DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 27     <-- 27 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
UDK 630* 518 + 831 + 861


OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA
LUŽNJAKA O PRIRODNOM SUŠENJU


THE DEPEDENCE OF STOCKWOOD DENSITY AN NATURAL DRYING PERIOD
FOR EUROPEAN ASH AND COMMON OAK


Juraj ZELIĆ*, Marinko STOJIĆ**


SAŽETAK: Prostorno drvo (ogrjev, celulozno drvo, drvo za kemijsku preradu,
sitno tehničko drvo) se u šumarstvu zaprima, evidentira i knjiži u materijalnim
evidencijama u volumnoj mjeri (m3, prm), a katkada komercijalno
prodaje po masi (kg) ili gustoći (kg/m3).


U radu se utvrđuju promjene na gustoći prostornog drva poljskog jasena i
hrasta lužnjaka različitih dužina (1, 2 i 4 m), u ovisnosti o dužini trajanja prirodnog
sušenja.


Mjerenja su obavljana tijekom zime, proljeća i ljeta, 174 dana sušenja u
prirodnim okolišnim uvjetima.


Rezultati mjerenja tijekom šestomjesečnog razdoblja izravnati su matematičkim
funkcijma (parabole) i prezentirani odgovarajućim tablicama i grafikonima.


Statističko-matematičkom metodom (analiza varijance, F – test, t – test)
utvrđena je signifikantnost razlike između ponašanja ispitivanog obilježja
(promjena gustoće) između dužina sortimenata (1,2 i 4 m) i između vrsta
drva (poljski jasen, hrast lužnjak).


K l j u č n e r i j e č i : prirodno sušenje prostornog drva, gustoća drva,
trend opadanja gustoće drva, dužine sortimenata, razdoblje sušenja.


UVOD – Introduction
Jedno od osnovnih fizikalnih svojstava drva je po-Sadržaj vode u drvu različit je za pojedine vrste drroznost
(H o r v a t , 1959), to jest svojstvo da mu ukuveća,
no vrijedi za sve opće pravilo po kojemu je masa
pan volumen nije popunjen drvnom tvari nego se sassirovog
drva veća što je veći udio vode. Voda u drvu
toji od drvnih stijenki i pora. Pore, a djelomično i sti-može biti slobodna, te se nalazi u porama, i vezana,
jenke, su popunjene tekućinom (vodom) u kojoj su koja se nalazi u stijenkama. Provelo drvo izgubi svu
otopljene mineralne tvari i produkti asimilacije. Za ži-slobodnu vodu, a prosušeno i suho slobodnu i dio vevota
stabla porama se odvijaju ascendentni i desce-zane vode. U međuodnosu s okolinom, koja je uvjetodentni
tokovi anorganskih i organskih tvari potrebnih vana promjenama relativne vlage, temperature i tlaka
za rast, prirast i razvoj stabla. zraka, prosušenost oscilira oko higroskopske ravnoteže
drva.


Sječom stabla prestaje funkcija provođenja tekućine
u drvu, te se voda u prirodnim uvjetima izlučuje iz U prirodnim uvjetima sušenja promjene nastaju u
drva do određene razine. masi drva, ali ne i u volumenu, jer se tijekom sušenja


sadržaj vode u drvu poljskog jasena i hrasta lužnjaka


ne smanjuje ispod točke zasićenosti vlakanaca.


*
Mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., “Hrvatske šume” d.o.o.,
Uprava šuma Podružnica Požega, Milke Trnine 2, Naš cilj je utvrditi za prostorno drvo poljskog jase34
000 Požega


na i hrasta lužnjaka promjenu gustoće u prirodnim


**Marinko Stojić, dipl. ing. šum., “Hrvatske šume” d.o.o.,
Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, šumarija Jasenovac okolišnim uvjetima tijekom određenog razdoblja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 28     <-- 28 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
Gustoća drva (Ražnjević, 1985) u obrnutom je
razmjeru s poroznošću, tj. što je veća gustoća drva, to
je manji volumen pora i obratno.


Zato od gustoće drva valja lučiti specifičnu gustoću
drvne tvari, koja je za sve vrste drveća približno jednaka
(u prosjeku 1,5 g/cm3).


Higroskopska ravnoteža drva ovisi o adsorpciji i
desorpciji vode.


Adsorpcija (upijanje vlage iz zraka) zapravo započinje
u trenutku kada je sadržaj vode u staničnim stijenkama
drva manji od onoga koji odgovara stanju higroskopske
ravnoteže. Ako je sadržaj vode u drvu veći
od onoga koji odgovara stanju higroskopske ravnoteže,
drvo isparuje (desorbira) vodu.


Procesi adsorpcije i desorpcije vode mijenjaju se
ovisno o vanjskim uvjetima (vlažnost, tlak, temperatura,
strujanje zraka) te je u skladu s tim gustoća drva (masa
izražena u jedinici volumena) promjenjiva veličina.


Za kretanje vode u drvu ili difuziju značajno je da je
najjače u smjeru vlakanaca drva, a okomito na taj
smjer (radijalno i tangencijalno) znatno manje. Difuzija
u smjeru vlakanaca je 10 do 15 puta veća u odnosu
na okomit smjer vlakanaca. Kod sušenja drva ipak je


značajan čimbenik površina izložena sušenju (primjerice,
plašt drva dužine jednog metra u odnosu na čeone
strane istog promjera).


Osim vrste drveta, na gustoću znatno utječu građa
drva, dio stabla, stanište, položaj u sastojini, tip šume,
starost stabla, kemijski sastav (odnos lignina i celuloze),
rano i kasno drvo, širina goda, debljina kore i dr.


