DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Njemačkoj dugu tradiciju. Pokretač mu je još prije dva tovog savijača (Tortrix viridiana). Za usporedbu, tijestoljeća
šumarnik iz Thuringena dr. sc. Johann Matthaus kom jedne najezde hrastovog savijača uočeno je da je
B e c h s t e i n , u čiju je čast još 1857. g. jedna novootkri- kolonija od 800 velikih šišmiša svake noći konzumivena
vrsta šišmiša dobila njegovo ime. Tekst njemačkog rala približno 55.000 noćnih leptira”. Važno je međuizdanja
knjižice autorice Angelike M e s c h e d e u hr- tim istaći da šišmiši u prirodnoj šumi i uz to što koriste
vatskom izdanju nadopunili su i uredili Andrea Š t e f a n sve slojeve i sve strukture za traženje hrane ne mogu,
i dr. sc. Nikola T v r t k o v i ć iz Hrvatskog prirodoslov- kao ni ptice, suzbiti nastali kalamitet. No, njihovom
nog muzeja, a preveli Ivana B o š n j a k , Petra Ž v o r c i prirodnom zastupljenošću u šumi zasigurno teže dolazi
Nikola Tvrtković. do kalamiteta štetnih kukaca.


Uz kraći prikaz biologije, značajki i potreba za sta- Kako su prebivališta i hrana najvažniji resursi za priništem
i prehrambenom bazom 13 od ukupno 33 vrste sutnost šišmiša u šumi, u publikaciji se navodi cijeli niz
šišmiša koje dolaze u Hrvatskoj, u brošuri se potanko “uputa za upravljanje šumama” iz kojih izdvajamo: osigovori
o šumi kao životnom prostoru šišmiša, uvjetima guranje određenog broja starih stabala s dupljima, čiji
skrovišta (stanovanju i spavanju), potencijalnim skro- razmak ne bi smio biti veći od 1000 m; unutar suvislih
vištima šišmiša na i u drveću/drvetu, gdje i što šišmiši sastojina osigurati čistine i plješine od 0,5 do 1,0 ha kroz
love u šumi te o potencijalnim lovnim područjima unu- prirodnu obnovu ili načine gospodarenja (sječa i obnova
tar šumskih sastojina i značajkama posebnih tipova u “krugove”); unašanje listopadnih vrsta drveća, posebšuma
(za šišmiše). Na kraju pod naslovom “Što čini- no hrasta, bukve i graba s bogatom entomofaunom; spriti?”,
date su preporuke za mjere koje će poboljšati šu- ječiti kemijske metode suzbijanja kukaca, posebno komu
kao stanište za šišmiše s naznakom kontakt-adrese rištenje insekticida koji su otrovni za šišmiše i dr.


o nalazu prstenovanih šišmiša.
Uz sve pohvale autorima, priređivačima i izdavači-
Iz poglavlja Izlazak na večeru – gdje i što šišmiši ma ove simpatične knjižice o šišmišima (u šumama)
love u šumi?, o čemu smo do sada malo ili ništa znali, ostaje činjenica da su naše šume pretežito prirodne i da
za ovaj prikaz izdvojit ćemo podatak da sve vrste šiš- u pravilu, dosadašnjim gospodarenjem, nismo narušili
miša s našeg područja “love isključivo člankonošce, toliko isticanu biološku raznolikost, a ni zaprijetili “glopoput
kukaca, paukova, kosaca i sl. Tijekom noći balno najviše ugroženoj skupini šumskih životinja – šišmogu
pojesti količinu plijena i do jedne trećine svoje mišima”. Istaknute specifičnosti uvjeta staništa za šištjelesne
mase. Rani večernjak (Nyctalus noctula) ili ve- miše zajedno s preporukama za gospodarenje šumama u
liki šišmiš (Myotis myotis) (mase oko 30 g) konzumira- svrhu njihova očuvanja, u svakom su slučaju dobro
ju oko 10 g kukaca, dok vrste roda Pipistrellus (mase došle, jer kako je to istaknuto na samom kraju brošure
oko 5 g) pojedu 1,5 do 2 g. Kroz ljetno razdoblje to iz- “očuvati samo jedno stablo ili proširiti granicu šume –
nosi poprilično velik broj kukaca. Kolonija od 300 ve- mali je korak u pravom smjeru”. A taj smjer zacrtao je
likih šišmiša konzumira 550 kg kukaca u jednom ljetu i još krajem 18. st. već spomenuti tirinški šumarnik J. M.
to većinom u šumi. Važnost i značenje šišmiša u bio- Bechstein, istaknuvši da “šišmiši kao korisne životinje u
loškoj kontroli štetnih kukaca postaje očita, uzima- šumama moraju uživati neograničenu zaštitu”.
jući u obzir da ta golema količina biomase također
uključuje nedvojbeno šumske štetnike, poput hras- Alojzije Frković


