DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 57     <-- 57 -->        PDF

a) cjelovita zaštita prirode
b) socijalni boljitak
c) gospodarski napredak


Za ostvarenje ovih ciljeva nužna je odgovornost!!


5.
Ne postoji tako idealan nenarušen prirodni ekosustav
s kojim se ne bi trebalo, zapravo moralo gospodariti.
Upozoravam na referat akademika Dušana
K l e p c a od 8. 3. 1984., pred ravno 21 godinu, koji
se nedvojbeno određuje za primjereni gospodarski
pristup nasuprot pasivnoj zaštiti. Riječ je o stručnim
gospodarskim intervencijama na uspostavi ili održavanju
optimalnog stanja temeljnih prirodnih fenomena
u zaštićenom ekosustavu. Dakle, isključimo
pomisao da proglašenjem NP možemo izbjeći brojne
i nužne gospodarske radove i njima prateće ozbiljne
troškove u Kopačkom ritu.
6.
U borbi za stvarnu zaštitu okoliša i prirode, pa onda
i u ovoj aktualnoj aktivnosti za proglašenje Kopačkog
rita nacionalnim parkom, učinimo odmak od
“romantične idile”, jer te aktivnosti nisu samo stvar
osjećaja, već ponajprije znanja, dugoročnog stručnog
rada, mnogih znanstvenih istraživanja i neizbježno;
ozbiljnih materijalnih ulaganja. Sve ove rasprave
i sukobi izostali bi kada bi na razini države
postojala stručno kompetentna institucija koja bi s
punom odgovornošću arbitrirala. Tužna je istina
kako umjesto znanosti i struke, o ovoj problematici
već dugo odlučuje dnevna politika.
7.
Kada je riječ o lovnoj struci i gospodarskoj djelatnosti
lovstva, onda se svaka ozbiljna stručna rasprava
mora izdignuti i povući čvrstu razdjelnicu između;
a) “lovca”, koji s minimalnim znanjem o prirodi,
željan nagonskih užitaka uzima u svoje ruke budućnost
prirodne ravnoteže, pretvarajući je u
sudbinu, a istovremeno popunjava zidove “uspješnim
trofejima” nadigravajući se u kolekcio


narstvu sa sebi sličnima, trajno svjedočeći samo
svoju jadnu istinu.


b) i lovca-stručnjaka, koji stalno učeći, svim svojim
aktivnostima u prirodi, uz suradnju znanosti, programirano
utječe na njeno očuvanje, održanje ili
uspostavu ravnoteže. Radi informacije, Hrvatske
šume d.o.o., gospodare samo sa 6,9 % lovnih površina
u Hrvatskoj, dok na zajednička lovišta otpada
65,5 % i na koncesije i zakup 27,6 %.


8.
Na kraju, rekao bih po ne znam koji puta da nam u
Europi postoje živa svjedočanstva o uspješnom funkcioniranju
zaštićenih objekata prirode, posebno
tamo gdje je temeljni fenomen šumski ekosustav, pod
upravom državnog šumarstva (Austrija, Bavarska,
Italija), pa bi možda ta iskustva i nama dobro mogla
poslužiti.
Ovakva reakcija na grube i netočne ocjene iz pisanog
prijedloga i obrazloženja za donošenje Zakona o proglašenju
PP Kopački rit, nacionalnim parkom, izazvala
je još burnije i grublje intonirane reakcije Predsjednika
Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, gospodina
Slavka Linića. No, daljnja rasprava u tišem tonu, iz
redova struke (Ministarstvo kulture, Ministarstvo zaštite
okoliša, Državni zavod za zaštitu prirode, HAZU i drugi)
potvrdila je nezrelost prijedloga, pa je glasovanjem
konačno i sam prijedlog od Odbora za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša odbijen. Prenoseći događanje na
Odboru, Večernji list je 16. ožujka na dvije stranice u
naslovu naglasio LOV NAKOPAČKI RIT.


Iskoristio bih na kraju svega ovoga mali prostor
kako bi ustvrdio da Kopački rit nije i ne smije biti “lovina”
nikakvih, privatnih interesa, interesa političkih
stranaka niti lobija, već vrlo ozbiljan, stručno odgovoran,
nacinalni interes svih nas zajedno.


Tomislav Starčević


AKTUALNA PROBLEMATIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU


Ovaj je prilog skraćeno i neznatno izmijenjeno izlaganje
održano 13. travnja 2005. godine u Hrvatskoj
gospodarskoj komori na seminaru o šumarstvu i drvnoj
industriji. Izostavljen je općeniti dio o veličini, značenju
i organiziranosti šumarskoga sektora u Republici
Hrvatskoj.


