DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 82     <-- 82 -->        PDF

doduše zagovaraju ali ga već odavno nemaju dijeleći
lekcije kako da s vukom postupamo i živimo s njim”.


Pozitivan sud o knjizi dali su i recenzenti knjige
prof. dr. sc. .uro H u b e r i dr. sc. Josip K u s a k s Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Prema autoru vukovi su u Hrvatskoj sve to više simboli
očuvane prirode. Kako većina žitelja naše zemlje o
vukovima ima danas pozitivno mišljenje, na nama je


šumarnicima, lovcima i stočarima da to i oživotvorimo.
Uostalom, na to nas obvezuju i međunarodni propisi,
posebice oni vezani uz obvezu države koja želi
postati punopravnom članicom Europske unije.


Sve čestitke kolegi Frkoviću, revnosnom suradniku
i našeg “Šumarskog lista”.


Hranislav Jakovac


RIJETKE VRSTE DRVEĆA NAŠIH ŠUMA


OSKORUŠA, Sorbus domestica L., NAŠA RIJETKA
I ZABORAVLJENA VOĆKARICA


UVOD
Oskoruša je jedna od vrsta na koje smo u proteklim skih zemalja vrlo je rijetka i ugrožena vrsta koja zasludesetljećima
gotovo zaboravili, iako ima značajne kva- žuje zaštitu i čije je očuvanje prepoznato kao prioritet.
litete, jestive plodove i vrijedno drvo, a zanimljiva je i To je vrsta i s velikim ekonomskim potencijalom, pokao
ukrasna vrsta. Autohtona je vrsta iz porodice Rosa- sebno ako bi se koristio kvalitetan, oplemenjeni biljni
ceae zastupljena u kserotermnim šumama, kod nas naj- materijal. Budući da je vrlo lijepa i korisna vrsta, treba
češće u sredozemnom litoralnom vegetacijskom poja- joj posvetiti veću pozornost.
su, a također i u uzgoju kao voćkarica. U većini europ-


BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Znanstveni sinonimi: Mespilus domestica (L.) Allio- sorbus (Gaertn.) Borkh., Pyrenia sorbus (Gaertn.)
ni, Pyrus sorbus Gaertn., P. domestica (L.) Ehrh., Malus Clair., Cormus domestica (L.) Spach.


Slika 1. Habitus, Tisovac. Slika 2. Kora.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Oskoruša je listopadno, 15–20 (–30) m visoko drveće
široke, okrugalsto jajaste krošnje, promjera do 60
(–100) cm. Najviše stablo zabilježeno u Hrvatskoj
2003. godine nalazi se na području Tounja u selu Bistrac,
visoko je 18,5 m, promjera 46 cm. Stablo raste kao
soliter u privatnom voćnjaku, spuštene je i simetrične
krošnje i debelih grana. Dva najdeblja stabla zabilježena
u Hrvatskoj imaju promjer 65 cm. Prvo stablo nalazi
se na području Šumarije Nova Kapela u mjestu Tisovac,
a drugo na području Tounja u selu Škerići. Stablo
u Tisovcu je soliter, raste na privatnom pašnjaku, visoko
je 13,5 m, spuštene krošnje i debelih grana (slika 1).
Stablo u Tounju je rubno, ali s potpuno osvjetljenom
krošnjom, visine 17,5 m.


Kora oskoruše je pepeljastosiva, crvenkastosmeđa
do tamnosiva, djelomično se odlupljuje, kasnije je duguljasto
pločasto ispucala (slika 2). Korjenski sustav je
srcolik, s više razgranatih, dobro razvijenih žila srčanica
(H e g i 1981). Izbojci su žućkastosmeđi, goli, djelomično
pokriveni sivkastim slojem epiderme, posuti lenticelama.
Kratki izbojci su brojni i prstenasto smežurani.
Pupovi su spiralno raspoređeni oko izbojka, oko
1 cm dugački, jajasto stožasti, tupo ušiljenog vrha, pokriveni
većim brojem ljusaka. Ljuske pupova su široke,
ljepljive, zelenkaste, djelomično crvenkaste, s tamnijim


Slika 3. Lišće.


Slika 4. Cvat.


rubovima, gole i sjajne. Vršni pup je veći i izduženiji od
postranih pupova koji su djelomično priklonjeni uz izbojak,
otklonjenih vrhova. Lisni ožiljak je trokutast do
polumjesečast, s pet tragova provodnih snopića.


