DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142
UDK 630* 188 (001)


PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE
Erico-Fagetum (HT. 1962) TRINAJSTIĆ 1972


CONTRIBUTION TO THE SYNTAXONOMIC ANALYSIS OF THE
Ass. Erico-Fagetum (HT. 1962) TRINAJSTIĆ 1972


Ivo TRINAJSTIĆ*, Zdravko CEROVEČKI**


SAŽETAK: U radu se iznose novi podaci o fitocenološko-sintaksonomskim
značajkama bukove šume s risjem – as. Erico-Fagetum iz dijelova Gorskoga
kotara i ličke Plješevice u Hrvatskoj. Za navedenu je šumsku zajednicu značajno
da se razvija na više-manje strmim padinama toplih ekspozicija na
plitkoj rendzini povrh dolomitne litološke podloge, pa je ponajprije edafski
uvjetovana.


U florističkom sastavu, osim tipičnih fagetalnih elemenata, pridolazi i niz
termofilnih vrsta značajnih za borove šume reda Erico-Pinetalia (npr. Erica
carnea, Amelanchier ovalis, Helleborus niger, Epipactis atrorubens), kao i za
šume reda Quercetalia pubescentis (npr. Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus,
Acer obtusatum, Sorbus aria, Sesleria autumnalis i dr.).


U sindinamskom smislu as. Erico-Fagetum regresijskim je procesima povezana
asocijacijom Erico-Ostryetum, s jedne strane, i as. Ostryo-Fagetum u
progresijskom procesu s druge.


Zbog razmjerno nepovoljnih uvjeta za razvoj mezofilnijih oblika bukovih
šuma, as. Erico-Fagetum se i kroz duže vrijeme zadržava kao trajni stadij i
obično zauzima malene površine, a u šumsko-gospodarskom smislu pripada
zaštitnim šumama.


K l j u č n e r i j e č i : Erico-Fagetum, sintaksonomska analiza, bukove šume,
Hrvatska


UVOD – Introduction
U sklopu termofilnih bukovih šuma na dolomitima tivne pokazatelje, niti u analitičkom, niti u sintetskom
istočnoalpsko-zapadnodinarskog prostora, šume bukobliku,
pa je njegov opis ostao nedostatan (invalidan).
ve s risjem as. Erico-Fagetum dosada su razmjerno Isto tako H o r v a t (1962) as. Erico-Fagetum uvrštava
slabo istražene. Tu šumsku zajednicu, kao što je pozu
svezu Pinion mugi (“mughi”), red Vaccinio-Picetalia
nato, prvi proučava I. H o r v a t (1962) na području i razred Vaccinio-Piceetea.
Gorskoga kotara i navodi da je rasprostranjena u opse


Nešto kasnije, tijekom vegetacijskog kartiranja u
gu pojasa bukovo-jelovih šuma, kao i pretplaninskih


Gorskom kotaru, T r i n a j s t i ć (1972), kao što je pozbukovih
šuma, gdje nastava dolomitnu litološku pod


nato šumsku zajednicu bukve s risjem (Erico-Fagetum)
logu. H o r v a t , međutim, osim kratkoga opisa i nabra


podvrgava kritičkoj sintaksonomskoj reviziji i utvrđuje
janja najvažnijih vrsta za koje je smatrao da bi bile


da as. Erico-Fagetum treba uvrstiti u svezu Fagion
značajne za tu asocijaciju ne donosi nikakve kvantita


illyricum, red Fagetalia i razred Querco-Fagetea. Za


nimljivo je naglasiti da nedugo zatim H o r v a t i dr.


(1974) u sklopu prikaza vegetacije jugoistočne Europe,


* Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb,
as. Erico-Fagetum uopće ne spominju, a ne spominje je


Hrvatska (Croatia)
** Zdravko Cerovečki, dipl. ing. šum., Radnički dol 6, HR-10000 niti Wi l l n e r (2002) kod prikaza “sintaksonomske re


Zagreb, Hrvatska (Croatia) vizije južno-srednjoeuropskih bukovih šuma”.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 6     <-- 6 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE Erico-Fagetum (HT. 1962) ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142
Međutim, možemo samo usputno spomenuti daWi l l n e r (2002) u okviru reda Fagetalia ne razlikujekompleks srednjoeuropskih zajednica sveze Asperulo-
Fagion od dinarsko-ilirskog kompleksa zajednica sveze
Aremonio-Fagion (= “Fagion illyricum”), što je,
prema našem mišljenju (usp. Tr i n a j s t i ć 2004) tipično
srednjoeuropsko gledište.


