DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 103     <-- 103 -->        PDF

čna luka Shannon, a odatle prema Bruxellesu, a zatim pred upravnom zgradom UŠP Karlovac i razišli se
let za Veneciju-Treviso. Sletjeli smo u Treviso u 20:55 željno očekujući odmor u svojim krevetima. Sutra je tresati,
gdje nas je čekao autobus koji nas je tamo i balo nastaviti s poslom gdje smo stali prije šest dana.
dovezao te je uslijedio povratak prema Lijepoj našoj.
Konačno u 3:00 sata, 21. ožujka 2005. godine, stali smo Oliver Vlainić, dipl. ing. šum.


ZAPISNIK
9. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a
održane 24. ožujka 2005. god. u Zagrebu


Nazočni: Robert Abramović, dipl. ing., Davor Butorac,
dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Ivan Đukić,
dipl. ing., Ivan Duvnjak, dipl. ing., dr. sc. Joso Gračan,
prof. dr. sc. Ivica Grbac, Ilija Gregorović, dipl. ing.,
Dubravko Hodak, dipl. ing., Dražen Husak, dipl. ing.,
Zvonko Kranjc, dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl.
ing., akademik Slavko Matić, predsjednik, Boris Miler,
dipl. ing., mr. sc. Ivan Pentek, prof. dr.sc. Branimir
Prpić, Darinka Žuna, dipl. ing. (umjesto Zvonka Rožića,
dipl. ing.), Dalibor Tomljanović, dipl. ing., dr. sc.
Vlado Topić, Oliver Vlainić, dipl. ing., prof. dr. sc.
Joso Vukelić, Đurđica List, dipl. ing., članica NO, Josip
Knepr, dipl. ing., član NO, Hranislav Jakovac, dipl.
ing., tajnik, Vlatka Antonić.


Otsutni, ispričani: mr. sc. Vladimir Bogati, mr. sc.
Krunoslav Indir, Ivan Matasin, dipl. ing., Ivan Tarnaj,
dipl. ing., predsjednik NO.


Nakon što je predsjednik HŠD-a S. Matić pozdravio
sve nazočne, zahvalivši im na dolasku, i to kao uvijek na
gotovo stopostotnom odazivu, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 8. Sjednice UO HŠD-a
2.
Obavijesti
3.
Aktualna problematika
4.
Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2004. god
a) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2004. god
b) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za


2004. god
c) Šumarski list i ostale publikkacije
d) Izvješće Nadzornog odbra
e) Rasprava po izvješćima i zaključci


5.
Izvršenje programa rada i pripreme za 109. redovitu
skupštinu HŠD-a
6.
Osnivanje “Hrvatske udruge za biomasu” kao sekcije
HŠD-a
7.
Razno
Ad 1. Zapisnik 8. Sjednice UO HŠD-a usvojen je
jednoglasno bez primjedbi


Ad 2.


a) U organizaciji Gradskog muzeja Varaždin i Hrvatskih
voda – Vodnogospodarskog odjela za vodno
područje Drave i Dunava, Odsjek Varaždin, 10. veljače
2005. god. održana je javna tribina na temu “Budućnost
Drave”. Ovom multidisciplinarnom skupu nazočili
su i D. Štorga, predstavnik Hrvatskih šuma d.o.o.,
UŠP Koprivnica, koji je predstavio gospodarenje šumana
na tom području, Z. Kranjc, predsjednik HŠD-a
ogranak Varaždin i tajnik HŠD-a H. Jakovac, koji je
ukazao na probleme u gospodarenju šumama uzrokovanim
vodotehničkim i energetskim zahvatima, učinjenim
i planiranim na tom području. Nakon rasprave formirana
je radna grupa za pripremu zaključaka, ali i za
stalni rad na pripremi zadaća budućeg rada na definiranju
ekoloških problema šireg područja rijeke Drave,
uz pokušaj procjene stanja ugroženosti staništa i vrsta,
organiziranja izrade cjelovite baze podataka s rezultatima
istraživanja različitih znanstvenih područja relevantnih
za procjenu stanja okoliša, iniciranja novih istraživanja
i monitoringa te izradi prijedloga aktivnosti
glede zaustavljanja degradacije staništa i poboljšanja
ekoloških prilika. Predstavnik šumarske struke u toj
Radnoj grupi je H. Jakovac, tajnik HŠD-a, a prvi sastanak
održan je 17. ožujka 2005. god.