Trenutačni je središnji problem šumarstva Republike
Hrvatske restrukturiranje trgovačkoga društva Hrvatske
šume, izrada novoga Zakona o šumama u Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
reforma visokoga školstva po Bolonjskoj deklara


ciji na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i posebno na
prilagodbu cijeloga šumarskoga sektora zakonodavstvu
Europske unije. Kako je reforma školstva tema idućih
Dana šumarstva Hrvatske, u ovom ću kratkom kritičkom
osvrtu obraditi problematiku vezanu uz djelatnost
Hrvatskih šuma d.o.o. i šumarskoga sektora, posebno
Uprave za šumarstvo u resornom ministarstvu.


Osvrt se odnosi na razdoblje od protekle četiri godine,
a temelji se na aktima iz zakonodavstva, na poslovanju
društva Hrvatske šume, Nacionalnoj šumarskoj
politici i strategiji Sabora RH, na raspravama u Hrvat
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 58     <-- 58 -->        PDF

skom šumarskom društvu, poglavito referatima držav- člana u Nadzornom odboru Hrvatskih šuma. Osim toga
noga tajnika i direktora Hrvatskih šuma na godišnjoj veći je dio ocjena iznesen u političkom programu
skupštini u lipnju 2004, na nalazima irske konzultant- HDZ-a u predizbornoj kampanji 2003. godine u kojoj
ske tvrtke COILLTE, te na vlastitim stajalištima kao sam i sam sudjelovao.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva


Razdoblje nakon 2000. godine u Upravi za šumarstvo
i lovstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
obilježavaju aktivnosti oko transformacije javnoga poduzeća
Hrvatske šume u trgovačko društvo i donošenje
Nacionalne šumarske politike i strategije uz nastojanja
da se kadrovski ojača šumarski sektor. Najznačajniji je
rezultat svakako donošenje strategije, ali su iz toga razdoblja
poznate aktivnosti na ozakonjenju i provedbi
služnosti na šumi i šumskom zemljištu unatoč protivljenju
šumarske struke – najčešće iznošenima na godišnjim
skupštinama Hrvatskoga šumarskoga društva. Iz
toga će razdoblja ostati u sjećanju potpuna pasivizacija
i poltronski odnos Ministarstva prema politici u javnomu
poduzeću, poslije trgovačkomu društvu. Podržavalo
se donošenje odluka koje su, primjerice, bile u funkciji
pozitivnoga prikazivanja godišnje bilance za 2001.
godinu poznatim manevrom oko smanjenja amortizacije,
prodajom preko 30 milijuna kuna dionica Zagrebačke
banke za 2002. godinu, a 2003. je završila sa 16
milijuna kuna negativno, što je bila i logična posljedica.
Začuđuje činjenica da se u tom razdoblju na čelu
šumarskoga i lovnoga sektora našao pomoćnik ministra
doktor znanosti drvne tehnologije (drvna industrija
je tada bila u Ministarstvu gospodarstva) unatoč 1200
šumarskih stručnjaka visoke školske spreme i preko
100 stručnjaka sa znanstvenim titulama iz šumarstva.


Promjenom vlasti mijenja se i ustroj Ministarstva,
osnivaju se tri uprave i prima veći broj djelatnika, donosi
se veći broj zakonskih i podzakonskih propisa, ali
se s njima ne postiže napredak u struci. Prijedlozi nacrta
zakona, pravilnika i drugih propisa rađeni su prema
raspravama u Hrvatskom šumarskom društvu površno,
na brzinu, bez temeljite prethodne pripreme i rasprave
te su stoga doživljavali ozbiljne kritike. U rujnu 2004.
godine Ministarstvo je predložilo Nacrt prijedloga Zakona
o šumama kakav nismo imali u povijesti (u jednom
trenutku istodobno od istoga naslova kolale su tri
verzije). Potpuno je centralizirao sustav, a trgovačko je
društvo tretirao kao državni servis. Na sreću od njega
se, najviše zahvaljujući direktoru i radnoj skupini Hrvatskih
šuma, odustalo. Potom slijedi Zakon o klasificiranju
neobrađenoga drva i u studenome važan Zakon


o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, potom
dvije izmjene “lakših” zakona s veoma malim promjenama.
Doneseni su po hitnom postupku, a pravu blamažu
u Saboru je doživio pokušaj donošenja Zakon o
lovu, također po hitnom postupku krajem 2004. godine,
nakon čega je vraćen na ponovnu izradu. Nakon nekoliko
verzija, početkom ožujka 2005. Zakon o šumama
je dostupan, te se mogu dati primjedbe, no pojedinačno,
bez rasprave i stava relevantnih institucija.
I kad se činilo da će u prihvatljivom obliku biti upućen
Vladi, prije nekoliko tjedana opet se mijenja i njegovo
se donošenje prolongira.


