DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 21     <-- 21 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
UDK 630* 628.19 + 614.7


ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE –


UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE


CONTAMINATION OF THE SAVA AND DRAVA RIVERS
CAUSES AND HEALTH CONSEQUENCES


Luka ŠTILINOVIĆ*


SAŽETAK: Izraz “Environmental Health”, u nas preveden kao “zdravstvena
ekologija”, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji uključuje i
neposredne patološke učinke kemikalija, zračenja i nekih bioloških čimbenika
i često posredne učinke na zdravlje i blagostanje, široko uzeto prirodu, psihologiju,
socijalno i estetsko okružje u kojemu su uključene opskrba vodom i
sanitacija. Zdravlje nije samo odsutnost bolesti, nego je blagostanje i kakvoća
života jednako važna. Odnos kakvoće pitke vode i bolesti i smrti uzrokovanih
pijenjem vode, mora biti načinjena analizom zdravlja i voda za piće uz
pomoć zdravstvene statistike.


Najvažniji izravni ekološki-zdravstveni problemi u slivu Dunava su: a) bolesti
uzrokovane bakterijama i virusima u vodi za piće koje se češće događaju
u većini zemalja u Dunavskom području nego u drugim zapadnoeuropskim
zemljama, b) methemoglobinemia koja se nađe ponajprije u seoskim područjima
mnogih podunavskih zemalja i c) izgrađenost vodoopskrbne mreže u
seoskim područjima vrlo je slaba u mnogim podunavskim državama; oslanjanje
na plitke podzemne vode ili površinske vode predstavlja ozbiljan zdravstveni
rizik u tim krajevima. Rijeka Sava u svom slivu obuhvaća 25 100 km2, a
Drava, uključujući neposredni dio Dunava, obuhvaća 9 660 km2. Iz javnih kanalizacijskih
sustava u rijeku Dravu godišnje se izliva 53.6 milijuna m3 otpadnih
voda, a u rijeku Savu 146 milijuna m3. Hrvatska je u Strateškom akcijskom
planu za Dunavski sliv navela 22 “vruće točke”, uglavnom zbog gradskih
otpadnih voda te voda iz petrokemijske i industrije umjetnih gnojiva.
Različita gledišta onečišćenja voda za piće, podzemnih voda, zemljišta i sedimenata
u Savi i Dravi, istraživali su od brojni hrvatski znanstvenici. Prema
rezultatima, organske tvari stvaraju glavni problem onečišćenja, ali se onečišćenje
teškim metalima, pesticidima i polikloriranim ugljikovodicima ne
smije podcijeniti. Potencijalna mogućnost onečišćenja voda za piće može
izazvati neželjene učinke na zdravlje, itekako dramatično kao što je bilo u vrijeme
Domovinskog rata.


K l j u č n e r i j e č i : onečišćenje voda, zdravlje


UVOD – Introduction
Onečišćenje voda i zdravstvene posljedice vrlo su jene odnose. Potencijal okoliša da može imati neželjekomplicirani
problemi. Unatoč brojnih istraživanja, ne posljedice na zdravlje odavno je prepoznat. Temeljčesto
su ista nedovoljna da procijene te multifaktori- no očitovanje Svjetske zdravstvene organizacije o
zdravlju “Dobro zdravlje i blagostanje, zahtijeva čist i
harmoničan okoliš u kojemu fizičke, fiziološke, soci


*
Dr. sc. Luka Štilinović, Veleučilište u Karlovcu, Odjel lovstva
i zaštite prirode, Ivana Meštrovića 10. jalne i estetske vrijednosti zajedno daju vrijednost”.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 22     <-- 22 -->        PDF

