DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 655-669
UDK 630* 363 (001)


DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA TVRDIH
I MEKIH LISTAČA - 4. DIO: OKOLIŠNA POGODNOST
STROJNE SJEČE U PRIRODNIM SASTOJINAMA


EFFICIENCY OF MECHANICAL FELLING AND PROCESSING IN SOFT
AND HARDWOOD BROADLEAVED STANDS - PART 4: ENVIRONMENTAL
SUITABILITY OF MECHANICAL FELLING IN NATURAL STANDS


Tomislav PORSINSKY, Ante P. B. KRPAN, Igor STANKIĆ*


SAŽETAK: Rad prikazuje posijedičnosti strojne sječe i izradbe drva pri
proredi prirodne mješovite sastojine hrasta hitnjaka, obične bukve i običnoga
graba jednozahvatnim harvesterom. Istraživanje posljedica strojne sječe i izradbe
drva obuhvatilo je oštećenje dubećih stabala te promjene nekih fizikalnih
svojstava tla uslijed sabijanja tla jednokratnim prolaskom harvestera.


Istraživanje oštećenja dubećih stabala tvrdih listača harvesterom Timber-
jack 1270B provedeno je u sječini starosti 80 godina, s drvnom zalihom od
323 m3/ha i temeljnicom 24,4 m2/ha uz 449 stabla/ha. Sječna gustoća prorede
iznosila je 36,2 m3/ha (50 stabala/ha). Sječina nije bila sekundarno otvorena
usporednim vlakama tipičnim za rad harvestera, niti je u tom smjeru provedena
doznaka stabala. Stoga se harvester do doznačenih stabala kretao po sječini.
Istraživanjem je utvrđeno oštećivanje sastojine s analizom strukturnih
obilježja nastalih oštećenja. Uočene su radnje i postupci koji uzrokuju oštećivanje
stabala te je provedena ocjena primjerenosti strojne sječe i izradbe
drva harvesterom u navedenoj sastojini s obzirom na veličinu i strukturu oštećivanja.
Pri sječi i izradbi drva harvesterom ukupno je oštećeno 29,5 stabala/
ha, što u odnosu na broj preostalih stabala nakon sječe iznosi 6,4 %. Oštećeno
je 18,6 dubećih stabala/ha, a 10,9 nedoznačenih stabala/ha posječeno je
radi preloma, izvala, odnosno prolaska harvestera.


Promjene nekih fizikalnih svojstava tla uslijed jednokratnog prolaska harvestera
u odnosu na neizgaženo tlo, istražene su mjerenjem konusnoga indeksa
tla mehaničkim penetrometrom, otpora tla na smicanje krilnom sondom te laboratorijskom
analizom vodno-fizičkih svojstava uzoraka tla (Kopeckijevi valjci).
Testiranjem dobivenih rezultata značajki tla koje ukazuju na sabijenost,
nisu utvrđene statistički značajne razlike ni kod jednog od praćenih parametra.


Ključne riječi: proreda sastojina tvrdih listača, harvester, oštećivanje
stabala i tla


1. UVOD I PROBLEM ISTRAŽIVANJA - Introduction and problem of research
Pridobivanje drva prate rizici oštećenja šumskog zacije u mladim sastojinama, gdje se, više nego u stari


ekosustava. Najkritičnijim se drže oštećenja od mehani-jim sastojinama, utječe na njihov daljnji razvoj, potrajnost
prihoda i potrajnost ukupnih ekoloških funkcija
šume (Wasteriund 1996).


Mr. se. Tomislav Porsinsky, prof. dr. se. Ante P. B. Krpan,
Igor Stankić, dipl. ing., Zavod za iskorištavanje šuma, Šumarski Negativni su ekološki učinci zbog oštećivanja sasfakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb tojina uporabom strojeva pri šumskim radovima predporsinsky
@ hrast, sumfak.hr


met mnogobrojnih istraživanja, rasprava i različitih


ante.krpan@hrast.sumfak.hr


stankic@hrast.sumfak.hr ocjenjivanja. Isto su tako različita mišljenja i mjere koje
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 62     <-- 62 -->        PDF

T. PorSinsky, A.P.B. Krpan, I. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 11-12. CXXV1II (2004), 655-669
se poduzimaju u svrhu smanjenja oštećenja (Abeels
1994, Gonna 1994, Kosir 1994, VVasterlund
1994, Ward i Lyons 2001, Ward i dr. 2003). Autori
koji su proučavali navedenu problematiku suglasni su
da ne postoji mogućnost obavljanja šumskih radova
bez oštećivanja okoliša unatoč svim mjerama zaštite
(Martinić 2000).


Obujam oštećenja u uskoj je vezi s radnim sredstvima
(strojevi i oprema), kakvoćom organizacije rada,
pogodnošću radnih metoda u konkretnim terenskim
uvjetima te kakvoćom radne tehnike izvoditelja šumskih
radova (S p i n e 11 i 1994). Poznato je da kod privlačenja
drva obujam oštećivanja raste s porastom dimenzija
i snage strojeva, stupnjem mehaniziranosti
rada i duljinama privlačenih sortimenata (Martinić
1993). Manja i slabija sredstva privlačenja uzrokuju
manja oštećivanja sastojine.


Od svih strojeva kojima se mehaniziraju radovi u
šumarstvu, vozila u stalnom dodiru s tlom uzrokuju
najveća oštećenja (Wasterlund 2002, 2003). Posljedice
kretanja vozila po sastojini očituju se u dva osnovna
slučaja:


=> gaženje tla, određeno kao omjer ploštine tla po kojoj
se kretalo vozilo i ukupne ploštine sastojine,
=> sabijanje tla, određeno kao njegova obujmena de


formacija.


Osim uobičajenog sabijanja tla prolaskom vozila
šumskom površinom nastaju i druga djelovanja: premještanje
horizonata tla, utjecaj na eroziju te oštećenje stabala
i pomlatka. Na gaženje se tla, osim nekim značajkama
vozila, najviše može utjecati pripremom rada i
drugim organizacijskim mjerama (Krpan i dr. 1993).
Abeels (1989) navodi da odlučujući utjecaj na sabijanje
tla imaju značajke vozila (ukupna težina i njen raspored
po mostovima, broj osovina, broj i dimenzije
guma, korištenje lanaca, odnosno gusjenica, vrsta prijenosa
snage, način upravljanja) i stanje tla (vrsta tla, mehanički
sastav, trenutna mokrina). F r o e 1 i c h (1989) iznosi
činjenicu daje o oštećivanju tla prolaskom vozila
napisano mnogo radova, ali da se u manjem broju njih
proučava utjecaj stupnja oštećivanja na razvoj biljaka.
Isti autor smatra da su osnovna pitanja koja treba proučavati
u svrhu istraživanja utjecaja vozila na tlo:
=> kod koje razine oštećenja dolazi do smanjenja pri


rasta drveća?
=> koje se promjene događaju u nekome tlu određene
mokrine pri prolasku određenoga vozila?
=> koje sve mogućnosti postoje za povećanje proizvodnosti
oštećenoga tla?
=» koje su značajke vozila najvažnije za oštećivanje


tla, te kako treba konstruirati šumsko vozilo da bi se


smanjilo to oštećenje?
=> postoje li, i koji su to otpori izmjenama postojećih
metoda i strategije u iskorištavanju šuma u svrhu
smanjivanja oštećivanja tla?