Prema Hrvatskim normama u iskorištavanju šuma,
prostorno drvo se isporučuje s korom. Gustoća sirove
kore je zbog većeg udjela vode veća od istog volumena
sirovog drva. Volumen kore, njegovo postotno
sudjelovanje u volumenu stabla i tzv. čimbenik kore
različiti su za pojedine vrste drveća i djelove stabla za
istu vrstu drveća (K r p a n , 1986). Kora štiti drvo od
naglog isušivanja te djeluje kao djelomičan izolator od
vanjskih utjecaja.


Budući se prostorno drvo isporučuje volumno i po
masi s korom, to je čimbenik kore od važnog utjecaja
na komercijalno poslovanje.


Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih
vrsta drveća (hrast kitnjak, bukva, grab, breza i bijela
topola) o razdoblju prirodnog sušenja istraživali su
Zelić i Međugorac, 2001.


SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA – The research aim


Svrha određivanja gustoće drva, u odnosu na vrijeme
prirodnog sušenja prostornog drva autoktonih vrsta
poljskog jasena i hrasta lužnjaka je povezivanje volumne
mjere, po kojoj se izrađuje prostorno drvo i gustoće,
po kojoj se djelomično obavlja prodaja prostornog
drva. Gustoća prostornog drva važna je prilikom
kamionskog i željezničkog transporta, jer su zakonski
ograničeni nosivost kamionskog agregata ili vagona,
odnosno osovinski pritisak na kolnik ili željezničku
prugu.


U operativnom se šumarstvu drvo za kemijsku preradu
(celulozno drvo) zaprima i evidentira u materijalnom
knjigovodstvu po volumenu (m3, prm), a uglavnom
realizira (prodaje) po masi (t, kg). Od sječe i izrade
prostornog drva, u uobičajenoj dužini od 1, 2, 4 i iznad
4 m, do prodaje katkada prođe vremensko razdoblje
od nekoliko mjeseci.


METODA ISTRAŽIVANJA


Opis rada


Istraživanje je obavljeno za poljski jasen i hrast lužnjak
na području šumarije Jasenovac. Sortiment prostornog
drva u oblom s korom izrađen je u dužini 100,
200 i 400 cm. Promjer odabranog sortimenta je od
14,96 do 23,94 cm.


Kao uzorak za određivanja gustoće poljskog jasena
odabrana su po tri predstavnika za dužine 1, 2 i 4 m,


Ugovorima o prodaji prostornog drva (kemijska industrija,
tvornice ploča iverica, izvoz) katkada se određuje
cijena za masu drva (kg), odnosno definira se masa
po jedinici volumena (gustoća), npr. 1000 kg/m3, što
približno odgovara gustoći drva u sirovom stanju.


Za neke autoktone vrste drva navedena je gustoća
(kg/m3) u Cjeniku glavnih šumskih proizvoda, Hrvatske
šume d.o.o., Zagreb, 1997. Budući da je ugovorna
cijena fiksna za masu (kg), nastaje gubitak vrijednosti
za isporučeni volumen, jer se tijekom vremena
gustoća drva kg/m3 smanjila zbog sušenja.


Cilj istraživanja je da se pokuša iznaći metoda i način
izračunavanja (matematički model) i za operativu
primjenjive tablice gustoće (kg/m3) za poljski jasen i
hrast lužnjak, u ovisnosti protoka vremena (broja dana)
od sirovog, provelog do prosušenog drva.


– The Research method
ukupno 9 komada. Pojedini komadi obilježeni su masnom
bojom i rimskim brojevima, 1m (III, X, XI), 2 m
(IV, XII, XIII), 4 m (V, XIV, XV).


Hrast lužnjak predstavljen je s dva komada dužine
1, 2 i 4 m, ukupno sa šest komada. Pojedini komadi
obilježeni su masnom bojom i velikim slovima, 1m
(E, F), 2 m (D, G), 4 m (H, N).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 29     <-- 29 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
Svi komadi bili su izloženi vanjskim vremenskim Volumen drva, izražen u cm3 izračunat je stereomeuvjetima
u razdoblju od 7. 3. 2003. godine do 27. 8. trijski po formuli valjka (V = r 2*.*l), te je masa drva
2003. godine, ukupno 174 dana (Slika 1.). (kg) svakog pojedinog komada i ukupno preračunata u


gustoću (kg/m3).


Za dobivnje veće točnosti volumena komada stereometrijskim
putem mjeren je opseg s korom komada
na tri mjesta (početku, sredini i kraju) dužine. Točnost
mjere opsega komada je 1 cm.


Osim dužina jasena od 1, 2 i 4 m, vagani su nepravilni
komadi “perac” i “rašlje”, dužine 50 cm. Zbog strukture
drvnih vlakanaca u donjem dijelu stabla (panj) i
mjestu granjanja (rašlje) pretpostavlja se kako su gustoće
drva navedenih dijelova stabla različite od ostalih dijelova
(deblo, grane). Volumen “perca” i rašlji” utvrđen
je metodom potapanja u vodi, kao razlika volumena
vode prije i poslije potpunog uranjanja “perca”, odnosno
“rašlji” drva u bačvi pravilnog, okruglog oblika. Za
utvrđivanje gustoće rašlji obrađivana su dva (I, IX), a za
Slika 1. Prostorno drvo poljskog jasena i hrasta lužnjaka izloženo gustoću perca četiri predstavnika (II, VI, VII, VIII).


vanjskim uvjetima


Volumen svih komada poljskog jasena i hrasta luž-


Picture 1 The stockwood of European ash and common oak
exposed t exterior conditions njaka prikazuje Tablica 1.


