DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 655-669
UDK 630* 363 (001)


DJELOTVORNOST STROJNE SJEČE I IZRADE U SASTOJINAMA TVRDIH
I MEKIH LISTAČA - 4. DIO: OKOLIŠNA POGODNOST
STROJNE SJEČE U PRIRODNIM SASTOJINAMA


EFFICIENCY OF MECHANICAL FELLING AND PROCESSING IN SOFT
AND HARDWOOD BROADLEAVED STANDS - PART 4: ENVIRONMENTAL
SUITABILITY OF MECHANICAL FELLING IN NATURAL STANDS


Tomislav PORSINSKY, Ante P. B. KRPAN, Igor STANKIĆ*


SAŽETAK: Rad prikazuje posijedičnosti strojne sječe i izradbe drva pri
proredi prirodne mješovite sastojine hrasta hitnjaka, obične bukve i običnoga
graba jednozahvatnim harvesterom. Istraživanje posljedica strojne sječe i izradbe
drva obuhvatilo je oštećenje dubećih stabala te promjene nekih fizikalnih
svojstava tla uslijed sabijanja tla jednokratnim prolaskom harvestera.


Istraživanje oštećenja dubećih stabala tvrdih listača harvesterom Timber-
jack 1270B provedeno je u sječini starosti 80 godina, s drvnom zalihom od
323 m3/ha i temeljnicom 24,4 m2/ha uz 449 stabla/ha. Sječna gustoća prorede
iznosila je 36,2 m3/ha (50 stabala/ha). Sječina nije bila sekundarno otvorena
usporednim vlakama tipičnim za rad harvestera, niti je u tom smjeru provedena
doznaka stabala. Stoga se harvester do doznačenih stabala kretao po sječini.
Istraživanjem je utvrđeno oštećivanje sastojine s analizom strukturnih
obilježja nastalih oštećenja. Uočene su radnje i postupci koji uzrokuju oštećivanje
stabala te je provedena ocjena primjerenosti strojne sječe i izradbe
drva harvesterom u navedenoj sastojini s obzirom na veličinu i strukturu oštećivanja.
Pri sječi i izradbi drva harvesterom ukupno je oštećeno 29,5 stabala/
ha, što u odnosu na broj preostalih stabala nakon sječe iznosi 6,4 %. Oštećeno
je 18,6 dubećih stabala/ha, a 10,9 nedoznačenih stabala/ha posječeno je
radi preloma, izvala, odnosno prolaska harvestera.


Promjene nekih fizikalnih svojstava tla uslijed jednokratnog prolaska harvestera
u odnosu na neizgaženo tlo, istražene su mjerenjem konusnoga indeksa
tla mehaničkim penetrometrom, otpora tla na smicanje krilnom sondom te laboratorijskom
analizom vodno-fizičkih svojstava uzoraka tla (Kopeckijevi valjci).
Testiranjem dobivenih rezultata značajki tla koje ukazuju na sabijenost,
nisu utvrđene statistički značajne razlike ni kod jednog od praćenih parametra.


Ključne riječi: proreda sastojina tvrdih listača, harvester, oštećivanje
stabala i tla


1. UVOD I PROBLEM ISTRAŽIVANJA - Introduction and problem of research
Pridobivanje drva prate rizici oštećenja šumskog zacije u mladim sastojinama, gdje se, više nego u stari


ekosustava. Najkritičnijim se drže oštećenja od mehani-jim sastojinama, utječe na njihov daljnji razvoj, potrajnost
prihoda i potrajnost ukupnih ekoloških funkcija
šume (Wasteriund 1996).


Mr. se. Tomislav Porsinsky, prof. dr. se. Ante P. B. Krpan,
Igor Stankić, dipl. ing., Zavod za iskorištavanje šuma, Šumarski Negativni su ekološki učinci zbog oštećivanja sasfakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb tojina uporabom strojeva pri šumskim radovima predporsinsky
@ hrast, sumfak.hr


met mnogobrojnih istraživanja, rasprava i različitih


ante.krpan@hrast.sumfak.hr


stankic@hrast.sumfak.hr ocjenjivanja. Isto su tako različita mišljenja i mjere koje