DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 689-697


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 165


PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI GENETSKI RESURSI (EUFORGEN)


EUFORGEN FOREST GENETIC RESOURCES PROGRAMME FOURTH EUFORGEN
Steering Committee Meeting


J. GRAČAN1, D. KAJBA2, S. PERIĆ1, M. IDŽOJTIĆ2, M. IVANKOVIĆ1, H. MARJANOVIĆ1
SAŽETAK: Četvrti sastanak Nadzornog odbora Programa europski šumski
genetski resursi (EUFORGEN) održanje u Zidhochovicama, Republika Češka
od 26. do 29. svibnja 2004. godine. Sastanku je nazočilo više od 30 nacionalnih
koordinatora i voditelja fokalnih centara kao i predstavnici Europske unije, EC
i drugih međunarodnih organizacija (FAO, IUFRO, EF1 i dr.). U okviru sastanka
Nadzornog odbora održan je seminar o biološkoj raznolikosti i potrajnom
gospodarenju šumama. Na seminaru su ikzloženi pozivni referati (Pan-europski
proces za šume; Šumarska znanost i politika; Globalna perspektiva šumskih
genetskih resursa; Potrajno gospodarenje šumama i dosadašnji UNFFproces;
Globalno stanje i trendovi genetskih modifikacija u šumarstvu).


Predloženo je kako bi EUFORGEN trebao izraditi naputke za "genetici pri


jateljsku" silvikulturu, odnosno "prirodi blisko uzgajanje šuma" ne znači
"ništa ne raditi". Članice Europske unije i EUFOERGENprograma promovirat
će konzervaciju šumskih genetskih resursa kao dio potrajnog gospodarenja
šumama te nastaviti rad na Pan-europskoj razini.


Nadzorni je odbor na 4. sastanku razmotrio i usvojio temeljne dokumente
priređene za sastanak, sažetke rada II i III sastanka, rezolucije i preporuke s
druge i treće ministarske konferencije o zaštiti europskih šuma, Konvenciju o
biološkoj raznolikosti, financijsko izvješće za razdoblje od 2000. do 2003 i prijedlog
godišnjeg budžeta za Fazu III, u iznosu od 1,86 milijuna USD. Godišnja
članarina za Hrvatsku iznosi 5500 USD. Republika Hrvatska uplatila je godišnju
članarinu od 5000 USD za razdoblje od 1995. do 2004. godine.


Ključne riječi: EUFORGEN, Nadzorni odbor, Faza - II, Faza -III;
Radne grupe (Networks), konzervacija, potrajno gospodarenje


UVOD


Konzervacija i potrajna uporaba genetskih potenci(
Konzervacija šumskih genetskih resursa). EUFORjala
koja postoji unutar vrsta vrlo su važne jer utvrđuju GEN se financira prilozima zemalja članica (32), rad
sadašnje procese regeneracije šuma, kao i buduću prokoordinira
Međunarodni institut za biljne genetske reduktivnost
i potrajnost europskih šuma. surse (IPGRI) u suradnji s FAO.


Program Europski šumski genetski resursi (EUFOROd
listopada 1994. godine kada je utemeljen, EUGEN)
kolaborativni je program između europskih zeFORGEN
predstavlja vrlo aktivan i učinkovit forum o
malja s ciljem osiguranja efektivne konzervacije (očukonzervaciji
i potrajnom korištenju šumskih genetskih
vanja) i održive uporabe šumskih genetskih resursa u resursa u Europi. Djeluje putem mrežnih planova
Europi. Utemeljen je radi provođenja Rezolucije S2 (Networks) za određene grupe šumskog drveća. Zemlje
članice provode samostalno dogovorene planove s
1 Dr. se. Joso Gračan, Dr. se. Sanja Perić, Mr. se. vlastitim resursima kao ulazni (inputs in kind). Krajem
Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, dipl. ing. 2004. godine (završetak Faze II) Program će ostvariti


2 Doc. dr. se. Davorin Kajba, Doc. dr. se. Marilena Idžojtić


1svoje tehničke ciljeve - objavljivanjem tehničkih na


Šumarski institut, Jastrebarsko,2 Šumarski fakultet, Zagreb


689
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 96     <-- 96 -->        PDF

J. Gračan, D. Kajba. S. Perić, M. Idžojtić, M. Ivanković, H. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI ... Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 689-697
putaka za primjenu u nacionalnim programima kao
"state of the art" informacijski sustav o šumskim genetskim
resursima. Rad EUFORGEN-a nadzire i kontrolira
Nadzorni odbor koga čine nacionalni koordinatori
zemalja članica.


Gospodarenje šumaskim genetskim resursima uključujući
i konzervaciju spadaju pod nacionalni suverenitet
svake zemlje članice. Kako su šume i gen-ekološke
zone rasprostranjene u Europi neovisne o granicama,
suradnja između zemalja putem mrežnih planova
kao što je EUFORGEN je esencijalna. Bez obzira na
postignute rezultate na nacionalnoj i europskoj razini,
postoje jaki razlozi da se ovaj kooperativni Program
nastavi i u Fazi III (2005-2009).


Republika Hrvatska je na 2. ministarskoj konferenciji
o zaštiti europskih šuma, koja je održana u Helsinkiju,
Finska u srpnju 1993., potpisala 6 rezolucija iz
Strasbourga (1990) i 4 rezolucije iz Helsinkija. Potpisom
pisma namjere i imenovanjem nacionalnog koordinatora
(dr. se. Joso Gračan), Hrvatska je postala članica
EUFORGEN - Programa. Godišnja članarina za
Hrvatsku iznosi 5000 USD u potpunosti je podmirena
od 1995-2004. od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva
i vodnog gospodarstva i Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa.


Eric Teissier du Cros, INRA, Francuska, potpredsjednik
IUFRO-a, otvorio je četvrti sastanak Nad


zornog odbora Programa europski šumski genetski resursi
(EUFORGEN) i pozdravio više od 30 nazočnih
nacionalnih koordinatora i voditelja fokalnih centara,
kao i predstavnike Europske komisije i drugih međunarodnih
organizacija. U ime domaćina nazočne je
pozdravio dr. se. Karei Van cura, Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva Republika Češka. Sastanak je
održan u Židlochovicama od 26. do 29. svibnja 2004.
godine. Dr. se. Joso Gračan , nacionalni koordinator
za Republiku Hrvatsku sudjelovao je u radu sastanka.