Tablica 1.Volumen drvnih sortimenata poljskog jasena i hrasta lužnjka


Table 1 Volume of stockwod sortiments of European ash and common oak
Poljski jasen (European ash) Hrast lužnjak (Common oak)
Oznaka sortimenta (Sortiment designation) Oznaka sortimenta (Designation)


III+X+XI IV+XII+XIII V+XIV+XV I+IX VI+VII+VIII+II E+F D+G H+N
1 m 2 m 4 m rašlje (50 cm) perac (50 cm) 1 m 2 m 4m
Volumen (m3)
forced branch tree - stump
Volumen (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8
0,10462 0,17852 0,26185 0,06880 0,11890 0,04929 0,08824 0,14019


Vaganje svakog pojedinog komada po vrsti drva kg (Slika 2.). Ritam vaganja određen je tako da je u


obavljeno je mehaničkom vagom “Bizerbo”, točnosti početku vaganje bilo svakodnevno u 13 sati, a pro


50 g, s mogućnošću pojedine odvage od 2,5 kg do 170 tokom vremena rjeđe u isto vrijeme.


Prvo vaganje obavljeno je u sirovom stanju (odmah
nakon sječe i izrade). Drvni sortimenti iz zimske sječe
ostavljeni su pod utjecajem vanjskih uvjeta sve dane
mjerenja, a obuhvaćeno je razdoblje zime, proljeća i
ljeta, dakle različitih vremenskih i temperaturnih uvjeta.
Vaganje drvnih sortimenata i bilježenja vremenskih
uvjeta (temperatura, tlak zraka, vlažnost zraka i strujanje
vjetra) obavio je Milan Č e v i z o v i ć , poslovođa
glavnog stovarišta na željezničkoj postaji Jasenovac.


Na temelju podataka mjerenja volumena prostornog
drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka te vaganja
u određenom razdoblju (174 dana), obavljeno je
izjednačenje (STATISTICA 5.0) vrijednosti krivuljom
oblika II. reda (parabolom).


Slika 2. Vaga “Bizerbo”, točnost 50 g
Picture 2 “Bezerbo” scales, precision of 50 g
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 30     <-- 30 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results


a) Tablice gustoće prostornog drva po vrsti, dužini sortimenta i vremenu prirodnog sušenja
Tables of stockwood density by tree- species, lenght of sortiments and drying period


Ovisnost gustoće drva poljskog jasena s dužinama zana je u Tablici 2.
drvnih sortimenata 1, 2 i 4 m, o danima sušenja prika-
Tablica 2.Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena, dužine drvnih sortimenata 1, 2 i 4 m, o danima sušenja
Table 2 The dependence of stockwood density on days of drying for European ash of 1, 2 and 4 m wood sortiment length


Oznaka sortimenta (Designation of sortiment)
Dan Datum III+X+XI IV+XII+XIII V+XIV+XV I+IX VI+VII+VIII+II Temp. Opaska
Day Date rašlje (50 cm) perac (50 cm) Temp. Note


1 m 2 m 4 m forked branch tree-stump
gustoća (density) kg/m3 oC


1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7.3.2003. 882,32 882,32 882,32 1040,94 1061,40 13 sunčano
4 10.3.2003. 875,58 876,60 877,61 1028,60 1040,37 15 sunčano
5 11.3.2003. 871,24 875,74 875,80 1026,42 1035,74 15 sunčano, vjetrić
6 12.3.2003. 871,72 875,46 873,80 1023,52 1031,54 18 poluoblačno
7 13.3.2003. 874,13 875,46 873,62 1021,34 1026,91 8 oblačno, kiša
8 14.3.2003. 871,24 873,74 873,08 1017,71 1021,87 4 oblačno, snježno
11 17.3.2003. 867,87 872,31 860,93 1014,81 1011,35 14 sunčano
12 18.3.2003. 865,46 870,88 859,12 1012,63 1006,73 9 polusunčano
13 19.3.2003. 863,05 870,31 857,67 1010,45 1002,10 10 poluoblačno
14 20.3.2003. 861,12 868,88 856,04 1007,55 998,32 12 sunčano
15 21.3.2003. 858,71 865,45 854,41 1004,65 990,75 9 sunčano
18 24.3.2003. 853,89 863,45 850,24 1000,29 984,86 12 sunčano
19 25.3.2003. 851,00 860,59 847,88 996,66 978,55 14 sunčano
20 26.3.2003. 848,11 858,59 845,35 993,03 971,83 18 sunčano
21 27.3.2003. 845,22 855,73 842,81 988,68 965,94 19 sunčano
22 28.3.2003. 842,33 854,01 841,36 982,87 953,32 19 sunčano
25 31.3.2003. 834,62 846,29 835,20 975,61 947,43 18 sunčano
26 1.4.2003. 833,17 844,87 846,43 973,43 944,07 13 sunčano
27 2.4.2003. 831,24 843,44 849,33 971,25 940,29 12 sunčano
28 3.4.2003. 828,83 841,72 844,26 967,62 935,24 10 oblačno, vjetrovito
29 4,4 2003, 828,83 840,86 842,99 966,90 933,56 11 oblačno, noću kiša
32 7.4.2003. 828,35 840,29 841,54 964,00 932,30 4 oblačno, snježno
33 8.4.2003. 832,21 844,01 844,08 970,53 936,50 6 oblačno, pao snijeg
34 9.4.2003. 831,72 843,44 844,08 969,80 935,66 8 poluoblačno
35 10.4.2003. 829,31 842,29 843,17 968,35 932,72 11 poluoblačno
36 11.4.2003. 830,76 843,44 843,90 969,80 935,16 12 poluoblačno, kiša
39 14.4.2003. 828,83 842,86 843,35 966,90 933,56 16 polusunčano, kiša
40 15.4.2003. 830,28 843,72 843,90 968,35 935,66 14 oblačno, noću kiša
41 16.4.2003. 830,28 844,01 844,08 968,35 929,77 12 oblačno,kiša
42 17.4.2003. 830,28 843,44 844,26 965,45 927,25 15 poluoblačno
43 18.4.2003. 832,21 843,15 843,90 966,90 926,41 13 oblačno
47 22.4.2003. 824,98 839,43 841,90 956,74 918,84 14 poluoblačno
48 23.4.2003. 821,60 836,57 840,63 955,28 917,16 18 sunčano
49 24.4.2003. 819,68 835,14 839,55 954,56 914,21 17 poluoblačno
50 25.4.2003. 817,75 833,43 838,64 952,38 912,53 17 poluoblačno
53 28.4.2003. 824,01 833,71 839,37 959,64 918,84 18 poluoblačno
54 29.4.2003. 819,20 830,86 837,73 956,01 911,27 22 poluoblačno
55 30.4.2003. 816,79 829,14 837,01 953,83 907,06 23 poluoblačno
60 5.5.2003. 802,81 811,41 814,90 936,41 888,14 25 sunčano
61 6.5.2003. 799,92 810,84 813,45 934,23 885,62 28 sunčano
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 31     <-- 31 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. i-4, CXXIX (2005), 157-168
Dan Datum
Day Date
1 2
1 7.3.2003.
4 10.3.2003.
5 11.3.2003.


