DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 39     <-- 39 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 169-175
UDK 630* 831


ISTRAŽIVANJE GORIVIH SVOJSTAVA NEKOMERCIJALNIH VRSTA DRVEĆA
ZA POTREBE PROIZVODNJE TOPLINE I ELEKTRIČNE ENERGIJE


INVESTIGATING THE COMBUSTIBLE PROPETY OF NONCOMMERCIAL
TREE SPECIES FOR GENERATING HEAT AND ELECTRICAL ENERGY


Stjepan PULJAK*


SAŽETAK: Problematika korištenja šumske biomase sve je prisutnija kod
iznalaženja novih rješenja te kako najučinkovitije pokazati da se može od nekomercijalnih
vrsta drveća, kao i drvnih ostataka iz šume, opskrbljivati objekte
za proizvodnju toplinske i električne energije.


U ovom radu nastoji se pokazati način uklanjanja i gospodarenja s jednom
nekomercijalnom vrstom drveta grmolikog oblika zvanom čivitnjača,
(Amorpha fruticosa L.), a možda zanimljivom upravo za dobivanje određenog
oblika energije.


Čivitnjača je posječena na jednoj šumskoj površini gdje su učinjena dva
uzorka i to jedan u kasnu jesen, a drugi u proljeće s namjerom utvrđivanja
mokrine drva. Oba su uzorka usitnjavana iveračem i dobivena sječka priređena
je bila za loženje u kotlu nazivne snage 1 MW.


Loženjem sječke na mjernim uređajima kotlovskog postrojenja praćene su
toplinske karakteristike, temperatura ložišta kotla, temperatura dimnih plinova
i temperatura vode u kotlu. Mjerenje mokrine drva učinjeno je u laboratoriju
i neposredno na skladištu.


K l j u č n e r i j e č i : čivitnjača, sječka, energija


UVOD – Introduction
Nastajanjem sve većih potreba za korištenje toplinNa
našim prostorima poveći dio zemljišta nastanjuske
i električne energije, sve je veći izazov da se od je više drvenastih biljnih vrsta koje predstavljaju korov
raspoloživih sirovina biljnog porijekla iznađe moguć-u određenom smislu, no taj korov predstavlja potencinost
njezina korištenja u energetske svrhe, s tehničko-jalnu vrijednost da se koristi u obliku šumske biomase
tehnološkog tako i ekonomskog, a jasno i s ekološko-za dobivanje nekog oblika energije. U tom smislu je i
zaštitnog gledišta. nastojanje da se iznađu moguća rješenja najpovoljnijih
Dobivanje topline i nekih drugih oblika energije oblika gospodarenja s takvom biomasom.
nije nova stvar što se tiče uporabe drvne tvari, no način Među značajnim kriterijima vrlo važnu poziciju
na koji danas funkcionira tehnološki razvoj, daje nazimaju
goriva svojstva proizvedene biomase, pa se tim
nake da se bolje može iskoristiti i neke biljne vrste drproblemom
u ovom radu nastojimo baviti.
venaste građe, koje su u nas za sada smatrane koro


U bazenu srednje Posavine, Podravine i Donje povom,
s kojim često puta imamo takve probleme da i


kupskom bazenu, potpuno se već udomaćila grmolika
nemamo pravih rješenja kako ga se osloboditi.


vrsta drveća divlji bagrem ili čevitnjača (Amorpha


Uklanjanjem korova često se puta stvaraju i depoi fruticosa L.) te predstavlja korov koji bismo mogli
tih materijala, koji često upravo zastrašujuće prijete ukloniti iz šumskih sastojina i drugih zakorovljenih
zapaljenjem, a prema tome i požarima, koji često puta površina, na način da raspoloživim tehničko-tehnoeskaliraju
do šteta i nemjerljivih razmjera. loškim postupcima pretvorimo taj biljni materijal u


biomasu koja bi poslužila gorenju u dobivanju toplin


* Mr. sc. Stjepan Puljak, dipl. ing. šum.
ske energije.


Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 40     <-- 40 -->        PDF

S. Puljak: ISTRAŽIVANJE GORIVIH SVOJSTAVA NEKOMERCIJALNIH VRSTA DRVEĆA ZA POTREBE ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 169-175
DIVLJI BAGREM ILI ČIVITNJAČA (Amorpha fruticosa L.)


Prema Šumarskoj enciklopediji čivitnjača spada urod listopadnih grmova ili polugrmova, rijetko zeljanica
iz porodice Leguminosae. Rasprostranjene su odjužnog dijela Kanade do Meksika. Lišće je neparno,
perasto i naizmjenično. Listići su cijela ruba. Cvjetovisu u gustim, uspravnim vršnim klasovima, sličnimgrozdovima, sitni, plavoljubičasti, bijeli ili tamnogrimizni.
Zastavica je obrnuto jajolika i ovija prašnike.
Krilca i lađice nisu razvijeni. Prašnici su jednoobratni.
Plod je većinom jednosjemena mahuna. Većina vrstaotporna je na zimu. Uspijevaju na suhim terenima isunčanim ekspozicijama. Razmnažaju se obično sjemenom,
ali i vegetativnim putem, pomoću reznica. Domovina
joj je Florida i Karolina. U Europu je unesena1724. godine. Raste kao grm u manjim ili većim, čestovrlo gustim skupinama. Izraste oko 2–3 m visoko. Izbojci
su joj šiboliki, najviše 2–3 cm debeli. Pupovi susitni. Lišće je do 20 cm dugo, sastavljeno od 11–25 ja


jolikih ili eliptičnih, kratkodlakavih, l,5–4 cm dugih
listića, s donje strane više ili manje točkastih. Peteljčice
listića su 2–3 mm duge. Mladi izbojci su nešto dlakavi.
Cvate ljeti. Cvatovi su dugi oko 10–15 cm. Zastavica
cvijeta je tamnoplavoljubičasta. Mahuna je nešto
srpasta, oko 1 cm duga i 2,5 mm široka; po sebi ima
mnoge male žljezdaste izbočine. Lišće i plodovi imaju
u sebi nešto eteričnog ulja, dok mladi izbojci sadržavaju
mastilo, slično indigu. Ima mnogo varijeteta. U Pokuplju,
Posavini i Podravini se potpuno udomaćila i
prilično raširila. Često se uzgaja po željezničkim nasipima,
odakle se vodom proširila u nizinske šume. Važna
je i kao pčelinja paša. U našim se šumama pojavila
početkom dvadesetog stoljeća. Podnosi zasjenu starijih
mješovitih sastojina jasena, brijesta i lužnjaka. Na pojedinim
mjestima uzraste vrlo gusto, pa je često opasan
korov kod pomlađivanja lužnjakovih sastojina, jer zasjenjivanjem
ugrožava mlade biljke.


MJESTO ISTRAŽIVANJA I NAČIN


Pokus oko istraživanja gorivih svojstava čivitnjačebio je postavljen na području Uprave šuma PodružnicaKarlovac, Rj. Šumarija Jastrebarsko, Gospodarska jedinica
Jastrebarski lugovi, odjel 65 A površine 26,20 ha.


Uzet je uzorak čivitnjače u dva navrata, i to prviuzorak koji je uzet na kraju vegetacijskog razdoblja,
točnije 17. 10. 2002 godine, a drugi uzorak na kraju


zime prije kretanja vegetacije, dakle ponovljen je uzorak
iz istog odjela 19. 3. 2003 godine.


