DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 69     <-- 69 -->        PDF

dručja unutar EU, u svrhu očuvanja bioraznolikosti budućim
generacijama. Pravnu osnovu za navedeno čineDirektive EU o: zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih
i životinjskih vrsta, zaštiti divljih ptica, zaštiti Posebnih
zaštitnih područja. Slovenski prijedlog obuhvaća
296 područja koja pokrivaju 38 % površine Slovenije.
Veći dio te površine je pod šumama, a 9 % na granici
šuma, a ostale su travnate površine. Jedna od direktiva
obuhvaća zaštitu 13 vrsta kornjaša: krasnici, jelenak,
alpska strizibuba i dr. Od toga ih 12 živi na šumskim
staništima.


M. O g r i s : Sanitarne sječe u Sloveniji i trendovi
pojavljivanja


Evidencija o sanitarnoj sječi u Sloveniji uzrokovanoj
abiotskim (vremenske nepogode, vjetar, led, sni-


KNJIGE I ČASOPISI


Mirko Vi d ako vi ć, Josip Franjić


jeg, požari, imisije, odroni) i biotskim čimbenicima
vodi se od 1985. U zadnjih 18 godina najviše sanitarnih
sječa učinjeno je zbog vremenskih nepogoda


(5.069.307 m3 ili 42 %), zbog drugih uzroka
(2.863.105 m3 ili 24 %), bolesti (1.833.237 m3 ili 15 %)
te požara (58.394 m3 ili 0.48 %). Veće sanitarne sječe
uzrokovane potkornjacima obavljene su 86–87. i
93–94., a one zbog vremenskih nepogoda 1986., 95.,
96., 97. g. Od 1999. povećale su se sječe zbog napada
potkornjaka: 1999. – 102.000 m3., 2000. – 118.000 m3.,
2001. – 132.000 m3., 2002. – 170.000 m3. U 2001. i
2002. jaki su napadi jelovih potkornjaka, posebice na
južnom i jugozapadnom dijelu Slovenije.


Dr. sc. Miroslav Harapin


GOLOSJEMENJAČE


Općenito je poznato da je nedostatak stručne literature,
a posebice udžbenika na hrvatskome jeziku velikiproblem u lirvatskome šumarstvu, ali i u drugim područjima
znanosti. U zadnjih nekoliko godina došlo je dopoboljšanja, ali to niti približno nije dovoljno. KnjigaČetinjače — morfologija i varijabilnost akademika Mirka
Vidakovića izašala je iz tiska još 1982. godine,
te u međuvremenu doživjela još dva izdanja (englesko/1991/ i hrvatsko /1993/). Ova vrijedna knjiga dobro jepoznata generacijama studenata Šumarskoga fakultetaSveučilišta u Zagrebu, ali zahvaljujući engleskome izdanju
i šumarskim i botaničkim stručnjacima diljemsvijeta. Kako su sva izdanja već odavno rasprodana izbog potrebe da se knjiga osuvremeni i nadopuni novijim
znanstvenim spoznajama, akademik Mirko Vidaković
zajedno je s prof. dr. se. Josipom Franjićem pri


stupio izradi novoga izdanja. Kako se u knjizi prikazuje
i nekoliko biljnih rodova koji nisu četinjače šCycas,
Ginkgo, Gnetum, Ephedra) došlo je do promjene naslova
knjige u GOLOSJEMENJAČE, te sada naslov upotpunosti odgovara sadržaju.


Akademik Mirko Vidaković rođen je u SvetozarMiletiću (Vojvodina) 29. listopada 1924. godine. Diplomirao
je 1949. godine na Poljoprivredno-šumarskomefakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i zaposlen svedo umirovljenja 1990. godine. Godine 1971. izabran je


za redovitoga profesora iz šumarske genetike i dendrologije.
U domaćim i inozemnim časopisima objavio je
oko 100 radova iz genetike, oplemenjivanja šumskoga
drveća i dendrologije. Akademik Mirko Vidaković je
1969. godine izabran za izvanrednoga, a 1981. godine
za redovitoga člana HAZU, a iz bogate znanstvene karijere
potrebno je još izdvojiti da je kao ekspert FAO — organizacije
Ujedinjenih nacija boravio i radio u Pakistanu,
Vijetnamu i Mađarskoj. Nažalost tijekom intenzivnoga
rada na izradi ove knjige došlo je do nagloga pogoršanja
njegovoga zdravstvenog stanja, nakon čega je


15. kolovoza 2002. godine umro. Akademik Mirko Vidaković
dao je trajan doprinos šumarskoj znanosti u Hrvatskoj
i u svijetu, a ova knjiga je njegova znanstvena
ostavština mladim generacijama kojima je posvetio velik
dio radnoga vijeka.
oČigi autor knjige je dr. se. Josip F r anj i ć, izvanj-
edni profesor Šumarske botanike, Parkovnoga perengČog
i jednogodišnjeg bilja i Zaštićenih prirodnih vrijednosti
na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Rođen je 7. siječnja 1966. godine u Musiću kod
Đakova. Diplomirao je 1990. godine na Šumarskome
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao je 1993.
godine, a doktorirao 1996. godine na Prirodoslovnomatematičkome
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom
svoje 14-godišnje znanstveno-istraživačke karije