Naime, skup ilirskih bukovih šuma obuhvaćenih
Horvatovo m svezom “Fagion illyricum” koji je nomenklaturno
riješio B o r h i d i (u T ö r ö k i dr. 1989)
označivši ga imenom Aremonio-Fagion, floristički sedobro odvaja od srednjoeuropske sveze Asperulo-Fagion
nizom onih posebnih vrsta koje su ograničene natzv. “ilirski prostor” u fitogeografskom smislu, a kojesmo svojevremeno (Tr i n a j s t i ć 1992, 1997) označilikao “ilirikoidne”. To je prostor koji se u geografskomsmislu proteže od jugoistočnog alpskog ruba na sjeve


rozapadu, pa do Crnog Drima na jugoistoku te orografski
skoro u potpunosti obuhvaća Dinaride. To što neke
od ilirikoidnih vrsta izlaze iz okvira toga prostora (npr.
Hacquetia epipactis, Lamium orvala, Dentaria trifolia
i dr.) ne umanjuje njihovo sintaksonomsko i fitogeografsko
značenje. U okvirima zajednica koje su obuhvaćene
svezom Asperulo-Fagion i koje su značajne
ponajprije za prostor srednje Europe, takve, ilirikoidne
vrste praktički u potpunosti nedostaju ili su rasprostra


njene sporadično.


As. Erico-Fagetum, koja se sa srodnim asocijacijama
termofilnih bukovih šuma (Ostryo-Fagetum, Seslerio
autumnalis-Fagetum, Aceri obtusati-Fagetum, Laserpitio-
Fagetum) ujedinjuje u podsvezu Ostryo-Fagenion
dobro se uklapa u okvire navedene podsveze, pa
zaslužuje našu pozornost i s teoretskog i sa šumskogospodarskog
gledišta.


FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE As. Erico-Fagetum
Phytosociological characteristics of the Ass. Erico-Fagetum


Šume bukve s risjem nastavaju u većem dijelu prisojne
strmije padine na dolomitnim rendzinama, gdjeim je zbog nepovoljnih životnih uvjeta (orografski,
litološki) progresivan razvoj veoma usporen, pa seuglavnom održavaju kao trajni stadij. Nalazimo ih od600 do 940 m nadmorske visine, na nagibima od 0° do46°, dok prosječan nagib u našem primjeru iznosi 31°.
Šume as. Erico-Fagetum imaju u znatnoj mjeri prorijeđen
sklop, što pogoduje razvoju risja (Erica carnea)


koje tim sastojinama daje znakovit izgled, pa ih po


njemu vrlo lako prepoznajemo. Za razliku od niskog


rašća, koje na pojedinim dijelovima gustoćom obrasta


tvori tepihe kao Erica carnea ili Sesleria autumnalis,


sloj grmlja je općenito uzevši slabije razvijen.


Šume as. Erico-Fagetum razvile su se u povoljnijimekološkim uvjetima iz šuma risja i crnoga graba (As.
Erico-Ostryetum Ht. 1956) te šuma trokutne žutilovke


MATERIJAL I METODE


Floristički sastav as. Erico-Fagetum prikazan je naTablici 1 koja je sastavljena na temelju 7 fitocenoloških
snimaka. Snimke 1–3 već su jednom objavljene(usp. Tr i n a j s t i ć 1972), dok se snimke 4–7 objavljuju
ovom prigodom po prvi puta. Tako snimke 4 i 5 potječu
iz istočnog dijela Skradskog vrha iznad sela Divjake,
a 6 i 7 potječu iz ličke Plješevice, sjeveroistočnood sela Jezero, uz cestu za Donji Lapac.


ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA


Floristički sastav as. Erico-Fagetum koji je prikazan
u Tablici 1 sa 7 fitocenoloških snimaka, obuhvaća
sveukupno 101 vrstu. U pojedinim snimkama,
zabilježeno je između 22 i 39 vrsta odnosno 21,7 % i


i bora (As. Genisto januensis-Pinetum Tomažič 1940).
Na nekim mjestima šume bukve i risja dolaze u kontakt
s primorskom šumom bukve as. Seslerio autumnalisFagetum
(Ht. 1950) M. Wraber ex Borhidi 1963. Ta
područja označili smo posebnom subasocijacijom aceretosum
obtusati subass. nova, koja se izdvaja od tipične
subasocijacije nazočnošću javora gluhača (Acer
obtusatum) i jesenske šašike (Sesleria autumnalis).


U povoljnijim ekološkim uvjetima postepeno dola


zi do progresivnog razvoja asocijacije Erico-Fagetum,


tako imamo primjere kada se postepenim zatvaranjem


sklopa drveća, Erica carnea postepeno povlači prema


rubu šume gdje se zadržava izgrađujući samo uski po


jas šumskog ruba. Tlo postaje dublje, sastojinska klima
vlažnija, pa se sukcesijski niz razvija prema klimatogenoj
bukovoj šumi.


– Material and methods
Kvantitativni odnosi pokrovnosti i socijabilnosti
prikazani su pomoću kombinirane procjene prema florističkoj,
fitocenološkoj školi Zürich-Montpellier. Pojedine
vrste raspoređene su prema sinsistematskoj pripadnosti
na svojstvene vrste asocijacije, sveze (podsveze),
reda i razreda te pratilice, kao i diferencijalne
vrste pojedinih subasocijacija.


– Anallysis of the floristic composition
38,6 % od ukupnog broja, a u prosjeku na jednu snimku
otpada 34,7 vrsta ili 34,3 % od ukupnog broja zabilježenih
vrsta.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE Erico-Fagetum (HT. 1962) ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142
Kao potpuno stalna i dominantna svojstvena vrstaasocijacije ističe se risje – Erica carnea (= Erica herbacea)
koja mjestimično pokriva 80–100 % površine.
Skupina termofilnih elemenata karakterističnih za podsvezu
Ostryo-Fagenion zastupljena je s 13 vrsta, međukojima se u sloju drveća i grmlja ističu Fraxinus ornus,
Sorbus aria, Ostrya carpinifolia i Acer obtusatum, a u


sloju niskog rašća Helleborus niger, Convallaria majalis,
Digitalis grandiflora i Laserpitium krapfii, dok


su ostale vrste rjeđe.


Mezofilni, fagetalni elementi svojstveni za svezuAremonio-Fagion, red Fagetalia i razred Querco-Fagetea
mnogobrojni su, zastupljeni s 30 vrsta, ali jesamo njihov manji broj zastupljen sa stupnjem stalnosti
većim od 50 %. To su vrste Fagus sylvatica, Cyclamen
purpurascens, Hepatica nobilis, Euphorbia amyg-


RASPRAVAKompleks bukovih šuma ilirske fitogeografske provincije
obuhvaćen posebnom ilirskom svezom Aremonio-
Fagion može se diferencirati na dvije skupine zajednica
– mezofilne, kao što su brdske, gorske i pretplaninske
bukove šume, koje su sve od reda klimatogene
te termofilne bukove šume koje su dijelom klimatogene,
a dijelom edafogene.


Budući da je ovdje predmet analize as. Erico-Fagetum
koja pripada skupu termofilnih, edafogenih bukovih
šuma, za njen razvoj odlučujuću ulogu ima dolomitna
litološka podloga. Slično je i sa srodnom šu-
mom, as. Ostryo-Fagetum, koja se, također razvija na


dolomitnoj litološkoj podlozi. Razlike između tih dviju


termofilnih bukovih šuma sastoje se u tome, što u florističkoj
građi as. Erico-Fagetum pridolaze vrste borovih
šuma reda Erico-Pinetalia, dok u florističkoj građi