Pošto je čivitnjača grmolika vrsta, određeno je bilo


da sjekači posjeku određenu količinu stabalaca koju su
povezali običnom špagom u snopove koje može nositi
radnik samostalno, a isti su primjereni za iveranje s
iveračem Brucks CT 800. Prvi uzorak čivitnjače pove-


Kotlovsko postrojenje i skladište sječke u Ogulinu Hrpe sječke od čivitnjače
(Foto: S. Puljak) (Foto: S. Puljak)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 41     <-- 41 -->        PDF

S. Puljak: ISTRAŽIVANJE GORIVIH SVOJSTAVA NEKOMERCIJALNIH VRSTA DRVEĆA ZA POTREBE ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 169-175
zan u snopove težio je netto 280 kg, a drugi uzorak je
težio 360 kg. Tako pripremljeni uzorci čivitnjače u različito
doba, u dva navrata su bili prevezeni kamionetom
Rj. Mehanizacija Karlovac na odredište, odnosno
na lokaciju Rj. Transport i mehanizacija Ogulin. Kako
se tamo nalazi iverač i kotlovnica od 1 MW instalirane
snage marke Kolbach, korišteni su raspoloživi uvjeti
da se drvni materijal čivitnjače usitni iveranjem i loži u
Kolbachovom kotlu.


U prvom uzorku čivitnjača je posječena na plohi
30x30 m, što daje površinu od 900 m četvornih. Drvni
materijal povezan u devet snopova, od stabalaca promjera
kod pridanka svega 1–2,5 cm i visine 2–3 m.
Uzevši u obzir odvagu oba uzorka od 280 kg i 360 kg,
dolazi se računom do podatka da na jednom hektaru
raste približno 4000 kg drvne mase čivitnjače, čija su
stabalca starosti jednu do dvije godine. Iveranje snopova
čivitnjače učinjeno je kraj depoa za iver u neposrednoj
blizini kotlovnice u posjedu Rj. Transport i mehanizacija
Ogulin. Iver čivitnjače spremljen je u pvc vreće
23. 10. 2002. te tako materijal pripremljen za loženje.
Kod iveranja izuzeto je deset štapića za potrebe
mjerenja i utvrđivanja mokrine drva u svježem stanju.
Također u pvc vrećicu uzet je uzorak ivera u svježem
stanju, koji je težio oko dva kg. U Šumarskom institutu
Jastrebarsko učinjeno je utvrđivanje mokrine ivera metodom
sušenja na 105 stupnjeva. Uzorak ivera u svježem
stanju težio je točno 1994,84 g, a poslije sušenja
težio je 1153,66 g. Postupkom sušenja utvrđena je mokrina
841,18 g, što daje 58 % od svježeg uzorka.


U poduzeću Drvoproizvod Jastrebarsko obavljeno
je mjerenje mokrine uzorka uzetog u drvenim štapićima
pomoću elektroničkog vlagomjera marke GANN
tip HYDROMETTE M 2050. Taj vlagomjer pouzdano
mjeri mokrinu do 60 %. U ovom slučaju mjerenja uzorak
je pokazao mokrinu blizu granice mjernih mogućnosti
vlagomjera, tako da su mjereni podaci dobiveni


laboratorijski i neposrednim mjerenjem Gann-ovim
vlagomjerom vrlu blizu. Dakle rezultat mokrine drva
čivitnjače u uzorku je oko 60%.


Pripremljeni uzorak ivera čivitnjače za loženje 29.


10. 2002. godine postavljen je na ulazni transporter
kotla, odakle je iver ulazio u ložište gdje je sagorijevao.
Na kontrolnim mjernim uređajima praćeno je sagorijevanje
ivera kao i nekoliko važnih čimbenika koji
karakteriziraju proces sagorijevanja ivera u kotlu.


Mjerena je temperatura ložišta, temperatura vode,
temperatura dimnih plinova i podtlak. Podaci mjerenja
su pregledno iskazani u tabličnom obliku. Vremenski
mjerenje je trajalo od devet sati i trideset minuta pa do
jedanaest sati i dvadeset pet minuta. U tom vremenu izgorio
je uzorak ivera čivitnjače od 280 kg.


