DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2005 str. 121     <-- 121 -->        PDF

populacije. Na kraju su obavljana istraživanja o učincima
brze ekspozicije u uvjetima jakog osvjetljenja na
zrele primjerke, radi ustanovljenja vegetativnog obnavljanja.
Istraživanja su obavljana u središnjim Apeninima,
na 12 populacija tise na nadmorskoj visini od 250
do 1650 m, unutar zone bukve i jele. Intenzitet obnove
vrste praćen je tako, da su sve biljke svrstane u 4 visinske
skupine. Broj individua iz svake skupine pomnožen
je s prosječnom visinom skupine, a zbroj tih umnožaka
daje “indeks obnove” u pokusnoj plohi. Ovi se podaci
dalje statistički obrađuju (ponderirane vrijednosti po ha
za broj stabala, temeljnicu i drugo), te ustanovljuje ovisnost
o nagibu, kiselosti tla, strukturi podloge i sl. Razlika
obnavljanja tise u sastojini nastaloj iz sjemena i panjači
obrađena je pomoću “U” testa (Mann-Withney).


Dobiveni podaci “indeksa obnove” omogućuju


proučavanje sljedećih vrijednosti:
– odnos obnove i morfoloških parametara staništa,
– odnos između obnove i načina gospodarenja,


– odnos između obnove i dendrometrijskih veličina,


– rast stabala vegetativnog podrijetla (panjače),
– analiza debla na promatranim uzorcima.
Autor navodi da su ovo informacije prve faze istraživanja,
te će naknadno biti objavljeni konačni rezultati.


Veriano Vidrich, Manfred Birke, Marco Fran c
i , Piero F u s i : Prilog o prisutnosti teških metala u
tlu i drvetu smreke uz cestu velikog prometa


Atmosfersko zagađenje uzrokovano ispušnim plinovima
motornih vozila, predstavlja velik dio ukupnog
zagađenja. Urbane zone i područja oko frekventnih
prometnica posebno su ugroženi. Teški metali: krom,
bakar, željezo i cink u malim su količinama stalno prisutni,
i to predstavlja normalnu situaciju. No, u posljednjim
desetljećima ovi metali plus kadmij, mangan i
olovo, postižu zabrinjavajući porast. Ovi metali dolaze
u biljke preko korijenovog sustava (floema i ksilema),


te iz atmosfere preko lišća i kore. U većim koncentracijama
uzrokuju stres s negativnim posljedicama.


Obavljana su mnoga istraživanja radi proučavanja
teških zagađivača promatranjem njihove akumulacije
u godovima drvenastih biljaka. Zagađenje u cestovnom
prometu nije ograničeno samo na produkte izgaranja
pogonskog goriva, već mu treba dodati i ono koje
proizlazi iz ulja za podmazivanje, te ostaci od trenja
guma. Posebno mjesto zauzima zagađenje u zimskim
mjesecima prouzrokovano posipanjem s protusmrzavajućim
solima. Kao primjer zagađenja autor navodi
koncentraciju olova iznad oceana gdje nema zagađenja,
koja iznosi 0,003 mikrograma na kubik zraka, dok
u područjima jakog zagađenja ta koncentracija iznosi
2,9 mikrograma na kubik zraka, što je 1000 puta više.


Istraživanja su obavljena na drvetu smreke (Picea
abies Karst) pomoću izvrtaka (izvađenih Presslerovim
svrdlom) duž ceste u Dolomitima s velikim prometom.
Uzeti su uzorci sa 10 stabala na visini od 160 cm, tri
uzorka sa svakog stabla u razmaku od 120 stupnjeva, 5
stabala uz rub ceste i 5 na udaljenosti od oko 50 m.
Prije izvršene analize izvrci su podijeljeni u razrede po
10 g (počevši od kore). Ustanovljenje učešća teških
metala (Cr, Zn, Cu, Fe, Mn, Pb) i makroelemenata (Na,
K, Mg i Ca) obavljeno je pomoću analize pepela nakon
spaljivanja na 480 stupnjeva celzijusa. Tablično je prikazano
učešće svakog pojedinačnog elementa u 10-godišnjim
razdobljima počevši od 1937. do 1996. g. uz
rub ceste i 50 m dalje.


Globalno gledajući, učešće teških metala konstantno
se povećavalo, i to osjetno više u posljednjem desetljeću.
Svi su podaci statistički obrađeni i prikazani tablicama.
Paralelno s ovim istraživanjima obavljene su
analize uzoraka tla na raznim udaljenostima od ruba
ceste, gdje čistači snijega na turbinu razbacuju snijeg s
ostacima protusmrzavajućih soli, što će biti obrađeno u
jednom od idućih brojeva časopisa.


ALBERI E TERRITORIO
(novo izdanje časopisa Monti e boschi)


Iz broja 12 prosinac 2004. izdvajamo:


Marino Bertan : Nove povoljnosti razvoja
energije iz drvne mase


Prošlo ljeto bilo je ispunjeno mnogobrojnim sastancima
i inicijativama na temu razvoja i promocije energije
iz drveta.


]asopis “Alberi e territorio” potvrdio je interes
stručnjaka i javnosti za ovu problematiku, prikazavši
orginalni prikaz rada robusnih strojeva, koji su pred
očima mnogobrojnih gledatelja iverali drvni materijal


u Val Chisone u torinskim planinama. Istodobno su prikazane
mnogobrojne tehnologije za moderno gospodarenje
šumama.


Specijalni časopis “Forlener 2004.” (Foresta-Legno-
Energia) potvrđuje organizaciju kongresa, stručnih
ekskurzija i profesionalnih sastanaka predviđenih za
jesen 2005. g. u Bielli.