b) Hrvatsko šumarsko društvo Herceg Bosne uputilo
nam je 13. 1. 2005. god. dopis, predlažući sastanak
predstavnika obaju Društava na kojemu bi se uz razmjene
iskustava razmotrili i prijedlozi o održavanju
Okruglog stola u Mostaru, na temu “Položaj i uluga šumarstva
u BiH”, o pokretanju časopisa Društva, organizaciji
Društva na temelju iskustava HŠD-a, o financiranju
rada Društva i časopisa te o susretu članova naših
Društava na upriličenoj ekskurziji po BiH u 2005. god.
Sastanak predstavnika HŠD-a (S. Matić, I. Tarnaj, H.
Jakovac) i HŠD-a Herceg Bosne (Lj. Rezo, F. Kljajo, I.
Anđelić) održan je u prostorijama HŠD-a 1. ožujka
2005. god., na kojemu je dogovorena daljnja suradnja.


c) Šumarski fakultet, Zavod za istraživanja u drvnoj
industriji, moli prihvaćanje suorganizacije sedmog tradicionalnog
međunarodnog savjetovanja Drvo u gradi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 104     <-- 104 -->        PDF

teljstvu pod motom “Postojanost i kakvoća građevinskih
proizvoda od drva”, koje je u okviru sajma Građenje
i opremanje na Zagrebačkom velesajmu previđeno
za 22. travnja 2005. god. HŠD prihvaća suorganizaciju
ovog znanstvenog savjetovanja.


d) U izdanju HŠD-a ogranak Senj i Hrvatskih šuma
d.o.o., UŠP Senj, tiskana je monografija “Šume i šumarstvo
sjevernoga Velebita”, a u završnoj su fazi pripreme
za otvaranje Šumarskog muzeja u Krasnu, pa se
otvaranje Šumarskog muzeja i predstavljanje monografije
očekuje početkom lipnja.


e) Predsjedniku UO, predsjedniku NO i članovima
UO, član ogranka Delnice Anton Sabo, uputio je žalbu
na rad Izborne skupštine ogranka Delnice. Nakon pročitane
žalbe, rasprave i izvješća predsjednika ogranka,
UO ne nalazi potrebu intervenirati te zaključuje kako
eventualna nezadovoljstva pojedinih članova ponajprije
treba rješavati unutar ogranka, gdje članstvo neposredno
odlučuje o tome da li je bilo ili nije eventualnih
kršenja Pravila, odnosno Statuta HŠD-a. Nezadovoljnika
uvijek ima, ali pitanje je što kaže većina.


f) HŠD je pristupilo konstrukciji žive baze podataka
i prezentacije Šumarskog lista. Zadaća sustava je da,
osim bibliografski, posluži i kao internetski prezentacijski
sustav realnog, živog časopisa, odnosno njegova
arhiva. Građa Šumarskog lista od prvog broja tiskanog
1877. god. do danas, zahvaljujući računalnim i
internetskim tehnologijama, bit će dostupna korisnicima
i u drukčijem obliku nego do sada. Naravno, za takvu
pripremu svih 128 godišta trebat će vremena, pa i
nešto financijskih sredstava, jer je samo posljednjih
godina časopis pripreman u digitalnom obliku. Uređena
godišta, 122. do 128. (1998–2004) i 1. godište
(1877), kolega B. Meštrić, uz Uredništvo koje je inicijator
i izvršitelj ovoga projekta, prezentirat će ih na
Danima hrvatskog šumarstva 2005. god.


g) Kao što smo već izvijestili, očekujemo da pripremljeni
Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj komori
inženjera šumarstva i drvne tehnologije, nakon pripreme
popratnog teksta i obrazloženja, bude upućen u
proceduru donošenja.


