DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRILOG PORUKAMA PRVOG SUSRETA UDRUGA PRIVATNIH
ŠUMOVLASNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Delnice, 9–10. ožujka 2005.


Nedvojbeno, vrlo dobar pokret MPŠVG-a s ciljemorganiziranog angažmana na sanaciji privatnog šumskog
posjeda u Hrvatskoj održan je 9–10. ožujka uDelnicama. Ovo svakako nije prvi pokušaj da se problematika
privatnih šuma zahvati, no već izvršeno ustrojavanje
Odjela za privatne šume u MPŠVG-a, najavljuje
ozbiljne namjere. Osobno, u problematiku gospodarenja
privatnim šumskim posjedom aktivno samuključen od prvih, pokusnih Programa za gospodarenjeprivatnim šumama na području ondašnje Općine Vrbovec
(1975.), pa sve do današnjih dana. Nakon što je Zakonom
o šumama iz 1983. (NN 54/83.) stvorena obveza
izrade programa za gospodarenje šumama u privatnom
vlasništvu, Šumarija Vrbovec je tada vlastitimsnagama izradila Program s važnošću 1986–1995. Bioje to mukotrpan posao, jer smo radili po načelu “iz ma-
log u veliko”, želeći svakoj čestici propisati stvarni te


nužni opseg šumskogospodarskih zahvata. Griješili
smo u pretpostavci, pa su nas u to rezultati provedbe
toga Programa ozbiljno i uvjerili. Radi informacije i
predodžbe o veličini pothvata, riječ je o;površini šuma od 7.047 ha

broju čestica 23.252

prosječnoj veličini čestice 0,30 ha

broju posjednika 10.802

prosječnom posjedu veličine 0,65 ha

ukupno procijenjenoj drvnoj zalihi 544.976 m3

prosječnoj drvnoj zalihi po 1 ha od 77 m3
Na našu žalost, bilance izvršenja propisa Programa
bile su katastrofalne, pa je istoga časa bila jasno vidljiva
nužnost izmjena zakonskih i podzakonskih akata
koji bi sustavno stimulirali pozitivne procese, odnosno
sankcionirali daljnje propadanje privatnog šumskog
posjeda. Nakon desetgodišnjeg “gospodarenja”, evidentirano
ostvarenje propisanih sječa, mjereno po doznaci,
bilježi tek 31,8 % od propisa, što je svakako iskrivljena
slika istine. Sjeklo se i prometovalo drvetom
u značajno većim količinama od ovako iskazanih, jer je
inspekciji fizički bilo nemoguće kontrolirati sječu, ali i
prometovanje drvetom. Tragičnu, no na žalost istinitu
sliku iskazuje skoro totalno neizvršenje propisanih uzgojnih
radova, gdje svakako nema “bojazni” da je učinjeno
nešto izvan kontrole.


Ako ovaj mali uzorak istine o stanju u privatnim šumama
sjeverozapadne Hrvatske ima barem kakvo-tak


vo značenje prosječnog uzorka, onda je svakako istina
zabrinjavajuća, a iz tog iskustva valja izvući neke prijedloge.
Bitno je bolje stanje privatnog šumskog posjeda
u Gorskom kotaru, no o tome je već dosta puta sve
obrazloženo i jasno. O toj problematici pisao sam u ŠL
9–10/1984., ŠL 6–8/1992. i ŠL 5–6/1996.


Upozorio bih na vrijednost, sada već skoro zaboravljene
aktivnosti HAZU-a od 15. lipnja 1994. godine,
čiji je pisani trag Zbornik radova savjetovanja na temu;


PRIVATNE ŠUME U HRVATSKOJ U OZRAČJU REZOLUCUA
HELSINSKE KONFERENCUE O ZAŠTITI
I OČUVANJU EUROPSKIH ŠUMA


Zbog operativnosti i upotrebljivosti ovog pisanog
materijala, pokušat ću ukratko sažeti svoje misli i prijedloge
u nekoliko točaka, uvjeren da će njihovi ciljevi
i nužne aktivnosti biti prepoznatljivi.


PREDLAŽEM:


1.
Potrebno je novim prijedlogom ZOŠ-a dopuniti
predloženu definiciju šumskogospodarskog područja,
pa unutar sada jednog šumskogospodarskog područja
za sve šume u Hrvatskoj, iz obrazloživih gospodarskih
razloga ustrojiti barem tri osnovna šumskogospodarska
područja (jednodobne kontinentalne
šume, preborne šume i posebno šume mediterana
i submediterana), a onda za svako od njih osigurati
jedinstveni uređivački i gospodarski pristup.


2.
Trajno osiguranje sredstava JBR-e za privatne šume,
nužno je vezati kao poreznu obvezu na površinu
šume, a ne na vrijednost doznačene drvne mase za
sječu, što je značajno financijski opterećivalo dobre
i disciplinirane gospodare, dok je bitno veći broj pri