Nadalje, šumarski sektor u Ministarstvu, ali i uprava
Hrvatskih šuma ne pronalaze odgovor na sve veće
pritiske na šumu i šumsko zemljište. Ono se uz velike
afere prodaje ili ustupa drugima bez pravoga odgovora
što od toga ima šumarstvo u Hrvatskoj i je li nam to
cilj. Zabrinjava činjenica da je očito protuzakonito podizanje
nasada (maslinici i vinogradi) i kamenoloma
ozakonjeno u studenome 2004. godine Zakonom o izmjeni
i dopuni Zakona o šumama, nakon čega i Državno
odvjetništvo utvrđuje da na državnom zemljištu,
ako se mijenja namjena, ne može biti utvrđeno pravo
služnosti. Poslije Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva mijenja jedan članak u
Metodologiji o obračunu naknade za oduzeta i ograničena
prava na šumi i šumskom zemljištu u gospodarskim
zonama po 1 kn/ha, što sve uzrokuje velike pritiske
na šume i šumska zemljišta u Istri i Dalmaciji.
Sve se to događa unatoč činjenici da je vlasništvo
između Hrvatskih šuma i Vlade RH u mnogim slučajevima
nerazjašnjeno i da primjerice samo u Dalmaciji
ima 270 000 ha napuštenih poljoprivrednih površina. U
tom je segmentu izostala zajednička politika Ministarstva
i Hrvatskih šuma u kojoj bi primarnu korist imalo
šumarstvo, a time i država kao vlasnik. U sadašnjem
trenutku od tih radnji mnogo je veća šteta, jer je rad
uprave Hrvatskih šuma opterećen upravo tim događanjima
s vrlo lošim odrazom i proizvoljnim interpretacijama
u medijima i javnosti.


Sve to vrijeme Hrvatsko šumarsko društvo više se
puta dopisima i amandmanima obraćalo Ministarstvu i
nadležnomu saborskomu odboru o neprihvatljivosti
takvih postupaka, no bez uspjeha. Zaključno, za proteklo
razdoblje može se za šumarski sektor u Ministarstvu
konstatirati ignorantski odnos prema stručnim institucijama
i inicijativama, što je rezultiralo nezadovoljstvom
s njegovim radom. Dojam je da se nastojao
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 59     <-- 59 -->        PDF

donijeti relativno velik broj zakonskih i drugih akata
nepotrebno po hitnom postupku kako bi se pokazao velik
rad i ažurnost. No, po ocjeni šumarskih stručnjaka
zakoni i ostali akti loše su pripremani, izbjegavale su
se javne rasprave, lutalo se u pripremi i donošenju našega
temeljnoga zakona – Zakona o šumama, a u Ministarstvu
se uvelike osjeća nedostatak koordinacije na
relaciji državni tajnik – pomoćnici ministra, te se sadašnje
stanje mora ispraviti. Sve to, unatoč izjavama
državnoga tajnika na godišnjoj skupštini Hrvatskoga
šumarskoga društva u lipnju 2004. o potrebi jedinstva


struke, stvaranju lobija i slično. Ministarstvo mora posebice
pokrenuti inicijativu za uređenje odnosa sa Zavodom
za zaštitu prirode u Ministarstvu kulture jer
ovakva zaštita i ignoriranje rada šumarskih stručnjaka
izaziva višestruku štetu.


Treba istaknuti ulogu Ministarstva u donošenju
odluke Vlade RH o prestanku dirigiranih cijena u prodaji
drvne industrije, čime su stvoreni uvjeti za redefiniranje
odnosa šumarstva i drvne industrije. Stvorene
su i osnovne pretpostavke za realne tržišne odnose koji
će osigurati stabilnost obaju sektora.


Hrvatske šume d.o.o.


