DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 65     <-- 65 -->        PDF

49. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE
Opatija 8 – 11. veljače 2005.
Uvod


Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko
društvo biljne zaštite (HDBZ) bili su organizatori


49. seminara biljne zaštite, koji je održan 8.–11. veljače
2005., a pokrovitelj je Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva RH. Seminar je
otvorio predsjednik HDBZ prof. Bogdan Cvjetko vić
- Monti. Na Seminaru je bilo 650 sudionika, od
toga oko 50 šumarskih stručnjaka sa Šumarskog fakulteta,
Šumarskog instituta i iz uprave i operative Hrvatskih
šuma.
Nakon otvaranja Seminara skup su pozdravili organizatori
i uzvanici. Podjeljene su nagrade u vidu povelje
i plakete zaslužnim članovima HDBZ za unaprjeđenje
struke i aktivno sudjelovanje u radu društva. Promovirani
su i prigodno nagrađeni doktori i magistri
znanosti, a zatim su bila dva izlaganja:


R. Masten : 95. godina Zavoda za zaštitu bilja u
poljoprivredi i šumarstvu
Zavod je osnovan odlukom Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva 14. srpnja 1944. po uzoru na slične
institucije u Europi, a sljedbenik je institucije koja je
osnovana 3. veljače 1909. Središnjica Zavoda smještena
je u Svetošimunskoj 25, pokusna postaja u ulici Rim


u Zagrebu a podružnice se nalaze u Solinu, Opuzenu i u
Osijeku. Ukupno ima 43 zaposlena. Mnogi poznati i
priznati znanstvenici, profesori i stručnjaci radili su tijekom
95 godina od kojih spominjemo: dr. Milana P an
j a n a , prof. Željka K o v a č e v i ć a , prof. Josipa K i š patića
i akademika Milana Maceljskog. Poslovi
zaštite bilja obavljaju se u skladu s odredbama Međunarodne
konvencije o zaštiti bilja, Zakona o zaštiti bilja
te propisa EU i drugih međunarodnih institucija.


M. M a c e l j s k i : Upoznajte prethodnike i koristite
njihove spoznaje
Velik je broj stručnjaka od početka 20. stoljeća do
danas koji su se bavili problematikom zaštite bilja i pisali
o tome u časopisima te obajavljivali knjige. Već su
naprijed spomenuti doajeni zaštite bilja Panjan, Kovačević
i Maceljski. Kovačević je predavao šumarsku entomologiju
agronomima i šumarima. Ovdje ćemo spomenuti
samo neke od najznačajnijih šumara a to su:
Vajda, Androić, Spaić, Mikloš, Opalički, Harapin, Halambek,
Galvaš i najmađa generacija: Hrašovec, Diminić,
Margaletić, Liović, Novak, Abgbaba, Matošević,
Pernek i Županić. Iz šumarske operative isticali su se:
Jureša, Crnković i Bradić.


Aktualne teme u zaštiti bilja


Aktualne teme u zaštiti bilja bile su Genetske modifikacije
u zaštiti bilja:


Z. O s t o j i ć : Genetski preinačene biljke, stanje u
svijetu i Hrvatskoj
Prva genetska transformacija, odnosno prvi uspješni
unos fragmenta DNA (deoksiribonukleinska kiselina)
u stanice biljke postignut je 1982., a prvi uzgoj u


polju 10 godina kasnije. Već 1996. uzgajane su genetske
preinačene biljke na površini od 1,7 milijuna ha.
Prve trasformacije bile su isključivo usmjerene na uspješne
borbu protiv štetočinja. Postoji mogućnost zamjene
kemijskim mjerama borbe protiv štetočinja, genetičkim
postupcima. Te nove metode imaju svoje
prednosti i nedostatke. Od tada do danas genetsko inženjerstvo
tj. genetski modificirani organizmi postali