as. Ostryo-Fagetum pridolaze elementi reda Querceta


lia pubescentis. Međutim, kako su u fitocenološkoj li


teraturi (usp. H o r v a t 1959, S e i b e r t 1985, Wa l l


n ö f e r 1993) floristički shvaćeni redovi Erico-Pinetalia
(razred Erico-Pinetea) i red Quercetalia pubescentis
(razred Querco-Fagetea), postoji niz vrsta koje tadva reda međusobno razdvajaju, ali i niz vrsta koje ihpovezuju. Tako su tipični “pinetalni” elementi (dolomitofiti)
Erica carnea, Cytisanthus radiatus, Genistajanuensis, Amelanchier ovalis, Leontodon incanus, atipični “kvercetalni” Quercus pubescens, Euonymusverrucosus, Sesleria autumnalis, Convallaria majalis,
Iris graminea, Asparagus tenuifolius, Aristolochia lutea
itd. Dok su u oba kompleksa s većim ili manjimudjelom zastupljene vrste Ostrya carpinifolia, Fraxinus
ornus, Sorbus aria, Acer obtusatum, Carex humilis,
Buphthalmum salicifolium i dr. Obje su termofilnebukove šume floristički srodne, ali i ekološki bliske, paih se u okviru sveze Aremonio-Fagion svrstava u podsvezu
Ostryo-Fagenion.


daloides, Mercurialis perennis, Rosa arvensis, Brachypodium
sylvaticum i Daphne mezereum, dok su ostale
vrste zastupljene nižim stupnjem stalnosti. Skupina
pratilica obuhvaća 20 vrsta, a među njima su samo Pteridium
aquilinum i Solidago virgaurea zastupljene u
preko 50 % snimaka.


U florističkom sastavu sastojina as. Erico-Fagetum
iz ličke Plješevice pozornost zaslužuju vrste Acer obtusatum
i Sesleria autumnalis, koje su označene kao di


ferencijalne vrste subasocijacije aceretosum obtusati.
One na neki način floristički povezuju as. Erico-Fagetum
s asocijacijama Aceri obtusati-Fagetum s jedne i
Seslerio autumnalis-Fagetum s druge strane, pa će se
zasigurno tijekom daljih istraživanja u tom smjeru navedenu
povezanost moći dokumentirati i s podacima
terenskih istraživanja.Discusion
As. Erico-Fagetum upravo zbog obilne zastupljenosti
vrste Erica carnea pokazuje i znatnu florističku
srodnost s as. Erico-Ostryetum, koja se može razviti i
na primarnim i na sekundarnim staništima. EricoOstryetum
na primarnim staništima obrašćuje uske police
i vrletne dolomitne padine, svagdje tamo, gdje se
zbog orografskih prilika (jakih nagiba) ne može razviti
dublje tlo, koje uvjetuje razvoj mezofilnijih oblika
šumske vegetacije (npr. Querco-Ostryetum carpinifoliae,
Ostryo-Fagetum). Erico-Ostryetum na sekundarnim
staništima razvija se kao degradacijski stadij as.
Querco-Ostryetum carpinifoliae ili as. Erico-Fagetum,


a ta posljednja zajednica u daljem progresivnom, sukcesijskom
slijedu, ako to orografski i edafski uvjeti dopuštaju,
prelazi u as. Ostryo-Fagetum kao potencijalni
oblik šumskog vegetacijskog pokrova. Takvi singenet


ski i sindinamski odnosi mogu se dobro pratiti na onim


mjestima u Gorskom kotaru, gdje se razvija upravo as.


Erico-Fagetum, u kanjonu rijeke Kupe i njene pritoke


Dobre podno Skrada.


