DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRILOG PORUKAMA PRVOG SUSRETA UDRUGA PRIVATNIH
ŠUMOVLASNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Delnice, 9–10. ožujka 2005.


Nedvojbeno, vrlo dobar pokret MPŠVG-a s ciljemorganiziranog angažmana na sanaciji privatnog šumskog
posjeda u Hrvatskoj održan je 9–10. ožujka uDelnicama. Ovo svakako nije prvi pokušaj da se problematika
privatnih šuma zahvati, no već izvršeno ustrojavanje
Odjela za privatne šume u MPŠVG-a, najavljuje
ozbiljne namjere. Osobno, u problematiku gospodarenja
privatnim šumskim posjedom aktivno samuključen od prvih, pokusnih Programa za gospodarenjeprivatnim šumama na području ondašnje Općine Vrbovec
(1975.), pa sve do današnjih dana. Nakon što je Zakonom
o šumama iz 1983. (NN 54/83.) stvorena obveza
izrade programa za gospodarenje šumama u privatnom
vlasništvu, Šumarija Vrbovec je tada vlastitimsnagama izradila Program s važnošću 1986–1995. Bioje to mukotrpan posao, jer smo radili po načelu “iz ma-
log u veliko”, želeći svakoj čestici propisati stvarni te


nužni opseg šumskogospodarskih zahvata. Griješili
smo u pretpostavci, pa su nas u to rezultati provedbe
toga Programa ozbiljno i uvjerili. Radi informacije i
predodžbe o veličini pothvata, riječ je o;površini šuma od 7.047 ha

broju čestica 23.252

prosječnoj veličini čestice 0,30 ha

broju posjednika 10.802

prosječnom posjedu veličine 0,65 ha

ukupno procijenjenoj drvnoj zalihi 544.976 m3

prosječnoj drvnoj zalihi po 1 ha od 77 m3
Na našu žalost, bilance izvršenja propisa Programa
bile su katastrofalne, pa je istoga časa bila jasno vidljiva
nužnost izmjena zakonskih i podzakonskih akata
koji bi sustavno stimulirali pozitivne procese, odnosno
sankcionirali daljnje propadanje privatnog šumskog
posjeda. Nakon desetgodišnjeg “gospodarenja”, evidentirano
ostvarenje propisanih sječa, mjereno po doznaci,
bilježi tek 31,8 % od propisa, što je svakako iskrivljena
slika istine. Sjeklo se i prometovalo drvetom
u značajno većim količinama od ovako iskazanih, jer je
inspekciji fizički bilo nemoguće kontrolirati sječu, ali i
prometovanje drvetom. Tragičnu, no na žalost istinitu
sliku iskazuje skoro totalno neizvršenje propisanih uzgojnih
radova, gdje svakako nema “bojazni” da je učinjeno
nešto izvan kontrole.


Ako ovaj mali uzorak istine o stanju u privatnim šumama
sjeverozapadne Hrvatske ima barem kakvo-tak


vo značenje prosječnog uzorka, onda je svakako istina
zabrinjavajuća, a iz tog iskustva valja izvući neke prijedloge.
Bitno je bolje stanje privatnog šumskog posjeda
u Gorskom kotaru, no o tome je već dosta puta sve
obrazloženo i jasno. O toj problematici pisao sam u ŠL
9–10/1984., ŠL 6–8/1992. i ŠL 5–6/1996.


Upozorio bih na vrijednost, sada već skoro zaboravljene
aktivnosti HAZU-a od 15. lipnja 1994. godine,
čiji je pisani trag Zbornik radova savjetovanja na temu;


PRIVATNE ŠUME U HRVATSKOJ U OZRAČJU REZOLUCUA
HELSINSKE KONFERENCUE O ZAŠTITI
I OČUVANJU EUROPSKIH ŠUMA


Zbog operativnosti i upotrebljivosti ovog pisanog
materijala, pokušat ću ukratko sažeti svoje misli i prijedloge
u nekoliko točaka, uvjeren da će njihovi ciljevi
i nužne aktivnosti biti prepoznatljivi.


PREDLAŽEM:


1.
Potrebno je novim prijedlogom ZOŠ-a dopuniti
predloženu definiciju šumskogospodarskog područja,
pa unutar sada jednog šumskogospodarskog područja
za sve šume u Hrvatskoj, iz obrazloživih gospodarskih
razloga ustrojiti barem tri osnovna šumskogospodarska
područja (jednodobne kontinentalne
šume, preborne šume i posebno šume mediterana
i submediterana), a onda za svako od njih osigurati
jedinstveni uređivački i gospodarski pristup.


2.
Trajno osiguranje sredstava JBR-e za privatne šume,
nužno je vezati kao poreznu obvezu na površinu
šume, a ne na vrijednost doznačene drvne mase za
sječu, što je značajno financijski opterećivalo dobre
i disciplinirane gospodare, dok je bitno veći broj pri


ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 64     <-- 64 -->        PDF

vatnih vlasnika svjesno i bez posljedica izbjegavao
bilo kakvo plaćanje. Dakako da se sustav tog financijskog
opterećenja mora značajno razlikovati u
skladu s razlikama u osnovnoj gospodarskoj vrijednosti
šume (jednodobne – preborne – krš). Takva financijska
obveza rezultirat će ubrzanim procesom
okrupnjavanja privatnog ili pak državnog šumskog
posjeda .