Slika 1. Radno predsjedništvo Slika 2. Sudionici seminara
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 66     <-- 66 -->        PDF

su glavnom temom laika i znanstvenika. Genetski preinačeni
usjevi uzgajaju se na oko 70 milijuna ha. Nameće
se pitanje etičkog pristupa, brige za okoliš, sigurnost
hrane i ishrane s novostvorenim plodinama i njihovim
proizvodima. Znanost i društvo nemaju jedinstveni
stav. Bez zakonske regulative sve navedeno ne može
dobro funkcionirati ako se ne regulira: uzgoj genetski
preinačenih organizama, tržište, organizacija nadzora,
zaštita intelektiulanog i patentnog prava. U Hrvatskoj su
genetski modificirani organizmi (GMO) djelomično regulirani
kroz Zakon o zaštiti prirode (NN 162/03) i
Zakon o hrani (NN 117/03). U tjeku je dovršenje zakona


o genetski modificiranim organizmima.
J. Igrc – Barčić, R. C. Edwards: Genetski
preinačene BT kulture
Genetsko inženjerstvo omogućilo je genetske transkoformacije
biljaka, pa one postaju orporne na napad
štetočinja. Najčešće se koriste geni bakterije Bacilus
thuringiensis (Bt), koji se unose u biljke koje proizvode
deltaendotoksine, a koji štite biljku od napada kukaca.
Prva ugradnja Bt učinjena je na duhanu 1987. Već
1993. uspješno su preneseni geni 50 različitih kultura
biljaka, od kojih su najznačajnije: duhan, rajčica, kukuruz,
pamuk i soja. B.t. kukuruza u SAD-u ima 32 % od
ukupne površine. Prednost B.t. biljaka je otpornost na
napad kukaca i smanjenje primjene klasičnih insekticida
(smanjenje otrovnosti). Slaba strana je da štetnici
mogu razviti rezistetnost na GMO biljke, kao i kontaminacija
onih biljaka koje nisu GMO i konačno opća
zabrinutost i otpor na GMO biljke i njihove proizvode.


Šumarska
Na Šumarskoj sekciji znanstvenici i stručnjaci iz
operative obrađuju problematiku fitopatolgije, entomologije,
zaštite šuma i ekologije. Glavna tema šumarske
sekcije bila je aktualni problem sušenja obične jele.
Bilo je ukupno 19 izlaganja, u koje su uključeni i predavači
iz Austrije, Slovenije i BiH kako slijedi:


M. Harapin : Sušenje jele u prošlosti i danas
Jela je izložena svim nepovoljnim abiotskim i biotskim
čimbenicima kao i ostale vrste drveća. Najznačajniji
nepovoljni abiotički čimbenik je ekstremna promjena
klime u vidu dugotrajnih suša i nedostatka oborina.
Značajnu ulogu ima antropogeni utjecaj: “kemijska
klima”, prometnice, prosjeke za elektrovode, plinovode,
naftovode i autoputeve, čime se ugrožava integritet
jelovih šuma. Jela se je u Europi počela značajno
sušiti oko 1850. u čitavom području rasprostranjenja.
Značajna sušenja bila su nakon 1900. u Vogezima, u
južnoj Njemačkoj, u srednjoj i istočnoj Europi. U nas
je jače sušenje jele bilo 1954. na području Fužina, brzo
se proširilo na cijeli Gorski kotar, Liku i Sloveniju.
Tada se smatralo da je sušenje posljedica jakog napada


Zakonom iz 1988. u Hrvatskoj se zabranjuju istraživanja
GMO, ali se ne zabranjuje njihov uvoz. U EU je
zabranjena sjetva ali je dozvoljeno istraživanje GMO.


S. Kereša : Transgene biljeke otporne na kukce
Komercijalno se proizvode već gore navedeni kultivari
biljaka transformiranim genima B.t. Kukci mogu
postati rezistentni na B.t., toksine kao i na svaki drugi
insekticid.


