DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 68     <-- 68 -->        PDF

tetnog sjemenskog materijala. Ovaj protokol služi kao
podloga za međunarodnu akreditaciju Sjemenskog laboratorija
koji je sastavni dio laboratorija za šumsku
fiziologiju i genetiku Šumarskog instituta slovenije u
Ljubljani.


D. Avtzis : Suzbijanje borovog četnjaka (Thaumetopoea
pityocampa Schiff., Lepidoptera, Thaumetopoeidae)
u Grčkoj
Najčešći borovi u Grčkoj su Pinus halepensis, P .
brutia, P. nigra, P. silvestris koji zauzimaju 880.378 ha
ili 60,9 % od svih četinjača. Borovi osim ekonomske
imaju zaštitnu i turističku funkciju. Najčešći štetnik na
borovima je borov četnjak. Defolijacije ima svake godine
različitig intenziteta od mora do 1800 m n.v. Njegova
pojava utječe na: zdravlje (alargijeske reakcije),
estetski izgled krajolika i gubitak na prirastu. Suzbija
se svake godine. Primjenjuju se pripravci na bazi baketerije
Bacilus Thuringiensis i biotehnički inhibitor hitina
(Dimilin). Za monitoring se koristi seksualni feromon
za hvatanje mužjaka.


D. J u r c : Uloga gljiva Sphaeropsis sapinea i Cenangium
ferruginosum u procesu sušenja grana crnog
bora na području Krasa, Slovenija
Iz višegodišnjih terenskih proučavanja i izolacije
gljiva iz 525 odumrlih i 192 zdravih grana crnog bora
može se zaključiti da je sušenju grana uzoročnik gljiva


S. Sapinea. Gljiva C. ferruginosum spada u grupu fakultativnih
(neobaveznih) parazita koji napadaju fiziološki
oslabljena stabla. Gljiva C. ferruginosum u tkivu
bora stalno je prisutna kao endofit. Ako se ostvare predviđanja
o promjeni klime crni bor bi mogao biti eliminiran
iz svog staništa u Sloveniji.
D. D i m i n i ć : Utjecaj staništa na predispoziciju
borova na napad gljive Sphaeropsis sapinea
Od 1992. u Hrvatskoj se provodi istraživanje zdravstvenog
stanja borova i uloga patogene gljive S. sapinea.
Zbog napada tog patogena dolazi do sušenja dijelova
krošanja i cijelih stabala dvaju borova P. nigra i P .
leucodermis. U Istri na flišnim tlima nije utvrđena kao
uzročnik sušenja, dok na vapnenačko-dolomitnim izaziva
sušenja različitog intenziteta.


M. P e r n e k , D. M a t o š e v i ć , B. L i o v i ć : Gradacije
gubara glavonje (Lymantria dispar) u Hrvatskoj
od 1970. godine
Gubar je jedan od nepovoljnih biotskih čimbenika u
hrastovim šumama. Dominirao je od 1945. do 60-tih
godina prošlog stoljeća. Jače gradacije zabilježene su
1948–1950., 1962–1966., 1970–1975., 1982–1984., te
1992–1994. Primjenom softverskog paketa Statsoft
Statistica 5.5 pomoću Fast Furier analize izračunat je
periodizam, a kliznom sredinom trend pojedinih klasa.
Rezultati pokazuju da se u 2005. može očekivati gra


dacija gubara nešto slabijeg intenziteta nego ona prije
10 godina. Broj jajnih legala je iznimno visok, a gradacija
je u tijeku.


M. Županić, S. Novak-Agbaba: Collibya fusipes
uzročnik truleži korjena na hrastu lužnjaku.
Gljiva C. Fusipes je poznata pod nazivima hrastovača
ili plosnatica vretenastonoga. Pripada u Basidiomycete.
Plodna tijela pojavljuju se, ljeti i u jesen uz žilište
stabala ili na korijenju. Izaziva bijelu trulež, a
znatno oštećuje korijenov sustav. Najčešče napada
hrast lužnjak, ostale hrastove i bukvu. U nas je utvrđena
s malom učestalošću. Trebalo bi istražiti njen utjecaj
na korijenov sustav te njenu ulogu u procesu propadanja
hrastova.


M. G l a v a š : Mjere zaštite šumskog sjemena od
patogenih gljiva u 2003. godini
Na plodovima i sjemenu nalazi se mnogobrojna i
raznovrsna flora gljiva. Gljive na sjemenu smanjuju životne
funkcije i klijavost ili potpunu destrukciju. Mogu
biti na površini ili na unutrašnjosti sjemena. Tipovi
bolesti šumskih plodova i sjemena: mumifikacija, deformacija,
pjegavost i pljesnivost. Sjeme može biti napadnuto
od zametanja do klijanja i sve do početka razvoja
biljke. Zaštita sjemena i klijanaca je neophodna.
U Hrvatskoj se je od 1995. do 2003. prosječno godišnje
skupilo 1.148.337 kg sjemena hrasta lužnjaka, kitnjaka,
medunca i crnike (96%), drugih listača 26.957 kg i
četinjača 1615 kg (4 %). Posebna briga posvećuje se
hrastovu žiru. Za njegovu zaštitu u 2003. (oko 2000 t)
utrošeno je 1800 kg Vitavaksa 200 FF, Chromotirama
480 ST oko 400 kg, Cuprablau Z oko 200 kg, Cuprocaffaro
50 WP 32 kg, Dithane S-60 5kg i dr. fungicida.
Sjeme četinjača tretirano je pripravcima: Mensurol FS
500, Mensurol WP 50 i Dithane.


J. M a rg a l e t i ć , M. B o ž i ć , A. J a z b e c : Utjecaj
oštećenja od sitnih glodavaca na visinski i debljinski
prirast poljskog jasena.
Utjecaj sitnih glodavaca na proces sanacije i obnove
sastojina hrasta lužnjaka sadnicama poljskog jasena
istraživan je u g.j. Turopoljski lug 1996. na uzorku od
2580 sadnica starosti 2 godine, kod kojih 430 (16.67 %
uzoraka) zabilježena su oštećenja od sitnih glodavaca u
vidu grizotina različitog intenziteta u donjim dijelovima
stabljika. Kod jako oštećenih stabala zabilježeno je
smanjenje radijalnog prirasta za 70–90 %, što pokazuje
ulogu sitnih glodavaca kao dijela fitocenoze u nizinskim
šumama.


M. Jurc : Očuvanje biološke raznolikosti šuma
NATURA 2000: na primjeru kornjaša
S pristupom Europskoj uniji Slovenija se na području
očuvanja prirode uključila u projekt NATURA
2000, koji predstavlja mrežu posebno zaštićenih po