Kako je iz naše starije fitocenološke literature poznato,
as. Erico-Fagetum je prvi uočio H o r v a t (1962)
u Obručkom masivu, ali o njenoj florističkoj građi nije
objavio odgovarajuće kvantitativne podatke. Isto tako,
H o r v a t je tu asocijaciju uvrstio u svezu Pinion mugi,
red Vaccinio-Piceetalia i razred Vaccinio-Piceetea. Da
se isprave nedostaci u opisu, Tr i n a j s t i ć (1972) je,
kao što je poznato, sintaksonomski analizirao te na temelju
analize njenoga florističkog sastava ustanovio da
tu asocijaciju treba uvrstiti u okvire sveze Fagion illyricum,
reda Fagetalia i razreda Querco-Fagetea. Kao
što je, također poznato, B o r h i d i je u skladu sa suvremenim
nomenklaturnim pravilima (B a r k m a n i dr.
1986, We b e r i dr. 2000), ime sveze “Fagion illyricum”
preimenovao u Aremonio-Fagion (usp. Borhi diin
Török i dr. 1989).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE Erico-Fagetum (HT. 1962) ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142
Analizirane sastojine as. Erico-Fagetum ne zauziDinarida
nisu sačuvane prašumske sastojine, radi se tu
maju velike površine. Njihova je funkcija prije svega uglavnom o više-manje antropogeno preobraženim saszaštitna
jer sprječavaju površinsku eroziju, a nagomilatojinama
termofilnih bukovih šuma. Zbog toga šumske
vanjem humusa i povećanjem dubine tla, te zatvaranjem zajednice Erico-Ostryetum, Erico-Fagetum i Ostryosklopa,
posebice na padinama manjega nagiba, dolazi Fagetum treba danas na nekim mjestima smatrati tipičpostupno
do povećanja vlažnosti mikroklime pa sukno
antropogeno uvjetovanim, edafogenim i u danim
cesija ide u smjeru razvoja as. Ostryo-Fagetum. Budući uvjetima razmjerno stabilnim trajnim stadijem.
da u kompleksu termofilnih bukovih šuma zapadnih


ZAKLJUČAK - Conclusion


Ovom prigodom smo na temelju novijih terenskih Ovom prigodom izvršena i sintaksonomska revizija
istraživanja detaljnije prikazali florističku građu as. onih gledišta koja su svojevremeno zastupali H o r v a t
Erico-Fagetum, unutar koje je prema javoru gluhaču i dr. (1974) te u najnovije vrijeme Wi l l n e r (2002).
obilježena i jedna nova subasocijacija aceretosum obtu-Šume as. Erico-Fagetum u sintaksonomskom posati.
Također je, na temelju florističke građe, podrobgledu
pripadaju podsvezi Ostryo-Fagenion, svezi Arenije
prikazana srodnost kao i razlika unutar naših naj-monio-Fagion, redu Fagetalia sylvaticae te razredu
srodnijih termofilnih bukovih šuma, koje općenito Querco-Fagetea.
uzevši, nemaju posebnu važnost s šumsko-gospodarskog
gledišta, ali s fitocenološkog u razumijevanju biljnih
sukcesija je neizmjerna, kao i u zaštiti od erozije.


Tablica 1. – Table 1 Ass. Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972


Broj snimke (No. of relevé): 1 2 3* 4 5 6 7 2
Nadmorska visina (Altitude): 600 880 800 930 920 940 870
Ekspozicija (Exposition): W SE W E E N NE
Nagib (Inklination): 0 30 0-5 20 38 46 35
Veličina snimke (Size of veget. relevé m2): 200 200 200 600 500 900 900
Broj vrsta (No. of species pro relevé): 38 35 35 35 38 22 30
Svojstvene vrste asocijacije (Ass. char.):
C Erica carnea 3.3 5.5 3.4 4.5 2.3 4.5 2.3 7
Diferncijalne vrste subasocijacije
aceretosum obtusati (Diff. subass.):
A Acer obtusatum . . . . . 2.1 2.1 2
B Acer obtusatum . . . . . 2.3 1.3 2
C Acer obtusatum . . . . . . +.3 1
Sesleria autumnalis . . . . . 3.4 4.5 2
Svojstvene vrste podsveze (Char. suball.)
Ostryo-Fagenion:
A Sorbus aria . + + . + + + 5
B Sorbus aria . . . +.3 1.3 +.3 . 3
C Sorbus aria . . . +.3 . . + 2
A Ostrya carpinifolia . . . . . + 1
B Ostrya carpinifoUa . 1.2 + . . . . 2
B Fraxinus ornus 1.1 + + . +.3 1.2 1.2 6
C Helleborus niger 1.1 2.3 2.3 1.3 1.3 . . 5
Convallaria majalis . . . 3.5 3.5 +.3 + 4
Digitalis grandiflora . + + . +.3 + . 4
Laserpitium krapfii . . . 1.3 1.3 1.3 + 4
Carex flacca . . . 1.3 2.4 . +.3 3
Cirsium erisithales . . . + +.3 . . 2
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE Erico-Fagetum (HT. 1962) ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142
Helleborine atrorubens
Laserpitium latifolium


Diferencijalne vrste podsveze (Diff. suball.)
Ostryo-Fagenion (Elementi reda Quercetalia
pubescentis-petraeae):


B Cornus mas


Euonymus verrucosus
Amelanchier ovalis
Pyrus pyraster
Sorbus torminalis


C Tanacetum corymbosum
Teucrium chamaedrys
MelUtis melissophyllum
Calamintha vulgaris
Epipactis helleborine


Iris graminea


Potentilla micrantha
Arabis turrita


Svojstvene vrste sveze (Char. all.)


