Florae Europeae: 8: 29. Helsinki.


Linné, C., 1753: Species Plantarum. Holmiae.


Marinček, L., L. Mucina, M. Zupančič, L. Poldini,
I. Dakskobler, M. Acceto, 1992: Nomenklatorische
Revision der illyrischen Buchenwälder
(Verband Aremonio-Fagion). Stud. Geobot.
12: 121–135.


Ma r t i ni s , Z., 1973: Helleborus L. U I. Trinajstić
(ed.): Analitička flora Jugoslavije 1 (2): 231–243.
Institut za botaniku Sveučilišta. Zagreb.


Ma r t i n ović, J., 1976: Tla istraživanog područja. U:
Ce s ta r, D., V. H r en, Z. K o v a če vić , J.
M a rt i n o v ić , Z. Pe lc e r: Ekološko-gospodarski
tipovi šuma na području N. P. Plitvička jezera.
Radovi Šum. Inst. Jastrebarsko 28: 18–24.


Mayer, H., B. Schlesinger, K. Thiele, 1967: Dynamik
der Waldentstehung und Waldzerstörung
auf Dolomit-Schuttflächen im Wimbachgries
(Berchtensgadener Kalkalpen). Jahrb. Schutze
Alpenf. u – Tiere, München 32: 132–160.


Meusel, H., E. Jäger, E. Rauschert, 1965: Vergleichende
Chorologie der mitteleuropäischen
Flora 1. Kartenteil. Jena.


Moor, M., 1952: Die Fagion-Gesellschaften im
Schweizer Jura. Beitr. Geobot. Landesaufn.
Schweiz 31: 1–201.


Müller, Th., 1992: Fagion sylvaticae Luquwt 26. U:


E. Oberdorfer: Süddeutsche Pflanzengesellschaften,
ed. 2, 4: 193–237. Jena-Stuttgart-New
York.
Nikolić, T., 1994: Ranunculaceae. In T.
Nikolić
(ed.): Index Florae Croaticae 1: 43–55. Nat.


In
Croat 3
33,
,, Suppl. 2. Zagreb.


Oberdorfer, E., 1957: Süddeutsche Pflanzengesellschaften.
Gustav Fischer. Jena.


Pelcer, Z., 1976: Šumske zajednice. U: Cestar, D.,


V. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović,
Z. Pelcer: Ekološko-gospodarski tipovi šuma
na području N. P. Plitvičke jezera. Radovi Šum.
Inst. Jastrebasko 28: 7–17.
Pelcer, Z., 1978: Šuma bukve s kukurjekom (Helleboto-
Fagetum Pelcer ass. nov.) Mitt. Ostalp.
Din. Pflanzernsoziol. Arbeitsgem. 14: 263–270


P ig n a tt i , S., 1982: Helleborus L. Flora d’Italia


I


279–282. Edagricole.Bologna.


Ravnik, V., 1969: Nekaj pribemb k morfologiji in
sistematiki skupine Helleborus niger L. s. lat. v
Sloveniji. Biol. Vestn. 17: 43–58.


Schiffner, V., 1890: Die Gattung Helleborus. Eine
monographische Skizze. Bot. Jahrb. Syst. 11:
97–122.


S e i b ert , P., 1992: Klasse: Vaccinio-Piceetea Br-Bl.
in Br.-Bl. et al. 39. U: O be r do r f e r, E.: Süddeutsche
Pflanzengesellschafte. 4. Wälder und
Gebüsche: 53–80. Gustav Fischer. Jena-Stuttgart-
New York


Tr egu b o v, V. (“S. S.”), 1941: Les fôrets virges montagnardes
des Alpes Dinariques. SIGMA: 1–116.
Montpellier.


Tutin, T .G., 1964: Helleborus L. U: Tutin, T. G. and V.


H. Heywood (eds.): Flora Europaea 1: 207–208.
Cambridge University Pres.
199


Tutin, T. G.
G.G.,
,, 1993: Helleborus L. U: Tutin, T. G.
Hand V
VV.
.. H
HH.
.. Heywood (eds.): Flora Europaea,
ed. 2, 1: 249–251. Cambridge University Pres.


Wallnöfer, S., 1993: Vaccino-Piceetea. U: Muci na,
L., G. Grabherr, S. Wallnöfer: Die
Pflanzengesellschaften Österreichs 3: 283–337.
Gustav Fischer Jena-Stuttgart-New York


Weber, H. E., J. Moravec, P. Theurillat, 2000:
International Code of Phytosociological Nomenclature
ed 3, J. Veg. Sci. 11: 739–768.


Zukrigl , K., 1973: Montane und subalpine Waldgesellschaften
am Alpenostrand. Mitt. Forstl.
Bundes-Versuchsanst. Wien 101: 1–387.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum ... Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
SUMMARY: The spruce forests developed on dolomites are relatively rare
in Europe, and so are in Croatia too. In this connection, on this occasion, a
nomenclatural and syntaxonomic revision of the forest association designated
by Ivo Horvat (1958) by the name of “Piceetum dolomiticum” was
made. For nomenclatural reasons (Weber et al. 2000), it was neccessary to
rename the ass. “Piceetum dolomiticum”, into Helleboro nigri-Piceetum
Trinajstić et Pelcer, ass. nov. As a dominant and constant characteristic
species of the association, Helleborus niger subsp. niger is indicated, while as
charactesistic species of the alliance Abieti-Piceion there are indicated Abies
alba, Juniperus communis, Galium rotundifolium, Veronica officinalis,
Pteridium aquilinum, Oxalis acetosella and Hieracium umbellatum. The
characteristic species of the order Athyrio-Piceetalia and the class Vaccinio-
Piceetea are represented with 20 species among which distinguished by a
higher degree of their constancy are Picea abies, Luzula luzulina,
Melampyrum vulgatum, Dicranum scoparium, Pleurosium schreberi, Festuca
heterophylla and Scleropodium purum.


Within the association, two aubassociations can be differentiated – a typical
one – Helleboro nigri-Piceetum helleboretosum nigri and the subass.
Helleboro nigri-Piceetum caricetosum albae. The companion species are
numerous and for the most part represent the elements of the orders
Quercetalia pubescentis, Erico-Pinetalia and Fagetalia sylvaticae.


The ass. Helleboro nigri-Piceetum is spread in the area of Mala Kapela
and is developed partly within the boundaries of the National Park Plitvička
jezera. Due to a wery unstable dolomite bed susceptible to erosion, especially
in places with steeper inclination and shallow rendzina soil, the stands of the
ass. Helleboro nigri-Piceetum have to be considered as protective forests,
especially those in the National Park Plitvička jezera. Such stands present
also a significant natural science feature of interest inside the spruce range


so a
on it
itits southern geographic and ecoloogical boundary.


s