DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
UDK 630* 303 + 308 (001)


USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ


FOREST CONTRACTORS IN CROATIA


Mario ŠPORČIĆ*, Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: U radu se prikazuje stanje izvođenja šumskih radova u Hrvatskoj
neovisnim poduzetnicima. Postojeće stanje ocijenjeno je na temelju analize
izvoditelja i radova obavljenih u razdoblju od 1998. do 2002. godine.
Profil uslužnih izvoditelja šumskih radova utvrđen je analizom oblika i značajki
izvoditelja koji su se kao davatelji usluga prijavili na javna nadmetanja


"Hrvatskih šuma ". Podaci za 538 uslužnih izvoditelja obuhvatili su njihovu
strukturu prema sjedištu, brojnosti stalnih zaposlenika, brojnosti zaposlenih
inženjera šumarstva, brojnosti sredstava šumske mehanizacije i vrsti usluga.
Analizirani su također vrsta, obujam, vrijednost i rokovi ugovorenih radova.


Ustanovljeno je da prevladavaju izvoditelji kojima je angažiranje u šumarstvu
povremena i kratkoročno zanimljiva djelatnost. Uglavnom su to mala,
slabo opremljena, obiteljska poduzeća, najčešće bez zaposlenika u stalnom
radnom odnosu, bez tipičnih, često i bilo kakvih sredstava za rad šumi. Najviše
je izvoditelja s područja središnje Hrvatske, Gorskog kotara i Like, a malobrojnost
je najizraženija u Istri i Dalmaciji. Posebno je upitna stručna razina
izvođenja šumskih radova budući je uz slabu tehničko-tehnološku osnovu u
izvođačkim jedinicama zaposlen tek neznatan broj šumarskih inženjera.


Rezultati analiza pokazali su da postojeći uslužni izvoditelji šumskih radova,
bez obzira na njihov značajan udio u izvođenju proizvodnih zadaća, nisu
ni organizirani, ni kvalificirani, a time ni stabilan partner u gospodarenju šumama
Hrvatske. Ukazano je također na potrebu iznalaženja modela koji će
osigurati nastanak prvih formalno ovlaštenih i kvalificiranih izvoditelja šumskih
radova.


Ključne riječ i: šumarstvo, izvoditelji šumskih radova, poduzetništvo,
licenciranje


1. UVOD - Introduction
Poduzetništvo u šumarstvu danas predstavlja uo(
Kastenhol z 2002). U navedenu bi grupu mogli
bičajeni model obavljanja šumskih operacija širom sviubrojiti
i pojavljivanje poduzeća za pružanje usluga u
jeta. U nekim zemljama ugovorni rad u šumarstvu ima šumarstvu u Hrvatskoj.
dugu tradiciju. U drugima, posebice srednjoj i istočnoj Naime, u zadnjem desetljeću "Hrvatske šume" u
Europi, predstavlja relativno "noviju pojavu" usko svojstvu poduzeća za gospodarenje državnim šumama


povezanu s mehaniziranjem sječe i privlačenja drva te u Republici Hrvatskoj (RH) u značajnoj su se mjeri, pri


prijelazom na tržišnu ekonomiju. U Poljskoj, na prisječi
i izradi te privlačenju i prijevozu drva, ali i pri
mjer, tijekom posljednjih desetak godina udio ugovordrugim
poslovima, oslanjale na uslužne izvoditelje
noga rada u šumarstvu povećan je s nule na 75 %