L. Štilinović: ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE – UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
Okoliš treba sagledati kao izvor za poboljšanje životnih
uvjeta i porast blagostanja, što proizlazi iz činjenice
da ljudsko zdravlje ovisi o kvaliteti hrane, vode,
zraka i stanovanja. Definicija zdravlja Svjetske zdravstvene
organizacije “Zdravlje je stanje potpunog fizičkog,
mentalnog i socijalnog blagostanja i nije samo
odsustavo bolesti ili nemoći” (European Environment
Agency 1995) daje okvire za opisivanje zdravstvenog
stanja populacije. Ispravno mjerenje zdravlja je vrlo
teško. U tom smislu epidemiološka istraživanja su
neophodna, ali zbog cijene takvih ispitivanja ona su
ograničena u Europi. Demografski pokazatelji, očekivana
životna dob i uzrok smrti mogu poslužiti kao indikacija
zdravlja populacije. Prema Svjetskoj zdravstvenoj
organizaciji podaci očekivane životne dobi u Europskim
zemljama iznosili su 74,9 godina u 1988. godini,
s najmanjom vrijednosti za srednju i istočnu Europu.
Većina zemalja s niskom očekivanom stopom
dobi imala je malo povećanje tog pokazatelja tijekom
deset godina. Problemi skupljanja podataka, kompleksnost
relacija zdravlje – okoliš i brojni zbunjujući
podaci za razumijevanje pravih uzroka i učinaka, limitirali
su točnost procjena. Najčešći problemi zdravlja u
odnosu na okoliš tiču se izloženosti prekomjernim razinama
onečišćenja u zraku, kontaminiranoj hrani i
vodi, ionizirajućem i ultraljubičastom zračenju, visokom
intenzitetu elektromagnetskih polja, stanovanja,
opasnosti na radu i akcidentima.


Iako su izvori kontaminacije, putovi prijenosa i preventivne
poznate mjere, izbijanje bolesti uzrokovanih
mikrobiološkom kontaminacijom vode za piće bile su


REZULTATI I RASPRAVA


Sliv rijeke Save u Hrvatskoj obuhvaća 25 100 km2,
dok sliv rijeke Drave, uključivo i neposredni dio Dunava,
obuhvaća 9 660 km2. Prema Zdravstveno-ekološkom
izvješću Republike Hrvatske (Environmental
Health, Country Report of Croatia, 1993) ispuštanje otpadnih
voda iz javne kanalizacije u rijeku Dravu iznosi


53.6 milijuna m3 godišnje, a u rijeku Savu 146 milijuna
m3 godišnje.
Rijeke Drava i Mura na ulazu u Hrvatski teritorij u
pravilu mogu biti svrstane u treću kategoriju kvalitete
voda, kao rezultat onečišćenja iz industrije, ali i kućanskih
otpadnih voda. Zbog samopročišćavajućih procesa
nizvodno od Terezijinog polja voda Drave, poslije odgovarajućeg
tretmana, može se koristiti za piće. Ukupno
računato opterećenje otpadnim vodama od kućanstava
i industrije u slivu Drave iznosi 1 620 000 E.S.
(Ekvivalent Stanovnik = vrijednost utroška vode po
stanovniku tijekom dana; engleski P.E. = Population
Equivalent). Smatra se Biološka Potrošnja Kisika
(BPK) ili engleski Biological Oxigen Demand (BOD)


zabilježene u Engleskoj, Francuskoj, Ruskoj federaciji,
bivšoj Jugoslaviji, Rumunjskoj i Skandinavskim zemljama.
Potencijalna opasnost za zdravlje od kemijskog
zagađenja vode, čini se općenito, ima manji uticaj na
ukupnu populaciju Europe nego mikrobiološko onečišćenje.


Najvažniji problemi voda Dunavskog bazena i njegovih
pritoka koje štete zdravlju, ekosustavima i korisnicima
voda je visoka opterećenost hranjivima (dušikovim
i fosfornim), promjene u riječnom vodotoku i
potrebe transporta sedimenta, kontaminacija opasnim
tvarima, uključujući ulja, kompeticija za dostupnu
vodu, mikrobiološka kontaminacija i kontaminacija
tvarima koje uzrokuju heterotrofni rast i utrošak kisika
(Strategic Action Plan for the Danube River Basin
1995–2005).