Također se predviđa za regiju Lombardija u Milanu
kongres na temu bioenergije, s posebnim naglaskom na
biomasu kao idući izvor energije u EU. Ovom povećanom
interesu za bioenergiju doprinijela su dva važna
ŠUMARSKI LIST 1-2/2005 str. 122     <-- 122 -->        PDF

događaja: cijena sirove nafte popela se na 50 dolara po
barelu, te najava i pristup Rusije protokolu iz Kyota.


Prvi argument nesumnjivo signalizira da je svjetski
energetski sustav koncipiran na nafti i ostalim fosilnim
gorivima u ozbiljnoj krizi. Rezerve nafte po izjavama
meritornih eksperata kao što je Jeremy Rifkin, male su
i kraj proizvodnje se brzo približava. Nova serija nuklearnih
izvora energije ne predviđa se zbog nepovoljnog
javnog mišljenja, kako u razvijenim zemljama,
tako i u zemljama u razvoju.


Druga vijest koja je pobudila interes medija je odluka
ruske vlade da prihvati protokol iz Kyota, koji, kako
je poznato predviđa smanjenje emitiranje stakleničkih
plinova u 2012. godina za 5,2 % u odnosu na 1990.
Ovaj izbor ruske vlade nesumnjivo predstavlja velik
pritisak na aktualnu vladu Busha, jer je nestao jedan od
glavnih argumenata opravdanja za odbijanje pristupanja
sporazumu koji je potpisan još 1997. g. Protokol iz
Kyota, kako navodi Antonio Cianciullo u knjizi “Velika
toplina”, iako još parcijalno utječe na uzroke klimatskih
pojava, predstavlja prekretnicu iz tri razloga:smanjenje emisije zagađivačkih plinova za razvijene
zemlje i zadržavanje reducirane emisije kod zemalja
u razvoju,

protkol aktivira tehnološki razvoj, jačajući tržište
zdrave energije i određuje cijenu zagađenja,

protokol znakovito doprinosi stvaranju međunarodnog
prava za obranu atmosfere i ostalih zajedničkih
vrijednosti ambijenta.
Zbog visoke cijene nafte te otvorenog puta za primjenu
protokola, povećava se interes za obnovljive izvore
energije. Primjena tehnologije koja proizvodi
energiju iz čistih izvora je sve učestalija. Daljnji razvoj
ovih promjena treba pratiti i adekvatno, održivo
gospodarenje biološkim resursima.


Elisabetta F a l l e r i : Rastu “mjesečeva stabla”


U okviru obavljenih pokusa prilikom svemirskih
putovanja, istraživan je utjecaj tog ambijenata na biologiju
sjemena. Pokusi, u sklopu programa NASA, odnosili
su se na očuvanje, klijavost, metabolizam, orijentaciju
i proizvodnju sjemena.


Svemirske letjelice s posadom kretale su se na visini
od 192 do 576 km od površine zemlje. Na toj visini gravitacija
još iznosi oko 90 % od svoje snage, ali se letjelica
koja kruži oko zemlje nalazi u stanju slobodnog
pada, te u njenoj unutrašnjosti vlada mikrogravitacija.


Ova mikrogravitacija stvara oko sjemenke zonu
stajaćeg, tekućeg i plinovitog sloja, te da bi se sjemenke
razvile, potrebna je savršena ventilacija radi osiguranja
sinteze ugljikohidrata potrebnih za razvoj embrija.
Zbog nepostojeće gravitacije, korijen u početku raste
u smjeru orijentacije koju je imao u stanju embrija, a
zatim u slučajnom smjeru. Težina suhe sjemenke pro


izvedene u svemiru je niža u donosu na uzorak uzgojen
na zemlji, a rezervne supstance su promijenjene. Očuvanje
sjemenki tijekom svemirskog leta ovisi o kisiku i
vlažnosti koje nepovoljno djeluju na njihovu vitalnost.


Tijekom 1971. g. 500 sjemenki javora, bora, jele i
sekvoje bili su u orbiti oko mjeseca na Apollu 14 u du-
žem razdoblju. Nakon toga su na zemlji proklijali i posađeni
su na 34 lokacije u SAD-u. Nazvani su “mjesečeva
stabla”.


Danas, 30 godina poslije, ta su stabla u potpunosti
jednaka onima koja potječu od kontrolnog sjemena na
zemlji. Važnost ovih pokusa je velika, jer sjeme ima
ključnu ulogu u specifičnim uvjetima boravka ljudskih
bića u svemiru i predviđena su naknadna istraživanja
ovog utjecaja mikrogravitacije na biologiju sjemena.


Jedno do mjesečevih stabala posađeno
prije 30 g.


Giacomo G r a s s i : Zašto stabla ne dodiruju nebo?


Mnoge stare kulture, kao npr. Kelti i Indiosi zamišljali
su da su stabla stupovi neba, te da istovremeno
pripadaju svijetu neba i zemlje. Svatko tko je hodao
šumom sekvoje mora osjećati divljenje i poštovanje
zbog čudesnog uzdizanja stabala prema nebu. No, ipak
stabla ne dopiru do neba, već se zaustavljaju prije, što
pred nas postavlja pitanje: zašto? O uzrocima zašto
stabla ne rastu dalje postoje mnoge hipoteze, koje se
uglavnom zasnivaju na mehaničkim i hidrauličkim
ograničenjima.


Sve bi ostalo na pretpostavkama da nedavna istraživanja
objavljena u časopisu “Nature” (K o c h i dr.