DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 143-149
UDK 630* 114.2 + 425


UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMSKO TLO I VEGETACIJU
OTOKA KORČULE


SALINISATION INFLUENCE ON VEGETATION AND FOREST
SOILS OF ISLAND KORČULA


Boris VRBEK1


SAŽETAK: Praćenjem je obuhvaćeno šumsko tlo na dvije plohe u zajednici
alepskog bora i crnike (Querco ilicis-Pinetum halepensis/Lasiel 1971) na
otoku Korčuli. Od taložnih tvari analizirani su: Cl-, SO42-S, NH4+-N, NO3-N,
Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Uzorkovanje se obavljalo pomoću lijevaka površine
otvora od 314 cm2, a količina padalina mjerila se plastičnim kišomjerom površine
otvora 60 cm2. Kišomjeri i lijevci postavljeni su u dijagonalnom rasporedu
po 6–9 komada svaki na plohi veličine 30 X 30 m. Na kontrolnom mjestu
bez utjecaja vegetacije postavljena su po tri lijevka i kišomjera. Za sakupljanje
procjedne tekućine postavio se plastični protočni lizimetar u tlo na dubini
od 10 cm (ispod površinskog horizonta). Lizimetar je sakupljao perkolat u tlu.
Uzorkovanje se obavljalo nekoliko puta od lipnja do studenoga tijekom jedne
godine. Prosječne količine tvari nađenih u kišomjerima pod zastorom krošanja
i u lizimetrijskim vodama redovito su imale veće vrijednosti taložnih tvari
u mg/dm3 ili kg/ha nego na kontrolnim mjestima bez utjecaja vegetacije. Na
obje plohe na otoku Korčuli prisutna je posolica utjecajem jakih vjetrova koji
pušu s mora, te su nađene mnogo veće vrijednosti za klor i natrij u uzorcima
ispod krošanja drveća te kod otopine tla iz lizimetrijskih uzoraka. Povećanje
kalcija i natrija u lizimetrijskim vodama ukazuje nam na povećani transport
tih tvari kroz tlo te neprekidna alkalizacija tala. Šuma je ovdje odigrala ulogu
filtracije u primanju glavnog udara depozicije koja se taloži na iglice krošnje,
a zatim se ispire u tlo.


K l j u č n e r i j e č i : Zasoljavanje, šumsko tlo, alepski bor, lizimetri,
depozicija


UVOD
Padaline na površinu tla dolaze kao otopina različi-oštro podijeljene, već postupno jedna kategorija prelatih
plinova, soli i raznih tvari koje voda prikuplja i otazi
u drugu. Svaka kategorija ima svoju ekološku važpa
prolazeći kroz atmosferu. Prolazeći kroz tlo, voda nost. Otopinu tla (kompleks) tvore molekularne jediniulazi
u reakcije s plinovitom i krutom fazom tla, obo-ce kao što su ioni. To je središnja grupa koja tvori blisgaćujući
se dalje tvarima iz tla. U tlu, prema tomu, ke veze s ostalim atomima ili molekulama (chelati- i lipostoji
otopina različitih koncentracija koja predstavgandi).
Oko jedne polovice do dvije trećine volumena
lja vrlo aktivnu i dinamičnu komponentu tla. Otopina tla građeno je od krute materije, a ostalo otpada na tetla
glavni je nositelj hranjivih tvari koje su najlakše kuću fazu tla. Kroz cijeli profil (okomito i vodoravno)
dostupne biljkama za njihov rast i razvoj. Postoji nekootopina
tla pokazuje veliku varijabilnost, podliježe seliko
kategorija tekuće faze u tlu, a čije granice nisu zonskim promjenama, a isto tako i mikrobiološkoj i
ljudskoj aktivnosti. Normalna otopina tla sadrži 100200
različitih topivih kompleksa, mnogi od njih sadrže


