DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 77     <-- 77 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004). 671-678
UDK 630* 375 (001)


PRIVLAČENJE OBLOVINE TRAKTOROM TIMBERJACK 240 C IZ
OPLODNE SJEČE U UVJETIMA ŠUMARIJE VELIKA PISANICA


SKIDDING OF ROUNDWOOD BY TRACTOR TIMBERJACK 240 C FROM
REGENERATION FELLING IN CONDITION OF FOREST OFFICE VELIKA PISANICA


Željko ZEČIĆ*, Ante P. B. KRPAN*, Branimir STANKIĆ**


SAŽETAK: U radu su prezentirani rezultati istraživanja rada zglobnog traktora
Timberjach 240 C na privlačenju drva u brežuljkastim uvjetima u
dovršnom sijeku listača. Na radilištu je ostvareno efektivno vrijeme od 81,44 %
ukupno utrošenog vremena. Prosječni je tovar po turnusu ostvaren u iznosu od
4,24 m3. Fiksna vremena zauzimaju 54,31 % efektivnog vremena turnusa. Prosječna
brzina vožnje praznog traktora je 4,96 km/h, a punoga 3,55 km/h.
Prosječna brzina praznog traktora veća je od brzine punoga traktora za
1,41 km/h. Na brzine kretanja najviše utječu uzdužni nagibi i vrste traktorskih
prometnica. Prosječna brzina izvlačenja užeta iznosi 1,33 km/h, aprivitlavanja
tovara 1,03 km/h. Dnevni se učinak može ostvariti od 100,45 m3/dan (100 m) do
57,75 m3/dan (700 m), a s time i manji troškovi, koji se kreću od 18,61 kn/m3 do
32,41 kn/m3.


Ključne riječi: privlačenje drva, oplodna sječe, zglobni traktor, proizvodnost,
troškovi


1. PROBLEMATIKA - Scope
U Hrvatskoj je 1995. godine u okviru državnih šuma šumarstvo. U Hrvatskoj su kasnije bili zastupljeni već
drvo privlačilo 188 (35,9 %) adaptiranih poljoprivrednavedeni
Timberjack 208 D, Timberjack 225 D i Timnih
traktora, 270 (51,6 %) zglobnih traktora, 23 (4,4 %)
forvardera te 43 (8,2 %) traktora s poluprikolicom (Zečić
i 998). Od 1968. u Hrvatskoj je na privlačenju drva
bio uposlen veći broj srednje teških i teških specijalnih
šumskih traktora različitih proizvođača i tipova poput:
Kockums 821, Kockums 822 i Kockums 860, Timber-
jack 208 D, Timberjack 225 D, Timberjack 225 E, Timberjack
360 D i Timberjack 380, LKT 80, LKT 81, LKT
120, LPKT 40, Caterpillar 518, IMT 5101, Holder
870C, Ecotrac V 11 1033F, Silva 101, Belt GV 50 i Belt
GV 75, Tree Farmer C5D, John Deere 440 i John Deere
540, IwaFujiT30,TAF650idrugi(Igričić 1988).


Zglobni su traktori iz obitelji Timberjack (Timberjack
200) još davne 1961. po prvi put uvedeni u svjetsko


*
dr. se. Željko Zečić, prof. dr. se. Ante P.B. Krpan,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za
iskorištavanje šuma, Svetošimunska 25, 10002 Zagreb
Slika 1. Zemljopisni položaj objekta istraživanja


** Branimir Stankić, dipl. inž. šumarstva, Hrvarske šume d.o.o,


Figure 1 Geographical location of research object


UŠP Bjelovar
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Ž. Zečić, A.P.B. Krpan, B. Stankić: PRIVLAČENJE OBLOVINE TRAKTOROM TIMBERJACK 240 C ...


berjack 225 E (A n o n. 1998). Od zglobnih su traktora u
državnim šumama kao i kod poduzetnika najzastupljenijiLKT80iLKT81.


Razlozi za to ležali su u povoljnijoj nabavnoj cijeni
u odnosu na zglobne traktore zapadnog podrijetla te
uporabivost tih traktora u našim terenskim i sastojinskim
uvjetima.