=> kolike su gospodarske posljedice oštećivanja?
On dalje navodi da postoje pokušaji kvantificiranja
graničnoga oštećivanja tla, kakav je primjerice prijedlog
USDA Forest Service-a, kojim se kao granično sabijanje
tla smatra smanjenje ukupnoga prostora pora za 10 %.
Time se omogućuje veće sabijanje lakših vrsta tala. Na
kraju Froelich u istome radu iznosi´ sljedeće zaključke:
=> rast sadnica razmjerno se smanjuje s povećanjem
gustoće tla,
=> smanjenje obujamnoga prirasta (od 6 % do 15%)
veće je nego visinskog kod mlađih stabala,
=> u proredama je smanjenje prirasta proporcinalno
dubini kolotraga, ploštini gaženja i povećanju gustoće
tla,
=> smanjenje prirasta temeljnice stabala može iznositi
od 5 % do 13 % ovisno o intenzitetu sabijanja,
=> prirodni oporavak tla i povratak u stanje prije sabi


janja traje između 20 i 50 godina.


Iz navedenih se zaključaka vidi da obujamna deformacija
tla, nastala povećanjem gustoće tla sabijanjem,
dakle značajno utječe na rast biljaka. Postoje različiti
načini mjerenja sabijenosti tla, od kojih su najčešći: promjene
gustoće tla, poroznosti, kapaciteta tla za vodu i za
zrak, mjerenje konusnoga indeksa, smične čvrstoće i dr.
(Hildebrand 1994, Horvat 1994, Horvat 1996,
Saarilahti 2002, Warkotch i dr. 1994).


Većina istraživača misli da je broj mehanički oštećenih
stabala dobar pokazatelj ukupnog oštećenja sastojine
(Martinić 1991, Siren 2001, Tomanić i
dr. 1989). Takve se štete mogu razmjerno jednostavno i
točno odrediti. Isto tako su i posljedice poznatije (smanjenje
prirasta, pad vrijednosti obloga drva, sušenje
stabala) u odnosu na one pri oštećivanju pomlatka i tla
kretanjem vozila.


Pri utvrđivanju obujma oštećivanja sastojine uporabom
mehanizacije, najčešće se postavljaju sljedeći
ciljevi:
=> utvrditi ukupno oštećivanje sastojine iskazano pos


totkom oštećenih stabala u odnosu na broj preosta


lih stabala nakon sječe,
=> analizirati strukturna obilježja nastalih oštećenja,
=> uočiti radnje i postupke koji uzrokuju oštećivanje,
=> ocijeniti primjerenost radne metode i uporabljenih


radnih sredstava s obzirom na veličinu i strukturu


oštećivanja.


Zbog porasta intresa za mehaniziranu sječu, u Hrvatskoj
su tijekom 2002., provedena eksperimentalna
istraživanja djelotvornosti strojne sječe i izrade u sastojinama
tvrdih i mekih listača (Krpan iPorsinsky
2002B). U ovome su radu proučavane posljedice strojne
sječe i izradbe drva jednozahvatnim harvesterom
Timberjack 1270B, pri proredi prirodne mješovite sastojine
tvrdih listača na području Uprave šuma podružnice
Bjelovar.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 63     <-- 63 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan. 1. Stankić: DJF.LOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 11 -12, CXXVIII (2004), 655-669
2. METODE I MJESTO ISTRAŽIVANJA - Method and place of research
Posljedice strojne sječe i izradbe drva jednozahvatnim
harvesterom Timberjack 1270B istražene su u odjelu
20, G.J. Dišnica - Zobikovac - Petkovača, Šumarije
Garešnica. Sastojine u odjelu 20 su prirodne jednodobne
mješovite šume hrasta kitnjaka, obične bukve i
običnoga graba, starosti 79 godina. Pripadaju uređajnom
razredu hrasta kitnjaka (gospodarenje uz ophodnju
od 120 godina).


Istraživanje oštećenja dubećih stabala pri proredi
harvesterom provedeno je u odsjeku 20a. Drvna zaliha
odsjeka iznosila je 323 m3/ha s temeljnicom od
24,4 m2/ha uz 449 stabla/ha. Sječna je gustoća prorede
iznosila je 36,2 m3/ha (50 stabala/ha). Sječina nije bila
sekundarno otvorena usporednim vlakama tipičnim za
rad harvestera, niti je u tom smjeru provedena doznaka
stabala. Stoga se harvester do doznačenih stabala kretao
po sječini, pri čemu je posjekao pokoje nedoznačeno
(tanje) stablo. Pri istraživanjima je primijenjena metoda,
koja je omogućila analizu strukturnih obilježja
oštećenja (Tomanić i dr. 1989, Krpan i Poršin sky
2002B), što uključuje:
=> vrstu štete (stabla posječena radi prolaza vozila, pre


lomljena i izvaljena stabla, oštećena dubeća stabla),


=> uzrok štete (udarac šasijom vozila, udarac sječnom
glavom, pad drugog stabla pri obaranju),
=> mjesto oštećenja dubećih stabala (korjen, pridanak,
deblo, krošnja),
=> vrstu oštećenja dubećih stabala (polomljene grane,
polomljena krošnja, nagnječena kora, oguljena kora),
=> veličinu oštećenja oguljene kore (površina ozljede).


Osim navedenih strukturnih obilježja oštećenja, za
svakoje oštećeno stablo određena vrsta drva, izmjeren
je prsni promjer te udaljenost stabla od harvestera.
Naknadno posječena nedoznačena stabla razlučena su
na stabla posječena radi prolaska vozila te na polomljena
i izvaljena stabla za koja je naveden uzrok prjeloma
ili izvale. Naknadno posječenim i izrađenim stablima
snimatelj je izmjerio prsni promjer. Nagnječena je kora
određena kao oštećenje kore kod kojega nije vidljiva
zona kambija, dok je oguljena kora određena kao oštećenje
s vidljivim kambijem. Kod stabala s oguljenom
korom, izmjerena je visina ozljede od tla i dimenzije
ozljede (širina, duljina ili promjer) u svrhu izračuna
ploštine ozljede, ali i određivanja njenoga oblika. Polomljena
krošnja određena je kao oštećenje do 40 %
krošnje stabla.


Oguljena i nagnječena kora debla -Fig. 1 Bark peel-off (scar) and crushed bark on the stem
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 64     <-- 64 -->        PDF

T. Poršinskv. A.P.B. Krpan, I. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA . Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 655-669
Osim navedenoga, za svako je oštećeno stablo procijenjena
njegova gospodarska važnost te stupanj oštećenosti.
Gospodarska važnost stabla procjenjuje vrijednost
neoštećenoga stabla na kraju ophodnje, a raščlanjena
je u 3 stupnja: izabrano stablo (nositelj proizvodnje,
očekuju se kvalitetni tehnički sortimenti), korisno
stablo (pomaže u razvoju izabranih stabala, zaštićuje
tlo, iz stabla se očekuje manji udio tehničkih sortimenata),
nevažno stablo (urasla stabla u jednodobnu
sastojinu, podstojna stabla, u budućnosti isključiva
mogućnost izradbe prostornoga drva). Stupanj oštećenosti
stabla procjenjuje veličinu oštećenja pojedinog
za sječu nedoznačenog stabla, a raščlanjen je u 3 razreda:
vrlo teško oštećeno stablo (izvale, lomovi, stabla
posječena zbog prolaza vozila), teško oštećena stabla
(prelomi krošanja, oguljotine kore < 200 cm2 površine)
te neznatno oštećena stabla (prijelomi grana, nagnječena
kora, oguljotine kore > 200 cm2 površine.


Istraživanja su provedena na način daje snimatelj
pratio harvester tijekom cijelokupnog njegovog rada u
sječnoj jedinici i zapisivao nastale štete prema razrađe


noj metodici. Obrada je podataka provedena analizom
strukturnih obilježja nastalih oštećenja, sa svrhom ispitivanja
mogućnosti smanjivanja stupnja oštećenja
odnosno uklanjanja uzroka oštećenja stabala pri strojnoj
sječi.