Dr. sc. Boris Vrbek, Šumarski institut, Jastrebarsko,
odjel za ekologiju i uzgajanje šuma metalne katione i organske tvari. Lizimetrijska voda u


e-mail: borisvŽsumins.hr ovom slučaju predstavlja otopinu tla koja je pod utje
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 14     <-- 14 -->        PDF

B. Vrbek: UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMSKO TLO I VEGETACIJU OTOKA KORČULE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 143-149
cajem gravitacije te prolazi kroz horizonte tla od površine
do podzemnih voda, a to znači cijedna voda koja
se u tlu slobodno kreće ovisno o propusnosti tla za
vodu i nije vezana kapilarnim silama. Procjedna voda
se kroz tlo kreće makroporama pod utjecajem sile teže.
Važan je čimbenik procesa geneze ispiranja, dealkalizacije,
acidifikacije, lesivaže, pseudooglejavanja itd.
Kod protočnih lizimetara uslijed gravitacije (zovu se
još i gravitacijski lizimetri) tekućina se cijedi kroz pro


fil tla i sakuplja u posebne kadice ili lijevke koji mogu
biti različitih površina. Pogodni su u uvjetima gdje se
voda brže procjeđuje kroz tlo te u uvjetima visoke godišnje
količine padalina. Gravitacijski lizimetri prikupljaju
tekućinu iz otopine tla kada je u tlu zasićenje iznad
poljskog vodnog kapaciteta. Takav lizimetar drenira
sve makropore. On je vrlo pogodan za prikupljanje
tekućine ispod humusnog horizonta.


METODE ISTRAŽIVANJA


Na prirodnom staništu šume hrasta crnike (Quercoilicis H-ić) na dvije pokusne plohe veličine 0,5 ha upredjelu Šaknja rat i Pupnat na otoku Korčuli (tablica1), istraživanja su obuhvatila analizu padalina i otopinetla u smislu utjecaja i posljedice zasoljavanja putem


Tablica 1. Osnovni podaci istraživanih ploha
Table 1 General data of research plots


Broj


Odjel Nadm. Nagib


plohe


Management visina u stup. Izloženost


Plot Parent Soil type


unit Sea level Inclination Axpositiont


number material


100 36a 70 m 6 NW


106 18a 345 m 14 E


Pokusne plohe opremljene su kišomjerima za mjerenje
količine padalina te lijevcima (throughfall) za
uzorkovanje tekućine (taloženje suhe i mokre depozicije).
Površina otvora kišomjera iznosi 60 cm2, a površina
otvora lijevka 314 cm2. Na svakoj se plohi postavljalo
6–9 plastičnih kišomjera i 6–9 plastičnih lijevaka
ispod krošanja stabala, u slučajnom poretku (Slika 1).


Slika1. Ploha br. 100 na području Šaknja rat na Korčuli s mjernim
instrumantima


Photo 1 Research plot No 100 in Šaknja rat area of Korčula island
with measuring instruments


zraka i taloženja na raslinstvo i na tlo. Pod alepskim
borom javlju se mlađa stabla crnike te je prema sadašnjem
stanju ovo zajednica alepskog bora i crnike
(Querco ilicis-Pinetum halepensis/Lasiel 1971) (R a u š


i dr 1992.).


Matični
supstrat Tip tla


Vapnenac Crvenica plitka
Limestone Chromic Cambisol
Dolomitizirani


Smeđe tlo na


vapnenac


dolomit. vapnencu


Dolomitic


Calcaric Cambisol


limestone


Šumska zajednica


Forest community


Querco ilicis-
Pinetum halepensis


Querco ilicis-
Pinetum halepensis


Takav broj kišomjera i lijevaka potreban je kako bi
se uzorak u ljetno vrijeme mogao sakupiti ako ima
malo padalina, a kišomjeri ispod krošanja izmjerili
prosječnu količinu padalina u šumskoj sastojini. Poznato
je kako prokapavanje kroz krošnju drveća nije
svugdje jednakog intenziteta, a kako bi se izbjegla velika
varijabilnost treba veći broj mjernih instrumenata.
Po 3 kišomjera i lijevka (bulk) postavljaju se i na kontrolnim
mjestima izvan utjecaja vegetacije, tj. na otvorenome
prostoru.