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 5. rujan-listopad 2004. izdvajamo: (Capreolus capreolus), zbog svoje selektivne prehrane
koja se sastoji u odgrizanju vrhova mladih biljaka,


Paolo C asanova, Anna Memoli, Lorenzo Pini:
može ozbiljno ugroziti obnovu mladih sastojina i naru-


Utjecaj šumskog okružja na populaciju srneće div


šiti floristički sastav šume.


ljači


Posljednjih desetljeća u Apeninima je potrebno kon


Fauna predstavlja osnovnu komponentu šumskih


trolirati brojno stanje srneće divljači zbog njihove sve


ekosustava, kao i uostalom i poljoprivredno-pašnjač


veće brojnosti nakon unošenja primjeraka iz Alpa u
kih, jer ima primarnu ulogu u pozitivnom ili negativ-državne šume i većeg širenja divljači iz lokalnog fonda,
nom razvoju ravnoteže ekosustava. Na šumske ekosus- koja je našla veću mogućnost širenja na područja naputave
posebno utječu dvopapkari, od kojih srneća divljač štene poljoprivrede.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Od 1990. g. u Toskani postoji kontrolni program
gospodarenja dvopapkarima, koji se zasniva na preciznim
planovima uzgoja i selektivnog odstrela. Ovaj način
lovnog gospodarenja, koji se već dugo primjenjuje
u srednjeeuropskim zemljama, već je dao povoljne rezultate
u Alpama. Kada prekobrojni individui iste vrste
(pogotovo Cervidi) žive na određenoj površini, dolazi
do negativnih učinaka i nepopravljive štete na biljnim
vrstama koje ta divljač preferira.


Istraživanja su obavljana na uzvisinama iznad rijeke
Senio, na nadmorskoj visini od 600–850 metara. Vegetacija
je tipična za Castanetum, koji u vršnim dijelovima
prelazi u Fagetum. Prateće vrste su cer, crni grab, medunac,
klen, jarebika, lijeska i druge, a napuštene poljoprivredne
površine su u fazi kolonizacije raznim grmovima.
Ova vegetacija pogoduje dobroj prehrani srneće
divljači, a kako je uzgojni oblik panjača, nakon sječe,
velike količine svijetlosti pogoduju rastu novih izbojaka
i travnatih vrsta. Jedini ograničavajući čimbenik za srneću
divljač su predatori, koji se ovdje sastoje od pasa
lutalica i divljih svinja koje napadaju mladunčad.


Istraživanja su imala za cilj provjeriti postojanje
uzajamnog odnosa kvalitete staništa i bioloških parametara
srneće divljači (razvoj rogovlja, tjelesna građa,
omjer spolova, razmnožavanje i dr.). Istovremeno je
promatrano ponašanje dominantnih mužjaka u odnosu
na kontrolu svog područja od slabijih suparnika, stanje
nakon nestanka dominantnog srnjaka te struktura i ponašanje
populacije.