Prema zadnjim podacima "Hrvatske šume" p. o.
Zagreb su u razdoblju od 1999. do 2001. kupile 45
traktora Timberajck 240 C. Godine 1999. je kupljeno
27 traktora, od kojih je 12 opremljeno dvobubanjskim
vitlom Adler HY16, a 15 traktora jednobubanjskim
vitlom T40 D. Tijekom 2000. i 2001. godine kupljeno
je 6, odnosno 12 traktora, svi s vitlima Adler HY16. Na
taj je način, uz kupnju forvardera Timberjack 1210,
1410 i 1710 i Valmet 860 te drugih traktora (Steyr,
Valmet) obnovljen strojni park za privlačenje i
izvoženje drva u Hrvatskoj. Budući da je traktor
Timberjack značajno zastupljen u šumarstvu Hrvatske
potrebno bi bilo provesti istraživanje na većem broju
radilišta različitih uvjeta.


Šumarski list br. 11-12, CXXVI1I (2004), 671-678


Slika 2. Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 C


Figure 2 RounJwood skidding by tractor Timberjack 240C


Ovaj rad prikazuje rezultate istraživanja traktora
Timberjack 240 C pri privlačenju drva u uvjetima rada
(reljefnih i sastojinskih prilika) oplodne sječe.


2. OBJEKT I METODA ISTRAŽIVANJA - Investigation object and method
Istraživanje je provedeno na radilištu Velika Pisanica,
čiji je zemljopisni položaj prikazan na slici 1, a neke
su osnovne značajke radilišta prikazane u tablici 1.


Radilište se nalazi na području UŠP Bjelovar, šumarija
Velika Pisanica. Na radilištu je primijenjen skupni
rad (4 radnika + traktor + 3 motorne pile) s izraženom
međusobnom kooperacijom na sječi i izradbi stabala,
vezanju i odvezivanju tovara te doradi na pomoćnom
stovarištu. Podaci u tablici 1 ukazuju na različitost
sastojinskih, reljefnih i tehnoloških značajki
objekta istraživanja. Radi se o dovršnoj sječi hrastovih
i bukovih stabala prosječnog obujma od 4,16 m3. Pri
vuči drva traktor se kreće po vlakama. Pri vuči tovara
najveći je nagib zabilježen od +20 %. Na brežuljkastom
se terenu traktor s teretom kretao uz nagib.


Na radilištu je proveden studij rada i vremena traktora
prema metodici koja se primjenjuje u Zavodu za iskorištavanje
šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu i koja
se naslanja na njemačka i skandinavska iskustva (REFA
1984,Skaar 1988, Schlaghamersky 1994).


Utrošci vremena radnih operacija mjereni su povratnom
metodom kronometrije. Primijenjena je standardna
snimačka oprema. Odgovarajućim su metodama
prikupljeni pomoćni mjerni i opisni podaci. Mate-


Tablica 1. Značajke radilišta


Table 1 Work site characteristics
Šumarija -Forst office
Reljef-Relief
Nadmorska visina, m


Above sea level, m
Nagib vlaka -Road slope
Stanje tla -Soil condition
Organizacija rada


Work organization


Vrsta drva - Tree species


Vrsta sječe - Typ of felling


Prosječni obujam stabla, m3


Average tree volume, m


Posječeno drvo, mVha


Felling wood, mJ/ha


Metoda privlačenja


Method of skidding


Srednja udaljenost privlačenja, m


Average scidding distance, m


Velika Pisanica
Brežuljkast -Hillock


130- 165


(+5 % do +20 %)
Vlažno -Humid
Skupni rad


Group work


Hrast 56,5 %, - Oack
Bukva 40,2 %, - Beech
OTL 3,3 % - OHS
Do vršni sijek


Final felling


4,16


95,93


Deblovna


Stem


286


matičko-statistička obrada podataka provedena je pomoću
standardnih PC paketa.