Plastični lizimetri čine sustav za praćenje procjedne
vode (perkolata) u tlu. Tekućina koja se procjeđuje
kroz tlo sakuplja se na dnu u plastične posude u oblika
pravokutnika (dimenzije 46.5 X 23.5 cm, s visinama
stranica 10 cm) te odvodi u posudu ispod sakupljača
(posuda od 25 do 30 l). Iz posude se kod uzorkovanja
tekućina crpi posebnom crpkom i sprema u PVC bočice
za analize. Površina sakupljača kod ovakvog tipa lizimetra
iznosi 1093 cm2. Sakupljač je napunjen 96 %
čistim kvarcnim pijeskom i zajedno s posebnim filterima
odvaja perkolat od čestica tla. Lizimetri su postavljeni
ispod površinskog horizonta na dubini od 10 cm.
(Slika 2. i 3.).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 15     <-- 15 -->        PDF

B. Vrbek: UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMSKO TLO I VEGETACIJU OTOKA KORČULE
Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 143-149
Slika 3. Shema malog plastičnog lizimetra
Photo 3 Scheme of smal plastic zero tension lysimeter


Metode lizimetrijske pedologije u istraživanjima
šumskih ekosustava kod nas su primijenili Vr a n k o v
i ć i dr. (1991) i Vrbek (1992, 1993, 2002). Ta su istraživanja
potvrdila kako postoji unos tvari iz atmosfere u
tekuću fazu tla (perkolat) naših šumskih ekosustava.


Pomoću lizimetarske pedologije možemo ustanoviti
kvalitetu i količinu perkolata u tlu. Prema L u t z i


Slika 2. Crvenica s ugrađenim protočnim lizimetrom


Photo 2 Chromic Cambisol with zero tension lysimeter
C h a n d l e r (1962) prvi je lizimetre koji mjere tekućinu
što prolazi kroz neporemećeno tlo upotrijebio
Ebermaye r (1879). Nakon njega taj je način mjere


Kod skeletnih tala i kod nagiba tla vodila se poseb


nja perkolata u tlu primijenio J o f f e (1929). Značajna


na briga pri zatrpavanju lizimetra. Pazilo se kako se ne


su istraživanja na tom polju Š i l o v a (1955) i A n g e


bi pomiješali genetski horizonti tla. U skeletnim tlima


l o v a (1973).


(tj. tlima koja sadrže veći postotak kamenja) naime,
nije moguće iskopati horizontalni rov kako bi se kadi-Cijelo se tlo mora izvaditi iz pedološke jame, horica
ugurala i pravilno namjestila. zont po horizont i isto tako ponovno po redu vratiti


Tablica 2. Neke kemijske i fizikalna svojstva tala na području istraživanja
Table 2 Some chemical and physical properties of soils on researched area


Tip tla
Soil type
Horizont
Layer CaCO3
pH u
H2O
pH u
Mn-KCl
P2O5 K2O
mg/100 gr
C
%
Ukup. N%
Total
N%
% gline
Clay
%
Tekstur.
oznaka
Texture
Crvenica plitka
Ploha 100, profil 31/97
Chromic cambisol
Plot 100, profile 31/97
1 -3
4 10
10 20
2,54
1,68
27,89
6,1
7,7
7,7
6,1
7,6
6,6
3,02,81,4
31,6
22,4
16,7
20,52
1,45
1,40
0,78
0,15
0,12
26,8
58,7
Laka glina
Easy clay
Teška glina
Heavy clay
Smeđe tlo, pliko
Ploha 106, profil 106/97
Calcaric Cambisol,
shallow, Plot 106,
profile 106/97
1 2
5 - 15
20 - 35
3,84
1,87
7,3
7,5
8,1
6,6
6,9
7,8
47,31,03,9
46,5
52,5
6,4
31,44
2,81
0,72
1,43
0,18
0,09
55,4
17,6
Teška glina
Heavy clay
Praš. Glin.
ilovača