h) Također smo već izvijestili da je Hrvatska gospodarska
komora na svojoj skupštini donijela odluku o
osnivanju Udruženja šumarstva i lovstva unutar Sektora
poljoprivrede i šumarstva, ali novost je da je u pripremi
za osnivanje Udruženja održan sastanak predsjednika
Hrvatske gospodarske komore gosp. dipl. ing.
Nadana Vidoševića s predstavnicima šumarstva i lovsta,
predsjednikom HŠD-a akademikom Slavkom Ma-
tićem, direktorom Hrvatskih šuma d.o.o. mr. sc. Darkom
Beukom, predsjednikom Hrvatskog lovačkog saveza
gosp. Đurom Dečakom i savjetnikom direktora
mr. sc. Josipom Dundovićem. Vijeće Udruženja bit će
sastavljeno od predstavnika Hrvatskih šuma d.o.o., Hr


vatskog lovačkog saveza, Hrvatskog šumarskog društva
te jačih šumarskih i lovačkih poduzetnika. Za
predstavnike HŠD-a u odnosnom Vijeću UO predlaže


I. Penteka i H. Jakovca.
i) HŠD, unatoč kako čujemo ljutnji u Hrvatskom
sindikatu šumarstva, ne može biti protiv demokratske
odluke svojih članova inženjera i tehničara, onih koji
se nezadovoljni zastupanjem svojih interesa žele izdvojiti
iz odnosnog Sindikata. Osječani, odakle je potekla
inicijativa to su odlučili, u UŠP Koprivnica postoje
naznake za izdvajanje, dok Vinkovčani na svojoj
Skupštini nisu prihvatili inicijativu.


j) J. Dundović, podpredsjednik, H. Jakovac, tajnik i


J. Gračan član sekcije HŠD-a Pro Silva Croatia, nazočili
su sjednici Vijeća Pro Silva Europa, održanoj u
Francuskoj 21. i 22. siječnja 2005. god. Uz sudjelovanje
u radu na sjednici i terenskoj ekskurziji, nazočnim
predstavnicima iz 15 članica predstavljen je program
ekskurzije članova Vijeća po Hrvatskoj od 1. do 5. lipnja
2005. god.
k) Naposljetku, obavijest zainteresiranima o u NN
br. 178 od 16. prosinca 2004. Odluci o proglašenju Zakona
o zaštiti zraka, NN br. 183 od 23. prosinca 2004.
Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici
sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
i Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanju
sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva
za dodijeljivanje sredstava Fonda, NN br. 9 od 17.
siječnja 2005. god., Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika
o uređivanju šuma i NN br. 20 od 19. veljače
2005. god., Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o
unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva.


Ad 3.


a) Od aktualnosti najznačajnije je da je Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
na svoju web stranicu stavilo zadnju inačicu Nacrta
prijedloga Zakona o šumama. Usvojene su neke primjedbe,
stavovi su donekle približeni prijedlogu Hrvatskih
šuma d.o.o. Ima pogrešaka u podacima i treba
ih uskladiti sa zvaničnima, dok je pojmovnik loše i nestručno
napravljen, a i ne bi ga trebalo niti stavljati u
Zakon, nego samo nazivlje. Glede mogućnosti prodaje
šuma, HŠD je iskazalo u više navrata svoje protivljenje
prodaji, pozivajući se između ostaloga ponajprije na
članak 52 Ustava RH. Prema informacijama ZOŠ će
biti ili je već stavljen u proceduru, koja inačica nije
nam znano. Prijedlog ZOŠ-a našao se na web stranici,
primjedbe su se mogle dostavljati, ali ne i o njima raspravljati.
Nažalost, moramo napomenuti da unatoč
obećanjima po prvi puta nije bilo prilike za klasičnu
stručnu raspravu, gdje se stavovi sučeljavaju, obrazlažu
i usuglašavaju, posebice kada je riječ o temeljnim
dokumentima, kao što je to ZOŠ.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 105     <-- 105 -->        PDF