2.1 Tehničke značajke traktora i vitla - Technical characteristics of tractor and winch
Neke su tehničke značajke traktora Timberjack Adler HY16 prikazane u tablici 2. Prema indeksu obli240
C te neke tehničke značajke dvobubanjskog vitla ka Timberjack 240 C nalazi se u zoni srednje teških i
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Z. Zečić, A.P.B. Krpan, B. Slankić: PRIVLAČENJE OBLOVINE TRAKTOROM TIMBERJACK 240 C Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004). 671-678
teških skidera, a prema odnosu
snage motora i mase traktora pripada
familiji teških traktora. Duljina i
promjer vučne užadi na vitlima priTraktor
Tractor
Dimenzije, mm
Dimensions, mm
Duljina -Length
Širina Width
Visina Height
Timberjack 240 C
5860
2590
2911
lagođena je dimenzijskim značajSnaga
motora, kW - Engine power, kW 75
kama tovara i potrebnoj duljini izvlačenja
užeta. Tako je na na lijevi Vitlo Winch
Dvobubanjsko
Double drum
bubanj vitla ugrađeno uže duljine Tip Typ
AdlerHY16
20 m i promjera 18 mm, zbog izrazito
velikog obujma i mase izrađene
oblovine.
Upravljanje
Controlling
Ručno iz kabine
Manual controlling
from cabin-
Duljina užeta, m L-L 20
Cable length, m D-R 40
Tablica 2. Neke tehničke značajke
traktora i vitla
Promjer užeta, mm
Cable diameter, mm
L-L
D-R
18
14
Table 2 Some technical characteristics
of tractor and winch
Potezna sila, kN
Pulling force, kN
67,4


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of investigation
3.1 Tovar- Load 3.2 Utrošak vremena - Time consumption
Traktor je tijekom 9 dana terenskog istraživanja Na osnovi provedenog studija vremena, određena
privukao 576,88 m3. Prosječni obujam tovara u je struktura ukupno utrošenog vremena, efektivnog
dovršnom sijeku iznosi 4,24 m3. Njega prosječno čine vremena i općih vremena (tablici 3). Efektivno vrijeme


2,3 komada. Prosječni je obujam komada u tovaru iznosi 81,44 %, a opća vremena čine 18,56 % ukupnog
iznosio 1,830 m3. Duljine komada u tovaru kreću se od vremena rada. Efektivno vrijeme po jedinici proizvoda
2,3 m do 29,1 m, a prosječno iznosi 12,1 m. Srednji iznosi 5,01 min/m3 te je ostvaren dnevni učinak od
promjer komada u tovaru iznosi 42,2 cm. Prema snazi 64,11 m7dan.
motora traktora od 75 kW izračunato je specifično


U strukturi ukupno ostvarenog efektivnog vremena


opterećenje koje iznosi 0,06 m3/ kW.


na vožnju neopterećenog traktora po vlaci i sječini otpa-


Tablica 3. Struktura ukupno utrošenog vremena i prosječno ostvareni dnevni učinak


Table 3 Strukture of total time consumption and average realized daily output
Utrošak vremena -Time consumption
Postotni udio prema
Percentage of per


Radne sastavnice Ukupno vrijeme ukupnom efektivnom
Work cycle element Total time total efektive
vremenu time
min min
%
1. Vožnja neopterećenog traktora Travel
unloaded 478,68 13,50 16,57
2. Rad opterećenog traktora Work
of loaded tractor 669,54 18,88 23.18
2.1 Vožnja opterećenog traktora Travel
loaded 597,67 16,85 20,69
2.2 Privitlavanje pri vuči traktora Winching
during travel of loaded tractor
71,87 2,03 2,49
3. Rad na sječini - Felling site work 761,14 21,46 26,35
3.1 Zauzimanje položaja Positioning
132,59 3,74 4.59
3.2 Izvlačenje užeta - Pulling the choker 134,42 3,79 4,65
3.3 Vezanje tovara -Choker setting 159,81 4,51 5,53
3.4 Privitlavanje Winching
182,36 5,14 6,31
3.5 Ispravljanje tovara -Adjusting the load 146,50 4,13 5,07
3.6 Silaženje i penjanje - Move up and down 5,46 0,15 0.19
4. Rad na pomoćnom stovarištu -Landing work 979,29 27,61 33,90
4.1 Vožnja opterećenog traktora Travel
loaded 210,69 5,94 7,29
4.2 Premještanje traktora - Remoal of tractor 3,20 0,09 0,11
4.3 Silaženje i penjanje - Move up and down 6,96 0,20 0,24
673
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 80     <-- 80 -->        PDF