natrag. Uzorci tekućine za analizu uzimaju se nakon Na plohi br 100 u Šaknja ratu utvrđena je crvenica
stabiliziranja tla iznad lizimetra, tj. nakon 1–2 godine. plitka (Slika 2), a na plohi u Pupnatskoj luci na plohi br
Na svakoj plohi se iskopao pedološki profil iz koje106
utvrđeno je smeđe tlo na dolomitiziranome vapga
su se uzimali uzorci tla po genetskim horizontima. nencu. U tablici 2 prikazane su neke kemijske i fizikal
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 16     <-- 16 -->        PDF

B. Vrbek: UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMSKO TLO I VEGETACIJU OTOKA KORČULE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 143-149
ne analize analiziranih pedoloških uzoraka tla iz pedoloških
jama.


Uzorkovanje tekućina obavljano je jednom u ljetnojesenskoj
sezoni. Uzorci su uzimani u pripremljene
PVC reagens bočice s dvostrukim poklopcem, te isti
dan odaslani u laboratorij na analizu ili su zamrzavani
do analize (Vr b e k 2002). Reakcija otopine i vodljivost
mjereni su izravno na terenu, odmah nakon uzorkovanja.
Kemijski sastav tekućina određivan je u Državnom
hidrometeorološkom zavodu. Određivali su se ioni


-


Cl , SO42--S, NO3--N, NH4+-N, Na+, K+, Ca2+ i Mg2+.
Upotrebljene su analitičke metode koje su standardne


ili uobičajene za određivanje malih količina tvari u vodama
i padalinama: spektofotometrijskom (spektofotometar
Perkin Elmer Lambda-l) su metodom određivani
SO42- - ioni, NO3- - ioni, metodom inselektivnih elektroda
(ORION – Microprocesor ionanalyser, model


-


901) NH4+ -ion i Cl -ion, a metalni ioni (natrij i kalij –
alkalni, kalcij i magnezij – zemnoalkalni) određivani
su atomskom apsorpcijonom spektrofotometrijom
(Atomski asp. spekt. Perkin Elmer, model 603). Na terenu
su se mjerili pH i vodljivost u mS. Metode su
opisane u WMO (1974), Standard Methods, (1975),
M o h l e r i dr. (1975).