šumskih radova. Pritom se vjerovalo da će tržišni me


hanizmi dovesti do selekcije najboljih izvoditelja u


smislu da će se takvi profilirati u pouzdane i kvalitetne


davatelje šumarskih usluga. Malo je pak dokaza da se


* Mr. se. Mario Šporčić, Izv. prof. dr. se. Ivan Martinić,
to zaista i dogodilo.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski lis! br. 11-12, CXXV11I (2004), 633-648
Nakon preregistracije u trgovačko društvo ("Hrvatske
šume" d.o.o. od 8. travnja 2002) za očekivati je
daljnje jače povećanje vrste i obujma poslova koje će
obavljati uslužni (´vanjski´) izvoditelji. Prema podacima
za 2002. godinu oni su za "Hrvatske šume" obavili
17,5 % ukupnoga posla na sječi i izradi drva, 43 % privlačenja
drva i 71 % prijevoza drva. Istovremeno otvorena
su mnoga pitanja vezana za postojeći stručni profil
takvih izvoditelja, ali i temeljne kvalifikacije koje bi
za kvalitetno obavljanje šumskih radova oni morali zadovoljavati
i nužno ispunjavati.


Angažiranje uslužnih izvoditelja šumskih radova i
prijelaz na ugovorni rad donosi mnoge prednosti. To
najčešće znači veću fleksibilnost, bolji financijski rezultat,
a moguće je i kvalitetnije obavljanje radova radi


specijalizacije izvoditelja. Ustupanjem radova najpovoljnijem
izvoditelju smanjuju se proizvodni troškovi
u ukupnome troškovnom lancu te šumovlasnik/posjednik
- naručitelj radova može uz jednaku prodajnu cijenu
drvnih sortimenata računati na veću zaradu. Međutim,
slabije strane ugovornog rada su nedostatak investicija
u opremu i osposobljavanje, upitna stručna razina
izvođenja radova, niska razina sigurnosti, upitna djelotvornost
zaštite zdravlja radnika, nedjelotvorna inspekcija
rada i dr.


Imajući u vidu navedene značajke ugovornoga rada
u šumarstvu, ovim se istraživanjima nastojalo spoznati
profil i stvarne mogućnosti domaćih izvoditelja šumskih
radova te ocijeniti stanje i razvijenost izvođenja
šumskih radova u Hrvatskoj neovisnim poduzetnicima.


2. MATERIJALI, METODE I CILJEVI - Material, methods and aims
Za ocjenu profila i stanja izvoditelja šumskih radova
u Hrvatskoj analizirani su podaci o izvoditeljima
koje je sastavila Proizvodna služba "Hrvatskih šuma".
Podaci su sakupljeni od 538 izvoditelja - nuditelja
usluga na nadmetanjima za obavljanje radova u razdoblju
od 1998. do 2002. godine. Podaci o pojedinom izvoditelju
uključuju naziv i adresu tvrtke ili ime, prezime
i adresu obrtnika, broj zaposlenih radnika, inženjera,
broj i vrstu radnih sredstava te eventualnu napomenu
koja se odnosila na oblik organiziranosti, zaposlene
ili na radna mjesta.


Značaj ugovornih izvoditelja šumskih radova procijenjen
je na temelju radova koje su oni u promatranom
razdoblju (1998-2002) obavili za "Hrvatske šume". Pri
tomu je korištena evidencija "Hrvatskih šuma" o ugovaranju
izvođenja radova s vanjskim izvoditeljima.
Analizirani su vrsta, obujam i vrijednost ugovorenih
radova, organizacijske i gospodarske jedinice izvođenja
radova, rokovi izvođenja te prijavljeni i odabrani
izvoditelji radova.


Korištene baze podataka uz unaprijed zadana ograničenja
(razdoblje praćenja, pokazatelji sadržani u bazama
i dr.) sadrže i druge nedostatke. Ponajprije se to
odnosi na neujednačenost unošenja podataka te njiho


vo neažuriranje. Zbog toga su prije same analize podataka
provedena nužna ujednačavanja i prilagodbe koje
su olakšale i ubrzale postupak njihovog pretraživanja.
Drugi značajan nedostatak predstavlja nepostojanje
objedinjenih podataka koji bi detaljnije opisivali rezultate
obavljanja radova. Važno je napomenuti da prikazane
baze ne govore ništa o kvaliteti izvršenja, počinjenim
oštećenjima i si., a upravo su ti podaci itekako važni
za prosuđivanje kvalitete izvoditelja i opravdanosti
njihovoga angažiranja.