b) U aktualnosti možemo uvrstiti i ovih dana aktualnu
temu, Kopački rit Park prirode ili Nacionalni
park, gdje se predlagalo da se oko 12 000 ha izuzme iz
gospodarenja Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarska struka
je o tome dala svoje mišljenje, a u Osijeku je na tu temu
održan i Okrugli stol uz nazočnost i aktivno sudjelovanje
šumarskih stručnjaka. Svakako, na nestručna mišljenje
koja ovih dana na tu temu čujemo treba reagirati.
Na Saborskom odboru za zaštitu okoliša prijedlog za
Nacionalni park je odbijen, no nikada ne možemo biti
sigurni da će tako i ostati. Sastanak u Bilju s mještanima
također je potvrdio da oni koji žive na tom području
i od tog područja, dijele naše mišljenje temeljeno


b)


na znanstveno-stručnim spoznajama o aktivnoj a ne
pasivnoj zaštiti šuma. Šumarska struka treba koristiti
različite aktivnosti kako bi svoj rad na jednostavan
način predočila drugim strukama i javnosti, pa bi bilo
manje nesporazuma. Znači mi moramo biti aktivniji,
koristeći i radno mjesto kao i nevladinu udrugu, kako
bi šumarstvo prikazali u pravom svijetlu.


Ad 4.


a) Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na
dan 31. 12. 2004. god., obavilo je popis i uz popisne
liste i popis dugovanja za 2004. god. sačinilo Izvješće,
koje je prihvatio Nadzorni odbor, što se vidi iz njegova
izvješća Upravnom odboru.


Izvršenje financijskog plana HŠD-a s ograncima od 1. siječnja do 31 prosinca 2004. godine


A Fond redovite djelatnosti
Tek. broj S A D R Ž A J
A PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate na Šum.
list, separata i oglasa
2.
Prihodi od dotacija i subvencija
3.
Prihodi od zakupnina
4.
Ostali prihodi
5.
Prihodi od članarina i naknada
UKUPNI PRIHODI
B
TROŠKOVI


I
MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost
2.
Potrošena energija
II
TROŠKOVI USLUGA


3.
Prijevozne usluge
4.
Usluge održavanja
5.
Intelektualne i osobne usluge
6.
Komunalne usluge
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
III
TROŠKOVI ZAZAPOSLENE


8.
Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
9.
Ostali izdaci za zaposlene
PLANIRANO


510.000,00
110.000,00
1.550.000,00
300.000,00
653.000,00


3.123.000,00


81.500,00


32.500,00


1.000,00
450.000,00


60.000,00
250.000,00
575.000,00


750.000,00
20.000,00


IV TROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI


10. Dnevnice za služb. put. i put. troškovi 55.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika 25.200,00
12. Troškovi reprezentacije 250.000,00
13. Premije osiguranja 20.000.00
14. Bankovne usluge 10.000,00


OSTVARENO


478.983,88
259.619,43
1.474.699,41
294.332,52
638.236,67


3.145.871,91


76.846,24


26.450,16


315.338,68
117.713,00
283.248,26
620.453,81


710.694,57
29.095,00


15.398,46
17.290,43
327.228,28
16.979,43
10.152,24


INDEKS


93,91
236,01


95.15
98,11
97,73
100,73


94,28


81,38


70,07
196,18
113,29
107,90


94,75
145,47


27,99
69,16
130,89
84,89
101,52
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 106     <-- 106 -->        PDF

V
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.
Troškovi za struč. obrazov. savjet.i str. ekskurzije.
16.
Troškovi za stručnu lit. i stručna glasila
17.
Ostali nematerijalni troškovi
PDV
UKUPNO TROŠKOVI
UKUPNO PRIHODI
UKUPNO TROŠKOVI
VIŠAK PRIHODA


350.000,0
350.000,0350.000,00
00 269.989,35 77,13
25.000,00 20.924,11 83,69
181.000,00 181.172,21 107,84
85.032,18 -
3.123.000,00 3.124.006,41 100,03
3.123.000,00 3.145.871,94 100,73
3.123.000,00 3.124.006.41 100,03
-+21.865,50 -


Izvješće o radu i poslovanju HŠD-a za 2004. god.
(izvješće tajnika)


Iako smo tijekom godine redovito izvješćivali o
aktivnostima HŠD-a, kratko ćemo potsjetiti na neke od
njih.