RASPRAVA I REZULTATI


Ova metoda praćenja unosa tvari u šumske ekosustave
slična je u nekim segmentima s metodama opisanim
u radovima L a f l a m e i dr. (1990), L i n d b e r g i dr.
(1988), J o c h e i m (1985). Privremene prve kemijske
analize procjedne tekućine (perkolata) i padalina koje se
hvataju pod krošnjma stabala te na kontroli bez utjecaja
vegetacije odnose se na jednogodišnje praćenje između
mjeseca srpnja do studenog. Postoji povećan unos tvari
iz atmosfere u šumski ekosustav na području otoka
Korčule u predjelima Šakanj rat i Pupnat. U uzorcima
tekućina sakupljenih u navedenom razdoblju određivali
su se taložne tvari: Cl , SO42--S, NO3 -N, NH4+-N, Na+,
K+, Ca2+ i Mg2+. Prosječna količina tvari nađena u
kišomjerima pod zastorom krošanja i u lizimetrijskim
vodama redovito ima veće vrijednosti taložnih tvari u
mg/dm3 i kg/ha nego na kontrolnim mjestima bez utjecaja
vegetacije. U tablicama 3, 5 i 7 prikazane su vrijednosti
analiziranih tvari u mg/dm3 dok u tablicama 4, 6 i 8
te vrijednosti su preračunate pomoću podataka mjerenja
padalina i lizimetrijske vode u kg na površinu od 1 hektara
(kg/ha-1). Postoje relativne razlike u količini tvari na
području Pupnata u odnosu na Šaknja rat. Naravno uslijed
samih položaja ploha i vrste tala na njima mogu se
razlike pojaviti, a isto tako kratkoća mjerenja može utjecati
na rezultate. Ovi prvi rezultati uopće u lizimetrijskim
istraživanjima u području dalmacije i krša mogu
nam trasirati put kojim smjerom trebamo poći kako bi
rezultati mjerenja bili što bolji. Naravno kod toga se
misli na vrstu opreme kojom se prate taložne tvari, kao i
na intenzitet motrenja i uzorkovanja. Najveće količine
taložnih tvari u obliku aerosola dospjele su s morske
površine zračnim strujama. Kod toga se ponajprije misli
na kloride i sadržaj natrija u tom transportu. Povećanje
kalcija u lizimetrima je proces eluvijacije i lesivaže u tlima
koja je uvijek prisutna u tlima posebno karbonatnim.
Na uzorcima koji su sakupljeni u bulkovima (lijevcima)
na otvorenom prostoru bez utjecaja vegetacije, evidentno
je kako imaju višestruko smanjene količine taložnih
tvari (posebno klorida i natrija), a to se jedino može protumačiti
kako je na krošnjama došlo do višednevnog suhog
taloženja tih tvari i višekratno ispiranje s krošanja


na površinu tla i dalje. Kao dokaz su povećane vrijednosti
u uzorcima iz lijevaka ispod krošanja stabala
(troughfall).


Prema Filipa n i dr (1996) maksimalne dozvoljene
koncentracije sulfata u emisiji su 3 kg/ha/god. Prirodno
taloženje dušika iznosi oko 1–2 kg/ha/god. dok
klora 1–3 kg/ha/god. U najugroženijima dijelovima
Europe količina sumpora iznosi i do 100 kg/ha/god, a
količina dušika 3–15 kg/ha/god. Iz rezultata na plohama
(Tablice 1–6) vidljivo je kako na nekim lokalitetima
za ovo kratko razdoblje mjerenja postoji povećan
unos kationa i aniona, a isto tako povećane su količine i
u perkolatu iz lizimetara. Poznato je kako dolazi do većeg
taloženja sumpora i drugih sastojaka u šumi nego
na otvorenom prostoru. Prema Simonči ć (1996) jednogodišnje
taloženje sumpora na otvorenome iznosi od
13 kg/ha, u sastojini bukve 22 kg/ha, a u kulturi smreke
33 kg/ha. U Lividragi je Komlenović i dr (1997)
ustanovio taloženje sumpora 23,77 kg/ha/god, NO3
9,24 kg/ha/god. NH4-N 14,98 kg/ha/god. Cl 32,63
kg/ha/god i Ca 75,65 kg/ha/god. Prema navedenim autorima
suvišak dušika predstavlja veću opasnost za
šumske ekosustave nego sumpor. Dušik utjeće na zakiseljavanje
tla, a što je najbitnije dovodi do poremećaja
u prehrani i slabi otpornost drveća na utjecaj nepovoljnih
čimbenika abiotičkih (suša, niske temperature i
vjetrovi) i biotičkih čimbenika (biljne bolesti, i kukci).


