DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 108     <-- 108 -->        PDF

časopisa oporezuje se nultom stopom (%) i to se primjenjuje
na časopis “Šumarski list”.
Blagajnički dnevnik vodi se uredno na temelju
uplatnica i isplatnica.


Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
mr. sc. Mladen Stojković, članice Đurđica Belić, i
Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanja i
obveza. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi
se po prosječnim godišnjim stopama i za tu svrhu
ispravka umanjuje se i imovina i izvori financiranja.
Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka
trajanja i popisuje se kao sitan inventar u uporabi.
Popisne liste kao i popis dugovanja za 2004. godinu
nalaze se u privitku Izvješća povjerenstva, kojeg je prihvatio
Nadzorni odbor.


Obveze neplaćenog PDV-a od strane kupaca zajmoprimalaca
poslovnog prostora (Institut za međunarodne
odnose i Fakultet kemijskog inženjerstva) podmirene
su iz redovitog poslovanja. Pozitivni saldo – višak
prihoda proizlazi iz ostatka neutrošene članarine ogranaka.


Utužena i neutužena potraživanja ostaju i dalje kao
problem naplate dogovorno ili preko suda.
Prihodi i troškovi za 2004. godinu


PRIHODI
Prihodi od redovite djelatnosti 1.953.683,29
Ostali prihodi 294.332,52
Prihodi od dotacija 259.619,43
Prihodi od članarine i naknada 638.236,67
UKUPNO PRIHODI 3.145.871,91


TROŠKOVI
Materijalni troškovi 103.296,40
Troškovi usluga 1.336.753,75
Troškovi za zaposlene 739.789,57
Nematerijalni troškovi 944.166,69
UKUPNO TROŠKOVI 3.124.006,41


UKUPNO PRIHODI 3.145.871,91
UKUPNO TROŠKOVI 3.124.006,41
VIŠAK PRIHODA 21.865,50


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom
poslovanju HŠD-a s ograncima za 2004. godinu i
dostavlja svoje Izvješće Upravnom odboru da ga u
cijelosti prihvati.


Nadzorni odbor:
Ivan Tarnaj, dipl. ing. šum., predsjednik, v.r.
Josip Knepr, dipl. ing. šum., član, v.r.
Đurđica List, dipl.ing. šum., članica, v.r.


e) Nakon kratke rasprave, jednoglasno je prihvaćeno
izvješće o radu i poslovanju HŠD-a u 2004. god.


Ad. 5. Uz navedeno pod točkom 2. i 3., držeći se
usvojenog programa rada HŠD za 2005. god., bilježimo
i druge aktivnosti. Tako je uz Hrvatske šume d.o.o.,
UŠP Delnice i HŠD ogranak Delnice, u Mrkoplju 11. i


12. veljače uspješno provedeno međunarodno šumarsko
skijaško natjecanje Alpe-Adria, na kojem su uz domaćina
Hrvatsku, sudjelovale i ekipe Slovenije, Italije
i Austrije. Hrvatska ekipa i ove je godine sudjelovala
uz 21 europsku državu-članicu na EFNS-u (Europsko
šumarsko nordijsko skijaško natjecanje – biatlon). 37.
EFNS održano je od 20. do 26. veljače 2005. god. u
Bjelorusiji.
Počele su aktivnosti na pripremi ovogodišnjih Dana
hrvatskoga šumarstva, koji će se održati od 11. do. 17.
lipnja 2005. god. Za domaćina je određena UŠP Karlovac
i HŠD ogranak Karlovac. Održani su prvi sastanci,
izabran Priređivački i ostali odbori, koji trebaju organizirati
događanja. Do 11. lipnja sve UŠP trebaju provesti
lokalna natjecanja, osim Karlovca koji će to provesti
11. lipnja, što će biti “generalna proba” za finale


18. lipnja. Tijekom tjedna predviđaju se različite aktivnosti
do 17. lipnja, kada se održava 109. redovita skupština
HŠD-a i Savjetovanje na predloženu temu “Srednjoškolska
i visokoškolska šumarska nastava u Hrvatskoj
s posebnim osvrtom na potrebe šumarske struke”.
Dogovoreno je tko će pripremiti poticajne referate za
raspravu, kako o stanju u srednjoškolskom i visokoškolskom
obrazovanju, tako i o potrebama šumarske
prakse. Istoga dana predviđena je i Svečana akademija,
a 18. lipnja održat će se finalno natjecanje šumarskih
radnika iz 16 UŠP Hrvatskih šuma d.o.o. Ogranci HŠD
neovisno o središnjoj manifestaciji, organizirat će lokalna
događanja. Tako će primjerice ogranak Bjelovar
svoju tradicionalnu izložbu fotografija “Šuma okom
šumara”, uz gostovanje kolega šumara iz Slovenije,
promovirati u međunarodno izložbu, jer je ova manifestacija
svojom kvalitetom, prema ocjeni stručnjaka
prerasla lokalne okvire.
Kao priprema za 109. redovitu skupštinu HŠD-a,
predsjednici ogranaka zamoljeni su: dostaviti ažurirane
popise članstva, članove Upravnog i Nadzornog odbora,
aktualizirati pitanje spomen obilježja zaslužnim
članovima na svom području, dati svoje prijedloge za
dopunu teksta “Šumarskoga kodeksa”, kojega je predložio
T. Starčević te održati godišnje skupštine prije
glavne skupštine (ako ih već nisu održali).


Ad 6. Kao što je u okviru HŠD na prošlogodišnjoj
Skupštini osnovana kao sekcija Pro Silva Croatia,
predloženo je, da se na ovogodišnjoj Skupštini također
kao sekcija HŠD-a osnuje Hrvatska udruga za biomasu.
Nema razloga da šumarska struka prepusti drugima
vodeću ulogu u korištenju biomase kao energenta. Hr