DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Od 1990. g. u Toskani postoji kontrolni program
gospodarenja dvopapkarima, koji se zasniva na preciznim
planovima uzgoja i selektivnog odstrela. Ovaj način
lovnog gospodarenja, koji se već dugo primjenjuje
u srednjeeuropskim zemljama, već je dao povoljne rezultate
u Alpama. Kada prekobrojni individui iste vrste
(pogotovo Cervidi) žive na određenoj površini, dolazi
do negativnih učinaka i nepopravljive štete na biljnim
vrstama koje ta divljač preferira.


Istraživanja su obavljana na uzvisinama iznad rijeke
Senio, na nadmorskoj visini od 600–850 metara. Vegetacija
je tipična za Castanetum, koji u vršnim dijelovima
prelazi u Fagetum. Prateće vrste su cer, crni grab, medunac,
klen, jarebika, lijeska i druge, a napuštene poljoprivredne
površine su u fazi kolonizacije raznim grmovima.
Ova vegetacija pogoduje dobroj prehrani srneće
divljači, a kako je uzgojni oblik panjača, nakon sječe,
velike količine svijetlosti pogoduju rastu novih izbojaka
i travnatih vrsta. Jedini ograničavajući čimbenik za srneću
divljač su predatori, koji se ovdje sastoje od pasa
lutalica i divljih svinja koje napadaju mladunčad.


Istraživanja su imala za cilj provjeriti postojanje
uzajamnog odnosa kvalitete staništa i bioloških parametara
srneće divljači (razvoj rogovlja, tjelesna građa,
omjer spolova, razmnožavanje i dr.). Istovremeno je
promatrano ponašanje dominantnih mužjaka u odnosu
na kontrolu svog područja od slabijih suparnika, stanje
nakon nestanka dominantnog srnjaka te struktura i ponašanje
populacije.


Procjenjivan je utjecaj sljedećih čimbenika:ekspozicija terena,

količina i kvaliteta raspoložive vode,

srednja kvaliteta staništa (biljni sastav šume i kvaliteta
prizemnog rašća),

kvaliteta pašnjaka,

utjecaj predatora i

prisutnost konkurentnih vrsta (domaća stoka i ostala
divljač).
Kao zaključke ovih istraživanja autori su naveli
sljedeće:razvoj populacije srneće divljači je u čvrstoj korelaciji
s komponentama ekosustava okružja (šume s limitrofnim
čistinama i pašnjacima),

poboljšanjem stanišnih uvjeta i smanjenjem čimbenika
stresa (predatori i konkurencija u prehrani), populacija
s kojom se gospodari može nadmašiti prosječne
biološke parametre (težina, vrijednost trofeja,
reproduktivna sposobnost, prezimljavanje i dr.),

količina zahvata u odstrelu predstavlja primarnu
važnost, zbog regulacije gustoće populacije i zadržava
povoljan odnos brojnog stanja divljači i kapaciteta
okružja za tu vrstu,

kvalitetni izbor primjeraka za odstrel je od izuzetne
važnosti zbog poboljšanja nasljednih osobina, ali i
zbog smanjenja morfoloških defekata (šubarasti i
gumbasti rogovi, deformacije papaka i dr.). Selekcijski
odstrel ne treba bazirati isključivo na fenotipu,
jer to ne pridonosi obveznom poboljšanju genetskih
osobina. Osim kvalitete rogovlja treba gledati ukupnost
čimbenika kao što su razvoj tijela, težina, dimenzije
i oblik parožaka, te socijalne momente, to
jest strukturu spolova i starosnu dob populacije,

poboljšanje ili održavanje kvalitete populacije ne
postiže se samo odstrelom loših fenotipova, već otklanjanjem
negativnih čimbenika koji utječu na njihovo
formiranje,

samo kontinuirani monitoring stanja i razvoja individualnih
karakteristika može dati prave indikacije
za izbor primjeraka za odstrel,

važno je gospodariti staništem po planovima gospodarenja
koji osiguravaju poboljšanje prehrambenih
resursa, a to je favoriziranje mješovitih raznodobnih
formacija s povoljnim vegetacijskim sastavom i

kontrola brojnog stanja predatora, a to su u Apeninima
psi skitnice, lisice, divlje svinje i u manjem opsegu
vuk, predstavlja dio obaveznih uzgojnih mjera.
Uvažavanje svih ovih čimbenika doprinosi uspješnom
uzgoju srneće divljači, što će se očitovati u kvaliteti
populacije i smanjenim gubicima, a što je najvažnije,
u ravnoteži okružja i ove divljači.


Raffaele C a v a l l i , Pierangelo M i o l a , Luigi S a r tori
: Širenje buke od motornih pila u šumama različitog
oblika gospodarenja


U aktivnostima oko iskorištavanja šuma prilikom
uporabe motornih sredstava buka predstavlja važan
uzrok rizika za radnika. Učinak produženog izlaganja
određenoj razini buke uzrokuje progresivno povećanje
smetnji, koje se u početku očituju u uznemirenju i mentalnom
stresu, a zatim često nepovratno redukcijom
slušnog kapaciteta. Mjere zaštite na radu predviđaju
primjenu niza zaštitnih mjera protiv buke. Poslodavci
su dužni identificirati radilišta i izvršitelje rada koji su
izloženi tom riziku te primjenjivati adekvatna zaštitna
sredstva za sve radnike, koji su tijekom 8-satnog radnog
vremena izloženi buci većoj 80 decibela. Radnici
dobivaju individualna zaštitna sredstva uz obveznu
primjenu ako buka prelazi 90 dB. Poznato je da širenje
buke proizvedene od motornih sredstava ovisi o udaljenosti
izvora zvuka, gustoći šume i nagibu terena. Maksimalno
širenje je na otvorenim područjima bez vegetacije,
a najmanje je u gustom mladiku, gdje se na udaljenosti
od 100 m intenzitet zvuka smanji za 30 %.


Prilikom rasta stabala dolazi do smanjenja lisnate
mase u donjim slojevima, što umanjuje mogućnost zadržavanja
zvuka. To se posebice odnosi na četinjače koje
prirodno više gube grane i iglice u donjim slojevima.