Imajući u vidu da je uzorak čivitnjače bio pripremljen
u jesen 2002. godine i što je zapamćeno da je vegetacijsko
razdoblje trajalo duže od uobičajenog trajanja,
mišljenja smo da uzorak čivitnjače sadrži više mokrine
nego što bi bilo da je uzorak načinjen za trajanja mirovanja
vegetacije. Da bi se potvrdio takav zaključak, pred
proljeće 2003. god., odnosno 19. 3. na istom objektu
učinjen je još jedan uzorak i proveden postupak sušenja
uzorka na isti način kao i onaj prvi zaključak. Tako je
novi uzorak težio 3589,68 g, a nakon sušenja težina je
2479,39 g. Vidljiva je razlika 1110,29 g. Tu se vidi da je
učešće mokrine manje nego u prvom uzorku, a iznosi
svega 31 %. Ovaj pak primjer ukazuje na tehnološko
vrijeme, kada je najprimjerenije vršiti sječu takve drvne
mase koja treba poslužiti za gorenje. Na isti način obavljen
je pokus gorenja ivera iz drugog uzorka, a rezultati
su složeni također a tabličnom obliku i pokazuju usporedno
stanje prema tabličnim podacima iz prvog uzorka.
Sam pokus gorenja obavljen je 25. 4. 2003. godine, a
vremenski je trajao od 11,03 sati pa do 13,28 sati, kada
je promatrani uzorak potpuno izgorio.


KOTLOVSKO POSTROJENJE I KOTLOVNICA


U neposrednoj blizini poslovno gospodarske zgrade
Rj. Transport i mehanizacija Ogulin izgrađena je zgrada
kotlovnice s natkrivenim skladištem za iver ili sječku
za loženje. U zgradi kotlovnice smješten je kotao marke
Kolbach koji služi za dobivanje toplinske energije i
industrijske tople vode. Toplina se koristi za poslovnogospodarsku
zgradu a topla voda koristi se za potrebe
mehaničko-remontne radionice. Instalirana snaga kotlovskog
postrojenja je jedan megawatt. Do sada se
koristi samo 600 KW energije, a ostatak od 400 KW je
za sada nekorišten. Kotao je opremljen sa svim potrebnim
uređajima za sigurno i kvalitetno funkcioniranje
postrojenja. Nadzor kotlovskog postrojenja uređen je
samo s jednim stručnim radnikom. Posluživanje se kotlovskog
postrojenja vrši pomoću transportne trake koje


funkcioniraju automatski. Iz većeg depoa iver se do
transportne trake poslužuje utovarivačem.


Mjerni uređaji kotlovskog postrojenja neposredno
su poslužili kod praćenja gorenja uzorka ivera čivitnjače.
Do sada za gorenje se koristi iver proizveden od
četinjača, ponajčešće od rudničkog drva jele i smreke.


1.1 Tehnički podaci toplovodnog kotla Kolbach
Toplovodni kotao je izveden i ispitan u skladu s
austrijskim standardima OENORM M 7550 i B 8131,
te njemačkim normama TRD 702 za vrelovodne kotlove
grupe II (do 120 °C).
Kotao tipa K8-2500 je izveden u horizontalnoj izvedbi
s vatrostalno ozidanom donjom stranom (prvi
prolaz produkata izgaranja između ložišta i kotla) i ho
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 42     <-- 42 -->        PDF

S. Puljak: ISTRAŽIVANJE GORIVIH SVOJSTAVA NEKOMERCIJALNIH VRSTA DRVEĆA ZA POTREBE ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 169-175
rizontalnim dimnim cijevima koje tvore drugi i treći
prolaz (“zug”) produkata izgaranja. Velika vrata za čišćenje
dimnih cijevi na strani prelaza iz drugog u treći
prolaz, priključak za dimovodne (odvodne) kanale na
suprotnoj strani. Izolacija je prema OEN M 7550 i lakirana
je vanjska oplata.