U siječnju je od 18. do 24. hrvatska ekipa sudjelovala
na 36. EFNS stručno-sportskom susretu europskih
šumara, održanom u Francuskoj, o čemu smo izvijestili
u Šumarskome listu 1–2/2004.


Tijekom proljeća, uz slanje poziva za suradnju (22
ožujka 2004) Zavodu za zaštititu prirode, sada pri Ministarstvu
kulture i preslika nekoliko dopisa odnosnom
Ministarstvu u prošlom mandatu Vlade, pokušali smo
uspostaviti bolji kontakt, s ciljem ispunjenja zajedničke
zadaće zaštite prirode, no nismo uspjeli jer odnosni
Zavod na naš poziv nije niti odgovorio.


U svibnju po treći puta (svake dvije godine) sudjelovali
smo na Tršćanskom sajmu, u okviru “Dana poljoprivrede,
ribarstva i šumarstva”, gdje smo s ograncima
Delnice, Buzet i Senj predstavili radove na pošumljavanju
krša, vezano uz 125. obljetnicu “Kraljevskog
nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja


– Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje
bujica”.
U okviru “Dana hrvatskoga šumarstva”, a u sklopu


108. redovite skupštine HŠD-a, u lipnju je održano Savjetovanje
na temu “Aktualna problematika hrvatskoga
šumarstva” na kojemu se nakon uvodnih izlaganja
predsjednika HŠD-a akademika S. Matića, državnog
tajnika u MPŠVG dipl. ing. J. Bartolčića i direktora
Hrvatskih šuma d.o.o. mr. sc. D. Beuka, raspravljalo o
stanju i zadaćama u šumarskom sektoru, novom Zakonu
o šumama, restrukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o.
i prilagodbi šumarstva zakonima EU.
Tijekom ljeta pripremljen je, a u jesen dorađen
Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj komori inženjera
šumarstva i drvne tehnologije, pa se očekuje njegovo
donošenje u 2005. god.


U Koprivnici smo 24. rujna 2004. kao članica “Dravske
lige” sudjelovali na Međunarodnom danu Drave,


koji je ove godine održan pod motom “Drava – europska
prirodna i kulturna baština”, uz stručni skup i otvaranje
izložbi “Dravska minijatura” i “Drava – put u Europu”.


Početkom studenoga 2004. god. uputili smo Hrvatskom
saboru Mišljenje o Prijedlogu Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom
Zakona, o čemu detaljnije izvješćujemo u Zapisniku
8. sjednice UO HŠD-a (Šum. list 1–2/2005).


U studenom je HŠD bilo suorganizator međunarodnog
znanstvenog skupa (Zagreb, 22. studeni 2005.) na
temu “Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci
njezina održavanja i unapređenja”, o čemu također
izvješćujemo u Zapisniku 8. sjednice UO.


Odlukom 108. redovite skupštine HŠD-a osnovana
je sekcija Pro Silva Croatia, kao jedna od članica Pro
Silva Europa. Krajem studenoga i početkom prosinca
bili smo domaćini članovima Upravnog vijeća Pro Silva
Europa, s kojima smo obišli teren i pripremili ekskurziju
predstavnika članova Pro Silva Europa iz preko
20 europskih zemalja članica – “Šume Hrvatske 1.
do 5. lipnja 2005”.


Hrvatska gospodarska komora je na Skupšini održanoj
9. prosinca 2004. donijela odluku o osnivanju
Udruženja šumarstva i lovstva unutar sektora Poljoprivrede
i šumarstva HGK, pa se kako nam je rečeno, u
prvoj polovici 2005. god. očekuje održavanje osnivačke
skupštine. Prema tomu, zadaća koju smo postavili
glede uvrštavanja šumarstva i lovstva kao privrednih
grana unutar HGK, sasvim je blizu ostvarenja.