Istraživanje je oštećenja tla pri jednokratnom prolasku
harvestera provedeno u odsjeku 20b. Istraživanje
je provedeno najednom kolotragu duljine 50 m (slika
2), s ciljem utvrđivanja da li postoji razlika u nekim
značajkama šumskog tla izvan traga, odnosno u tragu
nakon prolaska harvestera Timberjack 1270B.


Mjerenja na terenu obuhvatila su uzimanje uzoraka
tla u narušenom i nenarušenom obliku (Kopeckijevi
valjci) i mjerenje dviju mehaničkih značajki tla: konusnoga
indeksa penetrometrom i smičnog otpora tla
krilnom sondom. Mjerenja konusnog indeksa i smične
čvrstoće provedena su na dubini tla od 15 cm. S iste
dubine vađeni su i uzorci tla.


Slika 2. Trag pri jednokratnom prolasku harvestera Slika 3. Penetrometar i krilna sonda
Fig. 2 Rut formation after single harvester pass Fig. 3 Cone Penetrometer and Shear Vane Tester
658
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 65     <-- 65 -->        PDF

T. I´»ršinsky. A.P.B. Krpan. I. Slankic: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE 1 IZRADE U SASTOJ1NAMA ... Šumarski list br. 11-12, CXXV11I (2004), 655-669
Uzimanje uzoraka tla u nenarušenom i narušenom
stanju (za određivanje mehaničkoga sastava tla) provedeno
je u skladu s priručnikom za ispitivanje zemljišta
"Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta"
(Anon. 1971).


Iz uzoraka nenarušenoga tla (Kopeckijevih valjaka)
utvrđena su sljedeća vodno-fizička svojstava tla:
=> prirodna gustoća tla,
=> gustoća čvrste faze tla,
=> trenutna mokrina tla,
=> retencijski kapacitet tla za vodu (količina vode koju


tlo može primiti, a da se ona ne cijedi - sve mikro


pore ispunjene vodom, a makropore zrakom),
=> porozitet,
=> kapacitet tla za zrak.


Analize uzoraka tla provedene su u pedološkom laboratoriju
Šumarskoga fakulteta Zagreb, prema priručniku
za pedološka istraživanja (S k o r i ć 1982).


Konusni je indeks (otpor tla na prodiranje) mjeren
ručnim penetrometrom (Eijkelkamp - Hand penetrometer
for top layers, type IB) promjera osnovice od
5,6 mm {A = 0,25 mm2) i vršnoga kuta od 30°. Prema
načinu utiskivanja i zapisa mjernih podataka pripada
grupi WES penetrometara (ručno utiskivanje s mehaničkim
indikatorom). Izmjerena vrijednost (mjerni rezultat),
ovakvih tipova penetrometara odnosi se na najveći
otpor pri prodiranju konusa do dubine mjerenja
(15 cm). Mjerno područje ovog penetrometra u rasponu
je od 0 do 4000 kPa, s točnošću očitanja mjernog rezultata
od 40 kPa.


Otpor tla na smicanje (smična čvrstoća) mjerena je
krilnom sondom {Eijkelkamp — Field inspection Vane
tester). Krila sonde dimenzija su 16 mm 32 mm, a
mjerno područje ovog instrumenta je u rasponu od 0 do
260 kPa s točnošću očitanja mjernog rezultata od
4 kPa. Mjerni rezultat ovog instrumenta odnosi se na
otpor pri smicanju tla u trenutku nastanka loma.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research
Zbog raznorodnosti i raznovrsnosti posljedica strojne
sječe i izradbe drva harvesterom, rezultati istraživanja
razdvojeni su u dva potpoglavlja, i to: Oštećivanje


dubećih stabala i Oštećivanje šumskog tla pri kretanju
harvestera.


3.1 Oštećivanje dubećih stabala - Standing trees damages
Struktura oštećenja stabala u sječini prikazana je na
slici 4. Ukupno je oštećeno 441 stablo ili 29,5 « 30 stabala/
ha. Od ukupno oštećenih stablala, 63 % otpada na
oštećena dubeća stabla (18,6 stabala/ha). Na stabla nepovratno
izgubljena za daljnje gospodarenje (163 addstabla)
otpada 37 % ili 10,9 stabala/ha. U strukturi naknadno
posječenih stabala, na stabla posječena radi prolaska
harvestera otpada 6,7 stabala/ha (1,06 m3/ha), odnosno
na prelomljena i izvaljena stabla 4,2 stabla/ha
(0,45 m3/ha). Lomove i izvale stabala najčešće je prouzročio
pad drugog stabla pri obaranju (54 puta ili 86 %).
U 6 slučajeva uzrok je bio udarac šasijom harvestera
(10 %), a u 3 navrata (5 %) lom je prouzročen udarcem
sječne glave.


Ukupno oštećivanje sastojine pri mehaniziranoj sječi
i izradbi drva harvesterom, iskazano postotkom oštećenih
stabala u odnosu na broj preostalih stabala nakon
sječe, iznosi 7,5 % (449 stabala/ha prije sječe, doznaka
50 stabala/ha). Isključivanjem stabala ispod taksacijske
granice od 10 cm (debljinski razred 7,5 cm) oštećenje
sastojine pada na 6,4 % od preostalih stabala u sastojini.


Usporedbe radi, Martinić (1991) istražujući u
prorednim sastojinama oštećenja pri sječi i izradbi drva
ručno-strojnim radom motornom pilom utvrđuje stupanj
oštećenja u iznosu od 8,2 % od preostaloga broja
stabala. Propisi u SAD-u kao prihvatljivu razinu ošte


ćenja sastojina pri šumskim radovima, određuju u raspon
od 3 % do 5 % stabala preostalih nakon sječe, ovisno
o ovlastima pojedinih inspektora (Han i Kellogg
2000A). Kosir (2002) i Siren (2001) navode
da su štete kod pridobivanja drva sustavom harvester forvarder
u granicama do 5 % preostaloga broja stabala
po završetku eksploatacije sječne jedinice prihvatljive.


Na ukupno 278 oštećenih dubećih stabala zabilježeno
je 317 pojedinačnih ozljeda ili prosječno 1,1 ozljeda
po stablu. Analiza strukturnih obilježja oštećenih dubećih
stabala prikazana je na slici 5.


Prema slici 5A najučestalije su ozljede debla (140
ozljeda) i krošnje (127 ozljeda), dok su pridanak (36
ozljeda) i korijen stabla (14 ozljeda) znatno manje ozljedi
vani.


Izvor oštećenja važan je podatak u svrhu uklanjanja
uzroka ozljeđivanja (slika 5B). Najčešći uzrok oštećenja
dubećih stabala je udarac drugog stabla pri obaranju
(86 %). Udarac šasijom harvestera tijekom rada
prouzročio je 10 % ozljeda, odnosno udarac sječnom
glavom 4 % ozljeda.