3.
Radi formalno pravne čistoće takvog propisa potrebno
je pravno raščlaniti osnovanost ili upitnost
moguće i vrlo precizno propisane solidarnosti tako
izdvojenih financijskih sredstava za privatni šumski
posjed.
4.
Logičan i racionalan je prijedlog po kojemu će se
izradu i kontrolu provedbe Programa za gospodarenje
privatnim šumama povjeriti savjetodavnoj šumarskoj
službi organiziranoj na razinama teritorijalnih
jedinica, (općina, gradova i županija). Dakako
da je nužno i dugoročno značajno, sustavno prići
i edukaciji privatnih vlasnika šuma.
5.
S obzirom na veliku raznolikost privatnog šumskog
posjeda, ekoloških, gospodarskih i šumskouzgojnih
okolnosti, potrebno je izmijenjenim ZOŠ-om i Pravilnikom
o uređivanju šuma, osigurati značajno tolerantnije
i ekstenzivnije gospodarske pristupe,
uvažavajući krupne regionalne razlike u tradiciji lokalnog
odnosa šuma-čovjek. To podrazumijeva bitno
skraćene (jeftinije), globalne programe, a u izvođenju
i provedbi programa, stvarnu terensku zadaću
svesti na licencirane šumarske stručnjake savjetodavnih
službi iz razine teritorijalnih jedinica.
6.
Generalno i sustavno treba težiti okrupnjavanju privatnog
šumskog posjeda uz opsežan i dugotrajan
posao njegovog gruntovnog sređenja. Cilj okrupnjavanja
privatnog šumskog posjeda nije jednostavno
provediv. Osim ograničenja minimalne veličine
šume u nasljeđivanju, potreban je čitav sustav stimulativnih
mjera, ali i mjera koje ozbiljno sankcioniraju
nebrigu o šumi. U tom procesu, vrlo je značajna
uloga stabilnog političkog odnosa prema propisima
programa.
To podrazumijeva i reviziju Uredbe o izmjenama i
dopunama ZOŠ-a (NN 14/93.) o obveznom preuzimanju
svih šumskih čestica bivše ONI od strane Hrvatskih
šuma. Zalažem se za selektivni pristup u kojem
će HŠ preuzeti sve značajnije površine vezane
uz državne šume gdje se otkupom šuma mogu zaokružiti
veći kompleksi državnog šumskog posjeda,
dok bi velik broj sitnih čestica unutar većih kompleksa
privatnih šuma trebali, iz vrlo jasnih razloga,
prema određenim, a stimulativnim uvjetima, preuzi


mati privatni vlasnici. Sada, tim sitnim, terenski neidentificiranim,
a raspršenim česticama i dalje “gospodare”
njihovi bivši vlasnici, dok se HŠ d.o.o.,
gospodarski potvrđuju samo kroz plaćanje slivne
vodne naknade.


7.
Kod prometovanja privatnim šumskim posjedom
predlažem da se kroz duže razdoblje (na pr. 25 godina)
onemogući izmjena kulture ili promjena namjene
u građevinsko zemljište. To posebno treba ograničiti
u području priobalja.
8.
Sustavom stimulativnih mjera (porezne olakšice i
dr.) podsticati dobro gospodarenje šumama, kao i
sankcioniranje lošeg gospodarskog odnosa prema
šumi. To dakako podrazumijeva stručni nadzor gospodarenja,
ali i nelegalnog prometovanja drvetom.
9.
Vrlo dobre rezultate i potvrdu ovih zaključaka o
nužnosti sveobuhvatnih aktivnosti na području privatnog
šumskog posjeda, dala su istraživanja Izv.
prof. dr. Jure Č a v l o v i ć a na području Šumarije
Vrbovec i Jastrebarsko, te docenta dr. sc. Milana
Oršanić a na području Grada Zagreba.
10.Udruživanje privatnih šumoposjednika, programirani
razvoj prerade drveta i razvoj malog obrta uz
korištenje sitnog tehničkog i prostornog drveta te
zajednički nastup na tržištu, mogao bi uvelike izmijeniti
odnos prema značaju, vrijednosti i korištenju
privatnih šuma.


11.Ako se ovakav pristup sanaciji privatnog šumskog
posjeda može prihvatiti, onda MPŠVG mora u skladu
s ovim prijedlozima osigurati izmjenu zakonske
i podzakonske regulative, kao i jedinstven sustav
zaštite privatnih šuma od biljnih bolesti, šumskih
štetnika i šumskih požara.


12.Program očuvanja i unaprjeđenja privatnih šuma
mora prepoznati opasnosti globalizacijskih procesa
u svijetu, pa onda i sustavom mjera osujetiti svaku
moguću opasnost.


Najavljeni sustav mjera u sanaciji, očuvanju i unaprjeđenju
privatnih šuma Hrvatske, svakako nije kratkoročan,
a ni lagan put. On u idejnoj pripremi zahtijeva
osiguranje povjerenja vlasnika u dobru namjeru države
i šumarske struke, zaštitu njegovih vlasničkih prava,
ali svakako dosljedno poštivanje i izvršenje svih obveza
prema šumi, koje najavljeni sustav mjera donosi.


Tomislav Starčević