Ovdje je prisutna posolica utjecajem jakih vjetrova
koji pušu iz smjera mora te su nađene relativno povišene
vrijednosti za klor i natrij bile za očekivati. Povećanje
klora i natrija u lizimetrijskim vodama ukazuje
nam na povećani transport tih tvari kroz tlo te konstantna
alkalizacija tala. Velika je uloga šume u filtraciji i
primanju glavnog udara depozicije koja se taloži na
krošnje, a zatim ispire u tlo i dalje transportira kroz tlo.
Ovisno o pufernoj sposobnosti tla mogu nastati manja
ili veća oštećenja na vegetaciji, a to se zatim očituje i
na prirastu drvne mase. Posebno su ti podaci važni kod
pošumljavanja određenim šumskim vrstama. One koje
ne podnašaju veliku posolicu ne bi trebalo uzeti u obzir
za pošumljavanje.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 17     <-- 17 -->        PDF

B. Vrbek: UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMSKO TLO I VEGETACIJU OTOKA KORČULE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 143-149
Tablica 3. Kemijske komponente iz uzoraka lizimetra
Table 3 Chemical components from lysimeter samples


Oznaka
Mg2+ Ca2+ pH u H2O Vodljivost


Cl -NH4+-N Na+ K+


plohe NO3 -N SO42 -S pH in H2O Conductivity


Plot mark mg/dm3 pH mS
Pl-102 38,1 5,04 1,41 0,10 4,42 28,25 6,41 20,85 6,98 199,0
Pl-105 61,7 4,57 4,10 0,13 7,68 17,84 12,32 42,25 6,33 292,0


Tablica 4. Količina tvari u perkolatu lizimetara
Table 4 Matter amount in lyzimeters percolate


Oznaka --Mg2+ Ca2+ Perkolat


Cl -NH4+-N Na+ K+


plohe NO3 -N SO42 -S Percolate


Plot mark kg/ha-1 mm
Pl-100 23,05 3,05 0,87 0,06 2,61 17,09 3,88 12,61 60.,5
Pl-106 38,43 2,85 2,55 0,08 4,78 11,11 7,68 26,32 62,3


Tablica 5. Kemijske komponente iz uzoraka padalina pod krošnjama drveća
Table 5 Chemical components from throughfal samples


Oznaka --Mg2+ Ca2+ pH u H2O Vodljivost


Cl -
2NH4+-N Na+ K+


plohe NO3 -N SO4 -S pH in H2O Conductivity


Plot mark mg/dm3 pH mS
Pl-100 31,0 4,21 1,85 0,07 3,28 19,50 5,56 8,11 5,92 137,8
Pl-106 37,3 4,41 2,60 0,09 5,26 20,00 8,13 12,35 6,31 272,0


Tablica 6. Količina tvari prokapavanjem kroz krošnje stabala
Table 6 Matter amount in throughfall samples


Oznaka
Mg2+ Ca2+ Procjeđivanje


Cl -
2NH4+-N Na+ K+


plohe NO3 -N SO4 -S Throughfall


Plot mark kg/ha-1 mm
Pl-100 23,924 3,25 1,43 0,05 2,531 15,05 4,29 6,26 77.175
Pl-106 25,66 3,03 1,7 0,06 3,62 13,7 5,59 8,49 62.840


Tablica 7. Kemijske komponente iz uzoraka padalina na kontrolnim mjestima
Table 7 Chemical components from control samples


Oznaka --Mg2+ Ca2+ pH u H2O Vodljivost


Cl -
2NH4+-N Na+ K+


plohe NO3 -N SO4 -S pH in H2O Conductivity


Plot mark mg/dm3 pH mS
Pl-100 5,90 1,58 1,35 0,12 0,64 2,70 2,03 3,64 6,39 42,0
Pl-106 6,29 1,28 1,50 0,05 0,92 2,90 0,68 4,08 6,90 40,7


Tablica 8. Unos tvari na kontrolnim mjestima
Table 8 Matter input on control places


Oznaka --Mg2+ Ca2+ Padaline


Cl -
2NH4+-N Na+ K+


plohe NO3 -N SO4 -S Rainfall


Plot mark kg/ha-1 mm
Pl-100 4,68 1,25 0,09 0,09 0,50 2,14 1,61 2,84 71,40
Pl-106 5,13 1,04 1,22 0,04 0,75 2,36 0,55 3,33 81,70