Oštećenja dubećih stabala raščlanjena su glede
vrste oštećenja, i to: oštećenje krošnje na polomljene
grane i polomljenu krošnju, odnosno oštećenja korijena,
pridanka i debla na nagnječenu i oguljenu koru
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 66     <-- 66 -->        PDF

T. Porsinsky. A.P.B. Krpan, 1. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA . Šumarski list br. 11-12, CXXV1II (2004), 655-669
40 -,


Oštećenje sastojine 441 stablo (29,5 stabala/ha)


Štand damages 441 trees (29.5 trees/ha)


Oštećena dubeća stabla - 278 stabala (63 %)


Damaged standing trees - 278 trees (63 %)


Posječena stabla radi prolaza Prelomljena i izvaljena
harvestera -100 stabala (23 %) stabla - 63 stabla (14 %)


Extra felling trees for machine Broken or overturned
moving -100 trees (23 %) trees - 63 trees (14 %)


Posječeno radi prolaza harvestera
(1,06 m/ha, 6,7 stabala/ha)


Extra felling frees for machine moving


(1.06 m´/ha, 6.7 stabalalha)
co


I
I
CD


Hrast kitnjak (1 stablo)


Sessile oak (1 tree)


Obična bukva (45 stabala)


I European beech (45 trees)


Obični grab (54 stabla)


European hornbeam (54 trees)


Ukupno (100 stabala, 15,84 m3)


I


I
I
Total (100 trees, 15.84 m3)


7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5


Debljinski razredi - BHD classes, cm


Slika 4. Struktura oštećenja stabala u sječini


(slika 5C). Smatra se da lomovi grana i nagnječena kora
uzrokuju manje posljedice na dubećim stablima, u
odnosu na polomljene krošnje i oguljenu koru (Han i
Kellog g 2000B). Ove dvije vrste najtežih oštećenja
dubećih stabala prouzročio je u 151 slučaju udarac drugog
stabla pri padu tijekom obaranja.


Nije utvrđena ovisnost udaljenosti između oštećenoga
stabla i harvestera o prsnom promjeru stabla i
vrsti drveća (slika 5D). Udaljenost se kretala u rasponu
od 1 m do 25 m, a prosječno je iznosila 6 m ± 5 m (median
4 m).


Najveća pozornost poklonjena je analizi oštećenja
oguljene kore na najvrednijem dijelu stabla - deblu i
pridanku. Veličina oštećenja oguljene kore iskazuje se
prema razredima ploštine ozljede.


Oštećena dubeća stabla (18,6 stabala/ha)


Damaged standing trees (18.6 trees/ha)


Hrast kitnjak (51 stablo)


Sessile oak (51 trees)


Obična bukva (120 stabala)


European beech (120 trees)


Obični grab (104 stabla)


European hornbeam (104 trees)


-Q 1 Ostale tvrde listače (3 stabla)


Other hardwood (3 trees)


E


ro


CO
-Q


S


to


1"


CD


12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5


Debljinski razredi - BHD classes, cm
30


Prelomljena i izvaljena stabla (0,45 m /ha, 4,2 stabala/h;


Broken or overturned trees (0.45 m´/ha, 4.2 trees/ha)


1/3
CD


Hrast kitnjak (2 stabla)
Sessile oak (2 trees)


Obična bukva (25 stabala)
1
1
European beech (25 frees,)
E3 Obični grab (34 stabla)


European hornbeam (34 trees,


D Ostale tvrde listače (2 stabla)
Other hardwood (2 trees)


I
I
Ukupno (63 stabla, 6,8 m*


Total (63 trees, 6.8 m´)


JL


12,5 17,5 22,5 27,5 32,5


Debljinski razredi - BHD classes, cm


Fig. 4 Structure of damaged trees in the felling site


Preporuka je ECE/FAO/ILO radne grupe br. 1, čiji
je sadržaj rada i osnovna tema bila određivanje
pokazatelja promjena pri oštećivanju stabala i tla, sa
seminara "Soil, tree, machine interactions" održanoga
1994. godine u Feldafmgu, razvrstavanje ozljeda oguljene
kore prema ploštini u sljedeća 4 razreda: I razred
(< 16 cm2), II razred (16 cm2 - 100 cm2), III razred
(101 cm2 - 200 cm2), IV razred (> 201 cm2).


Shodno preporuci navedene radne grupe provedena
je statistička analiza ploština ozljeda oguljene kore po
vrstama drveća, razredima ploština ozljeda, odnosno
obliku ozljeda (tablica 1).


Na 162 ozljede oguljene kore oštećenih dubećih
stabala utvrđena je ukupna ploština oguljene kore od
49 227 cm2 (0,33 m2/ha).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 67     <-- 67 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan, I. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 655-669
Ozljede oguljene kore, češće su i veće kod vrsta drva
tanje kore (obična bukva - 77 ozljeda sa srednjom
ploštinom od 344 cm2, obični grab - 52 ozljede sa srednjom
ploštinom od 298 cm2). Na hrastu kitnjaku, kao
vrsti drveća deblje kore, utvrđen je daleko manji broj
ozljeda (svega 29) sa značajno manjom srednjom ploštinom
ozljede oguljene kore (228 cm2). Isti trend pokazuju
ostale mjere opisne statistike: standardna devijacija,
najmanje i najveće opažanje.


Analizom ozljeda oguljene kore po razredima ploština
ozljeda, utvrđeno je da su najčešće ozljede ploštine
od 16 - 100 cm2 (64 ozljede) i ploštine iznad 201 cm2
(47 ozljeda). Ipak najveći udio u ukupnoj ploštini oguljene
kore zauzimaju razredi III i IV.


200


A) Mjesto oštećenja stabla <


180 Place of tree damage


160


^


o


140


c


.-1


Cl


Cr


120


P


U.
m 100
c_


m


>N


80


m


o


o


´čT 60


i_


CG


Korijen Pridanak Deblo Krošnja


Root Butt end Stem Crown


Nije utvrđena ovisnost površine ozljede o udaljenosti
između stabla s oguljenom korom i harvestera (slika
6B). Važno je napomenuti daje 63,5 % ozljeda utvrđeno
na stablima do 5 m udaljenosti, odnosno 80,2 % do
udaljenosti od 8 m.


Oguljotine kore raščlanjene su prema obliku u tri
grupe: okruglaste oguljotine, uzdužne oguljotine te poprečne
oguljotine. Razlog raščlanjenju su nejednake
štetne posljedice svakog od navedenih oblika oštećenja
na prirast stabala, odnosno na kakvoću budućih drvnih
sortimenata. Najštetnije su poprečne oguljotine, jer se
njima presjeca veći broj provodnih elemenata stabla
(Rebula 1991). Površine pojedinih oblika oguljene
kore ovisno o prsnom promjeru oštećenih stabala pri


300


B) Uzrok oštećenja stabla


Cause of tree damage


m


250


I 200


Cr
3>


(0 150


TO


>N


CD


Q_


O 100


o"


00


50
13
4%


Šasija vozila Sječna glava Stablo pri padu


Vehicle chasis Felling head Falling tree


32


Hrast -Oak
D) Udaljenost od harvestera -: o Bukva -Beech
Distance from harvester
j o Grab -Hornbeam
A OTL - Other hardwood


Polomljene Polomljena Nagnječena Oguljena 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
grane krošnja kora kora


Debljinski razredi -BHD classes, cm


Broken Broken Crushed Scarr(Bark
branches crown bark peel-off)


Slika 5. Struktura oštećenja dubećih stabala u sječini -Fig. 5 - Structure ofstandig trees damage in the felling site


661
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 68     <-- 68 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan, I. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA . Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 655-669
Tablica 1. Statistička analiza ploština ozljeda oguljene kore - Table 1 Statistical analysis of scar area


Broj Ukupna Standardna Najmanja Najveća


Aritmetička Medijan


ozljeda ploština devijacija ozljeda ozljeda


sredina


Number Total Standard Minimal Maximal


Mean Median


of scars area deviation scar scar
Ploština ozljede - Scar area, cm2
Analiza po vrstama drveća - Analysis per tree species
Hrast kitnjak


29 6616 228 193 174 12 1000


Sessile Oak


Obična bukva


77 26492 344 822 88 4 5400


European Beech


Obični grab


52 15481 298 671 81 6 4000


European Hornbeam


Ostale tvrde listače


4 638 160 168 101 36 400


Other hardwood


Ukupno


162 49227 304 686 102 4 5400


Total
Analiza po razredima ploština ozljeda - Analysis per classes of scar areas
I razred (< 16 cm2)