2. Zečić, A.P.B. Krpan, B. Stankić: PRIVLAČENJE OBLOVINE TRAKTOROM TIMBERJACK 240 C ... Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 671-678
4.4 Odvezivanje tovara - Unhooking the load
4.5 Izvlačenje užeta ispod tovara Pulling
the choker under them load


4.6 Uređenje složaja -Bunching
4.7 Okretanje neopterećenog traktora Unloaded
tractor turning


4.8 Vožnja neopterećenog traktora -Travel unloaded
5. Efektivno vrijeme - Effective time
6. Opća vremena - Delay time
1. Ukupno vrijeme -Total time
8. Ukupno privučeni drvni obujam, m3 Total
skidded timber volume, m


9. Efektivno vrijeme po jedinici, min/m3 Effective
time per unit, min/m3


10. Ukupno vrijeme po jedinici, min/m3 Total
time per unit, min/m


11. Ostvareni dnevni učinak, inVdan -
Realised daily output, m3/day


64,79 1,83 2,24
31,26 0,88 1,08
446,70 12,59 15,46
89,34 2,52 3,09
126,35 3,56 4,37
2888,65 81,44 100,00
658,30 18,56
3546,95 100,00
576,98
5,01
6,15
64,11


da namjanje vremena, i to 16,57 %. Tablica 4. Dodatno vrijeme traktora Timberjack 240 C
Na rad opterećenog traktora otpada Table 4 Allowance time of tractor Timberjack 240 C


23,18 %. Za rad na sječini troši se Vrsta vremena ili prekida rada


26.35 %, a za rad na pomoćnom Type of time or work interruption
stovarištu 33,90 % efektivnog vre1.
Prekid za jelo - Meal time
mena. 2. Odmor - Recreation time
3. Organizacijski prekidi -
Struktura dodatnog vremena pri


Organizationally delay times


kazana je u tablici 4. Ukupno do


4. Povremeni radovi - Periodically work
datno vrijeme iznosi 551,14 minuta,


5. Tehnički prekidi -Technical interruptions
pa je faktor dodatnog vremena 1,19.


6. Pripremno-završno vrijeme -
Prekid za jelo izračunan je na te


Preparation/completion time


melju 30-minutnog prekida rada u


Dodatno vrijeme - Allowance time


8-satnom radnom vremenu. Prekid


Efektivno vrijeme - Effective time


za jelo zauzima najveći udio, a dvo


Dodatno vrijeme - Allowance time


struko je veći od odmora. Zatim sli


Faktor dodatnog vremena


jedi pripremno-završno vrijeme sa


Allowance times coefficient


Vrijeme -Time
min %
221,68 40,22
104,81 19,02


18,48 3,35


38,53 6,99


27,85 5,05


139,79 25,36


551,14 100,00
2888,65


551,14 19,08


1,19


25.36 %, koje je priznato prema
stvarnom utrošku vremena. Povremeni radovi sudjeluju
sa 6,99 % i svojstveni su ovakvom obliku organizacije
rada, odnosno skupnome radu. Tehnički prekidi
zastupljeni su u onoj mjeri koliko je bilo potrebno za
3.3 Vrijeme turnusa Cycle time
U tablici 5 prikazana je struktura oblikovanih vremena
turnusa za vožnju po sječini i vlaci na udaljenost od
400 m te za vožnju po pomoćnom stovarištu od 100 m.
Efektivno vrijeme turnusa iznosi 23,31 minutu, a dodatno
vrijeme 4,45 minuta, stoje ukupno 27,76 minuta po
turnusu. Norma vremena iznosi 6,54 min/m3, a dnevni
učinak pri ovakvoj udaljenosti moguće je ostvariti u iznosu
od 73,36 nrVdan.


Fiksna vremena iznose 54,31 % efektivnog vremena
turnusa, a od toga na utovar otpada 24,02 % te na istovar
30,29 %. Udio vremena rada na pomoćnom stovarištu
(istovar) znatno je veći zbog uređenja složaja,


popravak užadi i vitla. Organizacijski prekidi su najmanji,
jer se tijekom jutarnje pripreme stroja s poslovođom
obavljaju dogovori o dnevnom tijeku rada.


koje iznosi 14,07 % efektivnog vremena. Na radni zahvat
odvezivanja tovara otpada svega 2,06 % efektivnog
vremena. Tako je za utovar utrošeno 6,27 % vremena
manje nego na istovar.