Oznaka sortimenta (Designation)


E+F
lm


3
1005,37
995,77
993,85


D+G
2 m


gustoća (density) kg/m3
4
1005,37
997,35
995,63


932,06 883,52 30
926,25 875,53 33
923,34 869,64 30
917,54 865,43 30
924,07 869,22 15
910,28 855,76 26
925,52 872,16 20
913,18 862,91 20
907,38 850,29 30
898,66 843,99 27
895,03 839,78 30
892,13 833,89 31
888,50 830,11 32
884,15 825,90 33
866,00 808,24 34
863,10 802,35 33
860,19 796,05 32
855,84 791,42 32
852,21 785,95 30


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


oblačno


sunčano


poluoblačno, kiša


polusunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


sunčano


62
63
64
67
69
74
78
85
88
96
103
112
117
125
148
154
161
168
174


7.5.2003.
8.5.2003.
9.5.2003.
12.5.2003.
14.5.2003.
19.5.2003.
23.5.2003.
30.5.2003.
2.6.2003.
10.6.2003.
17.6.2003.
26.6.2003.
1.7.2003.
9.7.2003.
1.8.2003.
7.8.2003.
14.8.2003.
21.8.2003.
27.8.2003.


797,51
791,73
789,32
785,46
789,80
778,24
796,07
788,36
779,68
771,97
766,67
766,67
758,96
754,14
735,35
731,98
728,12
723,78
720,41


809,98
805,70
803,98
801,69
802,55
794,54
803,98
795,12
787,40
775,39
771,96
768,53
764,24
760,24
741,08
737,93
733,65
729,93
726,78


809,10
805,84
804,75
802,21
801,67
796,05
802,39
791,52
785,90
778,65
775,02
771,04
765,24
760,52
747,84
746,20
739,86
735,15
731,89


Uz redne dane mjerenja i datum prikazane su gustoće
(kg/m3) po dužini sortimenta za poljski jasen (stupci
3, 4, 5, 6, 7). Gustoća (kg/m3) za sve tri dužine (1, 2 i 4
m) svedena je na istu početnu vrijednost (aritmetička
sredina gustoće svih mjerenih komada). Početne vrijednosti
gustoće po dužinama drvnih sortimenta izračunate
su dijeljenjem mase (npr. komadi III+X+XI =
91,55 kg) s volumenom (npr. 0,10462 m3, Tablica 1.,
stupac 1). Tako je za dužinu uzorka poljskog jasena 1
m izračunata gustoća sirovog drva 875,07kg/m3, za dužinu
2 m gustoća je 864,53kg/m3, a za 4 m gustoća je
907,57kg/m3. Vaganjem tijekom vremena utvrđeno je
kako opadanje gustoće ovisi o dužini drvnih sortimenata,
a da bi se trendovi smanjenja gustoće protokom
vremena za različite dužine mogli uspoređivati, svedene
su početne vrijednosti gustoće na srednju vrijednost
882,32kg/m3, te u relativnom odnosu i ostale izmjerene
vrijednosti tijekom 174 dana mjerenja.


U pokus je uključeno vaganje dijelova stabla, “rašlji”
i “peraca”, dužine 0,50 m, nepravilnog oblika, kako
bi se utvrdila razlika u gustoći drva u odnosu na druge
dijelove stabla (deblo, grane). Iz tablice je vidljivo kako
je gustoća “rašlji” i “perca” znatno veća od gustoće ostalih
dijelova stabla u tijeku vremena mjerenja.


Tablica 3.Ovisnost gustoće prostornog drva hrasta lužnjaka, dužine drvnih sortimenata 1, 2 i 4 m, o danima sušenja
Table 3 The dependence of stockwood density on days of drying for European ash of 1, 2 and 4 m wood sortiment length


U stupcu 8 prikazana je temperatura zraka za dane
mjerenja, a u stupcu 9 opisno je navedena značajka
vremena istoga dana. Zapaža se da je volumna masa
(gustoća drva) bila, među ostalim, uvjetovana vremenskim
prilikama (kiša, vlaga zraka, temperatura…) te se
događalo da je gustoća pojedinog komada drva zbog
kiše, odnosno adsorpcije vode, bila ponekad veća od
težine utvrđene prethodnim vaganjem istog komada.