Zakon o šumama je u izradi i njegova posljednja
inačica nalazi se na web stranici Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva i navodno je
upućen Vladi na mišljenje. Nismo nigdje vidjeli da je
ikome upućen službeni poziv s rokovima za očitovanje
i dostavu primjedbi i prijedloga.


Jedna od važnijih zadaća Hrvatskoga šumarskog
društva, tiskanje znanstveno-stručnog i staleškog glasila
“Šumarski list” nastavljeno je i u 2004. god. Njego
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 107     <-- 107 -->        PDF

vo 128. godište, A-4 formata tiskano je u 6 dvobroja na
740 stranica, sa 44 znanstveno-stručna rada te aktualnim
temama šumarstva i prerade drva, izvješćima sa
savjetovanja i znanstvenih skupova u organizaciji
HŠD-a kao i drugih savjetovanja i skupova kojima su
nazočili naši članovi, bilo kod nas ili u inozemstvu, prikazom
knjiga i časopisa, magistarskih i doktorskih radova,
zapisima sa sjednica Upravnog odbora i Skupštine
HŠD-a te naposljetku rubrikom In memoriam, umrlim
kolegama članovima. Uz redovite dvobroje, početkom
2004. god. tiskan je i posebni broj Šumarskog lista
na 124 stranice s 12 referata izloženih na Savjetovanju
održanom u Senju 27. i 28. studenoga 2003. god. u
povodu 125 obljetnice “Kraljevskog nadzorništva za
pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za
pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica”.


Tijekom godine održano je niz predavanja u središnjici
i po ograncima, kao i stručne ekskurzije u zemlji i
inozemstvu.


Sve aktivnosti, uz ove posebno spomenute, uz redovito
održavanju zgrade HŠD-a zahtijevaju trud i dobro
planiranje te krajnje racionalno trošenje financijskih
sredstava. U zakonskom roku dostavljeno je Državnoj
reviziji izvješće o financijskom poslovanju HŠD-a za
2004 god., uz zabilješke o radu i obrazloženje prihoda i
troškova. Uvidom u tablicu, gdje je prikazano izvršenje
financijskog plana s ograncima za 2004. god., razvidno
je da su prihodi u odnosu na planirano, ostvareni s indeksom
100,73, a troškovi sa 100,03, što znači da su prihodi
i troškovi izbalansirani. Po strukturi prihoda sve
stavke blizu su planiranih, osim prihoda od dotacija i
subvencija, koja je veća, iz razloga što je ogranci nisu
toliko planirali, odnosno očekivali. Kod troškova to isto
vrijedi za stavku Intelektualne i osobne usluge. Kada je
riječ o troškovima, potrebno je posebno prokomentirati


d)


stavku Usluge održavanja, ostvarenu s indeksom od
70,07. Od utrošenih 315.338,68 kn, 239.963,11 kn odnosi
se na troškove uređenja pročelja zgrade HŠD-a, a
75.375,57 kn na tekuće održavanje. Iznos od utrošenog
do planiranog po ovoj stavci, namjenski je izdvojen za
nastavak uređenja pročelja zgrade. Troškovi grafičkih
usluga ostvareni su s indeksom od 107,90, jer je kao što
je već spomenuto tiskan poseban broj Šumarskog lista
sa Savjetovanja u Senju te brošura “Kukci”. Kada analiziramo
troškove po mjestima nastanka, Šumarski list je
negativan, jer se ne pokriva iz više godina nemijenjane
pretplate i dotacija. Za nabavku osnovnih sredstava
utrošeno je 23.282,57 (osobno računalo, fotoaparat i videoprojektor).
U stavci Ostali nematerijalni troškovi posebno
je izdvojen PDV nastao iz dugovanja zakupaca
poslovnog prostora, Instituta za međunarodne odnose, a
ponajviše Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.
S njima se vodi sudski spor radi iseljenja i poravnanja
dugova, za koji vjerujemo da je pri kraju.