Lišće je 15–18 cm dugačko, neparno perasto sastavljeno
od 11–21 liske (slika 3), koje su usko duguljaste,
3–8 cm dugačke, simetrične osnove, oštro napiljenog
ruba, odozgo gole, odozdo pahuljasto pustenaste,
kasnije gole i plavkastozelene, u jesen pocrvene. Palistići
rano otpadaju. Cvjetovi su dvospolni, entomogamni,
bijeli, oko 1,5 cm široki, 35–75 cvjetova skupljeno
je u 6–10 cm široke gronje (slika 4). Lapova čaške
i latica ima 5, prašnika 20, plodnih listova 5, potpuno
su srasli, vratova tučka 5. Cvjetanje je u svibnju i
lipnju. Prividni plodovi su sočni, jabučasti ili kruškoliki
(slika 5), do 3 cm dugački, žućkastozeleni do smećkasti,
posuti lenticelama, s osunčane strane crvenkasti.
Trpko kiselkastog su okusa, a tek nakon stajanja i pr-


Slika 5. Kruškoliki plodovi, sjemenke i jabučasti plodovi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 84     <-- 84 -->        PDF

vih mrazova postaju smeđi, mekani, ukusni i slatki. kim i plodnim tlima. Dobro podnosi sušu (slično kao
Dozrijevaju u rujnu i listopadu, sadrže 5–6 sjemenki. medunac), a osjetljiva je na kasne proljetne mrazove
Sjemenke su do 7 mm dugačke, široko jajaste, spljošte-(nešto manje nego kitnjak). Zimi izdrži temperaturu do
ne, ušiljenog vrha, smeđe, više ili manje sjajne (slika –30 oC. Osjetljiva je na kompeticiju drugih vrsta. Pio5).
Sjeme raznosi divljač, ptice i glodavci. nirska je vrsta sa širokom ekološkom valencijom. Jav


Oskoruša raste sporo (osim u mladosti), a doživi lja se pojedinačno ili u manjim grupama na nadmor


starost 200–300 (–500) godina. Heliofilna je i kalcifil-skoj visini do 1400 m (u mediteranskom području), a u
na vrsta koja samo u ranoj mladosti podnosi djelomi-srednjoj Europi do 650 m. B a r i t e a u (2001) za Frančnu
zasjenu. Preferira toplu i blagu klimu. Nema pocusku
navodi najveću gustoću populacije od oko 10


sebne zahtjeve za tlom, ali najbolje uspjeva na dubo-odraslih stabala po hektaru.


RASPROSTRANJENOST


Oskoruša je rasprostranjena u južnoj i srednjoj Eu- njenosti, budući da je od davnina sađena i subspontano
ropi, sjevernoj Africi, na Krimu i u Maloj Aziji (slika proširena. Težište areala je na Balkanskom poluotoku,
6). Teško je odrediti točne granice prirodne rasprostra- Apeninskom poluotoku i u južnoj Francuskoj. Za Švi


Slika 6. Areal (Rotach 2003).


carsku je procijenjeno da ima oko 500 stabala oskoruše
promjera iznad 10 cm, te je jedna od najrjeđih
švicarskih autohtonih vrsta (B e r e n g o et al.
2001).


U Hrvatskoj je, prema M a t i ć u & Vu k e l i ć u
(2001) središte rasprostranjenosti u eumediteranskoj
zoni u zajednicama hrasta crnike i u submediteranskoj
zoni u zajednici hrasta medunca i bijelog
graba (slika 7). U kontinentalnom dijelu je rijetka, i
to na suhim, izloženim položajima u zajednici hrasta
medunca i crnog graba. Također dolazi kultivirana,
u voćnjacima, uz vinograde, putove i sl.


Slika 7. Areal u Hrvatskoj (Matić & Vukelić 2001).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 85     <-- 85 -->        PDF

UPORABA


Oskoruša je od davnina u uzgoju radi proizvodnjeplodova i drva. Teofrast je u 4. stoljeću pr. Krista pisaoda divlja stabla puno rjeđe plodonose i da su im plodo


vi manje slatki, ali intenzivnijeg mirisa nego kultivirana.


Plodovi se jedu sirovi ili se prerađuju. Od plodovaoskoruše proizvodi se rakija (oskoruševica), marmelada,
kompot i dr. Drvo je vrijedno, fine strukture, tvrdo,
velike gustoće i trajno, pogodno za stolarske, tokarske i


rezbarske radove (K ausch-Blecken von Schme l
i n g 2000).


U Hrvatskoj oskoruša, kao i brekinja, ima veću ekološku
nego gospodarsku vrijednost i zanemarena je,


iako ima vrlo cijenjeno drvo. Danas se uzgaja samo
radi dobivanja plodova, a još prije šezdesetak godina
korišteno je i drvo za izradu različitih proizvoda i za
ogrijev (M a t i ć & Vu k e l i ć 2001).