Ogrijevna površina 58 m


Sadržaj vode u kotlu 2011 lit.


Nazivni toplinski učinak kotla
pri x=50 % goriva 1000 kW


u opsegu učinka kotla od 20 % do 100 %


Dimenzije kotla LxBxH 3350x1480x1425 mm


Prirubnice razvod/povrat 125 DN


Težina kotla (bez vode) 6800 kg
Standardna oprema:


Regulator temperature vode na izlazu iz kotla prema
OENORM B 8131,
1.1 Kotao
1.2 Ložiste
1.3 Mehaničko otpepeljavanje
1.4 Multiciklonski prečistač dimnih plinova
1.5 Ventilator dimnih plinova
1.2 Ložište
Ložište predstavlja jedinstvenu KOLBACH-konstrukciju
koja omogućava potpuno izgaranje heterogene
biomase uz minimalne emisione vrijednosti štetnih
tvari u dimnim plinovima. Ložište je adijabatsko, s hidraulički
pogonjenom rešetkom, automatskim reguliranjem
sloja goriva i visokotemperaturnom zonom dogorijevanja
u drugom stupnju izgaranja.


Toplinski učinak ložišta 1200 kW


Težina, komplet s vatrostalnim zidom 10500 kg
Sigurnosni temperaturni graničnik (termostat) prema
OENORM B 8131,
Dva sigurnosna ventila DN 40/65, PN 16, (u Hrvatskoj
ih isporučuje i montira domaći izvoditelj toplovodnih
instalacija),
Mjerni priključci i osjetnici za razvodnu i povratnu
temperaturu,
Mjerni priključak i osjetnik za temperaturu produkata
izgaranja na izlazu iz kotla.
Mjerni priključak i sonda za 02 – reguliranje,
Normirani kontrolni otvor (Kopfloch) za kontrolu
ogrijevnih površina s vodene strane.
Priključak i ventil za ispuštanje vode iz kotla,
Prirubnice PN 16 na izlazu i ulazu u kotao, kao granica
mase isporuke.


1.6 Komplet dimovodnih kanala
2.1 Transportna linija
2.2 Kotlovska oprema
2.3 Hidraulički agregat
3.0 Kamin
Dimenzija LxBxH 1220x1680x2900 mm
Posebnosti ove KOLBACH-konstrukcije su:
masivno ozidano, dovoljno veliko i jako dobro izolirano
ložište tako da je razmjena topline s okolinom
minimirana (adijabatsko ložište). Time je omogućeno
izgaranje i vlažnog, potpuno svježeg goriva.


geometrija ložišta i posebno oblik vatrostalnog svoda
omogućuju “frakcioniranje” pepela, što znači da se
dio pepela ponesen produktima izgaranja izdvaja još
a ložištu i nije opterećen emisijama teških metala.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 43     <-- 43 -->        PDF

S. Puljak: ISTRAŽIVANJE GORIVIH SVOJSTAVA NEKOMERCIJALNIH VRSTA DRVEĆA ZA POTREBE ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 169-175
vanjska oplata je od limenih panela. Ti paneli lakirani
su po želji, omogućuju povratno korištenje
predgrijanog zraka. Time se skoro 100 % reduciraju
gubici topline zračenjem i omogućuje dodatno predgrijavanje
zraka za izgaranje.


kompaktna je konstrukcija, ložište se isporučuje
gotovo i opremljeno tako da je montaža jednostavna
i kratka.


velika, dobro izolirana i lako otvoriva ložišna vrata
koja omogućuju ručno potpaljivanje i loženje krupnijim
komadima drva.