17 197 11 4 12 4


/ class (< 16 cm2)
II razred (16- 100 cm2)


64 3621 56 24 54 18 100


// class (16- 100 cm2)
III razred (101 -200 cm2)


34 4958 146 30 141 104 200


IIIclass (101 -200 cm2)


IV razred (> 201 cm2)


IVclass (> 201 cm2) 47 40451 860 1093 400 204 5400


Analiza po obliku ozljeda - Analysis per shapes of scars


Uzdužne ozljede ^ mA ^ ^ m


10 5400


Longitudinal scars


Poprečne ozljede


7 578 82 48 104 15 150


Transversal scars


Okruglaste ozljede


43 7805 181 363 88 4 2250


Round-shaped scars


kazuje slika 6C. Medu nastalim oguljotinama kore daegzaktno
navedeno koja ploština ozljede ima utjecaj i s
leko je najviše uzdužnih oguljotina (112), puno manje kojom posljedičnošću na oštećeno dubeće stablo. B e ima
okruglastih (43), a najmanje najopasnijih, poprečttinger
i Kellogg (1993) i Bragg i dr. (1994) nanih
oguljotina (7). Nije uočena ovisnost oblika oguljevode
daje ploština kritične ozljede oguljene kore ovine
kore i prsnog promjera oštećenih stabala. Najveća je sna o vrsti drveća, starosti stabla, genetskom predispoprosječna
površina kod uzdužnih oguljotina (364 cm2), zicijom stabla, mjestu i položaju ozljede na stablu, dikod
okruglastih je manja (181 cm2), a najmanja je kod menzijama i oblikom ozljede (okrugla, poprečna ili uzpoprečnih
(82 cm2). dužna) s obzirom na uzdužnu os stabla.


Oguljotine kore najvećim se dijelom nalaze u dolj-Krajnja analiza posljedica strojne sječe i izradbe
njim dijelovima debla (slika 6D), u području gdje su drva obuhvatila je procijenu gospodarske važnosti i
česti radovi sa sječnom glavom harvestera, što potvrstupnja
oštećenja svih oštećenih stabala (slika 7).
đuje rezultat daje 77,2 % oguljotina kore smješteno u


Prema gospodarskoj važnosti stabla, oštećeno je


visini debla do 2 m od tla, odnosno 85,2 % do visine od


52,8 % nevažnih stabala (15,6 stabala/ha), 24 % koris


3m.Bettinger iKellog (1993) iznose da su stabla


nih stabala (7,1 stablo/ha), odnosno 23,2 % izabranih


s ozljedama kore debla, bližim razini tla, izloženija raz


stabala (6,8 stabala/ha). Stupanj oštećenosti pokazuje


voju mikoza razarača drva. Isti autori, kao popratnu


da je neznatno oštećeno 47,1 % stabala (13,9 staba


pojavu, navode smanjenje volumnog prirasta stabla,


la/ha), teško oštećeno 15,9 % stabala (4,7 stabala/ha),


odnosno gubitak vrijednosti buduće oblovine.


odnosno vrlo teško oštećeno 37 % stabala (29,5 staOva
analiza veličina ploštine ozljeda oguljene kore bala/ha). Zapaža se da teška i vrlo teška oštećenja neoštećenih
dubcćih stabla utvrdila je posljedice strojne maju visoke ferkvencije u višim debljinskim razredima


sječe i izradbe drva harvesterom u proredi mješovite u kojima je veće učešće korisnih i izabranih stabala.
bjelogorične sastojine. Međutim, nigdje u literaturi nije
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 69     <-- 69 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan, I. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE 1 IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 11-12, CXXVI1I (2004), 655-669
56 56


52 52


~E 48 E 48


o o


44 44


oo


o


o


*" 40


"- 40
| 36 CC 36


^ 32 32
co CD
L 28 28


i 24 CU 24


D
.2, 20 J, 20


N N


° 16 ° 16


CD


CD


B 12 i 12
>

co
o R O
CL 8


4


0


4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26


Udaljenost ozljeđenoga stabla do harvestera -


Debljinski razredi -BHD classes, cm


Distance of scaring tree from harvester, m


56 56


52 52


E 48


i 4« o
44 44


0o


o o


40


*- 40


1 36


36


* 32 32
co co
% 28


o 28
24


i 24


0)


"O


.2, 20 J!, 20


N


N


° 16


° 16


CD


CD


& 12 12


>cn


o


K 8


4


0


4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Visina ozljede na deblu -Vertical distance


Debljinski razredi -BHD classes, cm


of stem from ground line, m


Slika 6. Analiza stabala s ozljedama oguljene kore -Fig. 6 - Anaysis of trees with scarring damages


90


80


120


w


cu 70


fc 100
60


CD


80


50


40


60


L 30


i´ o


20


m


20


10


7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5


Debljinski razredi -BHD classes, cm Debljinski razredi -BHD classes, cm


Slika 7. Značajke ukupnoga oštećivanja sastojine -Fig. 7 Features of total stand damage
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 70     <-- 70 -->        PDF

T. PorSinsky. A.P.B. Krpan, I. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJ1NAMA ... Šumarski list br. 11-12. CXXVII1 (2004), 655-669
3.2 Oštećivanje tla pri kretanju harvestera - Soil damaging after harvester pass
Tlo odsjeka 20b prema osnovnoj pedološkoj karti
mjerila 1:50 000 (Mihajlo i Bašić 1981) sljedećih
je značajki:
=> matični substrat - les,
=> tip tla - pseudoglej obrončani i lesivirano tlo tipi


čno i pseudoglejno u omjeru 70 % : 30 %,
=> nagib terena - od 3 do 16 %,
=> mehanički (teksturni) sastav - ilovača ili ilovasta


glina,
=> dreniranost - nepotpuna do umjereno dobra.


Granulometrijski je sastav tla određen otapanjem u
Na-pirofosfatu. Analizom su utvrđeni sljedeći udjeli
pojedinih frakcija: krupni pijesak (0,2 - 2 mm) - 2 %,
sitni pijesak (0,02 - 0,2 mm) - 56,6 %, prah (0,002 0,02
mm) -31,6 %, glina (<0,002 mm) - 9,8 %, iz čega
se zaključuje da tlo u odsjeku 20b po teksturnoj oznaci
pripada pjeskovitoj ilovači. Položaj tla prikazan je u


PRAH -SILT


trokutastom USDA dijagramu klasifikacije tla (slika 8).


Slika 8. Mehanički sastav istraživanoga tla


Rezultati statističke analize podataka utvrđenih


Fig. 8 Grain size distribution of researched soil


analizom Kopeckijevih valjaka i mjerenja konusnog
indeksa i smične čvrstoće za tlo u tragu jednokratnog


Unequal Variances) na način da su uspoređene srednje
prolaska harvestera i izvan traga (kontrolno mjerenje) vrijednosti (aritmetičke sredine) značajki tla u tragu i
usporedo su prikazani u tablici 2. izvan traga harvestera. Značajnost razlika između


Testiranje je rezultata značajki tla koji pokazuju sa-srednjih vrijednosti ocijenjena je testom razlike (t) na
bijenost provedeno u računalnom programu Microsoft osnovi nulhipoteza kojima se pretpostavlja da su razExcel
testom razlike dviju sredina gdje se pretpostavljalike
između sredina rezultat slučajne varijabilnosti vriju
nejednake varijance (t-Test: Two-Sample Assuming jednosti u uzorcima i da između odgovarajućih sredina


Tablica 2. Statistička analiza nekih fizičkih značajki tla - Table 2 Statistical analysis of somefisicalfetures of soil


