DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 24     <-- 24 -->        PDF

L. Štilinović: ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE – UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
tetom vode, a često tijekom konfliktnih situacija kad se imale su značajno veće opterećenje živom nego ribe iz
zdravstveni uvjeti pogoršaju. “U Republici Hrvatskoj, ribnjaka (P<0.01), ali većina koncentracija kontaminadrastični
primjeri negativnih pojava, kao što su bolesti cije živom, bila je ispod maksimalno dopustive konuzrokovane
teškim zagađenjem okoliša nisu zabilježe-centracije (E. S r e b o č a n i sur. 1993).


ne, za razliku od nekih drugih Europskih i drugih zemalja,
u široj općoj populaciji”. Ta službena izjava u
Hrvatskom izvješću na Radnom sastanku o odnosu
vode za piće i zdravstvene ekologije u Bratislavi 1993.
naravno nije podcijenila moguće dugoročne neželjene
posljedice na ljudsko zdravlje uzrokovano pesticidima,
polikloriranim bifenilima (PCB) ili teškim metalima.
Rezidue polikloriranih bifenila u jestivim dijelovima
riba iz familije ciprinida bile su pronađene a 88,37 %
uzoraka (M. R a d a k o v i ć i sur. 1992). Ribe rijeka


Katastrofalna eksplozija skladišta streljiva u Oštarijama
(procijenjeno je na 6000 tona) koju je namjerno
izazvao agresor, uzrokovala je utjecaj na prirodu i okoliš.
U središtu eksplozije je 200 puta veća koncentracija
Cd i 100 puta veća koncentracija Hg, nego je njihova
razina u okolnom tlu (5600 ppb Hg i 12,5 ppm Cd).
Budući da je velik dio tog područja pokriven šumom i
obradivom zemljom, a iz tog područja drenažom se napajaju
izvori vode za piće, mogući utjecaj na ljudsko
zdravlje treba se istražiti (L. P a l i n k a š i sur. 1994).


ZAKLJUČAK


“Jedan važan uvjet učinkovite preventivne akcije i
upravljanje ekološkim zdravstvenim rizicima je mogućnost
ispravne procjene rizika” (European Environment
Agency 1995). U tom pogledu Hrvatska treba odrediti
barem minimalne kriterije i demografske indika


- Conclusion
tore, kao što je očekivana životna dob i uniformni sustav
nadzora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Neprekidna kontrola kvalitete vode, zaštita voda od
zagađenja, zajedno s bazičnom zdravstvenom statistikom
u Hrvatskoj, u tom su pogledu od bitnog značenja.


LITERATURA


Environmental Health, Country Report Republic of
Croatia, Workshop on Water Related Environmental
Health Aspects in the Catchment Area of
Danube, 1993., 1–53, Zagreb.


European Environment Agency, Europe’s Environment,
the Dobriš Assessment, cd David Stanners
and Philippe Bourdeau, Dobriš Castl, june 1991.
EEA, 1995., 1–686, Copenhagen.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo 1993: Izvješće o
stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u
1992. godini, Zagreb.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo 1994: Izvješće o
stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u
1993. godini, Zagreb.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo 1995: Izvješće o
stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u
1994. godini, Zagreb.


Palinkaš, A.L, E. Srebočan, B.P. Miko, J. P o m p
e -G o t a l , K. N a m j e s n i k and P i r z , 1994:
Regional Contamination of Soil and Biota of an
Ammunition Stockpile near Oštarije, Croatia.
International Reference Manual, Chemical Safety,
ed. Mervyn Richardson, 311–328. VCH,
Weinheim-NewYork-Basel-Cambridge-Tokyo.


J u r i ć , N., 1966: Toksikološka, hidrokemijska i saprobiološka
istraživanja rijeke Save od Jasenica na
Dolenjskem do Orašja. Disertacija. Prirodoslov


– References
no-matematički fakultet, Biološki odsjek, Za


greb, 1–122.


R a d a k o v i ć , M., Z. Š m i t , H. M r a k o v č i ć , 1992:
Ostaci poliklornih ugljikohidrata u ribama iz porodice
Cyprinidae u nekim rijekama Republike
Hrvatske. Veterinarski arhiv 62: 229–236.


S r e b o č a n , E., J. P o m p e -G o t a l , V. S r e b o č a n , A.
P r e v e n d a r-C r n i ć , 1993: Monitoring of Mercury,
Lead and Cadmium concentrations in animals
in the Republic of Croatia, 1. Sources and
Magnitude of Mercury Contamination in
Freshwater Fish, Veterinarski arhiv 63: 217–225.


Task Force for the Programme, Strategic Action Plan
for the Danube River Basin, 1995–2005., Bled,
Bucharest, 1994.


WHO, Regional Office for Europe, Zagreb Area
Office: “Health under War Condition”, Public
Health Unit, 1–3, 5 October 1995. Zagreb.


Workshop on Drinking Water Related Environmental
Health Aspects in the Catchment Area of the
River Danube, Bratislava, 16–20 December
1993.