1.3 Oprema za mehanizirano
sakupljanje
i iznošenje pepela
Ispod kotla postavljena je normirana posuda od
800 l, odnosno postavljena je ispod otvora, kroz koji
pepeo s rešetke i prostora ispod rešetke pada na dolje.
Posuda se postavlja na nosač – kolica koja se aksijalno
pomiču po bočnim nosačima, koji su također dio isporuke.
Oprema sadrži i električnu dizalicu za iznošenje,
odnosno zamjenu posude s pepelom te poklopac za
otvor u podu ispred kotla.


1.4 Multiciklonski prečistač dimnih plinova sastoji
se od određenog broja malih ciklonskih odvajača
koji funkcioniraju po načelu centrifugalnog odvajanja
djelića koji još imaju dovoljnu težinu za centrifugalno
odvajanje, (jamčeno prečišćavanje do ostatka manjeg
od 150 mg finog “letećeg”pepela po Nm dimnog plina).
Ciklonski odvajači, multicikloni, ugrađeni su u
kompaktnu jedinicu i toplinski izolirani. Izdvojeni pepeo
sakuplja se u normiranoj posudi od 800 l postavljenoj
na vlastitim kotačima ispod prečistača.


1.5 Ventilator dimnih plinova za točno definirano
i bezstupnjevito regulirano (preko automatske regulacije
podtlaka u ložištu) prostrujavanje dimnih plinova
od ložišta do dimnjaka. Ventilator se isporučuje s elastičnim
priključcima na dimovodne kanale, postavljen
na amortizere vibracija. Izvedba ventilatora i pogonskog
motora za povišenu radnu temperaturu medija i
uvjete postavljanja u kotlovnici ili izvan kotlovnice.
Podest na koji se postavlja ventilator spada u građevinske
radove te se tako i izvodi.
1.6 Komplet dimovodnih kanala za spoj kotla,
prečistača i ventilatora dimnih plinova s dimnjakom.
Dimovodni kanali izvedeni su od čeličnog lima
debljine 3 mm sa svim potrebnim prirubnicama, brtvljenjem
i otvorima za čišćenje. Toplinska izolacija, po pravilu
debljine 80 mm s vanjskom zaštitom od Alu-lima
za postrojenja povjerava se specijaliziranim tvrtkama.
1.7 Automatska regulacija podtlaka u ložištu
Potpuno elektronska, bez primjene žive, vrlo je važan
preduvjet za automatski i učinkovit rad postrojenja.
Djeluje tako da preko pretvarača frekvencije bezstupnjevito
mijenja broj okretaja ventilatora dimnih
plinova. Na taj način postiže se i znatnija ušteda električne
energije.


1.8 Mikroprocesorski (PLS) uređaj
Služi za reguliranje automatskog pogona kotla, izuzimanja
iz silosa doziranja goriva u ložište, izgaranje,
prečišćavanja i odvoda dimnih plinova do dimnjaka.
Proces optimiranog i automatskog rada je već opisan u
konceptu postrojenja. Programiranje je tzv. slobodno
programiranje, tako da je moguće i podešavanje programa
prema specifičnim potrebama svakog korisnika,
kao i promjene tijekom rada


Pripadajuća oprema uz kotao:


Programiranje i komandni ormari sa svim priborom
i pretvaračima frekvencije


Hardware i Software


Komunikacija s postrojenjem preko display-a s tastaturom,
standardna izvedba


Vizualiziranje i komunikacija s Personal-Computer-
om.


Signaliziranje i automatska dojava svih smetnji u
radu


Elektroinstalacije (polaganje kablova od komandnog
ormara do pojedinih priključaka na postrojenju)


ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 44     <-- 44 -->        PDF

S. Puljak: ISTRAŽIVANJE GORIVIH SVOJSTAVA NEKOMERCIJALNIH VRSTA DRVEĆA ZA POTREBE ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 169-175
Elektro priključci (nazivne snage elektromotora)