Aremonio-Fagion:


C Cyclamen purpurascens


Repatica nobilis
Aposeris foetida
Omphalodes verna
Knautia drymeia
Senecio ovirensis
Aremonia agrimonoides


Svojstvene vrste reda i razreda
(Char. ord. and class.)


Fagetalia sylvaticae i Querco-Fagetea:


A Fagus sylvatica


B Fagus sylvatica
C Fagus sylvatica
A Acer pseudoplatanus
B Acer pseudoplatanus


Crataegus monogyna
C Crataegus monogyna
B Rosa arvensis


Daphne mezereum
Abies alba


Lonicera alpigena
Lonicera xylosteum


Ilex aquifolium


Taxus baccata
Rubus hirtus
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Berberis vulgaris
Prunus avium
Rhamnus catharticus


C Euphorbia amygdaloides


Mercurialis perennis


.
.


3.3
+.3
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
.
+


+


.


.


+


.


.


4.4
1.2
+.3
.
+
+
+
2.2
+
+
.


+
.
.


1.2
.
+
.
+
+
+
.
+


.
+
.
1.2
+
+


+ 1.2 +
+ . +
+.3
1.2 +
. . .
3.3 4.4 5.5
+ +
+
.
. . .
. + .
+ +.3
1.1 +
+
+
. . .
1.2
2.1
+
+
1.1 + +
+ 1.1 1.3


.


+


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


+


+
+
.
.
+
+.3
.


5.5
.
.
+
+
.
.
+
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
1.3
+


.
.


+ .
. .
. .
+ + 3
. .
+ 3
. .
. .
+
. .
. .


1.3
+.3
1.3
+.3
+.3
+


4.5
4.5
+


+.3 +


++


+


+.3


+


.
.


.
.


.
.


.
.


.
.


.
.


.
.


.
.


+.3
+.3 +.3


2
1


7
6
2
2
2
1
1


7
3
3
1
2
2
1
6
6
3
2
2


6
6


139
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE Erico-Fagetum (HT. 1962) ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142


Brachypodium sylvaticum 2.3 1.3 1.2 +.3 1.3 . 5
Primula vulgaris + + . . + . + 4
Phyteuma spicatum . + + . +.3 3
Neottia nidus-avis + + . + . 3
Campanula trachelium + . 1.1 + . 3
Calamagrostis arundinacea . 1.3 1.3 . . 2
Melica uniflora . . . . 1.3 +.2 2
Polygonatum multiflorum 1.1 . . + . 2
Galium sylvaticum . . . . +.3 + 2
Lilium martagon . . . +.3 2
Poa nemoralis . . . +.3 + . 2
Cephalanthera damasonium . . . + + . 2
Cructiata glabra + + . 2
Hedera helix + + . 2
Clematis vitalba . + + . . 2
Carex digitata . . . + + . 2
Valeriana tripteris . . . + + . 2
Veronica urticifolia . . . + + . 2
Mycelis muralis 1.1 . . . . 1
Galium schultesii . . . +.3 . 1
Asarum europaeum . +.2 . . .
Galium odoratum + . . . .
Anemone nemorosa + . . . .
Homogyne sylvestris . . . + . I
Lathyrus vernus . . . . +
Polygonatum odoratum . . + .
Pulmonaria officinalis + . . . .
Salvia glutinosa . . . . +
Sanicula europaea . . + . I