Na temelju podataka iz stupaca 3., 4., 5., te 6. i 7. u
Tablici 2. obavljeno je izjednačenje funkcijama parabole.
Funkcije izjednačenja za pojedine dužine drvnih sortimenata
prostornog drva poljskog jasena su sljedeće:


Gp.j. 1m = 877,560 – 1,397 t + 0,003 t2 … poljski jasen, 1 m,
Gp.j. 2m = 883,355 – 1,228 t + 0,002 t2 … poljski jasen, 2 m,
Gp.j. 4m = 876,444 – 1,062 t + 0,001 t2 … poljski jasen, 4 m,
Gp.j. rašlje = 1029,966 – 1,842 t + 0,005 t2 … poljski jasen,


rašlje”,
Gp.j. perac = 1029,966 – 3,002 t + 0,010 t2 … poljski jasen,


“perac”.


Ovisnost gustoće drva hrasta lužnjaka s dužinama
drvnih sortimenata 1, 2 i 4 m, o danima sušenja prikazana
je u Tablici 3.


Temp.


H+N


Temp.


4 m


°C


5 6
1005,37 13
993,39 15
991,89 15


Opaska
Note


7
sunčano
sunčano
sunčano, vjetrić
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 32     <-- 32 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br, 1–2, CXXIX (2005), 3-6
6 12.3.2003. 991,94 992,77 991,52 18 poluoblačno
7 13.3.2003. 993,85 994,49 992,64 8 oblačno, kiša
8 14.3.2003. 990,02 992,77 991,52 4 oblačno, snježno
11 17.3.2003. 986,18 989,34 986,65 14 sunčano
12 18.3.2003. 982,34 991,63 984,41 9 polusunčano
13 19.3.2003. 977,55 984,76 979,17 10 poluoblačno
14 20.3.2003. 974,67 982,47 973,93 12 sunčano
15 21.3.2003. 970,83 980,18 967,94 9 sunčano
18 24.3.2003. 961,24 977,89 965,69 12 sunčano
19 25.3.2003. 956,44 966,43 963,45 14 sunčano
20 26.3.2003. 949,73 975,02 961,57 18 sunčano
21 27.3.2003. 943,01 960,71 960,45 19 sunčano
22 28.3.2003. 936,30 957,27 958,95 19 sunčano
25 31.3.2003. 931,50 949,83 955,58 18 sunčano
26 1.4.2003. 927,66 948,69 955,58 13 sunčanop
27 2.4.2003. 924,78 948,11 954,46 12 sunčano
28 3.4.2003. 922,87 946,97 953,71 10 oblačno , vjetrovito
29 4.4.2003. 923,82 944,11 953,71 11 oblačno, noću kiša
32 7.4.2003. 920,95 942,96 953,34 4 oblačno, snježno
33 8.4.2003. 927,66 944,68 955,58 6 oblačno, pao snijeg
34 9.4.2003. 926,70 944,68 954,84 8 poluoblačno
35 10.4.2003. 922,87 942,96 953,71 11 poluoblačno
36 11.4.2003. 924,78 944,68 955,21 12 poluoblačno, kiša
39 14.4.2003. 922,87 944,11 954,46 16 polusunčano, kiša
40 15.4.2003. 924,78 944,68 954,84 14 oblačno, noću kiša
41 16.4.2003. 924,78 940,67 953,71 12 oblačno, kiša
42 17.4.2003. 924,78 936,66 952,59 15 poluoblačno
43 18.4.2003. 915,19 932,08 948,85 13 oblačno
47 22.4.2003. 900,80 924,07 943,98 14 poluoblačno
48 23.4.2003. 896,00 919,49 943,23 18 sunčano
49 24.4.2003. 893,13 916,05 940,61 17 poluoblačno
50 25,4,2003, 891,21 912,62 937,99 17 poluoblačno
53 28.4.2003. 892,17 908,04 936,50 18 poluoblačno
54 29.4.2003. 885,45 902,31 933,50 22 poluoblačno
55 30.4.2003. 880,66 897,73 930,88 23 poluoblačno
60 5.5.2003. 859,55 885,13 905,05 25 sunčano
61 6.5.2003. 856,67 881,70 898,69 28 sunčano
62 7.5.2003. 853,79 879,41 894,57 30 sunčano
63 8.5.2003. 842,28 874,83 890,08 33 sunčano
64 9,5,2003, 838,45 869,10 887,84 30 sunčano
67 12,5,2003, 828,85 862,23 883,35 30 sunčano
69 14,5,2003, 831,73 860,52 876,98 15 oblačno
74 19,5,2003, 815,42 846,78 860,89 26 sunčano
78 23.5.2003. 836,53 859,37 868,00 20 poluoblačno, kiša
85 30.5.2003. 828,85 851,93 859,39 20 polusunčano
88 2.6.2003. 808,71 824,45 830,94 30 sunčano
96 10.6.2003. 800,07 810,71 811,11 27 sunčano
103 17.6.2003. 793,36 803,26 801,75 30 sunčano
112 26.6.2003. 787,60 796,39 794,26 31 sunčano
117 1.7.2003. 779,93 790,09 788,27 32 sunčano
125 9.7.2003. 772,25 778,64 795,76 33 sunčano
148 1.8.2003. 721,41 724,83 740,74 34 sunčano
154 7.8.2003. 712,77 717,96 734,75 33 sunčano
161 14.8.2003. 703,18 706,50 727,64 32 sunčano
168 21.8.2003. 694,55 700,78 720,90 32 sunčano
174 27.8.2003. 687,83 693,91 715,66 30 sunčano
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br, 1–2, CXXIX (2005), 3-6
Uz redne dane mjerenja i datum, prikazane su gustoće
(kg/m3) po dužini sortimenata za hrast lužnjak
(stupci 3, 4 i 5). Gustoća (kg/m3) za sve tri dužine (1, 2
i 4 m) svedena je na istu početnu vrijednost (aritmetička
sredina gustoće svih mjerenih komada). Početne
vrijednosti gustoće po dužinama drvnih sortimenta
izračunate su dijelenjem mase (npr. komadi E+F =
52,40 kg) s volumenom (npr. 0,04929m3, Tablica 1.,
stupac 6). Tako je za dužinu uzorka hrasta lužnjaka 1m
izračunata gustoća sirovog drva 1063,10kg/m3, za dužinu
2 m gustoća je 995,01kg/m3, a za 4 m gustoća je
957,99kg/m3. Vaganjem tijekom vremena utvrđeno je
kako opadanje gustoće ovisi o dužini drvnih sortimenata,
a da bi se trendovi smanjenja gustoće protokom
vremena za različite dužine mogli uspoređivati, svedene
su početne vrijednosti gustoće na srednju vrijednost
1005,37kg/m3, te u relativnom odnosu i ostale izmjerene
vrijednosti tijekom 174 dana mjerenja.