Hidraulički agregat izuzimača iz silosa 11 kw


Hidraulički agregat pomične
rešetke ložišta 0,75 kw


Ventilator primarnog zraka 1,7 kw


Ventilator sekundarnog zraka 1,5 kw


Ventilator tercijarnog zraka 0,25 kw


Ventilator dimnih plinova 5,5 kw
2.0 Izuzimač iz silosa s dozirnom jedinicom tip
SiA je kompletni, potpuno hidraulički pogonjeni uređaj
kojim se gorivo(usitnjeni ostaci nakon prerade drveta)
izuzimaju iz silosa i doziraju u ložište kotla. Izuzimač
je prilagođen dimenzijama silosa širine 4,5 m i
korisne dužine 10 m.
Sastoji se od:


2.12 Potisne poluge s hidrauličnim cilindrima,
svim spojnim dijelovima i kompletnom opremom.
Klizni profili koji se ugrađuju u betonski pod silosa također
su sastavnice postrojenja.
2.21 Poprečni, potpuno hidraulički pogonjen
transporter-dozator s pripadajućim hidrauličkim cilindrom,
spojnim dijelovima, opremom i elektronskim
regulatorom razine goriva. Sve je ugrađeno u masivno
čelično kućište, montirano, gotovo za ugradnju.
2.31 Hidraulični agregat – kompaktna jedinica s
pogonom, pumpom, razdjelnim blokom i svim ventilima,
regulacijskom i sigurnosnom opremom. Uz agregat
se isporučuju i sve cijevi, crijeva i armature za spoj
s cilindrima. Dijelovi za nošenje, pričvršivanje i
potpore tih spojeva i armatura također čine sastavnice
standardne opreme.
Pregled mjernih podataka pri loženju ivera čivitnjače


Tablica 1. Uzorak-1 29. 10. 2002.


Vrijeme
praćenja
t
Temperatura
ložišta
°C
Temperatura
vode
°C
Temperatura
dimnih
plinova °C
0 1 2 3
9,30 512,00 70,00 70,00
9,63 822,00 79,00 127,00
10,05 686,00 82,00 105,00
10,13 719,00 81,00 97,00
10,17 695,00 81,00 92,00
10,24 789,00 88,00 14,00
10,30 766,00 85,00 104,00
10,35 789,00 84,00 97,00
10,43 775,00 84,00 91,00
10,55 763,00 83,00 88,00
11,00 747,00 83,00 89,00
11,10 742,00 82,00 87,00
11,10 728,00 82,00 84,00
11,20 723,00 81,00 85,00
11,25 705,00 81,00 85,00


Značajke vrsta goriva koje mora zadovoljavati
ložište


Sječka


Vlažnost/sadržajvode (w) % w 10 do w 50


Dužina ivera (G) u mm G 30 do G 100


Nasipna težina (S) u kg/m S 160 do S 250
Sadržaj pepela (A) u % A 1 do A 5
Snimljeni podaci iz tablice 1 i tablice 2 pokazuju da
se podaci praćenih temperatura ložišta, vode i dimnih
plinova razlikuju. Podaci tablice 2 daju veće vrijednosti,
što ukazuje na činjenicu da je riječ o suhljem materijalu,
odnosno radi se o uzorku koji je sadržavao manje
učešće mokrine. Iz tog saznanja proizlazi da bi iver
odnosno sječku čivitnjače trebalo proizvoditi iz prosušenog
drvnog materijala. Ukupno usporedivši podatke


o gorenju ivera iz jele smreke kao i drugih četinjača
proizlazi da se može računati i s materijalom čivitnjače
za dobivanje toplinske i električne energije.
Tablica 2. Uzorak- 2 25. 4. 2003.