Tijekom prvog dana rada predstavnici Europske
komisije, generalnog direktorata FAO-a, Ministarske
konferencije za zaštitu europskih šuma - jedinica u
Varšavi (MCPFE), Europskog šumarskog instituta
(EFI) i FAO-a istakli su veliku važnost koju imaju biološka
raznolikost i potrajno gospodarenje šumama u
Europi. FAO i međunarodni institut za biljne genetske
resurse (IPGRI) vrlo često ističu EUFORGEN program
kao primjer za očuvanje i konzervaciju šumskih
genetskih resursa. Program je omogućio međunarodnu
suradnju i izradio naputke kao što su strategija za konzervaciju
gena i tehničke naputke o tome kako koristiti
konzervaciju. Program je izradio opće planove za akciju,
čiji je cilj zajednička odgovornost za očuvanje šumskih
genetskih resursa u Europi. Na sastanku je dana
ocjena uspjeha (progresa) ostvarenog tijekom Faze II
(1999-2004) i potreba da se program nastavi i tijekom
Faze III (2005-2009). U EUFORGEN programu sudjeluju
32 zemlje koje osiguravaju financijsku potporu
za njegovo provođenje.


Slika 2. Nacionalni koordinatori EUFORGEN-a i drugi nazočni
4, sastanku Nadzornog odbora


U okviru 4. sastanka Nadzornog odbora održanje i
Seminar o biološkoj raznolikosti i potrajnom gospodarenju
europskim šumama, raspravljeni temeljni dokumenti
priređeni za sastanak, sažeci sa II i III sastanka
Nadzornog odbora, materijali priređeni za III i IV ministarsku
konferenciju o zaštiti europskih šuma, Konvencija
o biološkoj raznolikosti, financijsko izvješće
za 2003., i plan za 2004. godinu te prijedlozi sredstava
za Fazu-III (2005-2009).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 97     <-- 97 -->        PDF

.1. Gračan, D. Kajba, S. Perić, M. Idžojtić, M. Ivanković, H. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI ... Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 689-697


SEMINAR O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI I POTRAJNOM GOSPODARENJU
EUROPSKIM ŠUMAMA POZIVNI REFERATI IZLOŽENI NA SEMINARU


Pan-europski proces za šume, Piotr Borkovs
k i, predstojnik jedinice MCPFE u Varšavi, u svom je
izlaganju na seminaru sumirao rezultate pan-europskih
dijaloga o šumama, tj. Ministarske konferencije o zaštiti
europskih šuma. MCPFE proces utvrdio je važnost
šumskih gentskih resursa i adaptirao neke obveze
iz tog područja. Istakao je važnost povezanosti između
MCPFE radnog programa s 4. ministarskom konferencijom
u Beču, 2003. i EUFORGEN programa.


Šumarska znanost i politika, Risto P a i v i n e n, direktor
Europskog šumarskog instituta (EFI) predstavio
je opći pregled aktivnosti EFI-a i prikazao interfaze između
šumarske znanosti i politike. Istakao je važnost
korištenja znanstvene informacije u formiranju političkih
odluka, kao i dvostruke komunikacije
između znanstvenika i političara.
Obavijestio je kako će EFI
organizirati konferenciju o odnosu
znanosti i politike tijekom 2005.
godine, kao dio radnog programa
MCPFE.


Pripremni sastanak za tu konferenciju
bit će u Varšavi 13. listopada
2004., prije ekspert-panel sastanka
(14-15. listopada 2004.). Naglasio


EUFORGEN was
established to


je važnost sudjelovanja predstavni


(Conservation of forest


ka EUFORGEN-a u pripremi kon


genetic resources} of
the Strasbourg


Ministerial Conference
on the Protection of
stvenih zadataka u vezi s tim. Forests in Europe


ferencije i utvrđivanju važnih znan


(1980| to promote and
coordinate the


Globalna perspektiva šum


foNowing actions at


skih genetskih resursa, Pierre S i


international levels:


gaud, dao je pregled aktivnosti


1. rt situ and ex situ
methods to conserve
FAO o različitim genetskim resur


the genetic diversity of
European forests;


sima i dosadašnjem razvoju koji se


2. exchange of
reproductive materials.


odnosi na biljne genetske resurse u


3. monitor progress m
globalu. Sumirao je različite poku


those (olds.


šaje u šumarstvu na globalnoj razini
i istakao ulogu FAO-a u procjeni
šumskih resursa (FRA) radi osiguranja
informacija za političare.
Spomenuo je kako FAO istražuje
puteve radi integracije informacija


COORMNATQ


o šumskim genetskim resursima
IflMlMI * "´-´ .-."´


(FGR) i procjene šumskih resursa


*&$ixtce& frsst&et
^*v.^ C*ks> tr&reps,


(FRA) u državni informacijski sus


aoaer wbocvwa, flwn »*
V *»a»Ttai


tav. Nastavio je s iznošenjem rezul


Snaf t «7SM*ecrjBf erg


tata rada FAO-a o šumskim genet


hnpc´/wwvuurbrflanjKO


skim resursima osobito na regio


PvnvwtA ,---...


(U « Jwitwm 2003!


nalnim radionicama, koje su omo


Denmark. E»K<>a. Finland. FianoR
CwfTBrTy. Hungary l-rei»*A Mate
Utriiarkj, UmntiOUS, M Kwtyia F\R.
MB M TfyiSWrBwrWfHX tiatam. PctanJ


gućile razvoj međunarodne suradi


nje u šumskim genetskim resursi


Spain, Sweden,
-. UrnMd Khg&fn
ma u mnogim dijelovima svijeta, te


raznolikosti (CBD) pokazala što su posljedice tih
različitih globalnih postupaka na šumske genetske
resurse, i konačno na rad EUFORGEN-a u Europi.