Dodatno su korištena "Poslovna izvješća Hrvatskih
šuma", izvješća Proizvodne službe o godišnjim novčanim
iznosima ugovorenih radova i godišnja izvješća o
proizvodnji.


Matematičko-statistička obrada imala je za cilj frekvencijskom
analizom podataka utvrditi osnovne značajke
domaćih izvoditelja, a potom okvirno ocijeniti
razvijenost grupacije izvoditelja šumskih radova u Hrvatskoj.
Pri analizama korištene su apsolutne i relativne
frekvencije podataka, a rezultati su prikazani tablično
i grafički.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results
3.1. Neki pokazatelji strukture izvoditelja -Some indicators of structure of contractors
Osnovne informacije o uslužnim izvoditeljima >- broju stalno zaposlenih radnika
šumskih radova dobivene su analizom podataka za 538


>~ broju stalno zaposlenih inženjera
izvoditelja s kojima su "Hrvatske šume" u razdoblju od


> broju sredstava šumske mehanizacije


1998. do 2002. godine ugovorile obavljanje određenih


> broju konja


šumskih radova.
>- oblicima organiziranja


Analiza je obuhvatila strukturne karakteristike izvoditelja
prema:
> sjedištu izvoditelja
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Sporčić. 1. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŽUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 633-648
3.1.1. Sjedište izvoditelja šumskih radova - Contractors´ headquarters
Analiza teritorijalnoga rasporeda izvoditelja obavTablica
1. Izvoditelji šumskih radova prema sjedištu
ljena je prema sjedištu tvrtke ili mjestu prijave obrta. Table 1 Number of contractors by counties
Nalaz pokazuje značajnu koncentraciju davatelja šuBroj
izvoditelja
marskih usluga na području središnje Hrvatske, GorŽupanija
-Country Number of contractors
skog kotara i Like. S druge strane, uočljiva je maloN
%
brojnost izvoditelja šumskih radova na područjima Zagreb i zagrebačka 56 10,41
Slavonije i sjeverne Hrvatske te gotovo potpuni izostaDubrovačko-
neretvanska -0,00
nak izvoditelja u Istri i Dalmaciji (tablica 1). PojedinaSplitsko-
dalmatinska 12 2,23
čno, najviše je izvoditelja iz Delnica (15). Drugi po Sibensko-kninska 2 0,37
brojnosti su Ravna Gora, Sisak i Zagreb sa po 10 izvoZadarska
3 0,56
ditelja. Ostali izvoditelji dolaze iz 229 drugih mjesta. Osječko-baranjska 17 3,16
Pretpostavlja se da povećanu koncentraciju izvoditelja


Vukovarsko-srijemska 12 2,23
na pojedinim područjima uvjetuje više čimbenika.


Virovitičko-podravska 24 4,46
Vjerojatno je medu njima najznačajniji ponuda radova


Požeško-slavonska 29 5,39


"Hrvatskih šuma", odnosno vrsta i veličina zadaća za


Brodsko-posavska 33 6,13


koje angažiraju vanjske izvoditelje. Pri tomu ne treba


Međimurska -0,00


zanemariti složenost radnih uvjeta, tradiciju bavljenja


Varaždinska 11 2,04


šumarstvom u pojedinim krajevima i si.


Bjelovarsko-bilogorska 30 5,58
Sisačko-moslavačka 40 7,43
Karlovačka 42 7,81
Kopri vničko-križevačka 24 4,46
Krapinsko-zagorska 10 1,86
Primorsko-goranska 111 20,63
Istarska 6 1,12
Ličko-senjska 51 9,48
Bez podataka - No data 25 4,65
Ukupno -Total 538 100,00


3.1.2. Zaposlenici izvoditelja šumskih radova - Forest contractors´ employees
Analizirani popis za neke izvoditelje (njih 17,7 %) odnosi. U prikazu broja zaposlenih radnika i inženjera
sadrži više različitih podataka o zaposlenicima. Razlog (tablica 2) takvi su izvoditelji posebno označeni
tomu moguće je tražiti u vremenski udaljenim javnim (s ´više različitih navoda´).
nadmetanjima tj. višekratnom unošenju izvoditelja u