K. Capak: Potencijalni zdravstveni rizici GMO-a
Pri liječenju genskih uvjetovanih bolesti, u proizvodnji
lijekova i primjena biotehnologije u medicini
velika su dostignuća za dobrobit čovijeka. Već se npr.
20-ak godina proizvodi rekombinirani inzulin za dijabetičare
i cjepivo protiv hepatitisa B. Primjena ove
metode u proizvodnji namirnica izaziva otpor javnosti
i nekih stručnih krugova zbog potencijalne opasnosti
za okoliš i zdravlje ljudi. Kod utjecaja GMO na ljudsko
zdravlje najviše zabrinjava alergenost, prijenos gena i
stvaranje hibrida. Prijenos gena iz GMO u staničje našeg
tjela ili u bakterije u probavnom traktu moše nepovoljno
djelovati na ljudsko zdravlje. Zatim može doći
do rezistentnosti na antibiotike. Izmejnom genetskog
materijala moglo bi doći do produkcije toksičnih tvari.
Postoji velika zabrinutost da GM žitarice doprinose
porastu alergije i imunološke osjetljivosti kod ljudi.
Uza sve to opasnosti od GMO još nisu definirane i
utvrđene.


Tema Okruglog stola bila je mogućnost uzgoja
šljive bistrice unutar područja zaraženih šarkom.


sekcija
jelinog moljca igličara. Kasnije se utvrdilo da je razdoblje
od 1942.–1947. bilo sušno s tendencijom pogoršanja
do 1967. Suša je opet nastupila krajem 20-og stoljeća
i njezine posljedice su danas sušenje jele velikih
razmjera. Smatramo da su sada terminalni čimbenici
sušenja jele jaki napadi jelinih potkornjaka ne samo u
nas, nego i u Sloveniji i BiH.


M. Dasović, D. Tomljanović, M. Glavaš:
Uzroci propadanja jelovih stabala i sadašnje stanje
U posljednih nekoliko desetljeća nastupilo je značajno
sušenje jelovih stabala, poglavito u Gorskom kotaru.
U početku se smatralo da je glavni uzrok napad
jelina moljca igličara. Kanije je utvrđeno da u tom procesu
sudjeluje više abiotskih i biotskih čimbenika.
Danas je poznato da na jelu djeluju kisele kiše i drugi
polutanti, globalna promjena klime, štetni kukci, patogene
gljive i neadekvatni gospodarski zahvati. Sušne i
tople godine bile su u razdoblju od 1992. do 2003. Ekstremno
suha i vruća bila je 2003. pa je posljedica bila
katastrofalno sušenje jele. U Upravi šuma podružnica
(UŠP) Gospić u 8 šumarija doznačeno je 86500 m3, u
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UŠP Senj u dvije šumarije 31333 m3 i u UŠP Ogulin u
5 šumarija 18555 m3. Fiziološki oslabljena stabla napali
su potkornjaci i gljiva mednjača.


M. Uščupljić, M. Dautbašić, T. Treštić:
Umiranje jele (Abies alba Mill.) u šumama BiH
Obična jela je najznačanija vrsta četinjača u BiH s
oko 560.000 ha ili 50 % svih visokih šuma. Njeno
zdravstveno stanje se pogoršava. Ima više uzročnika sušenja
abiotske i biotske prirode, a proces završava napadom
štetnih kukaca. Poseban značaj imaju imela (Vi s cum
album ssp. abietis) i gljiva mednjača (Armillaria
spp.) te potkornjaci. Potkornjaci su u prenamnoženju.
Način gospodarenja je jedan od uzroka sušenja jele.