Mjesto uzimanja uzorka tla ili mjerenja Testiranje
Značajke tla Place of measurement Testing
Soil features izvan traga harvestera u tragu harvestera


fSTAT ´CRIT


outside harvester rut in harvester rut
Analiza Ko peckijevih valjaka -Analysis ofKopecki s sample cores
Prirodna gustoća tla, g/cm3


1,08 ±0,10 (0,97-1,14)* 1,14±0,13(1,02- 1,27)* -0,66 2,77


Bulk density, g/cm3
Gustoća čvrste faze tla, g/cm3


2,61 ±0,08(2,56-2,70)* 2,61 ±0,04 (2,56-2,63)* 0,00 3,18


Solid density, g/cm3
Trenutna vlažnost tla, vol %


44,13 ±0,74 (43,30-44,70)* 43,93 ±2,41 (41,40-46,20)* 0,14 4,30


Current moisture content, vol %
Retencijski kapacitet za vodu, vol %


47,03 ±0,64 (46,30-47,50)* 47,43 ±3,48 (44,90-51,40)* -0,20 4,30


Water capacity, vol %
Porozitet, vol %


58,63 ±3,37 (55,50-62,20)* 56,37 ±4,25 (51,80-60,20)* 0,72 2,77


Porosity, vol %
Kapacitet tla za zrak, vol %


11,60 ±2,95 (9,20- 14,90)* 8,93 ±3,20 (5,80- 12,20)* 1,06 2,77


Soil air capacity, vol %


Analiza mehaničkih značajki tla -Analysis mechanical soil features


Konusni indeks, kPa


1152 ±371 (280- 1920)* 1098 ±277 (400- 1560)* 0,52 2,03


Cone index, kPa
Smična čvrstoća, kPa


66 ±27 (38-98)* 61 ±5(56-68)* 0,42 2,77


Soil strenght, kPa


* vrijednosti najmanje i najveće izmjere - minimums & maximums


ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 71     <-- 71 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan, 1. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE 1 IZRADE U SASTOJINAMA Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 655-669
takva razlika ne postoji. U slučaju daje izračunata varijabla
(7STAT) provedenoga testa usporedbe dviju sredina
manja od kritične (?CRIT) n a 95 %-tnoj razini signifikantnosti
smatramo da razlika između testiranih
vrijednosti nije značajna (Pavlić 1985).


Prema podacima u tablici 2, vidljivo je da testiranjem
nije utvrđena značajna razlika za nijedan parametar
koji opisuje sabijanje tla.


Dodatni prikaz rezultata mjerenja konusnoga indeksa
i smične čvrstoće dan je na slici 9, koja prikazuje u


2,2


2,0


nj


° 1.6 |
x
a>
~oSoa
1,4 1,2
. 1,0
J2
» 0,8
c 0,6
C
O 0,4
0,2
0,0
Tlo izvan traga vozila
Soil otside vehicle rut
Tlo u tragu vozila
Soil in vehicle rut


Box & Whisker dijagramima medijan, kvartile podataka
te najmanje i najveće izmjerene vrijednosti. Iz dijagrama
je vidljivo da razlike u medijanima (mjera centralne
tendencije koja nije pod utjecajem najmanjih i
najvećih opažanja) mjerenih parametara ne postoje, već
da su nastupile promjene kod tla u tragu vozila koje se
očituju kroz smanjen raspon najmanjih i najvećih rezultata
izmjere, odnosno kvartila izmjerenih podataka. Dobiveni
rezultati ukazuju na smanjenje prirodne varijabilnosti
šumskoga tla, tj. na blago sabijanje tla.


120


CO


Q. 110
.J 100


"I 90


I


to 80


v.
| 70


E1
co


o
E


w


co
c


CO


3=


i_


o


B


O


Tlo izvan traga vozila Tlo u tragu vozila


Soil otside vehicle rut Soil in vehicle rut


Slika 9. Rezultati mjerenja konusnog indeksa i smične čvrstoće -Fig. 9 Results of measurement of Cone Index and Soil strenght


Ovi rezultati utvrđeni su na dobro dreniranom tlu
(pjeskovita ilovača) koje je u trenutku mjerenja bilo
izrazito vlažno, na što ukazuje podatak trenutne vlage
tla (44 vol %) koja se nalazila blizu razine retencijskog


kapaciteta tla za vodu (47 vol %). Na ove rezultate
mogući utjecaj imaju šire gume harvestera (70 cm) kao
i montirani lanci na gumama koje je vozač stavio čim
je pala kiša.


4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE -
Pri strojnoj proredi harvesterom Timberjack 1270B
u prirodnoj mješovitoj sastojini hrasta kitnjaka, obične
bukve i običnoga graba starosti 80 godina oštećeno je
6,4 % stabala preostalih nakon sječe ili 29,5 stabala po
ha, stoje prema dosadašnjim spoznajama manje u odnosu
na sječu obavljenu motornom pilom.


Obzirom da u sječini nisu postojale usporedne vlake
sa kojih bi harvester sjekao stabla (niti je u tom
smjeru provedena doznaka stabala za sječu) veći je
udjel naknadno posječenih stabala.


Na stablima su najizloženije ozljedama deblo i pridanak
(55% ozljeđenih dubećih stabala). Najčešća vrsta
oštećenja je ozljeda oguljene kore (51 % ozljeđenih
dubećih stabala). Najčešći je uzrok oštećenja udarac
posječenoga stabla (86 %).


Conclusions and Recomendations


Posebna je pozornost posvećena analizi oštećenja
ozljeda oguljene kore debla, iz razloga što je ta vrsta
ozljeda najzastupljenija te ima velik utjecaj na kvalitetu
i vrijednost sastojine na kraju ophodnje. Ozljede
oguljene kore, češće su i veće kod vrsta drva tanje kore
(obična bukva - 77 ozljeda sa srednjom ploštinom
344 cm2, obični grab - 52 ozljede sa srednjom ploštinom
298 cm2). Na hrastu kitnjaku, kao vrsti drveća
deblje kore, utvrđenje daleko manji broj ozljeda (svega
29) sa značajno manjom srednjom ploštinom ozljede
oguljene kore (228 cm2). Najučestalije oštećivanje
oguljene kore utvrđeno je kod udaljenosti između stabla
i harvestera do 5 m (63,5 %), odnosno na visini
debla od tla do 3 m (85,2 % ozljeda).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 72     <-- 72 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan, 1. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 655-669
Prema stupnju oštećenosti sastojine utvrđeno je da
teška i vrlo teška oštećenja nemaju visoke ferkvencije
u višim debljinskim razredima u kojima su se nalazila
gospodarski vrijednija stabla.


Iz stečenih iskustava, preporuke za uporabu harvestera
pri proredama prirodnih sastojina tvrdih listača sa
svrhom smanjivanja razine oštećenja sastojine su:
=> doznaku stabala u prirodnim sastojinama prilagodi


ti radu harvestera s usporednih vlaka, međusobne
udaljenosti od 20 do 35 m,
=> sječa stabala izvan vegetacije, tj. u zimskom razdoblju,


=> od vozača harvestera zahtijevati veću kakvoću izvođenja
radova (prvenstveno usmjerenog obaranja
stabala),


=> povećati nadzor izvođenja radova.


Oštećenja tla kretanjem harvestera istražena su analizom
fizičko-mehaničkih značajki tla u tragu i izvan
traga vozila. Analizom se nisu utvrdile značajne razlike
praćenih značajki tla, unatoč povećanoj vlažnosti tla.
Na dobiveni rezultat utjecala je veća širina korištenih
guma, kao i stavljanje lanaca na kotače harvestera u
slučaju padalina.