Državnim šumama (1 992 000 ha) gospodare Hrvatske
šume d.o.o. s ukupnim godišnjim prihodom od
1,9 mil. kn i 9500 zaposlenih, za čije plaće treba oko
900 milijuna kuna godišnje. Općenito, karakterizira ih
izrazit centralistički sustav i donošenje svih odluka u
direkciji u Zagrebu, loše riješeno pitanje vlasništva u
trgovačkom društvu takva profila, troškovi poslovanja
koji su veći za 20–30 % nego u sličnim trgovačkim
društvima u drugim, u šumarskom smislu dobro razvijenim
zemljama, ili u sličnim tvrtkama u Hrvatskoj. Na
te je činjenice upozorio direktor Hrvatskih šuma na godišnjoj
skupštini Hrvatskoga šumarskoga društva u lipnju
2004. godine, a irska konzultantska kuća COILLTE,
koju je angažirala Vlada RH 2003. godine, ističe
još i ovo:previsok stupanj zakonodavne propisanosti koja
ograničava Hrvatske šume da djelotvorno posluju u
komercijalnom smislu;

nefleksibilan sustav šumarskoga planiranja iz razloga
tvrdoga propisivanja onemogućuje zahtjeve današnjega
tržišta i financijske realnosti;

nesposobnost da se djelotvorno planira ili gospodari
zbog nedostatka poslovnih i geografskih informacijskih
sustava;

nedovoljno i slabo fokusiranje na poslovni menadžment
ili poslovno planiranje sa slabim obraćanjem
pozornosti na kontrolu troškova i vrijednosti za novac;

donošenje odluka odvija se na neodgovarajućim razinama
u poduzeću, što rezultira lošim odlukama i
udvostručavanjem posla;

visoka razina udvostručavanja poslova (uprave šuma
– direkcija);

složen i zbunjujući računovodstveni sustav kojemu
nedostaje transparentnost (manipulacije računovodstvenim
politikama – promjene tijekom godine
u funkciji iskazivanja pozitivnoga poslovnoga rezultata
na primjeru smanjenja amortizacije);visoka razina transfera državnoga novca u Hrvatske
šume i iz njih, kao što su vodoslivna naknada, šumski
doprinosi, OKFŠ i slično, što rezultira povećanim
administrativnim troškovima;

Hrvatske šume ustvari rade kao vladina šumarska
agencija, a ne kao neovisno poduzeće;

kultura rukovođenja s ekstenzivnim internim aktima
i pravilima rezultira nedostatkom osobne odgovornosti
unutar poduzeća;

Nadzorni odbor je bez poslovnih i financijskih
stručnjaka;

ljudski se resursi ne razvijaju, a prisutan je sustav
postavljanja, a ne napredovanja prema sposobnosti;

u manadžmentu nema lidera koji bi umijećem,
kompetentnošću i ugledom povukli proces pozitivnih
promjena.
Te činjenice, poglavito naglašeno centralizirano
upravljanje, utječu na pasivizaciju velikoga broja kreativno
sposobnih ljudi i izostanak motivacije za djelotvornost
i uštede. Nema sumnje da većina tih zaključaka
stoji i danas.


Transformacija poduzeća u trgovačko društvo provedena
je papirnato, bez stvarnih pozitivnih posljedica i
promjena. Logično je da se zadrži način gospodarenja
šumama, ali ne i organizacijska struktura, te je umjesto
da postane jeftinije poduzeće, najednom postalo skuplje,
rad sve teži, pa je 2003. godina nakon niza pozitivnih
godina završila sa 16 mil. kn gubitka. Nakon dolaska
nove uprave situacija se u tom području popravila,
zaustavljeno je nepotrebno trošenje, smanjene su obveze
po kreditnim zaduženjima i dobavljačima. Rezultat je
sigurno pozitivan, postignut je uz smanjenje općih rashoda
povećanim etatom, povećanjem internoga cjenika
šumskouzgojnih radova, povećanjem sredstava OKFŠ-a
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 60     <-- 60 -->        PDF

i izostankom investicija. Odgovorno tvrdim da bez ozbiljne
reforme ovo stanje nije dugoročno održivo.


Interni cjenik šumskouzgojnih radova i metodologija
obračuna oduvijek su bili kategorija za mogućnost
manipulacije godišnjom bilancom, pa i opstanka uprave,
te bi to ubuduće trebalo drugačije tretirati. U tom se
slučaju ne bi moglo dogoditi da u bilanci za 2004. godinu
Uprava šuma Split bude na četvrtom mjestu po iskazanoj
dobiti (9 240 000 kn) ili treća po učinkovitosti
u odnosu na plan s indeksom 334, a svi smo savršeno
svjesni čega je to posljedica.