Varijabilna vremena čine 55,69 % vremena turnusa.
Od toga na vožnju neopterećenog traktora po vlaci i sječini
otpada 19,61 %, a na vožnju opterećenog traktora
23,81 % efektivnog vremena. Vožnja opterećenog traktora
po pomoćnom stovarištu zauzima 5,92 %, a neopterećnog
traktora 4,12 % efektivnog vremena turnusa.
Ukoliko bi se smaljilo vrijeme rada na uhrpavanju tovara
varijabilna bi se vremena povećala za oko 10 %.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ž. Zečić, A.P.B. Krpan, B. Slankić: PRIVLAČENJE OBLOVINE TRAKTOROM TIMBERJACK 240 C ... Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 671-678


Tablica 5. Struktura vremena turnusa traktora Timberjack 240C za udaljenost privlačenja po vlaci i sječini od 400 m i po
pomoćnom stovarištu 100 m


Table 5 Time structure of cycles for tractor Timberjack 240 C at skiding distance of 400 m along the skid trail and the
felling site, and distance of 100 m along the landing


Utrošak vremena


Time consumption


Postotni udio prema


Ukupno


Vrsta vremena Percentage of per


vrijeme


Type of time ukupnom efektivnom


Total


total efektive


time


vremenu -time
min %


1. Vožnja neopterećenog traktora -Travel unloaded 4,57 16,46 19,61
2. Rad opterećenog traktora - Work of loaded tractor 6,08 21,90 26,08
2.1 Vožnja opterećenog traktora -Travel haded 5,55 19,99 23.81
2.2 Privitlavanje pri vožnji trak - Winching during travel of loaded tractor 0,53 1,91 2,27
3. Rad na sječini - Felling site work 5,60 20,17 24,02
3.1 Zauzimanje položaja -Positioning 0,97 3,49 4,16
3.2 Izvlačenje užeta -Pulling the choker 0,99 3,57 4,25
3.3 Vezanje tovara -Choker setting 1,18 4,25 5,06
3.4 Privitlavanje -Winching 1,34 4,83 5,75
3.5 Ispravljanje tovara -Adjusting the load 1,08 3,89 4,63
3.6 Silaženje i penjanje -Move up and down 0,04 0,14 0,17
4. Rad na pomoćnom stovarištu -Landing work 7,06 25,43 30,29
4.1 Vožnja opterećenog traktora -Travel loaded 1,38 4,97 5,92
4.2 Premještanje traktora -Removal of tractor 0,02 0,07 0,09
4.3 Silaženje i penjanje -Move up and down 0,05 0,18 0,21
A A Odvezivanje tovara -Unhooking the load 0,48 1,73 2,06
4.5 Izvlačenje užeta ispod tovara -Pulling the choker under them load 0,23 0,83 0,99
4.6 Uređenje složaja -Bunching 3,28 11,82 14,07
4.7 Okretanje neopterećenog traktora -Unloaded tractor turning 0,66 2,38 2,83
4.8 Vožnja neopterećenog traktora -Travel unloaded 0,96 3,46 4,12
5. Efektivno vrijeme -Effective time 23,31 83,98 100,00
6. Dodatno vrijeme (19,08 %) -Allowance time (19,08 % ) 4,45 16,02
7. Ukupno vrijeme turnusa - Total cycle time 27,76 100,00
8. Prosječan obujam tovara, m3 - Average load volume, m3 4,24
9. Norma vremena, min/m3 - Time standard, min/ m3 6,54
10. Dnevni učinak, nrVdan - Daily output, m3/day 73,36
3.4 Brzine traktora, brzine izvlačenja užeta i
y = 0,0103x + 0,4451; r = 0,87920
privitlavanja - Skidder speeds, speeds of 6.0


5.5 \ /
pulling and winching
Brzine punog i praznog traktora prikazane su na sli5.0


*
ci 3. Neopterećeni traktor se kreće traktorskim putem 4.5


* ^""
niz nagib. Jednadžbe izjednačenja utrošenih vremena 4,0
vožnji s koeficijentima korelacije prikazani su također 3,5
na slici 3, koji pokazuju vrlo jaku korelaciju. 3,0