Nitrati, arsen, teški metali, pesticidi i organoklorna
onečišćivala ne smiju se podcijeniti u lokalnim prilikama,
gdje izloženost može postati značajan zdravstveni
rizik (European Enviroment Agency, 1995), na primjer
u Hrvatskoj kao posljedicu Domovinskog rata.


Između ostalih važnih uloga, na primjer u poljodjelstvu,
industriji itd., vode Save i Drave podržavaju opskrbu
vodom za piće. Zbog toga je kontinuirana kontrola
kvalitete vode, zaštita voda od onečišćenja, zajedno
s osnovnom zdravstvenom statistikom u regiji od bitnog
značenja. U sljedećem poglavlju razmotrit ćemo,
na temelju vlastitih istraživanja i dostupnih relevantnih
podataka, neka gledišta javnog zdravstva u svezi s kontaminacijom
voda rijeka Save i Drave.


– Results and discusion
po E.S. iznosi 60 g/dan (M. G l a n c e r-Š o l j a n 2001).
Rijeka Sava na izlasku iz Slovenije već pripada trećoj
kategoriji kvalitete voda. Kvaliteta vode još se pogoršava
s nepročišćenom otpadnom vodom Zagreba,
za koju se računa da iznosi 1 620 000 E.S. U 1990. godini
bilo je procijenjeno da otpadne vode iz kućanstva i
industrije unose 4 950 000 E.S. u rijeku Savu s teritorija
Republike Hrvatske. Otpadne su vode u rijeku Savu
s teritorija Bosne i Hercegovine, prije Domovinskog
rata unosile 10 650 000 E.S. (Environmental Health
Country Report of Croatia, 1993).


Ispuštanje organskih tvari u vodotoke stvara glavne
probleme Dunavskom slivu. Organska tvar je izvor
hrane za mikroorganizme, uzrokujući njihov rast i potrošnju
kisika otopljenog u vodi. Ti procesi mogu učiniti
vodu neprikladnom za opskrbu, pa čak i za rekreaciju.
Samopročišćavajući kapacitet Dunava je velik.
Organski materijal iz netretiranih otpadnih voda gradova
s visokom Biološkom Potrošnjom Kisika (BPK) kojim
opterećuju pritoke vodu Dunava, ipak je bez ozbilj
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 23     <-- 23 -->        PDF

L. Štilinović: ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE – UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
nijeg pada koncentracije kisika u Dunavskoj vodi. Iz njem toku (slika 1.) Dakle, unatoč znatne razine BPK
podataka nadzora (Bucharest Convention – Task Force opterećenja voda rijeka Save i Drave, one ustvari pofor
the Programme, 1994) jasno se vidi da je niža razi- boljšavaju nadolazeću vodu Dunava.
na BPK u nizvodnim dijelovima Dunava nego u gor-


Slika l. BPK (BOD) koncentracija u nekim pritocima Dunava na utoku u Dunav i u Dunavu
Figure 1 BOD (BPK) concentration in some of the tributaries and the Danube in confluence


with the tributaries


Tijekom našeg jednogodišnjeg kompleksnog simultanog
istraživanja, toksikološkim, hidrokemijskim, i
saprobiološkim analizama voda Save sa 37 različitih
mjerenja, pokazalo se da su test inhibicije rasta bakterija
i Alium test vrlo pouzdani pokazatelji kontaminacije
voda (N. J u r i ć : 1996). Rezultati tih analiza korespondiraju
sa 22 “vruće točke” koje je Republika Hrvatska
navela u Strateškom planu za Dunavski bazen (Strategic
Action Plan for the Danube River Basin, 1994).
Kontaminacija na mjestima “vrućih točaka” je većinom
zbog komunalnog i tehnološkog otpada i otpada
od petrokemijske i industrije umjetnih gnojiva. Rezultati
tih analiza u skladu su sa 22 “vruće točke” koje je
Hrvatska iskazala u Strateškom akcijskom planu za
Dunavski bazen (Task Force for the program 1994).
Onečišćenja na “vrućim točkama” uglavnom su uslijed
komunalnog i tehnološkog otpada i otpada iz petrokemijske
i industrije umjetnih gnojiva.