Pretraživanjima se utvrdilo daje najbrojnija skupina


popis. Pritom nije naznačeno koji je od podataka aktu


izvoditelja bez stalno zaposlenih radnika. Za izvoditelje


alan, odnosno na koju godinu ili na koje se nadmetanje


koji ne navode podatke o zaposlenicima pritom je pret-


Tablica 2. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti zaposlenih radnika / dipl. ing. šumarstva


Table 2 Contractors by number of employed workers / graduated forestry engineers


Broj zaposlenih radnika / Frekvencija izvoditelja šumskih radova - Frequency of forest contractors
inženjera ´po brojnosti radnika´ ´po brojnosti inženjera´


Number of employed ´by number of workers´ ´by number of graduated engineers´
workers /engineers N % N %
0/bez podataka -Cl/no data 282 52,42 525 97,58
Više različitih navoda


95 17,66 3 0,56


Several different statements


1 32 5,95 8 1,49
2 44 8,18 1 0,19
3 22 4,09 -4
29 5,39 1 0,19
5 14 2,60 -


6-10 15 2,79 --
Više od 10 - More than 10 5 0,93 --
Zajedno -Together 538 100,00 538 100,00
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Sporčić, 1. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVI11 (2004), 633-648
postavljeno da ih i nemaju. I u najpovoljnijem slučaju,
uzevši u obzir najveće vrijednosti za izvoditelje s više
različitih podataka o zaposlenim radnicima, udio skupine
bez zaposlenika iznosi više od polovice svih izvoditelja
(52,4 %). Uzevši u obzir najmanje vrijednosti za
izvoditelje s više različitih podataka, taj je udio 68 %.


Od izvoditelja sa stalnim radnicima najviše ih zapošljava
jednog do dva radnika. Medu onima koji navode
veći broj stalno zaposlenih uglavnom su poduzeća ko


Broj zaposlenih radnika, N


Number of employed workers, N


Slika 1. Raspodjela izvoditelja po brojnosti zaposlenih radnika


Figure I Distribution of contractors by number of employed
workers


Na slikama 1 i 2 iz prikaza raspodjele izvoditelja
prema brojnosti zaposlenih radnika i šumarskih inže


jima rad u šumarstvu ne predstavlja glavnu djelatnost.
Takve su npr. tvrtke "Finvest Corp d.d." sa 99 zaposlenih
i "Vodoprivreda Split" sa 73 zaposlena.


Stanje zapošljavanja inženjera šumarstva još je nepovoljnije.
Tek 2-3 % izvoditelja navodi da ima zaposlene
šumare visoke stručne spreme. Uglavnom se radi


o poduzećima sa jednim inženjerom, a samo 3 poduzeća
imaju zaposleno više od jednog inženjera šumarstva.
98,13


100


-f?
90


80


V L 70


o c 60
N


§8 50


.2, o>


´8 >> 40


c u


w ? 30


> w


20


u Ju


10
0


Broj zaposlenih inženjera, N


Number of employed engineers, N


Slika 2. Raspodjela izvoditelja po brojnosti zaposlenih
dipl. ing. šumarstva


Figure 2 Distribution of contractors by number of employed
graduated forestry engineers


njera isključeni su izvoditelji s više različitih podataka


o zaposlenicima.
3.1.3. Radna sredstva izvoditelja šumskih radova - Forest contractors´ means of work
Opremljenost izvoditelja sredstvima rada prikazana cije. Tako su neka radna sredstva dijelom ostala nerazje
kroz brojnost strojeva i alata koje oni navode u prijavrstana
i iskazana samo brojnošću. Uz pretpostavku da
vama na javna nadmetanja. Popis nema potpune podatizvoditelji
u analiziranom razdoblju nisu u značajnijoj
ke o modelima (tipovima) i starosti šumske mehanizamjeri
mijenjali broj i vrstu sredstava rada, dostupni