U stupcu 6. prikazana je temperatura zraka za dane
mjerenja, a značajka vremena u stupcu 7. Također se


zapaža kako je volumna masa (gustoća drva) bila, među
ostalim, uvjetovana vremenskim prilikama (kiša,
vlaga zraka, temperatura…) te se događalo da je gustoća
pojedinog komada zbog kiše, odnosno primanja
vode, bila ponekad veća od težine utvrđene prethodnim
vaganjem istog komada.


Na temelju podataka iz stupaca 3, 4 i 5 u Tablici 3.
obavljeno je izjednačenje (STATISTICA 5.0) vrijednosti
krivuljom II. reda (parabolom). Funkcije izjednačenja
gustoće (kg/m3) za pojedine dužine drvnih sortimenata
prostornog drva hrasta lužnjaka su sljedeće:
Gh.l. 1m = 1005,987 – 2,607 t + 0,005 t2 … hrast lužnjak, 1 m,
Gh.l.. 2m = 1010,950 – 2,134 t + 0,002 t2 … hrast lužnjak, 2 m,
Gh.l. 4m = 1006,376 – 1,710 t + 0,0001 t2 ... hrast lužnjak, 4 m,


Grafički prikaz izjednačenja mjerenih podataka s
pripadajućim funkcijama iz Tablice 1., za poljski jasen,
4 m i Tablice 2., za hrast lužnjak, 1m vidljiv je na Grafikonu
1.


Grafikon 1. Krivulje izjednačenja gustoće prostornog drva (kg/m3) za poljski jasen (4 m) i hrast lužnjak
(1 m), ovisno o razdoblju sušenja.
Graph 1 The equualization curve of stockwood density(kg/m3) for Common oak tree (1 m) depending on the drying period


b) Signifikantnost razlika ispitivanog obilježja (opadanje gustoće drva) u ovisnosti o dužini komada
sortimenta (analiza varijance, F – test, t – test,)
The significance of the difference of the examined feature (the decreasing of the wood density)
depending on the length of pieces of sortiments variance analysis, F – test, t – test


Varijanca u matematičko-statističkoj obradi istraži- kuje od neke druge pojave iz istog skupa obilježja
vanih vrijednosti obilježja neke pojave je kvadratno (S e r d a r, 1966).
odstupanje od srednje vrijednosti (aritmetičke sredine).


U našem primjeru cilj je bio da se utvrdi razlikuje li


Pomoću varijance mjeri se vjerojatnost, odnosno signi


se brzina sušenja (trend pada gustoće drva) za prostor


fikantnost neke srednje vrijednosti obilježja, te utvrđu


no drvo dužine 1, 2 i 4 m.
je da li se izračunata srednja vrijednost obilježja razli
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 34     <-- 34 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
Analiza varijance i t – test provedeni su unutar gruunutar
grupa obilježja za poljski jasen, pokazuje da na
pa (nizova vrijednosti gustoće), između grupa nizova razini signifikantnosti 5 % ne postoji signifikantna razvrijednosti
i po razlici srednjih vrijednosti nizova lika između i unutar grupa obilježja.
(t – test). Analiza varijance i t – test provedeni su na niSignifikantnih
razlika nema ni za hrast lužnjak po
zovima izjednačenih vrijednosti (Tablica 4.), a rezultati analizi verijance, no t – test pokazuje kako je signifi


analize prikazani su u Tablici 5. kantna razlika u trendu brzine sušenja samo između


Analiza varijance (po Fischeru, tablice po Snedeco-hrasta dužine 1 m i dužine 4 m. Takva razlika uočava se
ru) za testiranje razlike kvadratnog odstupanja srednjih i na Grafikonu 2.
vrijednosti, između grupa obilježja (dužine 1, 2 i 4 m) i


Grafikon 2. Ovisnost gustoće prostornog drva (kg/m3) za hrast lužnjak dužine 1, 2, i 4 m o danima
sušenja


Graph 2 The dependence of stockwood density (kg/m3) of common oak, lenghts 1, 2, and 4 m,
on drying period


Izjednačene gustoće drva (kg/m3) za poljski jasen i kazuje Tablica 4.