Vrijeme
praćenja
t
0
11,03
11,08
11,13
11,18
11,23
11,28
11,33
11,38
11,43
11,48
11,53
11,58
12,03
12,08
12,13
12,18
12,23
12,28
12,33
12,38
12,43
12,48
12,53
12,58
13,03
13,08
13,13
13,18
13,23
13,28


Temperatura
ložišta
°C
1
596
596
705
874
766
733
723
705
860
897
822
836
883
902
902
822
761
714
784
874
897
888
925
930
916
911
893
864
841
836


Temperatura
vode
°C
2
81
81
83
88
85
85
85
85
90
90
89
88
89
88
89
87
86
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
86
86
84


Temperatura
dimnih
plinova °C


3
109
171
232
299
111
107
103
107
242
154
128
114
110
110
108
103
109
105
103
106
109
107
105
105
102
101
98
97
97
96
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 45     <-- 45 -->        PDF

S. Puljak: ISTRAŽIVANJE GORIVIH SVOJSTAVA NEKOMERCIJALNIH VRSTA DRVEĆA ZA POTREBE ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 169-175
KOMENTAR POKUSA I ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA


Prema raspoloživim pozicijama i elementarnim sastavnicama
pokus je izveden i u određenom obliku završen.


Pokus je opravdao postavljenu tezu o gorivim svojstvima
i mogućnosti korištenja ivera čivitnjače za dobivanje
toplinske energije.


Radom na ovoj problematici javlja se potreba po bilanciranju
površina i drvne mase nekomercijalnih grmolikih
vrsta drveća u šumskim sastojinama i izvan.


Javlja se potreba iznalaženja prikladnih tehničkih i
tehnoloških rješenja pri trenutnom gospodarenju s takvim
vrstama drveća i površinama.


LITERATURA


Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva: Energija
u Hrvatskoj 2002. Godišnji energetski pregled.


Energetski institut “Hrvoje Požar” Zagreb, 1996: Razvoj
i organizacija Hrvatskoga energetskoga sek


tora. 6 Gospodarenje šumama u Hrvatskoj, proizvodnja
i potrošnja energenata i energije, Zagreb.


D i m i t r o v, T., 2002.: Klima i prirodno sušenje drva,
Zagreb, Šumarska enciklopedija Knjiga 1.
M a r t i n o v i ć , J., 2003.: Gospodarenje šumskim tli


ma u Hrvatskoj, Jastrebarsko.


U okviru organizacije rada izraditi sustav najučinkovitijeg
funkcioniranja po načelu stvaranja prihoda i
dobiti te razvoja modela tržišta za proizvode koji nastaju
ovakvim procesima.


Iznaći rješenje za investicijska sredstva za nabavu
opreme i gradnju objekata i postrojenja za ciljanu proizvodnju
energije.


Ciljano izvršiti ustroj kadrova koji bi bili siguran
oslonac pri razvoju i ostvarivanju rezultata na čitavom


području iz ove djelatnosti.


– Literature
H o r v a t , D., S. P u l j a k , S. S e v e r, 2000.: Istraživanje
pogodnosti dvaju skupova traktora Valtra
VALMET 8550 s uzgojnim sitnilicama. STUDIJA,
Vrbovec-Zagreb.


K o l b a c h : Tehnička ponuda, Prospektni materijal.


F i g u r i ć , M., S. R i s o v i ć , 2003.: Šumska biomasa,
Zagreb. Nakladnik: Akademija tehničkih znano


sti Hrvatske, Zagreb.


SUMMARY: Forest biomass has increasingly been used as a means of
finding new solutions for heat and electrical energy production. Non-commercial
tree species, as well as wood remains from forests can efficiently supply
heat-generating and electrical energy production plants.


The paper presents a method of extracting and managing a non-commercial
tree species of a shrub form called False indigo (Amorpha fruticosa L.).
This species is very interesting for the production of a certain kind of energy.
False indigo was felled in a forest area and two samples were made: one in
late autumn and the other in spring with the goal of determining wood moisture.
Both samples were chipped and the obtained material was prepared for
burning in a boiler of 1 MW.


By burning the material, heat characteristics, the temperature of firebox,
the temperature of smoke gases and the temperature of water in the boiler
were monitored on the measuring device. Wood moisture was measured in the
laboratory and directly in the storage.