Potrajno gospodarenje šumama: dosadašnji
UNFF process, Lenard Ackzell, nacionalni savjet za
šumarstvo Švedske predstavio je kako se globalni dijalog
o šumama razvijao od Rio Konferencije 1992. g. do
sadašnje rasprave na Forumu za šume ujedinjenih naroda
(UNFF). Obrazložio je veze između relevantnih UN


- Konvencija i drugih međunarodnih procesa u vezi s
potrajnim gospodarenjem šumama (SFM). Potvrdio je
sadašnje stanje s rezultatima 4. sjednice UN foruma o
šumama u Ženevi (3.-14. svibnja 2004.). Konferencija
je ostvarila progres i nove rezolucije u svezi sa socijal-
European Forest Genetic
Resources Programme


The European Forest Genetic Resources
Programme (EUFORGEN) is a collaborative
mechanism among European countries to
promote conservation and sustainable use of
forest genetic resources. EUFORGEN was
endorsed by the second Ministerial Conference
in Helsinki (1993} and it became operational in
October 1994. EUFORGEN s financed by the
participating countries and coordinated by iPGRI
in collaboration with the FAO Forestry
Department The EUFORGEN Steering
Committee is composed of national coordinators
nominated by the participating countries and it
has the overallresponsibility of the programme.


Outputs


EUFORGEN has actively facilitated
development of research projects among
European institutes and monitoring of technical
and institutional advances in the participating
countries. The Programme has also
contributed to the development of various
European initiatives and regulations on forest


EUFORGEN operates genetic resources. The EUFORGEN Networks
through networks have produced several outputs, such as:
whicft bring together
sc*en&sts and Long-term conservation strategies
managers to exchange Guidelines for genetic conservation and use
nformatwn. discjss Species distribution maps
needs and develop Clone collections and databases
conservators methods (PopvHJS nigra)
for priority tree Descriptors and passport data
species. Countries´ Bibliography of ´grey literature´
fenancia! contributions Requirements for inventories
are used for the ©verafi Image collections
coorrjtna&orv MMMfWitb
dissemination of
ntormation and the cost of network meetings
and puUcabons white the network members
carry out agreed activities with their own U Cf resources as inputs m kind. Currently, the five n
EUFORGEN networks are:


Conifers
Mediterranean OaksPofxJus ragaa
Noble Hardwoods % ^r—****" *
i1


temperate Oaks and Beech


HP


JS Hfe´


kako je Konvencija o biološkoj
Slika 3. Program europski šumski genetski resursi; poster
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 98     <-- 98 -->        PDF

.1. Gračan, 13. Kajba, S. Perić, M. Idžojtić, M. Ivanković, H. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 689-697


nim i kulturnim gledištima u odnosu
na uporabu istraživačkog znanja u
opažanju, ocjene i izvještavanja
(MDR). UNFF 4 nije uspio ostvariti
veći progres u promociji suradnje na
globalnoj razini i tradicionalnom
šumskom znanju. Zbog toga se puno
očekuje od UNFF 5, koji će se održati
2005. g., obzirom na budućnost
međunarodnih dogovora o šumama.
No pitanje je da li je UNFF proces
sposoban razviti i dogovoriti međunarodnu
konvenciju o šumama.


Globalno stanje i trendovi genetskih
modifikacija u šumarstvu,
Pierre S i g a u d, iz Odjela za
šumarstvo FAO pokazao je kako
FAO prati razvoj biotehnologije i
uporabu genetski modificiranih organizama
(GMO) u različitim područjima
kao što su žitarice, životinje,
hrana, ribarstvo i šumarstvo.
Objasnio je kako FAO analizira
GMO u odnosu na biološku raznolikost,
biosigurnost (biološki rizik
managementa), zdravstveno stanje
(prekogranični transport GMO) i
etiku. Iznio je neke primjere uporabe
GMO u poljoprivrednom sektoru
i izvijestio se kako ukupna površina
žitarica od 1,7 milijuna ha u
1996. g. povećala na 67,1 milijuna
u 2003. godini. Također je prezentirao
sadašnje stanje transgenetičkih
žitarica u različitim zemljama,
kao i kod specifičnih vrsta.


Nedavno je FAO izradio pregled
istraživanja i uporabe GM stabala
u šumarstvu, a rezultati su


Slika 4. Aktivnosti radne grupe (Network) za Plemenite listače; poster


pokazali da je šumarski sektor daleko ispod poljoprivrednog
sektora s tim u vezi. Unatoč tomu, izrađene
su mnoge studije, ili su u tijeku, o GM stablima i njihove
koristi u šumarskom sektoru, ali do sada je osnovano
samo nekoliko komercijalnih plantaža. Prema tim
istraživanjima utvrđeno je daje ukupna površina GM
stabala iznosila manje od 500 ha u 2002. godini, a većina
tih plantaža nalazi se u Kini. Konačno, moguće je
koristiti i rizike, povezano s uporabom GM stabala u
šumarstvu.


Rasprava, u izlaganjima na Seminaru i objavljenim
radovima istaknuto je kako biološka raznolikost i potrajno
gospodarenje šumama (SFM) postaju vrlo važni, i da
se to reflektira i u primjeni različitih rezolucija usvojenih
na ministarskim konferencijama o zaštiti europskih
šuma (MCPFE). U okviru koncepta potrajnog gospoda


renja šumama, istaknuta je velika važnost ekoloških,
ekonomskih i sociokulturnih funkcija. Istaknuto je da
dok su šumski genetski resursi tradicionalno smatrani
kao ekološki čimbenici, imaju velik ekonomski utjecaj
na potrajno gospodarenje. Naglašena je važnost šumske
genetske raznolikosti u ublažavanju štetnog utjecaja
globalnih klimatskih promjena.


Prirodi blisko šumarstvo spomenuto je kao primjer
gospodarske prakse s posljedicama na genetsku raznolikost
šuma. Sugerirano je da bi EUFORGEN - program
trebao analizirati utjecaj različitog načina gospodarenja
šumskih genetskih resursa (FGR).