B. Hrašovec : Potkornjaci “primarni” ili “sekundarni”
štetnici, važni ili sporedni čimbenici pri
pojavama masovnog sušenja jele u Gorskom kotaru
i Lici
Potkornjaci su razvili složen sustav detekcije stabala
koje napadaju i na kojima se razvijaju. U stabilnim
šumskim sustavima djeluju kao “sanitarci” jer nalaze
fiziološki oslabljena stabla (ovdje su “sekundarni”
štetnici). U uvjetima povećane “ponude” fiziološki
oslabljenih stabala zbog suše, visoke temperature, obilje
neokoranih stabala i grana, oni postaju “primarni”
štetnici i ne biraju hranu po načelima fiziološke oslabljenosti,
već napadaju i zdrava stabla kao što to čine
defolijatori. To znači kad bi eleminirali potkornjake iz
šume zasigurno ne bi imali tako masovna sušenja. Sekundarnost
ne znači da su to štetnici drugoga reda.
Šumsko-higijenskim mjerama može se sprječiti i smanjiti
masovna sušenje u jelovim šumama. Kod obične
smreke i običnog bora imamo na raspolaganju i biotehničke
metode zaštite šuma, kao što su to npr. feromoni.
Mogu se sprječiti i smanjiti masovna sušenja u jelovim
šumama održavanjem šumske higijene.


M. Pernek, B. Liović, Ž. Kauzlarić, M.
Pleše : Prva iskustva primejne feromona za jelovog
potkornjaka (Pityokteines curvidens L.)
Testirani su feromoski pripravci u dva tipa klopki u
svrhu lovljenja jelovih potkornjaka. Ukupno je postavljeno
dvadeset klopki: 10 Theyson i 10 IMP na tri lokaliteta.
Ispitan je feromonski dispezer “Curviwit” deklariran
za jelina potkornjaka. Ispitivala se učinkovitost
i selektivnost na ciljanu vrstu, na predatore i parazitoide.
Ukupno je u IPM klopkama uhvaćeno 234, a u
Thyson 117 jedinki različitih vrsta kornjaša, od kojih
su neki predatori.


J. J o š t : Gradacija potkornjaka na smreci i jeli
2002–2004. godine
Klimatske promjene jako utječu na zdravstveno stanje
šuma. Kukci osobito potkornjaci su indikatori postojećeg
stanja. Potkornjaci na smreci i jeli u slovenskim


šumama u 2002. prešli su iz latentnog stanja u gradaciju.
Zbog napada potkornjaka u Sloveniji u razdoblju
1994.–2002. posječeno je prosječno 137.000 m3 sanitara.
Zbog smrekina potkornjaka u 2003. posječeno je


406.000 m3, a 2004. oko 600.000 m3. Ukupna sječa u
tom razdoblju (1994.–2004.) iznosila je 2.500.000 m3.
P. J u r j e v i ć , M. G l a v a š : Mjere zaštite i sanacija
ugroženih jelovih sastojina
Destabilizacija jelovih prebornih šuma nastaje zbog:
a) pojave čestih, uzastopnih i dugih sušnih razdoblja;
b) pogoršanih gospodarskih zahvata kao što je produžena
ophodnica, jačina i način sječe, neokoravanje trupaca
i panjeva – nebriga o šumskoj higijeni i c) nepovoljnih
utjecaja kiselih kiša i drugih polutanata. Kod masovnog
sušenja u jelovim šumama nužno je poduzeti sljedeće:
posjeći i izvesti sve sušce, okorati panjeve i grane, čuvati
prebornu strukturu, ograničiti nadiranje bukve, unositi
jelove sadnice u šumu, provoditi zaštitu od kukaca, gljiva
i dr. biotskih čimbenika i gospodarskm mjerama osigurati
vitalnost jelovih sastojina.


J. J o š t : Staro drvo i sanitarna sječa u slovenskim
šumama od 1995–2003.
Sve drvenaste vrste koje postižu starost podliježu
oštečenjima kao što je npr. trulež smreke, mokra srž
jele i crveno srce bukve. Oštećenja utječu na vitalnost i
otpornost drveća, na zdravstveno stanje i vrijednost
drvnih asortimenata. Šumi treba osigurati povoljne socijalne
i ekonomske funkcije, potrajnost, biološki opstanak
i stabilnost šumskog ekosustava.