/ w


Brzina neopterećenog traktora se kreće od 4,07 2,5
N N/y = 0,0107x+ 1,2728;


km/h (100 m) do 5,49 km/h (700 m). Dok je brzina op2.0


r = 0,75776


terećenog traktora znatno niža, a kreće se od 2,09 km/h 1,5
(100 m) do 4,52 km/h (700 m). Prosječna brzina kreta-1.0


-- - - A Neopterećeni traktor - travel unloaded
0,5


.tor - Travel loaded
Slika 3. Brzine vožnje neopterećenog i opterećenog traktora po 0.0


i i i i


vlaci i sječini 100 200 300 400 500 600 700


Figure 3 Speeds of unloaded and loaded tractor along the tractor


Udaljenost, m -Distance, m


road and the felling site
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Z. Zečić, A.P.B. Krpan, B. Stankić: PRIVLAČENJE 0BL0V1NE TRAKTOROM TIMBERJACK 240 C
nja neopterećenog traktora iznosi 4,96 km/h, a opterećenog
3,55 km/h.


Prosječna brzina izvlačenja užeta je 1,33 km/h, a
privitlavanja tovara 1,03 km/h. Poznato je da će brzine
izvlačenja užeta i brzine privitlavanja ovisiti o terenskim
i sastojinskim uvjetima, tehničkim značajkama
vitla i užadi te duljini izvlačenja užeta i veličinama pojedinog
tovara.


3.5 Norma vremena, dnevni učinak i troškovi
privlačenja - Standard time, daily output
and skidding costs
Norme vremena, dnevni učinci i toškovi privlačenja
drva u ovisnosti o udaljenosti privlačenja prikazani
su u tablici 6. Na radilištu je udaljenost privlačenja iznosila
od 100 m do 700 m. Neopterećeni traktor pri
udaljenosti od 100 m do 700 m troši od 1,48 minuta do
7,66 minuta. Opterećeni traktor u pravilu troši više
vremena pri istim udaljenostima privlačenja. Tako je
opterećeni traktor trošio od 2,87 minuta do 9,29 minuta
po turnusu. Vremena vožnji neopterećenog i opterećenog
traktora na pomoćnom stovarištu prikazana su
samo za udaljenost od 100 m, a koja približno odgovara
prosječno ostvarenoj udaljenosti privlačenja.


Prema tome, neopterećeni traktor na pomoćnom
stovarištu za 100 m utrošio je 0,96 minuta. Opterećeni
traktor na pomoćnom stovarištu troši 1,38 minuta.
Varijabilna vremena traktora kreću se od 6,69 minuta
19,29 minuta po turnusu. Za udaljenost privlačenja od
300 m po sječini i vlaci te 100 m po pomoćnom stovarištu
ukupna varijabilna vremena iznose 10,89 minuta.
Za rad na sječini traktor troši 5,60 minuta. Pri istovaru
na pomoćnom stovarištu traktor je utrošio 4,72 minute.
Efektivno vrijeme turnusa traktora za udaljenosti od
100 m do 700 m kreće se u rasponu od 17,01 minute do
29,61 minute. Za udaljenost privlačenja od 300 m po
vlaci i sječini i 100 m po pomoćnom stovarištu traktor
troši 21,21 minutu. Ukupno vrijeme turnusa traktora
kreće se od 20,25 minuta do 35,26 minuta. Za udaljenost
od 300 + 100 m ukupno vrijeme turnusa iznosi
25,25 minuta. Norma vremena u rasponu je od 4,77
min/m´ do 8,31 min/m3. Pri udaljenosti od 300 + 100 m
norma vremena iznosi 5,95 min/m3.


Na temelju dnevnih učinaka i izravnih troškova
rada izračunati su troškovi privlačenja drva po jedinici
proizvoda ovisno o udaljenosti privlačenja (tablica 6).
U navedenim uvjetima rada traktor Timberjack 240C
može ostvariti dnevne učinke od 100,54 m3/dan do
57,75 mVdan. Za udaljenost od 300 + 100 m može se
ostvariti dnevni učinak u iznosu od 80,63 m3/dan.