Tablica 3. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti i vrsti motornih pila


Table 3 Contractors by number and type of chain-saws


Broj motornih
pila - Number of
chain-saws


0 / bez podataka


0 / no data


Upitan broj


Disputable number


1
2
3
4
5
6-10
Više od 10 - More than 10
Zajedno -Together


Vrsta motorne pile - Type of chain-saws
Nerazvrstano


Stihl Husquarna Zajedno -Together


Unclassified
Frekvencija izvoditelja, N -Frequency of contractors, N %


532 537 339 332 61,71
--90 90 16,73
4 -38 42 7,81
-1 24 25 4,65
2 -14 16 2,97
--11 11 2,04
--7 7 1,30
--13 13 2,42
--2 2 0,37
538 538 538 538 100,00
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Sporčić. I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
podaci dobro prikazuju razinu njihove tehničko-tehno-tri ili više pila. Iskustveno se može pretpostaviti da su
loške opremljenosti. Izvoditelji koji navode da posjenajčešće
motorne pile "Stihl", slično kao i u "Hrvatduju
određena radna sredstva, ali ne navode njihov broj skim šumama".


označeni su s ´Upitan brof. Opremljenost izvoditelja za mehanizirano privlače


Najčešće sredstvo rada je motorna pila. Njih posjenje
drva promatrana je njihovom raspodjelom prema
duje nešto manje od polovice izvoditelja (38,3 %). brojnosti i vrsti adaptiranih poljoprivrednih traktora te
Među njima najbrojniji su oni sa samo jednom motorzglobnih
šumskih traktora (tablice 4 i 5).
nom pilom (20,4 %). Samo 49 (9,1 %) izvoditelja ima


Tablica 4. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti i vrsti adaptiranih poljoprivrednih traktora


Table 4 Contractors by number and type of adapted agricultural tractors


Vrsta adaptiranog poljoprivrednog traktora - Type of adapted agricultural tractor


Broj
traktora Nerazvrst.


Zetor IMT Ursus Torpedo Universal Steyr Zajedno -Together


Number of Unclassif.
tractors


Frekvencija izvoditelja, N - Frequency of contractors, N %


0/bez pod.
0/no data 531 518 537 532 536 536 419 387 71,93
Upitan broj
Disput. No ------19 19 3,53
1 5 9 -5 2 2 74 87 16,17
2 2 8 1 ---19 32 5,95
3 ------5 7 1,30
4 -1 -1 --2 4 0,74
Više od 4
More than 4 -2 -----2 0,37
Zajedno
Together 538 538 538 538 538 538 538 538 100,00


Tablica 5. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti i vrsti zglobnih šumskih traktora


Table 5 Contractors by number ofskidders


Vrsta zglobnog šumskog traktora -Type ofskidder


Broj traktora


Nerazvrstano


Number of tractors LKT Timberjack Zajedno -Together


Unclassified
Frekvencija izvoditelja, N -Frequency of contractors, N %


0/bez pod. - 0/no data 485 523 481 420 78,07
Upitan broj -Disput. No --4 4 0,74
1 33 9 29 61 11,34
2 12 4 12 31 5,76
3 5 2 7 12 2,23
4 1 -5 6 1,12
Više od 4 - More than 4 2 --4 0,74
Zajedno -Together 538 538 538 538 100,00