Predloženo je kako bi EUFORGEN trebao formulirati
naputke za "genetici prijateljsku" silvikulturu na
bazi postojećih saznanja. Istaknuto je kako "prirodi
blisko uzgajanje šuma" ne znači "ništa ne raditi".
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 99     <-- 99 -->        PDF

J. Gračan, D. Kajba, S. Perić, M. Idžojtić, M. Ivanković, II. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI ... Šumarski liši br. 11-12, CXXVIII (2004), 6X9-697
U raspravi je izražena zabrinutost u svezi s Direktivom
Savjeta Europske komisije (1999/105/EC) o utjecaju
trgovine reprodukcijskim materijalom na potrajno
gospodarenje šumama (SFM). Budući da Direktiva
zahtijeva da reprodukcijski materijal koji se nalazi u trgovini
bude na neki način označen, ona nema nikakvih
naputaka za uporabu istoga. Sadrži samo naputak za reprodukcijski
materijal koji će se koristiti u šumarstvu,
ali za sličan reprodukcijski materijal koji se neće koris


titi u šumarstvu ne mora takav imati dokumentaciju. To
može dovesti do smanjenja adaptibilnosti šumskih vrsta,
osobito ako se takav materijal koristi blizu zaštićenih
područja. Siri utjecaj na potrajno gospodarenje ima
uporaba jeftinog reprodukcijskog materijala, umjesto
skupljeg selekcioniranog s poznatim porijeklom. Zaključeno
je kako EUFORGEN treba aktivno raditi na
obavještavanju javnosti i političara o stanju šumskih
genetskih resursa.


IV EUFORGEN SASTANAK NADZORNOG ODBORA


Drugog dana rada usvojen je dnevni red s programom
rada sastanka. Jarko K o s k e 1 a, koordinator Međunarodnog
instituta za biljne genetske resurse
(IPGRI), obrazložio je članovima Nadzornog odbora:
tehničko i financijsko izvješće za razdoblje
2000-2003. g. prijedlog programa rada za Fazu III
(2005-2009), strategiju o zaštiti europskih šuma koja
je usvojena na 4 Ministarskoj konferenciji o zaštiti
europskih šuma u Beču 2003, Rezoluciju V4 (Konzervacija
i povećanje šumske biološke raznolikosti),
Konvenciju o biološkoj raznolikosti i Rezoluciju S2
(Konzervacija šumskih genetskih resursa), koja je
usvojena u Strasbourgu 2000. godine.


Tablica 1. Pregled sastanaka EUFORGEN mrežnih grupa


Faza II - program 2000 - 2004
EUFORGEN je utemeljen na temelju Rezolucije S2
krajem 1994. godine, odnosno početkom rada na programu
Faze I (1995-1999). EUFORGEN je radom započeo
osnivanjem 4 mrežna plana za pojedine vrste ili
grupe vrsta: crnu topolu, hrast plutnjak, plemenite
listače i smreka, dok je peta mrežna grupa započela
radom 1997. godine pod nazivom socijalne listače
(hrast lužnjak, hrast kitnjak i obična bukva). Sadašnje
mrežne grupe su: četinjače, mediteranski hrastovi,
plemenite listače, crna i bijela topola, hrast lužnjak,


kitnjak i obična bukva.


Mrežna grupa*


Četinjače
(dr. se. Marilena Idžojtić)


Mediteranski hrastovi
(mr. se. Mladen Ivanković)


Plemenite listače
(doc. dr. se. Davorin Kajba i dr. se. Joso Gračan)


Crna i bijela topola
(doc. dr. se. Davorin Kajba, Vice Chairman)


Socijalne listače (hrast lužnjak, kitnjak i bukva)
(dr. se. Sanja Perić)


Međumrežni sustavi


* Voditelji radnih grupa
Mjesto sastanka i vrijeme


l.Brdo/Kranj, 5-7 III 2000


2. Volsapin, Spanj., 20-22.IX 2001.
3. Kostrzyca, Poljska, 17-19 II 2002
4. Pithlockry, Engleska, 18-20 X 2002.
1. Anatolya, Turska, 12-14X2000
2.Gozo, Malta, 2-4 V 2002
3.0hrid, Makedonija, 6-8 XI 2003
5. Blessington, Irska, 17-19 V 2001
6. Alter do Chao, Portugal, 9-11 VI 2002
7. Arezzo, Italija, 22-24 IV 2004
6. Ilsela sur Sorque,Francuska, 6-8 II 2000
7. Osijek, Hrvatska, 25-27 X 2001
8. Treppelen, Njemačka, 22-24 V 2003
9. Frauenfeld, Švicarska, 16-18 IX 2003
3. Borovets, Bugarska, 22-24 VI 2000
4. Bergen, Norveška, 14-16 VI 2001
5. Zemplinska Sirava, Slovačka, 21-23 VI 2003
1. Antalya, Turska, 15-16 X 2000
2. Beč, Austrija, 26 112002
Broj zemalja članica
25
27
25
26
13
9


11


24


31


27
17
18
17
-
24
27
21
6
7


Primjenom rezolucije V4 koja je usvojena na 4. miAktivnost
radnih skupina (Networks)
nistarskoj konferenciji (2003), članice EUFORGEN-a i Mrežne radne skupine su svojim radom okupile
Europska unija dogovorile su da će: promovirati kon-znanstvenike i praktičare i analizirale napredak postizervaciju
šumskih genetskih resursa kao integralni gnut na konverzaciji šumskih genetskih resursa u Eudio
potrajnog gospodarenja šumama i nastaviti rad ropi, izradile strategiju za konzervaciju i tehničke na


na pan-Europskoj razini putem EUFORGEN-a. putke za uporabu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 100     <-- 100 -->        PDF

J. Gračan, P. Kajba, S. Perić. M. Idžojtić, M. Ivanković. H. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 689-697
Tijekom trajanja Faze II održana
su 4 sastanka mrežne grupe za
četinjače, 3 za mediteranske hrastove,
4 za crnu i bijelu topolu, 3 za
plemenite listače, 3 za hrastove i
bukvu i 2 međugrupna sastanka,
odnosno ukupno 19 sastanaka od
2000 do 2003. godine.