Troškovi po jedinici proizvoda rastu s povećanjem
udaljenosti privlačenja. U dovršnoj sječi za udaljenosti
privlačenja od 100 m do 700 m, trošak se kreće od
18,61 kn/m3 do 32,41 kn/m3. Za udaljenosti privlačenja
od 300 + 100 metara, trošak iznosi 23,21 kn/m3.


Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 671-678
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Ž. Zečić, A.P.B. Krpan, B. Stankić: PRIVLAČENJE 0BL0V1NE TRAKTOROM T1MBERJACK 240 C ... Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004). 671-678


I"

?o no


ft,-5
00 00


3 L


sn nn


6n nn


40 nn


20 00


C O


´3 H 0,00


C


>


E


Q
llllll lllllll

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Udaljenost (m) -Distance skidding (m)


4. ZAKLJUČCI
U radu je istražen traktor Timberjack 240 C na privlačenju
drva iz oplodne sječe u brežuljkastim uvjetima.
Ostvareno efektivno vrijeme pri dovršnoj sječi iznosi
81,4 % ukupno utrošenog vremena. Po turnusu ostvaren
je prosječni tovar od 4,24 m3 u dovršnom sijeku. Ostvareni
dnevni učinak prosječno iznosi 64,11 mVdan.


Prosječna brzina vožnje praznog traktora je 4,96
km/h, a punog 3,55 km/h. Na brzine kretanja najviše
utječu uzdužni nagibi traktorskih putova i vrste privlačenja
s obzirom na nagib. Prosječna brzina izvlačenja
užeta je 1,33 km/h, a privitlavanja tovara 1,03 km/h.


Ukupno oblikovano vrijeme turnusa traktora s obzirom
na udaljenost privlačenja kreće se od 20,25 minuta
do 35,26 minuta. Za udaljenost od 300 + 100 m ukupno
vrijeme turnusa je 25,25 minuta.


Dnevni učinak (m/dan) - Daily output (m /dan)
Trošak (kn/m1) -Costs (kn/m´)
1 1


Mlin.
111LLLLLLLL


Slika 4. Ovisnost učinaka i troškova o udaljenosti privlačenja


Figure 4 Dependence of daily output and costs on skidding distance


5. LITERATURA
Anon., 1998: Die Skidder fur den mitteleuropdischen
Wald. Forstmaschinen, das Fachmagazin fur
Forsttechnik, 6. Jahregang, Nr. 3, 1-20.


Bojanin, S., & A.P.B. Krpan, 1987: Die Anpassung
der arbeitstechnologie des Holzriickens
der Waldschonung. Šumarski list, CXXI, 5-6,
243-252.


Bojanin, S., & A.P.B. Krpan, 1987: Moglichkeit
Hoch- und Vollmechanisicrung der Einschlagsarbeiten,
und Mechanisierung des Holzriickens
in Waldern Kroatiens. Šumarski list, CXXI, 7-8,
371-381.


Bojanin, S., & A.P.B. Krpan, J. Beber, 1988:


Komparativno istraživanje privlačenje drva
zglobnim traktorima u jelovim prebornim sasto


- Conclusion
Norma vremena je u raponu od 4,77 min/m3 do
8,31 mm/m3. Pri udaljenosti od 300 + 100 m norma
vremena iznosi 5,95 min/m3. Dnevni učinak kreće se
od 100,54 m3/dan do 57,75 mVdan, a za udaljenost od
300 + 100 m iznosi 80,63 mVdan.


U dovršnoj sječi za udaljenosti privlačenja od
100 m do 700 m trošak se kreće od 18,61 kn/m3 do
32,41 kn/m3. Za udaljenosti privlačenja od 300 + 100
metara, trošak iznosi 23,21 kn/m .


Rezultati istraživanja potvrđuju područje rada traktora
jer se postižu visoki učinci, što rezultira manjim
troškovima po jedinici proizvoda.


- References
jinama sa sekundarnim otvaranjem i bez sekundarnog
otvaranja. Mehanizacija šumarstva 13
(1-2): 3-13.


Conway, S., 1986: Logging practices, Principles of
timber harvesting systems. Miller Freeman Publications,
1-432.