RAZMNOŽAVANJE I RASADNIČARSKA PROIZVODNJA


Oskoruša se može razmnožavati sjemenom, reznicama,
izbojcima iz panja, cijepljenjem i kulturom tkiva.


Generativno razmnožavanje je uobičajena metoda u
rasadničarstvu, ali i druge metode daju dobre rezultate.
Nestratificirano sjeme oskoruše može se sijati u jesen
ili početkom zime. Ukoliko sjeme sijemo kasno ili bez
odgovarajuće predsjetvene pripreme, većina sjemena
vjerojatno će proklijati druge ili treće vegetacije. Prethodno
tretirano sjeme može se sijati sljedećeg proljeća
za proizvodnju sadnica u istoj vegetaciji. Za vanjsku
sjetvu krajem zime ili početkom proljeća potrebno je
sjeme koje je prošlo hladnu stratifikaciju ili sjeme treba
posijati dovoljno rano kako bi bilo izvrgnuto prirodnoj
hladnoj stratifikaciji (S t e i n 1974). R e g e n t
(1980) preporučuje stratifikaciju sjemena oskoruše na
dva načina: 1. sjeme pomiješano s pijeskom držati na
otvorenom, u jami dubokoj 50 cm, od vremena sakupljanja
do sjetve u proljeće, ili 2. kasnije dobiveno sjeme
držati u stratifikatu 200–210 dana, na 0–5 oC, u sanducima
s pijeskom. Isti autor navodi da je prije stratificiranja
sjeme dobro močiti 24 sata u vodi. S t i l i n o v i ć
(1987) preporučuje stratifikaciju sjemena oskoruše od
branja do vremena sjetve u proljeće na temperaturi oko


4 oC. Piotto & Di Noi (2001) navode da sjeme oskoruše
treba posijati u jesen, po mogućnosti odmah nakon
sakupljanja bez predsjetvene pripreme. Druga mogućnost
je sjetva sjemena stratificiranog toplo-vlažnim
postupkom, a sjetvu treba obaviti krajem zime ili početkom
proljeća. Za savladavanje dormantnosti sjemena
oskoruše ponekad se primjenjuje samo hladna stratifikacija.
Dubina sjetve iznosi 1,5–2,0 cm. Sjeme se
pokriva tankim slojem pijeska, piljevinom, pjeskovitim
tlom ili tresetom od mahovine, a lijehe malčiraju
borovim iglicama, tresetom od mahovine, drvenim
strugotinama, slamom ili lišćem, kako bi sjeme bilo
zaštićeno od smrzavanja (H e i t 1967).


Oskoruša klije epigeično (slika 8). Sadnice oskoruše
otporne su i nisu podložene napadima insekata ili
biljnim bolestima. Za sadnju na terenu koriste se sadnice
starosti 1+0 (slika 8), rjeđe 2+0 ili se nakon jedne
vegetacije presađuju te kao 1+1 ili 1+2 sade na teren.


Na Zavodu za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu u tijeku su istraživanja iz područja
sjemenarstva i rasadničarske proizvodnje četiriju
vrsta roda Sorbus, među kojima i S. domestica. Sakupljeno
je sjeme oskoruše sa trinaest stabala, na četiri lo-


Slika 8. Razvoj klijanca 8, 15, 22 i 29 dana nakon klijanja (lijevo) i sadnica 1+0 (desno).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 86     <-- 86 -->        PDF

kaliteta u mediteranskom i kontinentalnom području
Hrvatske, nadmorske visine između 40 i 440 m. U 1 kg
prosječno je bilo 134 ploda (bez stapki). Prosječna dužina/
širina ploda iznosila je 23/24, odnosno plodovi su
jabučasti. U jednom plodu prosječno je bilo 1,8 sjemenki,
čija je prosječna apsolutna težina bila 28 g.


Podaci iz srednje Europe govore o vrlo slabom razmnožavanju
oskoruše sjemenom u prirodi (Berengo et
al. 2001). U plodu su samo 1–2 sjemenke, a potisnuta


stabla u sastojini uopće ne plodonose. Budući da se
često javlja pojedinačno, kod takvih izoliranih stabala
dolazi do samooplodnje i manje vitalnog potomstva,
odnosno smanjene klijavosti sjemena, manjeg preživljavanja
klijanaca i manjeg prirasta preživjelih biljaka.


Oskoruša, kao i brekinja, ima jaku izbojnu snagu iz
korijena, te se u krug oko majčinskog stabla mogu naći
biljke istoga genotipa. Takvo, autovegetativno razmnožavanje
na nekim staništima omogućuje njen opstanak.