Strategija za konzervaciju


Mrežne radne skupine su od
2000-2003. izradile dugoročnu
strategiju konzervacije za pojedine
vrste odnosno grupe vrsta. Glavni
cilj strategije je osigurati neprekidnu
evoluciju europskih šumskih
genetskih resursa. In situ konzervaciji
je dan prioritet, dok in situ i
ex situ mjere konzervacije trebaju
biti komplementarne.


Financijsko izvješće od 2000
do 2003. godine.


Financijska su izvješća za navedeno
razdoblje ispitana po ovlaštenim
revizorima i nakon toga dostavljena
ovlaštenim organizacijama
i nacionalnim koordinatorima
zemalja članica EUFORGEN-a.
Izvješće predstavlja sažetak financijskih
prihoda i troškova za razdoblje
2000-2003. te procjenu za
2004. godinu.


Godišnji prihod EUFORGEN-a
utvrdio je Nadzorni odbor u iznosu
od 302840 USD na sastanku u Austriji
1998. godine. Međutim, EUFORGEN
nije tijekom navedenih
godina ostvario planirani iznos, jer
sve članice nisu uplatile svoje priloge.
Iako financijski planirani go


EUFORGEN


Temperate oaks and
beech represent the
majof component
of *> European
broadfeavad Ioroat


Their occurrence
is characterized
by dominant fo rests


discontinuous natural
tanoe accordtna to the
apcciac, ahaouftural
management supporting
natur i regeneration,
and high economic
and ecofogrcai


CHAR L»*si»f P*M


Vci -C«*ifc N* J Curate!?


*ny ****«» **«* SWOB


The EvKvew F««J Goreho FtaKxiosi.


Picgairere iLUFORGEN) nus čslaMsftKi


n NOMMMf t W lomCenere FtooiUi^i


? rGcriičv iJtv.r-. >J !:i*´J <:~´<
c*iraStra5Co«a>.i»ieiwa(Cl(W PKAXAiln a Fowl} in Ei*«K (1990)
EUFCfTGEN IS rrwnc«! by partciwlDfl
COWUttM 1 promMSCOrucnMtttntfO


MstttMM >J»c< saesioenetftiesowoes
ti Europe The Prcgtamnw Qfrmltt
ttnough It * i«c«j-l>iL«0 Hetmorfu tffi
the counV*M CKTV «Jt lanlly *o«&3 *>lh*
!«s. with tier C*TI r&wuwi as in&it, i">
*m EUFOWEM i* 6coaF´.jtefi b) w
iMaranc-na Pisni lienaic Rescorces
Irellue JPSFn) era ewseen bv nđonat
OOOOMttn iwnmtM By He fMvtipftfC


ngcouKnoj


MlpJMvm.« uk>rgs IVHO


RUlIitlWct COJNl^Bl


Afcsra. AteSs, BeOsim. Bub*e. OrasftA
OJF«IA Caseft Ffc*ti>te. D-JU´.V-, 5-fi´p.i,
FWBrd, fan*. Gwiwnt Hug«* tetr-1
til?. UI"..ifAUEW>5or3.lJlas9S3(*«fYfi
»/aid, TNi Nar»«i*K, NbNMK P»w>L
ftHiug-ift SaibtS »W M-Ntf-snago. SkwdKV
51:ne<«* Spati. Sweeten, SWE*tHM. Tvkey


dišnji prihodi nisu ostvareni, EUFORGEN-program je
poslovao uspješno. Godišnja članarina za Republiku
Hrvatsku iznosi 5000 USD i u potpunosti je podmirena
za razdoblje 2000-2004. Koristimo priliku i ovim
putem te zahvaljujemo Ministarstvu poljprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa za uredno podmirivanje
članarine, kao i za podršku i suradnju koju su
pružali EUFORGEN - programu za Hrvatsku.


Nakon obrazloženja, Nadzorni je odbor bez rasprave
prihvatio Izvješće za Fazu II (1999-2004), koje se
sastoji od: aktivnosti radnih skupina, strategije konzervacije,
tehničkih naputaka, baze podataka, razmjenu
genetičkog materijala, razmjenu i širenje informacija
i publikacija, odnose s javnošću i financijsko
poslovanje.


Temperate Oaks
and Beech Network


Network


ActMies


The wsuits o) a sumiey on the
cunant UattA ot the genetic
T-OSOLWCOS of fernpo-ato Oaks.
and Beech highSght U^iack
o» naiwrSI raganerabots as
a Trajor constrain!for As sib
consarwwon of oaks


throughout Eurapo, white


rx>sdcstwr«l! measures am
r«cpj«id W thooenservabon
o* beach. Based on these


rasdlts. Tecbrucat Guidelines
as» batoB deveiopad tor
European while oaks.


Numerous msoKch prafocts
ana underway on oaks and
hoecn, JncAjding a numt»r
of BJ-kindadppaiacts such
ss-FMROMCOWFLOW
JTKI DVN*BEECH pi us he
!WDwstiy camptesod rruSi-


Some species, particularly oaks,
are endangered by harmful factors,
such as drought, air pollution,
defoliators, diseases, unsuitable
alvicttftural approaches, etc.
The decreasing population
sizes and even decline of some
populations result in serious
threats to the genetic resources
of several oak species,
caused by genetic drift and
inbreeding.


1997 fie Social Broadtcaves Network was estabtshed
to enable an integrated approach to the conservation of
Social Broadteaves and their sustainable use, both in wild
populations in situ and tree improvement activilieseA´ situ.
The Network aims at radfctating the development and


practical implementation of national strategies in all European
counties, including: increased Information low; joint fongterm
conservation sfrategies and methodologies; common
documentation standards; databases; and identifying
research needs and projects In 2002, the name of the
Social Broadteaves Network was changed to Temperate


Oaks and Beech.


spđoes project CVTOFOR.
It was coring NKMrit


diSCussJons on how to
ossemsnaie and nrptement
She "»suits ganerated by !r«se
and OSTOT EU sasaaech projsctK
(36« toss*. Shai#w*3eeoi
o^ar^or^a EuMQpean
oonfawnoo came Aowt iwmwNch
HaOhyGGN
OanfMnos was txrra.
Aoonoartad put&c awa^ress
etfcrt on lerrperale Oaks
and Seech m Eunope has
bean undertaken thiouoh
the compflafon o1 a stote
codecioa p-^jfceaton ot
a brachufa. a poštar on tha
osnetc anoums oi oaks
and an «xJatad map o* tfw


dbJributian seta of beach.
Ihe rrr^icatons ot nabon^
and iscpona! iogisiation ana
also under mi M
Slika 5. Aktivnosti radne grupe (Network) za lužnjak, kitnjak i bukvu; poster