Rezultati provedenoga istraživanja posljedica sječe
i izradbe drva jednozahvatnim harvesterom u prorednoj
sastojini tvrdih listača, govore u prilog strojne sječe
i izradbe te opravdavaju njezinu primjenu. Ovim je radom
utvrđena okolišna pogodnost, ove za naše podneblje
nove tehnologije, u odnosu na ručno-strojnu sječu
i izradbu drva motornom pilom.


5. LITERATURA - References
Abeels , P.F.J., 1989: Forest machine design and soil
damage reduction. Proceedings of the
ECE/FAO/ILO/IUFRO Seminar on the Impact
of mechanization of forest operations to the soil,
Louvain-la-Neuve, 195-224.


Abeels , P.F.J., 1994: Mechanization of the forest
operations and impacts on the environment. Interactive
seminar and workshop "Soil, tree, machines
interaction", Feldafmg, Germany, 1-24.


Abeels, P.F.J., E. Hildebrand, H. Hofle, A.J.
Koolen, D. Matthies, R. Spinelli, I.
Wasterlund, 1994: Conclusions - Drawn by
the FORSITRISK working groups. Proceedings
of the ECE/FAO/ILO Interactive Workshop and
Seminar FORSITRISK - Soil, Tree, Machine
interactions, Feldafmg 4-8 July 1994, Germany,
Apendix 1-13.


Anon., 1971: Metode istraživanja fizičkih svojstava
zemljišta. Priručnik za ispitivanje zemljišta,
Knjiga 5, Jugoslavensko društvo za proučavanje
zemljišta, Beograd, 1-207.


Anon., 1992: Osnova gospodarenja GJ. "Dišnica-Zobikovac-
Petkovača" za razdoblje (1994-2003).
Anon., 2001: Knjižica doznake - odjel 20a, G.J. "Dišnica-
Zobikovac-Petkovača", Šumarija Garešnica.
Anon., 2001: Plan sječa za 2002 godinu G.J. "Dišnica
-Zobikovac-Petkovača", Šumarija Garešnica.


Bacher, M., 2003: A mechanized harvesting system
for large-sized wood in permanent stands. Proceedings
of 2nd Forest Engineering Conference Posters:
Technique and Methods, 12-15 May
2003, Vaxjo, Sweden, 13-21.


Bettinger,P, L.D. Kellogg, 1993: Residual stand
damage from cut-to-length thinning of second-


growth timber in the Cascade Range of western
Oregon. Forest Products Journal 43 (11-12):
59-64.


Bigot, M., E. Cuchet, 2003: Mechanized harvesting
system for hardwoods. Proceedings of 2nd
Forest Engineering Conference - Posters: Technique
and Methods, 12-15 May 2003, Vaxjo,
Sweden, 57-66.


Bragg, W.C., W.D. Ostrofsky, B.F. Hoffman,
1994: Residual tree damage estimates from partial
cutting simulation. Forest Products Journal
44(7-8): 19-22.


F r o e 1 i c h, H.A., 1989: Soil damage, tree growth, and
mechanisation of forest operations. Proceedings
of the ECE/FAO/ILO/IUFRO Seminar on the
Impact of mechanisation of forest operations to
the soil, Louvain-la-Neuve, 77-86.


Han, H.-S., L.D. Kellogg, 2000A: Damage Characteristics
in Young Douglas-fir Stands from Commercial
Thinning with Four Timber Harvesting
Systems. Western Journal of Applied Forestry
15 (1): 27-33.


Han, H.-S., L.D. Kellogg, 2000B: A Comparison of
Sampling Methods and a Proposed Quick Survey
for Measuring Residual Stand Damage from
Commercial Thinning. Journal of Forest Engineering
11 (1): 63-71.


Horvat , D., 1994: Penetrometar - mjerilo za procjenu
sabijenosti šumskoga tla (Penetrometer measuring
device for estimation of forest soil
compaction). Mehanizacija šumarstva 19 (3):
161-171.


Horvat , D., 1996: Procjena sabijenosti šumskoga tla
penetrometrom s konusom - Stanje i budući raz
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 73     <-- 73 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan. I. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE 1 IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 11-12. CXXVIII (2004). 655-669
voj na Šumarskome fakultetu u Zagrebu (Estimation
of the forest soil compaction by cone
penetrometeter - Situation and future development
at the Faculty of forestry Zagreb). Proceedings
"Progresses in Forest Operations",
Ljubljana, Slowenia, 83-93.


Hildebrand , E.E., 1994: Forest soils medium for
root growth. Interactive seminar and workshop
"Soil, tree, machines interaction", Feldafing,
Germany, 1-14.


Gonna , von der M., 1994: Soil conservation guidelines
for mechanical site preparation in British
Columbia, Canada. Interacctive seminar and
workshop "Soil, tree, machines interaction",
Feldafing, Germany, 1-6.


Kosir, B., 1994: Work preparation as a tool to avoid
soil disturbances. Interacctive seminar and
workshop "Soil, tree, machines interaction",
Feldafing, Germany, l^L


Kosir, B., 2002: Tehnološke možnosti strojne sečnje.
Zbornik ob posvetovanju "Strojna sečnja v
Sloveniji", Gospodarska zbornica Slovenije -
Združenje za gozdarstvo, Ljubljana, oktober
2002, 7-20.


Krpan, A.P.B., Ž. Ivanović,S. Petreš, 1993: Fizičke
štete na tlu pri privlačenju drva (Ground
damage resulting from dragging of timber). Šumarski
list 117 (1-2): 23-32.


Krpan, A.P.B., T. Porsinsky, 2001: Harvester
Timberjack 1070 u Hrvatskoj. (Harvester Timberjack
1070 in Croatia). Šumarski list 125
(11-12): 619-624.


Krpan, A.P.B., T. Porsinsky, 2002A: Proizvodnost
harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture
običnoga bora (Productivity of Timberjack 1070
Harvester in Scotch Pine Thinning). Šumarski
list 126 (11-12): 551-561.


Krpan, A.P.B., T Porsinsky, 2002B: Djelotvornost
strojne sječe i izradbe u sastojinama mekih i
tvrdih listača. Znanstvena studija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, 1-40.


Krpan, A.P.B., T. Porsinsky, 2004A: Djelotvornost
strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i
mekih listača - 1. dio: Promišljanje struke o
strojnoj sječi i izradbi drva (Efficiency of Mechanical
Felling and Processing in Soft and
Hardwood broadleaved stands - Part 1: Attitudes
of Forest Professionals towards Mechanical
Felling and Processing). Šumarski list 128(3^):
127-136.


Krpan, A.P.B., T Porsinsky, 2004B: Djelotvornost
strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i
mekih listača - 2. dio: Djelotvornost harvestera


u kulturi mekih listača (Efficiency of Mechanical
Felling and Processing in Soft and Hardwood
broadleaved stands - Part 2: Efficiency of
harvesters in the culture of soft broadleaf trees).
Šumarski list 128 (5-6): 233-244.


Krpan, A.P.B., T Porsinsky, I. Stankić, 2004:
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama
tvrdih i mekih listača - 3. dio: Djelotvornost
harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih
listača (Efficiency of Mechanical Felling and
Processing in Soft and Hardwood broadleaved
stands - Part 3: Efficiency of harvester in natural
thinning stands of hardwood broadleaf species).
Šumarski list 128 (9-10): 495-508.


Martinić , I., 1991: Oštećenje sastojine pri obaranju
stabla, izradi i privlačenju drva (Damage to
Stands of Trees in the Felling, Processing and
Hauling of Timber). Šumarski list 115 (1-2):
33^8.


Martinić, I., M. Jurišić, T Hengl, 1999: Neke
ekološke posljedice uporabe strojeva u šumarstvu
(Some Ecological Effects of Machinery
Utilisation in Forestry). Strojarstvo 41 (3-4):
123-129.