c) Kako je 8. sjednica UO održana krajem prošle
godine, kada je već bio u tisku br. 11–12 Šumarskog
lista, izvješće je podnešeno na toj sjednici i objavljeno
u Zapisniku, prihvaćenom na početku ove sjednice
UO. U izvješću pod b) naveli smo da je tiskan i poseban
broj Šumarskog lista, koji sadrži referate sa Savjetovanje
u Senju, a i u programu ove je godine tiskanje
posebnog broja, koji se odnosi na izložene referate na
međunarodnom znanstvenom skupu održanom u Zagrebu
23. studenoga 2004. god. na temu “Protuerozijska
i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja
i unaprjeđenja”. O ovome međunarodnom znanstvenom
skupu detaljnije smo izvijestili u Šumarskome
listu br. 11–12/2004. Glede članaka za Šumarski list, sa
zadovoljstvom zaključujemo da ih imamo dovoljno na
raspolaganju.


Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog društva za 2004. godinu


Nadzorni odbor u sastavu:


Ivan Tarnaj, dipl. ing. predsjednik


Josip Knepr, dipl. ing. član


Đurđica List, dipl. ing. članica


podnosi Izvještaj Upravnom odboru nakon pregleda
materijalno – financijske dokumentacije HŠD-a i
posebno dokumentacije ogranaka (19). Poslovne knjige
vode se prema zahtjevima dvojnog sustava knjigovodstva
i primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih
organizacija. HŠD je pravna osoba osnovana
bez namjere stjecanja dobiti, upisana je u Registar
udruga kao jedinstvena udruga sa svojim ustrojstvenim
oblikom – ograncima (HŠD s 19 ogranaka).


Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u


glavnu knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu
unosa podataka.


Računovodstvo se vodi na načelu fondovskog računovodstva.
Primjenjuje se računski plan kao neprofitna
organizacija – A FOND REDOVITE DJELATNOSTI.
Nabava dugotrajne imovine evidentira se putem


– B KAPITALNIH PROJEKATA FONDA. Primjenjuje
se modificirano načelo novčanog iskazivanja, te se
prihodima i troškovima priznaju svote koje su naplaćene
i plaćene do 20. siječnja 2005. godine, a odnose se
na 2004. godinu. Vode se pomoćne knjige blagajne, osnovnih
sredstava, ulaznih i izlaznih računa. Porez na
dodanu vrijednost se uredno obračunava i uplaćuje
(godišnji prihod veći od 85.000,00 kn). Prema Zakonu
o PDV-u (članak 10 a, stavka f), promet znanstvenih


ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 108     <-- 108 -->        PDF

časopisa oporezuje se nultom stopom (%) i to se primjenjuje
na časopis “Šumarski list”.
Blagajnički dnevnik vodi se uredno na temelju
uplatnica i isplatnica.


Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
mr. sc. Mladen Stojković, članice Đurđica Belić, i
Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanja i
obveza. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi
se po prosječnim godišnjim stopama i za tu svrhu
ispravka umanjuje se i imovina i izvori financiranja.
Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka
trajanja i popisuje se kao sitan inventar u uporabi.
Popisne liste kao i popis dugovanja za 2004. godinu
nalaze se u privitku Izvješća povjerenstva, kojeg je prihvatio
Nadzorni odbor.


Obveze neplaćenog PDV-a od strane kupaca zajmoprimalaca
poslovnog prostora (Institut za međunarodne
odnose i Fakultet kemijskog inženjerstva) podmirene
su iz redovitog poslovanja. Pozitivni saldo – višak
prihoda proizlazi iz ostatka neutrošene članarine ogranaka.


Utužena i neutužena potraživanja ostaju i dalje kao
problem naplate dogovorno ili preko suda.
Prihodi i troškovi za 2004. godinu


PRIHODI
Prihodi od redovite djelatnosti 1.953.683,29
Ostali prihodi 294.332,52
Prihodi od dotacija 259.619,43
Prihodi od članarine i naknada 638.236,67
UKUPNO PRIHODI 3.145.871,91


TROŠKOVI
Materijalni troškovi 103.296,40
Troškovi usluga 1.336.753,75
Troškovi za zaposlene 739.789,57
Nematerijalni troškovi 944.166,69
UKUPNO TROŠKOVI 3.124.006,41


UKUPNO PRIHODI 3.145.871,91
UKUPNO TROŠKOVI 3.124.006,41
VIŠAK PRIHODA 21.865,50


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom
poslovanju HŠD-a s ograncima za 2004. godinu i
dostavlja svoje Izvješće Upravnom odboru da ga u
cijelosti prihvati.