Alkalizacija tala na području Dalmacije i dalmatinpotrebno
je voditi računa i o pedološkom pokrovu, stjeskih
otoka može otežati uvjete za pošumljavanje krša novitosti, kamenitosti, dubini tla te i o važnim ekološšumskim
sadnicama. Ranija istraživanja M a y e r a kim čimbenicima kao što su izloženost, nadmorska vi(
1979) također je ustanovljena alkalizacija tala te utjesina
terena, položenost matičnog supstrata (okomiti,
caj tla na rast borovih kultura na kod Rapca. Isto tako kosi ili vodoravni slojevi stijena). U tu svrhu mogu nam
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 18     <-- 18 -->        PDF

B. Vrbek: UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMSKO TLO I VEGETACIJU OTOKA KORČULE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 143-149
pomoći smjernice za procjenu opće pogodnosti tala za općepogodnosti tala za pošumljavanje. Izrada smjernipošumljavanje.
Ponajprije za pošumljavanje na kršu ca oslanja se na Odjel za šumarstvo organizacije FAO
treba izraditi prioritete te izraditi smjernice za procjenu uz uvažavanje specifičnosti našeg litoralnog krša.


ZAKLJUČCI


Postoji povećani unos taložnih tvari na područjuKorčule na dvije istraživane plohe Glavni razlog zavišestruko povećanje klora i natrija posolica kojavjetrovima (jugo i bura) dospijeva na krošnje drveća tese ispire na tlo i prolazi dalje kroz humusni horizont
tla. Na kontrolnim mjestima izvan utjecaja vegetacije
te su vrijednosti redovito niže.


Praćenje ovom metodom trebalo bi proširiti na
ostale važnije šumske zajednice u Hrvatskoj kako bi se
dobio što bolji uvid u utjecaj vrste šumskog pokrova na
suho i mokro taloženje.


LITERATURA


Angelov , E. 1973: O sezonioi dinamike iononogo
sostava lizimetričeskih vod v svetlo-seroi lesnoi
počve, počvovedenie, No 12.


Ebermayer, E. 1879: Wie kann man den Einfluss
der Wälder auf den Quellenrechtum ermitteln?
Forstw. Centralbl., 1: 77–81.


F i l i p a n , T, B. P r p i ć , N. R u ž i n s k i , 1996: Štetne
posljedice viška N-spojeva u ekosustavu šuma i
opskrba pitkom vodom, Šum. list 9–10: 411–418,
Zagreb.


Gersperger, P. L., N. Holowaychuk, 1971: Some
effects stemflow from forestcanopy trees on chemical
properties of soil. Ecology 52: 591–702.


Gersperger, P. L., N. Holowaychuk, 1979:
Effects of stemflow water on Miamy Soil under
beech trees: Morphological and physical properties:
Chemical properties. Soil science American
Proc. 779–794.


Jocheim, H. 1985: DerEinfluss des Stammablufwassers
auf den chemiche Bodenzustand und die
Vegetationsdecke in Altbuchenbeständen verschiedene
Waldgesellschaften. Ber. der Forschungscentrums
Waldökosysteme/Waldsterben,
Götingen, 13: 225 s.


J o f f e , J. S 1929: A new type of lysimeter at the New
Jersey Agricurtural Experiment Station. Science,
70: 147–148.


Komlenović, N., N. M a t ković, D. Moćan, P.
R a s t o v s k i , 1997: Unos onečišćenja iz zraka u
šumu bukve i jele (Abieti-Fagetum “Dinari-
cum”) u predjelu Lividrage u Zapadnoj Hrvatskoj,
Šum. list 7–8: 353–360, Zagreb.


Laflamme, D., G. Gosselin, J. Laflamme,
1990: The leching of bazic katios by atmospheric
polutants in a yellow birch-maple stand,
summer 1988, IUFRO Congress, Montreal.


L i n d b e rg , S. E., R. R. Tu r n e r, 1988: Factors influ


encing in forested watersheds, Water, Air and
Soil Pollution 39: 123–156.