Martinić , I., 2000: Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj
uporabi mehanizacije u šumarstvu?
(Environmentally friendly use of machinery in
forestry - a soap bubble or a near future). Šumarski
list 124 (1-2): 3-13.


Mihajlo, A., F. Basic, 1981: Osnovna pedološka
karta mjerila 1:50 000 - List (sekcija) Bjelovar


3. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osjeku i
Poljoprivredni institut Križevci.
Pavlić , I., 1985: Statistička teorija i primjena. Tehnička
knjiga Zagreb, 1-343.
Peltola,A., K. Papunen, 2001: The mechanisation
of thinning in the Nordic countries. Proceedings
of International conference "Thinnings: A valuable
forest management tool", September 9-14,
2001, IUFRO Unit 3.09.00 & FERIC & Natural
Resources Canada & Canadian Forest Service, CD.


Rebula , E., 1991: Posljedice gradnje vlaka u šumi.
Mehanizacija šumarstva 16(3): 161-171.


Saarilahti , M., 2002: Soil interaction model. Project
deliverable D2 (Work package No. 1) of the Development
of a Protocol for Ecoefficient Wood
Harvesting on Sensitive Sites (ECOWOOD). EU
5th Framework Project (Quality of Life and Management
of Living Resources) Contract No.
QLK5-1999-00991 (1999-2002), 1-72.


Sionneau, J., E. Cuchet, 2001: Mechanisation of
Thinnings in Hardwood, The Franch Experience.
Proceedings of International conference
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 74     <-- 74 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan, 1. Stankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 655-669
"Thinnings: A valuable forest management
tool", September 9-14, 2001, IUFRO Unit


3.09.00 & FERIC & Natural Resources Canada
& Canadian Forest Service, CD.
Siren, M., 2001: Tree Damage in Single-Grip Harvester
Thinning Operations. Journal of Forest
Engineering 12(1): 29-38.0


Spinelli , R., 1994: Environment impact of logging
by farm tractors. Interactive seminar and workshop
"Soil, tree, machines interaction", Feldafing,
Germany, 1-10.


Škorić , A., 1982: Priručnik za pedološka istraživanja.
Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta
u Zagrebu, 1-57.


Škorić , A., 1991: Sastav i svojstva tla. Fakultet poljoprivrednih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
1-136.


Tomanić, S., V. Vondra, I. Martinić, 1989:
Oštećivanje sastojina pri šumskim radovima
(Damage on Stands at Forest Work). Mehanizacija
šumarstva 14 (3-4): 65-72.


Ward, S.M., J. Lyons, 2001: The development of an
operations protocol (OP) for wood harvesting on
sensitive sites. Proceedings of International conference
"Thinnings: A valuable forest management
tool", September 9-14, 2001, IUFRO Unit


3.09.00 & FERIC & Natural Resources Canada
& Canadian Forest Service, CD.
Ward, S.M., P M.O. Owende, 2003: Development


of a protocol for eco-efficient wood harvesting
2nd


on sensitive sites. Proceedings of theInternational Scientific Conference "Forest and
Wood-Processing Technology vs. Environment


- Fortechenvi Brno 2003", May 26-30, 2003,
Brno, Chech Republic, Mendel University of
Agriculture and Forestry Brno & IUFRO WG
3.11.00,473-482.
Warkotsch, P.W., L. van Huysten, G. J. Olsen,
1994: Soil compaction damage, rooth growth,
and yield losses in eucalyptus grandis plantations
in Zululand, South Africa, Interacctive
seminar and workshop "Soil, tree, machines
interaction", Feldafing, Germany, 1-22.


Wasterlund,!., 1994: Forest response to soil disturbance
due to machine traffic. Interactive seminar
and workshop "Soil, tree, machines interaction",
Feldafing, Germany, 1-23.


Wasterlund , I., 1996: Environgentle forestry operations
- possible or must. Proceedings of the seminar
Progresses in Forest Operations, 8 May
1996, Ljubljana, Slowenia, 9-14.


Wasterlund , I., 2002: Soil disturbance in forestry:
Problems and perspectives. Proceedings of the
International Seminar on New Roles of Plantation
Forestry Requiring Appropriate Tending
and Harvesting Operations, September 29 - October
5, 2002, Tokyo, Japan, The Japan Forest
Engineering Society & IUFRO WG
3.04/3.06/3.07,312-315.


Wasterlund ,
I., 2003: Soil disturbance problems in
forestry. Proceedings of the 2nd International
Scientific Conference "Forest and Wood-Processing
Technology vs. Environment - Fortechenvi
Brno 2003", May 26-30, 2003, Brno,
Chech Republic, Mendel University of Agriculture
and Forestry Brno & IUFRO WG
3.11.00,491-495.


SUMMARY: This paper shows the consequences of mechanical felling and
processing in thinning mixed natural stand consisting of Sessile Oak
fQuercus petraea Matt.), European Beech (Fagus sylvatica L.) and European
Hornbeam (Carpinus betulus L.) by one-grip harvester Timberjack 1270B.
Research of mechanical felling and processing consequences has pointed out
tree damages and changes of some physical soil properties under compaction
after single harvester pass.


Research of standing tree damages by Timberjack 127 0B harvester was
carried out in 80 years old stand, with the growing stock of 323 m3/ha and the
basal area of 24.4 m2/ha with 449 trees per ha. Removal of thinning was 36.2
m3/ha (50 trees per ha). There were no parallel skid trails typical for the harvester
operations in the cutblock neither the tree marking for this purpose
was done. Therefore, the harvester moved to the marked trees across the cut-
block. The research established stand damage through the analysis of structural
features of sustained damages. Operations and routines which are causing
damage were identified and the assessment of the harvester performance
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 75     <-- 75 -->        PDF

T. Porsinsky, A.P.B. Krpan, I. Slankić: DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA ... Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 655-669
in mechanized felling and processing of timber in the stand, considering the
volume and structure of caused damage was made. During felling and processing
operations performed by harvester, a total of 29.5 trees/ha were damaged,
which is 6.4 % in relation to the number of the remaining trees after
felling. 18.6 standing trees per ha were damaged and 10.9 non-marked trees
per ha were felled due to breakage, overturning or harvester moving.


Changes of some physical soil properties under compaction after single
harvester pass in relation on undisturbed soil, were researched by measuring
cone index with cone penetrometer, shear strenght with vane tester and by
laboratory analysis of water-physical properties of soil samples (Kopecky
cylinder).


Results of the soil features which indicate compaction were tested and no
significant differences were established for any of the tracked parameters.
Key words: thinning of hard-broadleaved stands, harvester,tree damages,
soil disturbance
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Na preticajnoj traci.


... s novim profi pilama
od STIHL-a MS 341 i MS 361.
Još lakše. Još jače. Još teže pobjedive.
Nove profi- motorne pile neće vas uvjeriti
samo u svoju snagu, nego i u smanjenje
vibracija i brzinu rada. Univerzalno su
primjenjive za sve radove sječe i izrade
drvnih sortimenata, uzgojne radove i njegu
sastojina.


Ekskluzivni uvoznik i distributer za RH


unikomerc uvoz


Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569
E-mail: uniu3@uniu.htnet.hr


Snažne i robusne u obaranju, lagane i
snažne kod kresanjapravi
paketi snage za profesionalce.


Dugotrajne. Lagane i snažne.
Sigurne. Profesionalne.
Jednostavne za rukovanje. Niskog
nivoa vibracija. I još više...
Sve su to odlike novih profi pila.


Zatražite od nas besplatan
prospekt.
Javite nam se, rado ćemo Vam
ih prikazati u radu kod Vas.


STIHL


Br. 1 u svijetu