Nadzorni odbor:
Ivan Tarnaj, dipl. ing. šum., predsjednik, v.r.
Josip Knepr, dipl. ing. šum., član, v.r.
Đurđica List, dipl.ing. šum., članica, v.r.


e) Nakon kratke rasprave, jednoglasno je prihvaćeno
izvješće o radu i poslovanju HŠD-a u 2004. god.


Ad. 5. Uz navedeno pod točkom 2. i 3., držeći se
usvojenog programa rada HŠD za 2005. god., bilježimo
i druge aktivnosti. Tako je uz Hrvatske šume d.o.o.,
UŠP Delnice i HŠD ogranak Delnice, u Mrkoplju 11. i


12. veljače uspješno provedeno međunarodno šumarsko
skijaško natjecanje Alpe-Adria, na kojem su uz domaćina
Hrvatsku, sudjelovale i ekipe Slovenije, Italije
i Austrije. Hrvatska ekipa i ove je godine sudjelovala
uz 21 europsku državu-članicu na EFNS-u (Europsko
šumarsko nordijsko skijaško natjecanje – biatlon). 37.
EFNS održano je od 20. do 26. veljače 2005. god. u
Bjelorusiji.
Počele su aktivnosti na pripremi ovogodišnjih Dana
hrvatskoga šumarstva, koji će se održati od 11. do. 17.
lipnja 2005. god. Za domaćina je određena UŠP Karlovac
i HŠD ogranak Karlovac. Održani su prvi sastanci,
izabran Priređivački i ostali odbori, koji trebaju organizirati
događanja. Do 11. lipnja sve UŠP trebaju provesti
lokalna natjecanja, osim Karlovca koji će to provesti
11. lipnja, što će biti “generalna proba” za finale


18. lipnja. Tijekom tjedna predviđaju se različite aktivnosti
do 17. lipnja, kada se održava 109. redovita skupština
HŠD-a i Savjetovanje na predloženu temu “Srednjoškolska
i visokoškolska šumarska nastava u Hrvatskoj
s posebnim osvrtom na potrebe šumarske struke”.
Dogovoreno je tko će pripremiti poticajne referate za
raspravu, kako o stanju u srednjoškolskom i visokoškolskom
obrazovanju, tako i o potrebama šumarske
prakse. Istoga dana predviđena je i Svečana akademija,
a 18. lipnja održat će se finalno natjecanje šumarskih
radnika iz 16 UŠP Hrvatskih šuma d.o.o. Ogranci HŠD
neovisno o središnjoj manifestaciji, organizirat će lokalna
događanja. Tako će primjerice ogranak Bjelovar
svoju tradicionalnu izložbu fotografija “Šuma okom
šumara”, uz gostovanje kolega šumara iz Slovenije,
promovirati u međunarodno izložbu, jer je ova manifestacija
svojom kvalitetom, prema ocjeni stručnjaka
prerasla lokalne okvire.
Kao priprema za 109. redovitu skupštinu HŠD-a,
predsjednici ogranaka zamoljeni su: dostaviti ažurirane
popise članstva, članove Upravnog i Nadzornog odbora,
aktualizirati pitanje spomen obilježja zaslužnim
članovima na svom području, dati svoje prijedloge za
dopunu teksta “Šumarskoga kodeksa”, kojega je predložio
T. Starčević te održati godišnje skupštine prije
glavne skupštine (ako ih već nisu održali).


Ad 6. Kao što je u okviru HŠD na prošlogodišnjoj
Skupštini osnovana kao sekcija Pro Silva Croatia,
predloženo je, da se na ovogodišnjoj Skupštini također
kao sekcija HŠD-a osnuje Hrvatska udruga za biomasu.
Nema razloga da šumarska struka prepusti drugima
vodeću ulogu u korištenju biomase kao energenta. Hr