L u t z , H. J., R. F. C h a n d l e r, 1962: Forest soils.


M a y e r, B. 1979: Utjecaj kultura alepskog i brucijskog
bora na tlo primorskih kamenjara izloženih
zasoljavanju kod Rapca, Zemljište i biljka 28
(1–2): 99–106, Beograd.


M o h l e r , E. F., L. N. J a c o b , 1975: Analitycal chemistry
29, 1369.


R a u š , Đ., I. T r i n a j s t i ć , J. Vu k e l i ć , J. M e d v e dović
, 1992: Monografija “Šume u Hrvatskoj”,
Zagreb.


Simončić , P., 1996: Odziv gozdnega ekosistema na
vplive kislih odložin s poudarkom na preučevanju
prehranskih razmer za smreko (Picea abies


(L) Karst) in bukev (Fagus sylvatica L.) v vplivnem
območju TE Šoštanj. Doktorska disertacija,
Ljubljana, BF, Odd. gozd.
Standard Methods 1975: For the Examination of Water
and Wastewater, 14th Edition Am. publ. Health
Assoc., New York.


Š i l o v a , E. I. 1955: Metod polučenia počvenogo rastvora
v prirodnih usloviah, Počvovodenie, No 11.


Vr a n k o v i ć , A., M a r t i n o v i ć , J., N. P e r n a r, 1991:
Neki pokazatelji ekoloških promjena tla u Nacionalnom
parku Plitvička jezera. Akademija
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna
izdanja, knjiga XCVIII, Odjeljenje prirodnih
nauka, knjiga 15: 133–143, Sarajevo.


Vr b e k , B. 1992: Metoda pedoloških istraživanja u
projektu ekonomsko-ekološke valencije tipova
šuma (EEVTŠ). Radovi, Šum. inst. Jastrebarsko,
27, (1): 65–75, Zagreb.


V r b e k , B. 1993: Praćenje depozicije taloženih tvari u
zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području
Uprave šuma Bjelovar, Radovi, Šum. inst,
Vol 28, 1–2: 129–145, Jastrebarsko.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 19     <-- 19 -->        PDF

B. Vrbek: UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMSKO TLO I VEGETACIJU OTOKA KORČULE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 143-149
V r b e k , B. 2002: Utjecaj padalina na kemijski sastav WMO 1974: Operations manual for sampling and ana


tekuće faze tala šumske zajednice (Carpino be- lysis techniques for chemicalconstituents in air


tuli-quercetum roboris, Anić 1956 ex. Rauš and precipitation, Geneva.


1969 u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, disertacija,


Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet 1–272,


Zagreb.


SUMMARY: A method for monitoring the sedimentation of matter in forest
ecosystems was established which has so far encompassed several forest
communities in Croatia. On the Šaknja rat forest one plot is established and
amount of dry and wet deposition have been monitored. The following sedi


-4 -mented
substances have been monitored: Cl , SO 2 -S, NO3 -N, NH4+-N, Na+,
K+, Ca2+ i Mg2+. Sampling is performed by means of funnels with openings
minimum of 314 cm2, and the amount of precipitation measured in a rain
gauge with a surface opening of 60 cm2.
Funnels and rain gauges are placed under the cover of the tree crowns and
in an open area on each plot. Plastic lysimeters are placed in the soil at a
depth of 10 cm or beneath the organic horizon. They collect the seeped liquid
(seepage) in the soil Sampling is carried out once a month or once in three
months.
According to the results of the monitoring our forest ecosystem in forest
management unit Šaknja rat on the island of Korčula absorb more sediment
particles (wet and dry sedimentation) compared to the control samples on the
open area. On that area the salt is one of the main reasons for the increased
content of natrium, calcium, potassium and magnesium in the samples
beneath the tree crowns and in the lysimetric waters.
K e y w o rd s : Alepo pine, salinisation, forest soils, lisymeters, deposition