Analitički rezultati dobiveni nadzorom kvalitete
vode za piće pokazali su da oko 10 % uzoraka vode za
piće iz javnog sustava za opskrbu vodom ne zadovoljava
kemijske i biološke standarde, ali kavaliteta vode za
piće iz individualnih bunara je nezadovoljavajuća u
više od 50 % uzoraka (Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Izvješća 1993, 1994, 1995). Prema statitičkim podacima
u području Dunavskog sliva u Hrvatskoj samo
51,6 % stanovnika koriste vodovod, ostatak koristi
vodu iz vlastitog bunara (Workshop on drinking Water
Related Environmnet Aspects.. 1993). Iz toga odnosa
može se očekivati vrlo velik broj oboljenja od vodom
prenosivih bolesti. Prije oslobođenja 1994. Glina je iskusila
epidemiju hepatitisa A. Identificirano je 509 slučajeva
uz pomoć dijagnostičke opreme iz Svjetske
zdravstvene organizacije (WHO, Regional Office for
Europe, Zagreb 1995). Hepatitis je bolest koja se širi u
lošim zdravstvenim uvjetima i poglavito lošom kvali
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 24     <-- 24 -->        PDF

L. Štilinović: ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE – UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
tetom vode, a često tijekom konfliktnih situacija kad se imale su značajno veće opterećenje živom nego ribe iz
zdravstveni uvjeti pogoršaju. “U Republici Hrvatskoj, ribnjaka (P<0.01), ali većina koncentracija kontaminadrastični
primjeri negativnih pojava, kao što su bolesti cije živom, bila je ispod maksimalno dopustive konuzrokovane
teškim zagađenjem okoliša nisu zabilježe-centracije (E. S r e b o č a n i sur. 1993).


ne, za razliku od nekih drugih Europskih i drugih zemalja,
u široj općoj populaciji”. Ta službena izjava u
Hrvatskom izvješću na Radnom sastanku o odnosu
vode za piće i zdravstvene ekologije u Bratislavi 1993.
naravno nije podcijenila moguće dugoročne neželjene
posljedice na ljudsko zdravlje uzrokovano pesticidima,
polikloriranim bifenilima (PCB) ili teškim metalima.
Rezidue polikloriranih bifenila u jestivim dijelovima
riba iz familije ciprinida bile su pronađene a 88,37 %
uzoraka (M. R a d a k o v i ć i sur. 1992). Ribe rijeka


Katastrofalna eksplozija skladišta streljiva u Oštarijama
(procijenjeno je na 6000 tona) koju je namjerno
izazvao agresor, uzrokovala je utjecaj na prirodu i okoliš.
U središtu eksplozije je 200 puta veća koncentracija
Cd i 100 puta veća koncentracija Hg, nego je njihova
razina u okolnom tlu (5600 ppb Hg i 12,5 ppm Cd).
Budući da je velik dio tog područja pokriven šumom i
obradivom zemljom, a iz tog područja drenažom se napajaju
izvori vode za piće, mogući utjecaj na ljudsko
zdravlje treba se istražiti (L. P a l i n k a š i sur. 1994).


ZAKLJUČAK


“Jedan važan uvjet učinkovite preventivne akcije i
upravljanje ekološkim zdravstvenim rizicima je mogućnost
ispravne procjene rizika” (European Environment
Agency 1995). U tom pogledu Hrvatska treba odrediti
barem minimalne kriterije i demografske indika


- Conclusion
tore, kao što je očekivana životna dob i uniformni sustav
nadzora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Neprekidna kontrola kvalitete vode, zaštita voda od
zagađenja, zajedno s bazičnom zdravstvenom statistikom
u Hrvatskoj, u tom su pogledu od bitnog značenja.


LITERATURA


Environmental Health, Country Report Republic of
Croatia, Workshop on Water Related Environmental
Health Aspects in the Catchment Area of
Danube, 1993., 1–53, Zagreb.