FAZA III - prijedlog Programa 2005-2009. g.
Nadzorni je odbor na temelju zaključaka 4. ministarske
konferencije o zaštiti europskih šuma (Beč,
2003) započeo rad na pripremi prijedloga EUFORGEN
- Programa za FAZU III (2005-2009). S tim u
vezi utemeljena je radna skupina (Task force) koja je
pripremila za 4. sastanak Nadzornog odbora prijedloge
za raspravu.
Od travnja 2004. godine EUFORGEN ima 32 članice.
Da bi se postalo članicom EUFORGEN -programa,
treba potpisati pismo namjere i imenovati nacionalnog
koordinatora.


Nacioanlni koordiantori i drugi predstavnici iznijeli
su stavove i prijedloge u svezi s Fazom - III. Iz rasprava
je zaključeno kako zemlje članice smatraju EU
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 101     <-- 101 -->        PDF

J. Gračan, D. Kajba. S. Perić, M. Idžojtić. M. Ivanković, H. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 689-697
FORGEN program prihvatljivim i
korisnim za povećanje napora članice
za očuvanje šumskih genetskih
resursa (FGR).


Što se tiče Faze - III, smatra se
kako bi u budućnosti EUFORGEN


- program trebao putem zajedničkog
djelovanja radnih po vrstama
i tematski grupa. Važnost prelaska
na praktičnu primjenu različitih naputaka
i povezivanje genske konzervacije
s potrajnim gospodarenjem
šumama.
Nakon kratke uvodne rasprave
prešlo se na raspravu po prijedlozima
EUFORGEN - programa po poglavljima:
(1) uvod, (2) trajanje
programa, (3) područje rada, (4)
ciljevi Faze - III, (5) način rada,


(6) dokumentacija i politika informiranja,
(7) članarina (budžet).
Poglavlje uvod i trajanje programa
usvojeni su bez rasprave, dok je
područje rada detaljno raspravljeno,
a neki dijelovi teksta su promijenjeni
i dopunjeni. Članice radne grupe
("Task force") uključili su prijedloge
u tekst, osobito one s naglaskom
na pravilnu uporabu šumskog reprodukcijskog
materijala. Bitne
rasprave vodene su u svezi s ciljevima
i područjima rada za Fazu III.
Prihvaćena su tri cilja, a to su :


1.
Promicanje praktične uporabe
konzervacije gena i uporabe genetskih
resursa kao i integralnog
dijela potrajnog gospodarenja
šumama;
2.
Olakšati daljnji razvoj metoda
Populus nigra is a typical
pioneer species growing
in riparian mixed forests
in Europe and was a
model species for
this first EUFORGEN
Network. The species
is threatened by
extinction in large parts
of the distribution area,
mainly due to habitat
disturbance by human
activity; replacement
by and interspecific
hybridization with
Euramerican poplars.


CHAKt Sven M.G. d« Vrsas
CViffe for GWTGJC fiseevcis-s.


Tfce AW»ttrw(B
c/o AlJEfftA

Wdefrirotn.´IheNelxrtffiete
Vcc-CHAiit Davonn Kafba


C*rW c/f&esr Gentfos & Oenjr&&?.


Fa«jy d ftwssy. U*w»v ct Z%re*>.
CNafe


The E´ltcpem Fa´«) Qttitvc Resources.


m Mov«no«r !9W io iTiptant!«
Rfsc-Hjiion 1 CConsi?nii!(«i cH«05t 9«isite
r«saoic*sl cl the Sitisboutg Mrujunil
CwtlMftM -<< llioPr«*cliOno!Fet*3EurepetllMCt) EUFORGEN a fniieed b,
pwliOpel´ng countries lid A CVWltt
eori3*rvalion ind SgwsOltC i*5Cifc*s in Euiop* Tft*
Pic^amrrt* opeulei tfcr&jghU-t (poMd-
Biwd Netft´crks anO !r>? CCJIVI*; CJt´v


p«*d actwt«« »flh Iheir own
te&outMS as npuls .1 jjnđ EUfCfiGEN is
COO"rf"al«l bv the tni«na!ion»! Rail
G«mc Re^iuroes Fnaituie ilPQRi) and)


pAji«ji»n-r. 1 mlinu 1
(AS « JAWMIT 10031
-turn fcjflm, Gt.jpjin, Bubana, CKMM
. .. , ... ´: RmMe. EwmiwK E*«««
ff,l*,l fric.:-:, G«rrur.< Hj--jk-.. :.oiiiri,
-..>.. !.#.« <^i LuwcrtWfl Maca*«« F>´R
´.´.^J DM NrtMrtma* Ms**** P-:H>x
fVrtujjal. S^rt« and MonMnapo SbMta*


Ur*orfKn>**n


konzervacije šumskih genetskih resursa europskih
šuma;


3.
Omogućiti raspoložive i širiti nove inforamcije o
šumskim genetskim resursima u Europi.
Shodno ciljevima utvrđena je lista aktivnosti pojedinačno
za svaki cilj. Usvojene su i prihvaćene manje
promjene u vezi s tim.


Razmatrajući način rada (5), prihvaćena su ova potpoglavlja:
Nacionalni koordinatori, Nadzorni odbor
i Međunarodni sekretarijat s neznatnim dopunama.
Nadzorni odbor odlučio je utemeljiti nove tematske
radne grupe pod nazivom Potraj no gospodarenje i
Informacije.


Nacionalni koordinatori imenovat će predstavnike u
radnu grupu potrajno gospodarenje. Predstavnici (1-3)


Populus nigra Network


A major achievement of the
Network is the establishment
of the European collections


all together holding a tots.
of 2789 accessions, and the
related databases which


are available online
The combined database
of P. nigra clones currently
contains passport data for


about 3200 clones from 28
countries, covering almost
the entire disti ibution range.