hrast lužnjak s vremenskim razmakom po 10 dana pri-


Tablica 4.Izjednačene gustoće prostornornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka po jedinici volumena i razdoblju sušenja


Table 4 The equalization stockwood density of European ash and common oak per volume unit and drying period


Poljski jasen (European ash) Hrast lužnjak (Common oak)
Dani Dužina sortimenta (Length) Dužina sortimenta (Length)
Days 1 m 1 2 m 1Gustoća (Density) kg/m3
4 m 1m 1 2 m 1Gustoća (Density) kg/m3
4 m
1 876,17 882,13 875,38 1003,39 1007,87 1004,67
10 863,89 871,28 865,92 980,42 988,86 989,29
20 850,82 859,60 855,60 955,85 968,12 972,22
30 838,35 848,32 845,48 932,28 947,78 955,17
40 826,48 837,44 835,56 909,71 927,84 938,14
50 815,21 826,96 825,84 888,14 908,30 921,13
60 804,54 816,88 816,32 867,57 889,16 904,14
70 794,47 807,20 807,00 848,00 870,42 887,17
80 785,00 797,92 797,88 829,43 852,08 870,22
90 776,13 789,04 788,96 811,86 834,14 853,29
100 767,86 780,56 780,24 795,29 816,60 836,38
110 760,19 772,48 771,72 779,72 799,46 819,49
120 753,12 764,80 763,40 765,15 782,72 802,62
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 35     <-- 35 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
130 746,65 757,52 755,28 751,58 766,38 785,77
140 740,78 750,64 747,36 739,01 750,44 768,94
150 735,51 744,16 739,64 727,44 734,90 752,13
160 730,84 738,08 732,12 716,87 719,76 735,34
170 726,77 732,40 724,80 707,30 705,02 718,57
180 723,30 727,12 717,68 698,73 690,68 701,82


Tablica 5.Procjena parametara proučavanih varijabli, analiza varijance, F - test, t - test
Table 5 The parameters estemate of studied variables, variance analysis, F - test, t - test


Statistički parametar
Statistical parameter
Minimum (kg/m3)
Minimum (kg/m3)
Maksimum (kg/m3)
Maximum (kg/m3)
Srednja vrijednost (kg/m3)
Aritmetic mean (kg/m3)
Varijanca (. 2)
Variance (.2)
Standardna greška (se)
Standard error (se)
Koeficijent korelacije (R)
Coefficient of regression (R)
Varijanca unutar grupe (.12)
Group variance (.12)
Varijanca između grupa (.22)
Variance between groups (.22)
F - test (F 0,05) izračunati
F - test (F 0,05) calculated
F - test (F 0,05) tablični
F - test (F 0,05) tables
t - test (t 0,05)
t - test (t 0,05)
Razlika srednjih vrijednosti
Aritmetic means diference


Hrast lužnjak (Common oak) Poljski jasen (European ash)
1 m 2 m 4 m 1 m 2 m 4 m
703,749 700,186 711,864 725,310 730,235 721,930
1003,385 1008,818 1004,666 876,166 882,129 875,383
889,209 905,209 914,376 816,537 826,628 823,850
6474,966 6435,281 5600,831 1678,868 1624,804 1591,173
10,476 10,443 9,744 5,334 5,248 5,193
0,990 1,000 1,000 0,990 0,990 1,000
19137,220 19137,220 19137,220 1728,160 1728,160 1728,160
9571,330 9571,330 9571,330 4954,440 4954,440 4954,440
0,500 0,500 0,500 0,349 0,349 0,349
3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170
18,668 10,480 16,387 34,854 9,672 12,689
1/2 (16,012) 2/4 (10,480) 1/4 (25,166) 1/2 (10,091) 2/4 (2,772) 1/4 (7,314)


RASPRAVA O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA I ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions


Provedena mjerenja gustoće drva poljskog jasena i
hrasta lužnjaka potvrđuju znatne oscilacije za različite
gustoće uzorka iste vrste drveća. Za svih 16 pojedinačnih
komada, dužine 1, 2 i 4 m, “rašlji” i “perca” poljskog
jasena i 6 komada hrasta lužnjaka izmjerene su
različite gustoće u sirovom stanju. Gustoća uzorka
drva ovisi ponajprije o dijelu stabla i stanišnim uvjetima
u kojima je stablo raslo, no prosječne izmjerene
vrijednosti gustoće drva orijentacijski su blizu onima
koje se koriste u šumarskoj operativi.


Prosječna vrijednost gustoće drva poljskog jasena
je 882,32kg/m3, a hrasta lužnjaka 1006,37kg/m3.


Utvrđeno je da tijekom procesa prirodnog sušenja
vanjski uvjeti znatno usporavaju, zaustavljaju i pospješuju
tok prirodnog sušenja.


Matematičke funkcije (parabole) pokazuju parametrima
“b” i “c” kako postoji razlika u brzini sušenja
(opadanju gustoće drva) komada dužine 1, 2 i 4 m. Što
je parametar “b” veći, to je krivulja strmija, to jest veća
je brzina sušenja. Zbog toga što se gustoća drva smanjuje
protjecanjem vremena, parametar “b” ima negativnu
vrijednost. Parametar “b” predstavlja vrijednost tangensa
kuta, što ga tangenta na krivulju zatvara s osi X.


Veća vrijednost parametra “c” u jednadžbi parabole
pokazuje na usporavanje brzine sušenja (opadanja gustoće
drva) protjecanjem vremena.