European Environment Agency, Europe’s Environment,
the Dobriš Assessment, cd David Stanners
and Philippe Bourdeau, Dobriš Castl, june 1991.
EEA, 1995., 1–686, Copenhagen.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo 1993: Izvješće o
stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u
1992. godini, Zagreb.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo 1994: Izvješće o
stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u
1993. godini, Zagreb.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo 1995: Izvješće o
stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u
1994. godini, Zagreb.


Palinkaš, A.L, E. Srebočan, B.P. Miko, J. P o m p
e -G o t a l , K. N a m j e s n i k and P i r z , 1994:
Regional Contamination of Soil and Biota of an
Ammunition Stockpile near Oštarije, Croatia.
International Reference Manual, Chemical Safety,
ed. Mervyn Richardson, 311–328. VCH,
Weinheim-NewYork-Basel-Cambridge-Tokyo.


J u r i ć , N., 1966: Toksikološka, hidrokemijska i saprobiološka
istraživanja rijeke Save od Jasenica na
Dolenjskem do Orašja. Disertacija. Prirodoslov


– References
no-matematički fakultet, Biološki odsjek, Za


greb, 1–122.


R a d a k o v i ć , M., Z. Š m i t , H. M r a k o v č i ć , 1992:
Ostaci poliklornih ugljikohidrata u ribama iz porodice
Cyprinidae u nekim rijekama Republike
Hrvatske. Veterinarski arhiv 62: 229–236.


S r e b o č a n , E., J. P o m p e -G o t a l , V. S r e b o č a n , A.
P r e v e n d a r-C r n i ć , 1993: Monitoring of Mercury,
Lead and Cadmium concentrations in animals
in the Republic of Croatia, 1. Sources and
Magnitude of Mercury Contamination in
Freshwater Fish, Veterinarski arhiv 63: 217–225.


Task Force for the Programme, Strategic Action Plan
for the Danube River Basin, 1995–2005., Bled,
Bucharest, 1994.


WHO, Regional Office for Europe, Zagreb Area
Office: “Health under War Condition”, Public
Health Unit, 1–3, 5 October 1995. Zagreb.


Workshop on Drinking Water Related Environmental
Health Aspects in the Catchment Area of the
River Danube, Bratislava, 16–20 December
1993.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 25     <-- 25 -->        PDF

L. Štilinović: ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE – UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
SUMMARY: The term “Environmental health” as used by World Health
Organisation includes both direct pathological effects of chemicals, radiation
and some biological agents and indirect effects on health and well-being of
broad physical, psychological, social and aesthetic environment, which
includes water supply and sanitation. Health is not only absence of diseases –
presence of well-being and quality of life are equally important. The linkage
between drinking water should be dealt with analysing health and drinking
quality statistics.


The most direct environmental health related problems in Danube river
basin are the following: a) diseases caused by bacteria and viruses in drinking
water which occur more frequently in most Danubian states than in other
West European countries, b) methaemoglobinemia which occur primarily in
rural areas in many Danubian states, c) coverage with public water supply
which is low in rural areas of many Danubian states; reliance on shallow
ground water represents a serious health risk in these areas.


In Croatia the Sava river area encompasses 25100 km2, whereas Drava
river, including immediate Danube catchment area, encompasses 9660 km2.
The discharge from public sewer system in Drava river amounts 53.6 x millions
m3 per annum and that in Sava river 146.4 x millions m3 per annum. In
the Strategic Action Plan for the Danube River Basin Croatia have declared
22 “hot spots”, mostly due to municipal and technological waste and waste
from petrochemical and fertiliser plants. Different aspects of pollution drinking
water, ground water, soil and sediments in the Sava and Drava rivers have
been investigated by numerous croatian scientists. According to their results
organic matter creat major pollution problem, but heavy metals, pesticides
and organochlorine pollutants should not be underestimated. Potential to
contaminate drinking water resource, threatening to results in long term
adverse effects on human health, has increased dramatically as a consequence
of the war.


K e y w o rd s : water pollution, health