Procjenjivan je utjecaj sljedećih čimbenika:ekspozicija terena,

količina i kvaliteta raspoložive vode,

srednja kvaliteta staništa (biljni sastav šume i kvaliteta
prizemnog rašća),

kvaliteta pašnjaka,

utjecaj predatora i

prisutnost konkurentnih vrsta (domaća stoka i ostala
divljač).
Kao zaključke ovih istraživanja autori su naveli
sljedeće:razvoj populacije srneće divljači je u čvrstoj korelaciji
s komponentama ekosustava okružja (šume s limitrofnim
čistinama i pašnjacima),

poboljšanjem stanišnih uvjeta i smanjenjem čimbenika
stresa (predatori i konkurencija u prehrani), populacija
s kojom se gospodari može nadmašiti prosječne
biološke parametre (težina, vrijednost trofeja,
reproduktivna sposobnost, prezimljavanje i dr.),

količina zahvata u odstrelu predstavlja primarnu
važnost, zbog regulacije gustoće populacije i zadržava
povoljan odnos brojnog stanja divljači i kapaciteta
okružja za tu vrstu,

kvalitetni izbor primjeraka za odstrel je od izuzetne
važnosti zbog poboljšanja nasljednih osobina, ali i
zbog smanjenja morfoloških defekata (šubarasti i
gumbasti rogovi, deformacije papaka i dr.). Selekcijski
odstrel ne treba bazirati isključivo na fenotipu,
jer to ne pridonosi obveznom poboljšanju genetskih
osobina. Osim kvalitete rogovlja treba gledati ukupnost
čimbenika kao što su razvoj tijela, težina, dimenzije
i oblik parožaka, te socijalne momente, to
jest strukturu spolova i starosnu dob populacije,

poboljšanje ili održavanje kvalitete populacije ne
postiže se samo odstrelom loših fenotipova, već otklanjanjem
negativnih čimbenika koji utječu na njihovo
formiranje,

samo kontinuirani monitoring stanja i razvoja individualnih
karakteristika može dati prave indikacije
za izbor primjeraka za odstrel,

važno je gospodariti staništem po planovima gospodarenja
koji osiguravaju poboljšanje prehrambenih
resursa, a to je favoriziranje mješovitih raznodobnih
formacija s povoljnim vegetacijskim sastavom i

kontrola brojnog stanja predatora, a to su u Apeninima
psi skitnice, lisice, divlje svinje i u manjem opsegu
vuk, predstavlja dio obaveznih uzgojnih mjera.
Uvažavanje svih ovih čimbenika doprinosi uspješnom
uzgoju srneće divljači, što će se očitovati u kvaliteti
populacije i smanjenim gubicima, a što je najvažnije,
u ravnoteži okružja i ove divljači.


Raffaele C a v a l l i , Pierangelo M i o l a , Luigi S a r tori
: Širenje buke od motornih pila u šumama različitog
oblika gospodarenja


U aktivnostima oko iskorištavanja šuma prilikom
uporabe motornih sredstava buka predstavlja važan
uzrok rizika za radnika. Učinak produženog izlaganja
određenoj razini buke uzrokuje progresivno povećanje
smetnji, koje se u početku očituju u uznemirenju i mentalnom
stresu, a zatim često nepovratno redukcijom
slušnog kapaciteta. Mjere zaštite na radu predviđaju
primjenu niza zaštitnih mjera protiv buke. Poslodavci
su dužni identificirati radilišta i izvršitelje rada koji su
izloženi tom riziku te primjenjivati adekvatna zaštitna
sredstva za sve radnike, koji su tijekom 8-satnog radnog
vremena izloženi buci većoj 80 decibela. Radnici
dobivaju individualna zaštitna sredstva uz obveznu
primjenu ako buka prelazi 90 dB. Poznato je da širenje
buke proizvedene od motornih sredstava ovisi o udaljenosti
izvora zvuka, gustoći šume i nagibu terena. Maksimalno
širenje je na otvorenim područjima bez vegetacije,
a najmanje je u gustom mladiku, gdje se na udaljenosti
od 100 m intenzitet zvuka smanji za 30 %.


Prilikom rasta stabala dolazi do smanjenja lisnate
mase u donjim slojevima, što umanjuje mogućnost zadržavanja
zvuka. To se posebice odnosi na četinjače koje
prirodno više gube grane i iglice u donjim slojevima.