VARIJABILNOST I OČUVANJE GENETSKIH IZVORA


Prema obliku i veličini plodova, razlikujemo dvije
forme: f. pomifera Hayne ima jabučaste plodove koji
su 2–3 cm dugački; f. pyrifera Hayne ima kruškolike
plodove dugačke 3–4 cm. Značajna je varijabilnost ušiljenosti
i nazubljenosti liski (S c h e l l e r et al. 1979).


Za razliku od ostalih vrsta roda Sorbus koje se međusobno
vrlo često križaju, nisu poznati križanci oskoruše
sa srodnim vrstama.


U okviru EUFORGEN-a izrađene su tehničke smjernice
za očuvanje genetskih izvora oskoruše (R o t a c h
2003), iz kojih izdvajamo sljedeće:


Malo je poznato o genetskoj varijabilnosti oskoruše.
Budući da je to rijetka vrsta, male gustoće, a velike
fragmentiranosti i izoliranosti populacija, prema teoriji
populacijske genetike očekivana je smanjena genetska
varijabilnost i velika diferencijacija. Međutim, istraživanja
u Švicarskoj i Njemačkoj nisu potvrdila ta očekivanja,
a genetska je varijabilnost istraživanih populacija
bila slična kao kod široko rasprostranjenih vrsta.
Čak su i male, izolirane populacije imale visoku razinu
varijabilnosti. Subpopulacije su bile više genetski diferencirane
nego široko rasprostranjene vrste, ali manje
nego što je bilo očekivano za fragmentirane i izolirane
populacije. Razmjena polena bila je neočekivano visoka.
Ključni elementi za održanje genetske varijabilnosti
kod rijetkih vrsta kao što je oskoruša su razmjena
polena na velike udaljenosti, dinamična struktura metapopulacija
s lokalnim izumiranjem i rekolonizacijom,
migracija na velike udaljenosti rasprostiranjem
sjemena sisavcima i pticama, kao i oba načina razmnožavanja
(generativno i vegetativno). Vegetativnim razmnožavanjem
čuva se genetska varijabilnost i najmanjih
populacija, a raznošenje polena i sjemena na velike
udaljenosti jamči rekolonizaciju.


Već desetljećima oskoruša je vrlo ugrožena vrsta i
na listi je prioriteta očuvanja genetskih izvora u Hrvatskoj
i u Europi. U nekim je europskim državama uvrštena
u crvenu knjigu ugroženih vrsta. Najvažniji čimbenici
koji narušavaju genetsku varijabilnost su: 1.
ukupno smanjenje broja jedinki, 2. narušavanje prirodne
strukture metapopulacija ljudskim djelovanjem.
Smanjenju veličine populacije doprinose intenzivno


gospodarenje, neodgovarajuće uzgojne mjere, gubitak
odgovarajućih staništa, zanemarivanje i nepoznavanje
vrste i sl. Smanjenje ili izostanak rekolonizacije dovodi
do promjene u populacijskoj i starosnoj strukturi, redukciji
veličine populacije i većem stupnju fragmentacije
i izolacije fragmenata. Smanjena razina razmjene
gena i migracije, te povećana razina samooplodnje
može rezultirati smanjenjem genetske varijabilnosti i
povećanom diferencijacijom među fragmentima.


Prioriteti i mjere zaštite ovise o veličini i strukturi
populacije, te postojećim ili potencijalnim prijetećim
čimbenicima. In situ mjere očuvanja genetskih izvora
moraju početi s inventurom, procjenom veličine i
strukture populacije, fragmentiranosti, procesa koji su
prijetnja, potrebama i prioritetima zaštite, te odabirom
populacija koje će biti jezgre zaštite. Najvitalnije i najveće
populacije-jezgre (s minimalno 50 stabala), trebaju
biti odabrane kao jedinice u kojima je oskoruša favorizirana
u pomlađivanju i njezi u odnosu na sve ostale
vrste. Gospodarenje treba jamčiti opstanak svake jedinke,
pogodovati vitalnosti i plodnosti, te formirati
održivu starosnu strukturu za budućnost. Svi ciljevi i
mjere trebaju biti jasno definirani, dokumentirani i
uključeni u gospodarske osnove. Kada je moguće, treba
stvoriti mrežu takvih jedinica dodavanjem novih
populacija-jezgri kao i manjih grupa ili pojedinačnih
stabala udaljenih do 3 km, koja čine most u razmjeni
gena. Na taj se način osigurava dugoročni opstanak populacija.
Usporedno in situ mjerama treba osnovati ex
situ kolekcije u kojima se proizvodi genetski varijabilni
biljni materijal, a koje mogu služiti i kao banke
gena. Navedene mjere su najuspješnije ako su uključene
u šumarsku praksu.