Preliminary evaluation of the
core collection of clones,
which contains material from


22 countries so far, shows
high levels of morphological


variation. Plans are underway


to establish an international
collection of provenances


based on the material


collected within the recently


completed EU-funded


EUROPOP project. A core


coflection of P. alba will


also be established and a


database of P. alba clones


is underway.


SSffvS ies


Following the progress made in coorchnating


ex situ conservation of black poplar during


the first Phase of EUFORGEN, the Network,


involving 21 countries, has focused its


attention on developing strategies and


Technical Guidelines for in situ conservation


A Technical Bulletin was produced in 2001


and distributed in Europe, China and North


America consisting of four chapters: general


considerations and basic strategies;


regeneration - requirements and promotion


measures; genetic considerations for the


restoration of riparian populations; and


indicators for monitoring genetic diversity.


For ex situ collections, practical guidelines


were developed for safe conservation


in the field/seedbanks. A laminated


identification sheet was made available in


six languages to ease practical handling


during field inventories.


R*i* CLd*W <* irate an ten*
tew* a <*t=wnt «*fcc"ient &&»


n mređ ova. vJ*r *wy ae


CfCT ćrd to K*n gprOrTiiXA h
m 6fr i$x«d Y*w* <*&. and emđte


bibliography with the
EUFORGEN bibliographic
database and updating
descriptors for undertaking
inventories of in situ stands.


An important finding of the An image collection on
EUROPOP project is that CO was developed


the genetic diversity of for publications and


black poplar is not evenly presentations, as well as


distributed, requiring the other public awareness


distribution of gene activities - especialy since


conservation units over the the gene conservation of


entire range of the species. black poplar has captured
the attention of the media
Documentation activities in a number of European


incorporate the P. nigra countries.


Populus nigra distribution ran as


Slika 6. Aktivnosti radne grupe (Network) za crnu topolu; poster


za specijalne zadatke (razvoj, programe, itd.) bit će imenovani
od radne grupe za informacije.


Tijekom rasprave u vezi radnih grupa po vrstama
postavilo se pitanje, da li i dalje trebaju biti četiri radne
grupe (Četinjače, Plemenite listače, Hrastovi i bukva
i Topole) ili tri (četinjače, listače s prekinutim i
listače s neprekinutim - kontinuiranim arealom za
vrijeme Faze III.). Kako nije bilo jedinstvenog stava da
li četiri ili tri radne grupe, glasovanjem se odlučilo za
tri radne grupe. Radne grupe: mediteranski hrastovi,
plemenite listače, crna topola, umjerene listače
(hrastovi i bukva) restruktuirat će se u dvije grupe.


Novi sastanak "Task force" radne skupine bit će sazvan
kako bi se predložili novi nazivi radnih grupa i kako
će se postojeće listače uključiti u nove radne grupe s
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 102     <-- 102 -->        PDF

J. Gračan, D. Kajba, S. Pcrić. M. Idžojlić, M. Ivanković, H. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 689-697
eventualno novim vrstama (tre-


Technical guidelines for genetic conservation and use


petljika, introducirane četinjače).


Black alder


Poglavlje o informacijskoj politici
usvojeno je s malim dopunama. i
Predloženo je da se izvješća rade na
razini države članice umjesto na raDavorin
Kajba and Joso Graćan


: Faculty of Forestry, Zagreb. Croatiazini sastanka radne grupe. Nadzorni EUFORGEN Forestry Research Institute, Jastrebarsko. Croatia


odbor zaključio je da izvješća na


razini države članice budu tiskani u
These Technical Guidelines are intended to assist those who cherish the valuable black alder
genepool and its inheritance, through conserving valuable seed sources or use in practical


časopisu "Europski šumski genet


forestry. The focus is on conserving the genetic diversity of the species at the European scale. ski resursi", koji će izaći prije miThe
recommendations provided in this module should be regarded as a commonly agreed basis
nistarske konferencije u Varšavi. to be complemented and further developed in local, national or regional conditions. The


Guidelines are based on the available knowledge of the species and on widely accepted
Sto se tiče godišnjeg budžeta methods for the conservation of forest genetic resources.


Faze - III EUFORGEN-a, Nadzorni


in addition to natural seed
je odbor prihvatio prijedlog da se stands, black alder very often
forms coppice. This is due to the


budžet može povećati za postotak


Black alder {Alnus glutinosa (l_.) strong ability of the species to inflacije. Godišnji budžet i članariGaertn)
belongs to the genus sprout from stumps, especially
Alnus, family Betulaceae. while relatively young. Black aider


na određeni su na 2. sastanku Nad


Black alder is a monoecious trees grow intensively in height zornog odbora 1998. godine. Predspecies
with unisexual flowers. between years five and ten. and in
Flowering starts before diameter between the fifteenth


loženi budžet u iznosu od 1,94 mili


bud burst. The seed and twentieth year of age


juna USD treba smanjiti na 1,86 mimatures
during SepIn
the mountainous regions of
lijuna USD. tember and Octocentral
Europe, black alder is
ber and the gerfound
at altitudes of 1500-1800 m
Tijekom završnog dijela sasmination
rate is It prefers a moderate to cold cli40-
80%. In its mate and grows best in deep


tanka Nadzornog odbora usvojen


natural habisods
where the water table is
je godišnji budžet u iznosu od tat, black high. Optimum precipitation for
alder starts this species is 800-860 mm per


1,86 milijuna USD. Članarina za
producing year, and it does not withstand


Hrvatsku za 2005. godinu povišefruit
relativestagnant
water or high soil acidity.
ly early, and


na je s 5000 na 5500 USD. Hrvat


once strobili
ska je u potpunosti podmirila svoje change from
green to brown,


obveze za Fazu -1 i Fazi - II. Zahva


they can be collectljujemo
Ministarstvu poljoprivrede, ed. The trees usually
reach a height of 25 m and


šumarstva i vodnog gospodarstva i


in very rare cases up to 40 Ministarstvu znanosti, obrazovanja m. The trunk diameter of old
trees is normally between 35-40


i športa za odobrenu i uplaćenu


cm. and the maximum recorded članarinu od 1995-2004. is 175 cm.