Zabrinjava da je primjerice desetogodišnji etat
hrasta ostvaren u osam godina, što će sigurno imati
posljedice na gospodarenje. U posljednje vrijeme svjedoci
smo velike popularizacije prijedloga tzv. Klepčeva
kodeksa gospodarenja šumama (Šumarski list,
7–8/2004), ispuštajući iz vida činjenicu da je on upućen
ponajprije n a m a, šumarima, i da nas upozorava
kako se mora gospodariti šumom da se ne naruši njezina
stabilnost. Jesmo li se zapitali što je to ponukalo našega
najistaknutijega šumarskoga stručnjaka da osjeti
potrebu podsjetiti ili podučiti nas što je to potrajno gospodarenje,
što je normala, kako se određuje etat, odnos
prirasta i etata i slično i slično – odgovori bez kojih se
nije mogao položiti ispit iz većine stručnih predmeta
na diplomskom studiju. Sjeća li se netko kada je održana
javna rasprava, polemika ili kolegij najodgovornijih
stručnjaka Hrvatskih šuma o toj problematici. Nedavno
je izrađena druga osnova područja – nesumnjivo
naš najvažniji izvršni dokument u gospodarenju šumama
– bez upoznavanja šire javnosti, bez stručnoga sukoba
mišljenja, bez znanja većine stručnjaka o tome,
bez ičijega barem upita zašto je bila izvanredna, a ne
redovita revizija i kako smo obavili propisane radove i
mjere iz prve?


Restrukturiranje društva ne može se provesti bez
donošenja novoga Zakona o šumama. Ako iz njega izostanu
ili se promijene neke odredbe, primjerice OKFŠ,
za restrukturiranje moraju biti pripremljeni različiti
modeli. No najteže je što se tu ne zna strategija i kriteriji
po kojima će ići restrukturiranje, a to su primjerice
temeljni kapital društva, njegov konačni oblik i struktura,
veličina i broj vezanih društava i drugo. To je primarni
zadatak za resorno ministarstvo i trgovačko
društvo Hrvatske šume i mora se ostvariti u potpunoj
suradnji koja je do sada izostala. Najbolje se to vidjelo
u rujnu kada su dvije skupine – jedna iz Ministarstva, a
druga iz Hrvatskih šuma, donijele dva sasvim suprotna
prijedloga Nacrta Zakona o šumama.


Zaključno, bitna reorganizacija najvažnijega čimbenika
u šumarskom sektoru Hrvatske – Hrvatskih
šuma d.o.o. – mora osigurati decentralizaciju cijeloga


sustava i preko nje utjecaj i korist od šuma za lokalnu
zajednicu, riješiti pitanje vlasništva na relaciji država –
trgovačko društvo, osigurati profitabilno poslovanje
samostalnih društava i pozitivno utjecati na čimbenike


o kojima ovisi djelotvornost poslovanja. To je ujedno
bio i zaključak programa stranke koja je trenutno na
vlasti u predizbornoj kampanji 2003. godine.
Tada je također prihvaćeno da se to sve mora ostvariti
uz pravilno gospodarenje i unapređenje stanja naših
šuma, a cijeli proces trebaju voditi odgovorni i kompetentni
stručnjaci, čiji bi izbor bio lišen tradicionalizma
političkih, rodbinskih, zemljačkih i inih sposobnosti.
Jasno je da po jedno ključno mjesto u Ministarstvu i
Hrvatskim šumama postavlja stranka koja osvoji vlast,
no ta bi stranka trebala postaviti svoje najsposobnije, a
ne “najpodobnije” stručnjake. Pogledamo li tako, svaka
značajnija stranka u Hrvatskoj ima sposobne šumare,
no pitanje je hoće li oni dobiti priliku. Neka nam u
tome budu primjer dvije države s kojima smo u šumarskom
smislu u veoma dobrim odnosima, Finska i Austrija.
Finska je u gotovo 150 godina od osnivanja poduzeća
za gospodarenja državnim šumama (1856) promijenila
trinaest direktora, a u Austriji je pomoćnik ministra
zadužen za šumarstvo bio na funkciji preko 20 godina
unatoč promjenama ministara i vlasti. U Hrvatskoj
je u posljednjih 15 godina promijenjeno sedam
pomoćnika ministra i jedan državni tajnik koji su vodili
šumarske resore u nadležnom ministarstvu.


Na kraju ističem da ovaj moj kratki kritički osvrt
nije uopće uperen protiv bilo koga, jer sam u dijelu navedenih
činjenica prepoznao i svoju pasivnost. Uvjeren
sam više nego ikada da ovakvim stanjem ne možemo
dugo izdržati, da je situacija iz godine u godinu
teža. Danas se ne hoda dva koraka naprijed pa dva natrag,
danas se mora trčati da bi se ostalo u mjestu.


Samo takve će nas Europa pozvati i neće trebati ni
moliti ni militi. Utopija je sve to očekivati od cjelokupnoga
hrvatskoga gospodarstva, no šumarstvo je imalo,
i još uvijek ima šansu da se kvalitetnim promjenama
približi potrebama i zahtjevima kakvi se traže pri ulasku
u buduće integracije.


Prof. dr. sc. Joso Vukelić