Ostale (Others):
B Picea abies . + . . .
C Picea abies . . . .
B Juniperus communis + + + . . 3
C Pteridium aquilinum 1.2 1.1 +.2 +.3 + . 5
Solidago virgaurea + 1.1 1.1 + . 4
Buphthalmum salicifolium . 1.1 1.1 + . 3
Peucedanum oreoselinum . + 1.1 + . 3
Fragaria vesca 2.3 + + . . 3
Melampyrum vulgatum . . . 1.3 + 3 . 2
Pimpinella saxifraga . 1.1 1.1 . . 2
Maianthemum bifolium . . +.3 1.3 . 2
Heracleum sphondylium . . . +.3 + . 2
Gentiana asclepiadea . . . +.3 + . 2
Prenanthes purpurea . . . + + . 2
Thymus montanus . +.2 . . . 1
Vaccinium myrtyllus . . . 2.4 . 1
Melamyrum sp. . . 2.3 . .
Galium lucidum . +.3 . . .
Pyrola sp. . + . . .
Thalictrum aquilegiifolium . . . . +
Lathyrus montanus + . . . .


*Lectosyntypus
A / Drveće (Trees); B / Grmlje (Shrubs): C / Nisko rašće (Herbs)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 11     <-- 11 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE Erico-Fagetum (HT. 1962) ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142
LITERATURA – References


B a r k m a n , J. J., J. M o r a v e c , S. R a u s h e r t s , 1986:
Code of phytosociological nomenclature 2nd.
Ed. Vegetatio 67: 145–195.


Cerovečki , Z., 1996: Termofilne bukove šume planine
Ivanščice. Šum. list 120 (9–10): 419–424.


D a k s k o b l e r, I., 1991: Gozd bukve in jesenske vilovine
– Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht. 1950)


M. Wraber (1957) 1960 v submediteransko-predalpskem
območju Slovenije. Scopolia (Ljubljana)
24: 1–53.
F u k a r e k , P., V. S t e f a n o v i ć , B. F a b i j a n i ć , 1967:
Zajednica bukve i javora gluvača (Aceri obtusati-
Fagetum Fabijanić, B., P. Fukarek, V. Stefanović
1963) jugozapadnih padina zapadnih Dinarskih
planina. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol.
Arbeitsgem. (Trieste) 7: 81–88.


H o r v a t , I., 1959: Sistematski odnosi hrastovih i borovih
šuma jugoistočne Europe. Biol. Glas. 12:
1–40. Zagreb.


H o r v a t , I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske.
Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 30, Acta Biol. 2:
1–179.


H o r v a t , I., V. G l a v a č , H. E l l e n b e r g , 1974: Vegetation
Südosteuropas, Gustav Ficsher Verlag.
Stuttgart.


Marinček, L., L. Mucina, L. Poldini, M. Zupančič,
I. Dakskobler, M. Acceto, 1993:
Nomeklatorische Revision der Illyrischen Buchenwälder
(Verband Aremonio-Fagion). Stud.
Geobot. 12: 121–135.


S e i b e r t , P., 1985: Klasse: Erico-Pinetea. U E. O b e r d
o r f e r 1992, Süddeutsche Pflanzengesellschaften
4: Wälder und Gebüsche: 42–52. Gustav
Fischer Verlag. Jena-Stuttgart-New York.


Török, K., J. Podani, A. Borhidi, 1989: Numerical
revision of the Fagion illyricum alliance. Vegetatio
81: 169–180.


To m a ž i č , G., 1940: Asociacije borovih gozdov v Sloveniji.
I. Bazifilni borovi gozdovi. Razprave
Mat. Prir. Razr. AZU I: 77–120. Ljubljana.


Tr i n a j s t i ć , I., 1972: Fitocenološka istraživanja šuma
Gorskog Kotara. Acta Bot. Croat. 31: 173–180.


Tr i n a j s t i ć , I., 1992: Contribution to the phytogeographical
classfication of the Illyrian floral element.
Acta. Bot. Croat. 51: 135–142.


Tr i n a j s t i ć , I., 1997: Phytogeographical analysis of
the illyricoid floral element. Acta Biol. Slovenica
41 (2–3): 77–85.


Tr i n a j s t i ć , I., 2004: Fitocenološko-sintaksonomska
analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir
(1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji
Hrvatske. Šum. list 128 (1–2): 3–11.


Wa l l n ö f e r, S., 1993: Erico-Pinetea. U: L. M u c i n
a , G. G r a b n e r r, S. Wa l l n ö f e r : Die Pflanzengesellschaften
Österreichs 3: 244–282. Gustav
Fischer Verlag. Jena-Stuttgart-New York.