Na kraju, umjesto zaključka, is


tičemo kako "Bez obzira na postiSlika
7. Tehnički naputak za konzervaciju i uporabu genetskih resursa crne johe


gnute rezultate na nacionalnoj i
europskoj razini, postoje jaki


razlozi da se kooperativni EUFORGEN - Program ba potpisati pismo namjere i imenovati nacionalnog
nastavi i u Fazi - III (2005-2009)". koordinatora.


Da bi se nastavio rad, odnosno postalo članom
EUFORGEN - Programa i u Fazi - III, Hrvatska tre


KORIŠTENA LITERATURA


Službene www stranice EUFORGEN-a (EUFORGEN Strasbourg, 1990 i drugi).


Home page): Pozivni referati izloženi na seminaru, Zapisnik o radu
http://www.ipgri.cgiar.org/networks/euforgen/euf home.asp IV sastanka Nadzornog odbora, Židhochovice,
EUFORGEN - Program: Temeljni dokumenti izrađeni 2004, (Republika Češka).


za IV - sastanak Nadzornog odbora (Strategija Gračan , J. 1996.: Prva sjednica Nadzornog odbora
za MCPFE, Izvješće za Fazu - II, Prijedlog za Međunarodnog instituta za biljne genetske reFazu
- III, Konvenciju o biološkoj raznolikosti, surse. Šum. list 120 (5/6): 283-287, Zagreb.
Rezolucija V4 - Beč, 2003, Rezolucija S2
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 103     <-- 103 -->        PDF

J. Gračan, D. Kajba. S. Perić, M. Idžojtić. M. lvanković, H. Marjanović: PROGRAM EUROPSKI ŠUMSKI Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 689-697
Gračan , J. 1996.: Očuvanje biološke raznolikosti Idžojtić , M. 2003.: Četvrti sastanak EUFORGEN
plemenitih listača. Šum. list 120 (7/8) 355-359, mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača
Zagreb. Šum. listbr. 11-12/2003., str. 638-640.


G r a č a n, J. 1996.: Present status of Noble Hardwoods Kajba, D.: 2000: Izvješće sa šestog sastanka
in Croatia. Noble Hardwoods Network, EU-EUFORGEN Populus nigra mrežnog plana
FORGEN, IPGRI, Rome, Italy, Reportof the Šum. listbr. 3^1/2000., str. 236-238.
first meeting, 24-27 March 1996: 45-50, Rome.


Kajba , D.: 2002: Izvješće sa šestog sastanka EU


G r a č a n, J. 1999.: Beech and oak genetic resources in FORGEN mrežnog plana za plemenite listače
Croatia. IPGRI second EUFORGEN Meeting Šum. list br. 7-8/2002., str. 426-527.
on Social Broadleaves, Switzerland: 53-61, Bir-


Kajba , D.: 2004: Izvješće sa sedmog sastanka EUmendorf.


FORGEN mrežnog plana za plemenite listače
Gračan , J. 2000.: Očuvanje šumskih genetskih resurŠum.
list br. 5-6/2004., str. 338-339.


sa u Hrvatskoj - faza I i II, Šum. list br. Kajba, D., S. Bogdan, 2002.: Sedmi sastanak EU9-
10/2000., str. 503-514.


FORGEN Populus nigra radne mreže, Osijek,
Gračan , J. 2001.: Peti EUFORGEN mrežni sastanak Hrvatska 25. - 27. listopada 2001. Šum. list br.
za plemenite listače, Šum. list br. 9-10/2001., 1-2/2002., str. 69-77.


str. 501-505. Kajba, D., J. Gračan, 2003.: Black Aider (Alnus


Gračan, J., A. Krstinić, 1998.: Conservation of glutinea), EUFORGEN Secretariat c/o IPGRI,
Genetic Resources of Black Alder (Alnus gluti-EUFORGEN Tehnical Guidelines for genetic
nosa IL.I Gaertn.), Second EUFORGEN SteConservation,
Rome, Italy, 4 pages.


ering Committee Meeting 1998, Vienna. Perić, S., J. Gračan, 2001.: Četvrti EUFORGEN


Idžojtić , M. 2000.: Prvi sastanak EUFORGEN sastanak za socijalne listače, Šum. list br.
mrežnog plana za crnogoricu Šum. list br. 9-10/2001., str. 507-511.
5-6/2000., str. 347-348.


Idžojtić, M. 2001.: Drugi sastanak EUFORGEN
mrežnog plana za četinjače Šum. list br.
9-10/2001., str. 575-576.


SUMMARY: The fourth EUFORGEN Committee Meeting was held from
26-29 May 2004., in Zidlochovice, Czech Republic. National coordinators
from 30 participating countries, focal persons and representatives of international
organisations (FAO, IUFRO, EFI and others) attended the meeting. In
the frame of the fourth meeting the first day (26 May) it was held Seminar on
Forest Biological diversity and sustainable forest management in Europe
(Pan-European Process on Forest, Forests science and policy -meaking,
Global prospectives on forest genetic Resources, Sustainable forest management
-update on the UNFF process, Global status and trends of the genetic
modification in forestry, Linking conservation of forest genetic resources and
sustainable forest management: the role of EUFORGEN).


It was proposed that EUFORGEN shoud create models for "genetic
friendly silviculture " ie. "nature close silviculture " does not mean "working
nothing ". Participating members ofEU and EUFORGEN will promote conservation
of forest genetic resources as a part of sustainable forest management
and proceed to work on Pan-european level.


The Steering Committee during the fourth meeting acepted all main documents
prepared for meeting; summary for Phase II and Phase III, resolutions
and recomendations of second and third ministerial conferences for protection
of europpean forests, Convention of Biological Diversity, Finantial Report
from year 2000-2003 and proposal yearly budget for Phase III (2005-2009)
1,86 million USD. The fee for Croatia per year is 5500 USD from 2005 on.


Key words: EUFORGEN, Steering Committee, Phase II, Phase III,
Networks, Conservations, Sustainable forest management


697