Gramme 1, R., 1988: Holzernte und Holztransport.
Verlag Paul Parey, Hamburg - Berlin, 1-242.


Igrčić, V. 1990: Stanje mehanizacije u šumarstvu
Hrvatske krajem 1988. godine. Mehanizacija šumarstva
13 (1-2): 3-13.


Krpan, A.P.B., T. Poršinsky,Ž. Zečić, M. Šušnjar,
1999: Skidding technologies in Croatian
mountainous selection forests — situation today
and possibilities of future development


677
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Ž. Zečić, A.P.B. Krpan, B. Stankić: PRIVLAČENJE. OBLOVINE TRAKTOROM TIMBERJACK 240 C Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004). 671-678


Abstracts "Emerging harvesting issues in techlopments
on work studies in forestry" IUFROnology
transition at the end of century" IUFRO WP 2.04.02 Work study, payment and labor
Division 3, RGs: 3.04.00 Operational planning productivity, Vassilika - Thessaloniki, Greece
and control; work study, 3.06.00 Forest opera22
- 24 June 1988, Department of forest enginetions
under mountainous conditions, 3.07.00 Erering
of Forest research institute of Tessaloniki,
gonomics, Opatija 27. 9.-1 . 10. 1999, Faculty 293-298.
of Forestry of Zagreb University, 119-120.


Skaar, R., J. Rickards,S. Haberle,K. Apel, R.


Mikleš, M, J. Suchomel, 1999: Relationship Bjorheden, 1988: A proposal of an Internabetween
terrain conditions and operating conditional
Forestry Time Study Nomenclature. Protion
of forest skidders. Proceedings of IUFRO ceedings "Developments on work studies in fosymposium
"Emerging harvesting issues in restry" IUFRO-WP 2.04.02 Work study, paytechnology
transition" Opatija. 33-35. ment and labor productivity, Vassilika - Thessa


loniki, Greece 22 - 24 June 1988, Department of


REFA, 1984: Methodenlehre des arbeitsstudiums. Teil


forest engineering of Forest research institute of


1 Grundlagcn, 7. iiberarb. Aufl. C. Hanser Miin-


Tessaloniki, 355-361.


chen. 1-107.
Schlaghamersky,A., 1994: Zeitstudien. Fachhoc-Zečić , Z.,1998: Skupni rad pri proredama u sastojinama
Požeškog gorja s posebnim osvrtom na


schulc Hildesheim/Holzminden, Fachbereich


privlačenje drva traktorima. Magistarski rad.


Forstwirtschaft in Gottingen, 1-146.


Šumarski fakultet Zagreb, 1-161.


Skaar, R., 1988: A proposal on an international forest
work study terminology. Proceedings "Deve


SUMMARY: This paper deals with the research of the skidder Timberjack
240 C in timber skidding in regeneration fellings at working sites in hilly conditions.
The achieved effective time in final felling is 81.44 % of total time
consumption. The average loads per cycle range between 4.24 m3 in final
felling. The achieved daily output is on the average 64.11 m3/day.


The average travel speeds of unloaded tractors are 4.96 km/h and of the
loaded ones 3.55 km/h. The travel speed is mostly affected by longitudinal
slopes of strip roads and by the type of skidding considering the slope gradient.
The average speeds of pulling the choker are 1.33 km/h and of load
winching 1.03 km/h respectively.


Total cycle time scheduled for the tractor at the site, considering the
skidding distance, ranges between 20.25 min and 35.26 min. Fora distance of
300 + 100 m total cycle time is 27.76 min at the worksite. Time standard at the
site A ranges between 4.77 min/m3 and 8.31 min/m3. At a distance of
300 + 100 m, the time standard is 5.95 min/m3 respectively. Daily output at
the site ranges between 100.54 m3/day and 57.75 m3/day. For a distance of
300 + 100 m a higher output is achieved at the site and it amounts to


80.63 m3/day. In the final felling for a winching distance of 100 m to 700 m at
the site, the costs range between 18.61 HRK/m3 and 32.41 HRK /m3. For the
winching distance of 300 +100 meter, the costs amount to 23.21 HRK/m3 for
the site. Research results confirm the skidders work area, as the highest
efficiency and the lowest cost are achieved in final felling.