We b e r, H. E., J. M o r a v e c , J. P. T h e u r i l l a t , 2000:
International Code of Phytosociological Nomenclature
3th Ed. J. Veg. Sci. 11: 739–768.


Willner, W., 2002: Syntaxonomische Revision der
südmitteleuropäischen Buchenwälder. Phytocoenologia
32: 338–436. Gebrüder Borntraeger,
Berlin-Stuttgart.


Wraber, M., 1966: Über eine thermophile Buchenwald-
Gesellschaft (Ostryo-Fagetum) in Slovenien.
Angew. Pflanzensoziol. Wien 18/19:
279–288.


SUMMARY: In the work new data on the phytosociological and syntaxonomical
characteristics of the ass. Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić
(1972) from some parts of Gorski Kotar and Lička Plješevica in Croatia are
given. The ass. Erico-Fagetum can be considered as a moderately thermophilous,
edaphically conditioned beech forest growing on the dolomite on
somewhat higher inclinations of steep slopes exposed to sun from 600 to 940
m above sea level. In addition to continuous anthropic impacts, the lithologic
and orographic conditions are main factors preventing a progressive development
of forest vegetation and, therefore, the ass. Erico-Fagetum generally
is found as the permanent stage.


The ass. Erico-Fagetum floristic composition, shown in Table 1, besides
the typical fagetal elements contains also many thermophilous species significant
for pine forests of the order Erico-Pinetalia (e.g. Erica carnea, Amelanchier
ovalis, Helleborus niger, Epipactis atrorubens), as well as the species
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 12     <-- 12 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Cerovečki: PRILOG SINTAKSONOMSKOJ ANALIZI ASOCIJACIJE Erico-Fagetum (HT. 1962) ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 135-142
characteristic for the order Quercetalia pubescentis (e.g. Ostrya carpinifolia,
Fraxinus ornus, Acer obtusatum, Sorbus aria, Sesleria autumnalis, etc.).
Worth of noting in the association floristic composition are the species Acer
obtusatum and Sesleria autumnalis, which in addition to characterizing the
subass. aceretosum obtusati subass. nova., connect syndinamically the ass.
Erico-Fagetum with the associations Aceri obtusati-Fagetum on one side and
Seslerio autumnalis-Fagetum on the other side. A further research in that
direction will be able to document with the field data. The abundant presence
of the species Erica carnea suggests a considerable floristic relationship of
the ass. Erico-Fagetum with the ass. Erico-Ostryetum and ass. Genisto januensis-
Pinetum, their connection in addition to such floristic relationship
being manifested also by progressive and regressive successions.


On this occasion, syntaxonomical revision of the views supported earlier
by H o r v a t et al. (1974) and recently by Wi l l n e r (2002) has been made. In
fact, after the insufficient description and wrong synsystematical classification
of the ass. Erico-Fagetum by H o r v a t (1962), Tr i n a j s t i ć (1972), at
the end of a critical synsystematical analysis, subordinated these forests to
the group of the Illyrian beech forests of the alliance Fagion illyricum
(= Aremonio-Fagion). Although this association is not mentioned by H o r v
a t et. al. (1974) in the presentation of the vegetation of Southeastern
Europe, from the floristic composition presented in the syntetic Table no. 102,
columm 12, it can be concluded that the ass. Erico-Fagetum is subordinated
to the association Erico-Ostryetum, and Wi l l n e r (2002) in his presetation
of “the syntaxonomical revision of the South and Central European beech
forests” subordinates ass. Erico-Fagetum to the association Ostryo-Fagetum,
while the Dinaric-Illyrian complex of beech forests of the alliance Aremonio-
Fagion (= Fagion illyricum) is subordinated by him to, Central European
complex of beech forests of the alliance Asperulo-Fagion, that in our opinion
(cf. Tr i n a j s t i ć 2004) is a typical Central European view.


Syntaxonomically, the ass. Erico-Fagetum, as well as all known thermophilous
beech forests of Croatia, is subordinated to the suballiance
Ostryo-Fagenion, the alliance Aremonio-Fagion, the order Fagetalia sylvaticae
and the class Querco-Fagetea.