Z. Grecs : Ugroženost smrekovih sastojina na
Pohorju zbog Heterobasidion annosum i njihova
obnova
Na Pohorju na površini od 27.000 ha prevladavaju
kulture smreke neke u trećoj generaciji. One su biološki
i mehanički nestabilne i lako ih ugožavaju abiotski i
biotski čimbenici. Na prvom mjestu je uzročnik crvene
truleži (H. annosum). Nužna je sanacija ugroženih šuma
kako bi se osigurale mnogonamjenske funkcije i
uspostava prirodnog biljnog sustava. U šumu treba vratiti
bukvu, gorski javor, gorski jasen i dr. listače koje tu
dolaze prirodno. Započeti treba na mjestima gdje su
zaštita crvene truleži.


M. Jurc, K. Hojka: Dijagnostički protokol
karpofaga u sustavu osiguranja kvalitete laboratorija
za šumsku fiziologiju i genetiku Šumarskog
instituta
Karpofagni (karpos = plod, sjeme) kukci smanjuju
prinos sjemena. U Sloveniji je zakonski propisana
zdravstvena kvaliteta šumskog reprodukcijskog repromaterijala,
posebno sjemenskog. To je regulirano Zakonima
i Pravilnicima. Primjena propisanog dijagnostičkog
protokola za karpofage jedan je od temelja kvali
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 68     <-- 68 -->        PDF

tetnog sjemenskog materijala. Ovaj protokol služi kao
podloga za međunarodnu akreditaciju Sjemenskog laboratorija
koji je sastavni dio laboratorija za šumsku
fiziologiju i genetiku Šumarskog instituta slovenije u
Ljubljani.


D. Avtzis : Suzbijanje borovog četnjaka (Thaumetopoea
pityocampa Schiff., Lepidoptera, Thaumetopoeidae)
u Grčkoj
Najčešći borovi u Grčkoj su Pinus halepensis, P .
brutia, P. nigra, P. silvestris koji zauzimaju 880.378 ha
ili 60,9 % od svih četinjača. Borovi osim ekonomske
imaju zaštitnu i turističku funkciju. Najčešći štetnik na
borovima je borov četnjak. Defolijacije ima svake godine
različitig intenziteta od mora do 1800 m n.v. Njegova
pojava utječe na: zdravlje (alargijeske reakcije),
estetski izgled krajolika i gubitak na prirastu. Suzbija
se svake godine. Primjenjuju se pripravci na bazi baketerije
Bacilus Thuringiensis i biotehnički inhibitor hitina
(Dimilin). Za monitoring se koristi seksualni feromon
za hvatanje mužjaka.


D. J u r c : Uloga gljiva Sphaeropsis sapinea i Cenangium
ferruginosum u procesu sušenja grana crnog
bora na području Krasa, Slovenija
Iz višegodišnjih terenskih proučavanja i izolacije
gljiva iz 525 odumrlih i 192 zdravih grana crnog bora
može se zaključiti da je sušenju grana uzoročnik gljiva


S. Sapinea. Gljiva C. ferruginosum spada u grupu fakultativnih
(neobaveznih) parazita koji napadaju fiziološki
oslabljena stabla. Gljiva C. ferruginosum u tkivu
bora stalno je prisutna kao endofit. Ako se ostvare predviđanja
o promjeni klime crni bor bi mogao biti eliminiran
iz svog staništa u Sloveniji.
D. D i m i n i ć : Utjecaj staništa na predispoziciju
borova na napad gljive Sphaeropsis sapinea
Od 1992. u Hrvatskoj se provodi istraživanje zdravstvenog
stanja borova i uloga patogene gljive S. sapinea.
Zbog napada tog patogena dolazi do sušenja dijelova
krošanja i cijelih stabala dvaju borova P. nigra i P .
leucodermis. U Istri na flišnim tlima nije utvrđena kao
uzročnik sušenja, dok na vapnenačko-dolomitnim izaziva
sušenja različitog intenziteta.