Ipak, analizom varijance i t – testom nije dokazana
signifikantna razlika između brzine sušenja (opadanja
gustoće drva) za dužine 1, 2 i 4 m poljskog jasena.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 36     <-- 36 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
Utvrđena je t – testom signifikantna razlika u brzini
sušenja za dužine 1 i 4m hrasta lužnjaka (Tablica 5.).
Grafički prikaz opadanja gustoće drva protjecanjem vremena
sušenja za dužine 1, 2 i 4 m pokazuje Grafikon 2.


Vaganjem dijelova stabla, tzv. perca i rašlji, utvrđeno
je za poljski jasen kako postoji znatna razlika u gustoći
drva u odnosu na ostale dijelove stabla (deblo, grane).
Svi pojedinačni komadi “rašlji” (2 uzorka) i “peraca”
(4 uzorka) veće su gustoće od 1000kg/m3. Srednja
gustoće drva “rašlji” poljskog jasena je 1040,94kg/m3,
a “perca” 1061,40kg/m3.


Gubljenjem vode drvni sortimenti postaju lakši za
manipulaciju, utovar i prijevoz te traže manji utrošak
energije za istu volumnu mjeru.


Iako su gustoće sirovog prostornog drva poljskog
jasena i hrasta lužnjaka različite, a trend opadanje
gustoće drva (brzine sušenja) protjecanjem vremena
pripada dvama nezavisnim nizovima vrijednosti, utvrđeno
je da se gustoće drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka
izjednačavaju nakon 160 dana sušenja, te iznose
731kg/m3.


Trend opadanja gustoće poljskog jasena je sporiji
od opadanja gustoće drva hrasta lužnjaka, kako je to
vidljivo na Grafikonu 3.


Primjena navedenih matematičkih funkcija je jednostavna.
Praktički je dovoljno imati jednu “odvagu” kamiona
ili vagona natovarenog prostornim drvom i poznato
vrijeme od sječe do vaganja (broj dana). Pomoću


Grafikon 3. Ovisnost gustoće prostornog drva (kg/m3) za hrast lužnjak i poljski jasen dužine 4 m


o danima suženja
Graph 3 The dependence of stockwood density (kg7m3) of common oak and european ash, lenghts
4 m, on drying period


početnog stanja lako se projektira gustoća drva na sirovo
stanje, odnosno prosušeno stanje drvnih sortimenata


LITERATURACjenik glavnih šumskih proizvoda, “Hrvatske šume”,
1997.


H o r v a t , I. 1959: Tehnička svojstva drva, Šumarska
enciklopedija 1 (A–Kos): 268–311, JLZ, Zagreb.
Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma. II. iz


danje. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
Zagreb.
K r p a n , A. P. B., 1986: Kora bukve sa stanovišta eksploatacije
šuma, Kolokvij o bukvi. Sveučilište u
Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb.


prostornog drva određene vrste. Volumen prostornog
drva (m3) ostaje isti tijekom razdoblja sušenja.


– References
R a ž n j e v i ć , K. 1985: Fizikalne veličine i mjerne jedinice
međunarodnog sustava (SI), Nakladni zavod
Znanje, Zagreb.
S e r d a r, V. 1966: Udžbenik statistike, Školska knjiga
Zagreb.
Z e l i ć , J., K. M e đ u g o r a c , 2001: Ovisnost gustoće
drva prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća
o razdoblju prirodnog sušenja, Šumarski
list 5–6, str. 263–272.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 37     <-- 37 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
SUMMARY: In this article the modifies of stockwood density are presented for
European ash and common oak of various lengths (1, 2 i 4 m) and depending on period
of natural drying.


The original weighing in winter, spring and summer time, 174 days in natural drying
has a significant influence on the stockwood density.
The investigation results are presented with mathematical functions (parabola),
tables and graphs.
The equalization functions depending on density and natural drying period of stock-
wood for European ash are as follows:
Ge.a. 1m = 877,560 – 1,397 t + 0,003 t2 …….. European ash, 1 m,
Ge.a. 2m = 883,355 – 1,228 t + 0,002 t2 …….. European ash, 2 m,
Ge.a. 4m = 876,444 – 1,062 t + 0,001 t2 …….. European ash, 4 m,


Ge.a. forked branch = 1029,966 – 1,842 t + 0,005 t2 …….. european ash, “forked branch”,
Ge.a. tree-stump = 1029,966 – 3,002 t + 0,010 t2 …………european ash, “tree-stump”,
and for common oak are as follows:


Gc.o. 1m = 1005,987 – 2,607 t + 0,005 t2 …….. common oak, 1 m,
Gc..o. 2m = 1010,950 – 2,134 t + 0,002 t2 …….. common oak, 2 m,
Gc. o. 4m = 1006,376 – 1,710 t + 0,0001 t2 …… common oak, 4 m,
The parameters estimate of studied variables (density, drying period), variance


analysis, F – test, t – test are presented in Table 4.
K e y w o rd s : natural stockwood drying, density, density trend decrease, sortiment
length, drying period, equalization functions.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 38     <-- 38 -->        PDF

J. Zelić, M. Stojić: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA POLJSKOG JASENA I HRASTA ... Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 157-168
ERRATA CORRIGE


U Šumarskom listu br. 1–2 2005. u članku Juraj Zelić: PRILOG MODELIRANJU NORMALITETA
REGULARNIH SREDNJODOBNIH BUKOVIH SASTOJINA (EGT–II–II–D–10) na stranici 55 pogrešno
je objavljen Grafikon 2. Uz ispriku autoru objavljujemo ispravan Grafikon 2.


Uredništvo


Grafikon 2. Dvodimenzionalni čudni atraktor (matrica)
distribucije prsnih promjera bukve


Graph 2 X,Y strange atractor (matrix) thickness
structure of beeech forest 70 years old