M. P e r n e k , D. M a t o š e v i ć , B. L i o v i ć : Gradacije
gubara glavonje (Lymantria dispar) u Hrvatskoj
od 1970. godine
Gubar je jedan od nepovoljnih biotskih čimbenika u
hrastovim šumama. Dominirao je od 1945. do 60-tih
godina prošlog stoljeća. Jače gradacije zabilježene su
1948–1950., 1962–1966., 1970–1975., 1982–1984., te
1992–1994. Primjenom softverskog paketa Statsoft
Statistica 5.5 pomoću Fast Furier analize izračunat je
periodizam, a kliznom sredinom trend pojedinih klasa.
Rezultati pokazuju da se u 2005. može očekivati gra


dacija gubara nešto slabijeg intenziteta nego ona prije
10 godina. Broj jajnih legala je iznimno visok, a gradacija
je u tijeku.


M. Županić, S. Novak-Agbaba: Collibya fusipes
uzročnik truleži korjena na hrastu lužnjaku.
Gljiva C. Fusipes je poznata pod nazivima hrastovača
ili plosnatica vretenastonoga. Pripada u Basidiomycete.
Plodna tijela pojavljuju se, ljeti i u jesen uz žilište
stabala ili na korijenju. Izaziva bijelu trulež, a
znatno oštećuje korijenov sustav. Najčešče napada
hrast lužnjak, ostale hrastove i bukvu. U nas je utvrđena
s malom učestalošću. Trebalo bi istražiti njen utjecaj
na korijenov sustav te njenu ulogu u procesu propadanja
hrastova.


M. G l a v a š : Mjere zaštite šumskog sjemena od
patogenih gljiva u 2003. godini
Na plodovima i sjemenu nalazi se mnogobrojna i
raznovrsna flora gljiva. Gljive na sjemenu smanjuju životne
funkcije i klijavost ili potpunu destrukciju. Mogu
biti na površini ili na unutrašnjosti sjemena. Tipovi
bolesti šumskih plodova i sjemena: mumifikacija, deformacija,
pjegavost i pljesnivost. Sjeme može biti napadnuto
od zametanja do klijanja i sve do početka razvoja
biljke. Zaštita sjemena i klijanaca je neophodna.
U Hrvatskoj se je od 1995. do 2003. prosječno godišnje
skupilo 1.148.337 kg sjemena hrasta lužnjaka, kitnjaka,
medunca i crnike (96%), drugih listača 26.957 kg i
četinjača 1615 kg (4 %). Posebna briga posvećuje se
hrastovu žiru. Za njegovu zaštitu u 2003. (oko 2000 t)
utrošeno je 1800 kg Vitavaksa 200 FF, Chromotirama
480 ST oko 400 kg, Cuprablau Z oko 200 kg, Cuprocaffaro
50 WP 32 kg, Dithane S-60 5kg i dr. fungicida.
Sjeme četinjača tretirano je pripravcima: Mensurol FS
500, Mensurol WP 50 i Dithane.


J. M a rg a l e t i ć , M. B o ž i ć , A. J a z b e c : Utjecaj
oštećenja od sitnih glodavaca na visinski i debljinski
prirast poljskog jasena.
Utjecaj sitnih glodavaca na proces sanacije i obnove
sastojina hrasta lužnjaka sadnicama poljskog jasena
istraživan je u g.j. Turopoljski lug 1996. na uzorku od
2580 sadnica starosti 2 godine, kod kojih 430 (16.67 %
uzoraka) zabilježena su oštećenja od sitnih glodavaca u
vidu grizotina različitog intenziteta u donjim dijelovima
stabljika. Kod jako oštećenih stabala zabilježeno je
smanjenje radijalnog prirasta za 70–90 %, što pokazuje
ulogu sitnih glodavaca kao dijela fitocenoze u nizinskim
šumama.


M. Jurc : Očuvanje biološke raznolikosti šuma
NATURA 2000: na primjeru kornjaša
S pristupom Europskoj uniji Slovenija se na području
očuvanja prirode uključila u projekt NATURA
2000, koji predstavlja mrežu posebno zaštićenih po