Iz tablice 5 vidi se da više od 75 % izvoditelja ne
posjeduje specijalizirana šumska sredstva, čime je i
njihova sposobnost rada u zahtjevnijim radnim uvjetima
upitna. Čvršću orijentaciju glede uključivanja u šumarstvo
pokazuju svakako oni izvoditelji koji posjeduju
dva ili više tipičnih sredstava šumske mehanizacije
rL^-mmm
Slika 3. Adaptirani poljoprivredni traktori, poznata i ne uvijek
zadovoljavajuća radna sredstva
Figure 3 Adapted farm tractors, known but not always satisfying
means of work
W ; ´
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
- takvih je 53 ili 9,9 %. Najčešća mehanizirana sredstva
su LKT traktori koje posjeduje oko 45 % vlasnika
skidera, uz vjerojatno još jedan dio koji se krije među
strojevima bez podataka o tipu i modelu.
Nešto je bolja situacija s adaptiranim poljoprivrednim
traktorima. Oko 30 % izvoditelja u prijavama na
javna nadmetanja navodi vlastite traktore. Uglavnom
se radi o traktorima marke IMT, uz prisutnost više dru


v" SO


O


70
2 60


c


5


50


>


40


N


TjSi ´-30


j
> 20
.a 10


Et,


2 3 4 5 6-10 >10
Broj motornih pila, N


Number of chain-saws, N


Slika 4. Raspodjela izvoditelja po brojnosti motornih pila


Figure 4 Distribution of contractors by number of chain-saws


gih tipova (Zetor, Ursus, Torpedo i dr.). Najzastupljeniji
su izvoditelji s jednim traktorom (16,2 %), što je
nešto više od polovice svih izvoditelja koji posjeduju
adaptirane poljoprivredne traktore.


Iz grafičkih prikaza raspodjele izvoditelja šumskih
radova prema brojnosti motornih pila i šumskih traktora
(slika 4 i 5) isključeni su izvoditelji koji navode da
imaju radna sredstva ali ne navode njihov broj.


II


.S,^


t?


Adaptirani poljoprivredni traktori


Adapted farm tractors
Zglobni šumski traktori -Skidders


2 3 4 >4
Broj traktora, N


Number of tractors, N


Slika 5. Raspodjela izvoditelja prema brojnosti šumskih traktora


Figure 5 Distribution of contractors by number of forest tractors


Razmjerno veća brojnost konja (tablica 6) posljedica Od izvoditelja koji ih posjeduju najbrojnija je skupina
je duge tradicije zapošljavanja privatnih izvoditelja na sa 6 do 10 konja (26,6 %). Po izvoditelju je zabilježeno
iznošenju i privlačenju drva konjima (tzv. samaraša). najviše 16 konja.


Tablica 6. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti konja


Table 6 Contractors listed by number of horses


Broj konja Frekvencija izvoditelja -Frequency


Number of horses
0/bez pod. - 0/no data
Upitan broj - Disput No
1
2
3
4
5
6-10
Više od 10 - More than 10
Zajedno -Together


Prijevoz drva kamionima od 1998. u potpunosti se
ugovara javnim nadmetanjima. No, analizirane baze
podataka radi svojevremenog prestanka praćenja prijevoza
po izvoditeljima, sadrže svega nekoliko podataka


N %
444 82,53
41 7,62
1 0,19
6 1,12
--
15 2,79
2 0,37
25 4,65
4 0,74
538 100,00
o kamionima kojima raspolažu uslužni izvoditelji.


Slično je i s građevinskom mehanizacijom, koji stoga u
ovome radu nisu posebno prikazani.


3.1.4. Brojnost i oblici organiziranja izvoditelja šumskih radova
Numerousness and forms of organization of contractors


Prema navodima o radnim sredstvima i zaposlenicima
izvoditelji su razvrstani u četiri grupe (tablica 7).
Nešto više od trećine izvoditelja (36,6 %) ima i stalno
zaposlene radnike i vlastita radna sredstva. Uglav


nom su to mali izvoditelji s jednim do dva zaposlenika
i skromnim sredstvima rada. Međutim, u njima se krije
zdrava osnova za stvaranje postojanih i pouzdanih
uslužnika.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 45     <-- 45 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 633-648
Tablica 7. Osnovna struktura zbirke
Table 7 Basic structure of sample


Frekvencija -Frequency


Grupa -Group


N %
Izvoditelj ima zaposlenike i radna sredstva


197 36,62


Contractor has employees and means of work


Izvoditelj ima zaposlenike, nema/ne navodi radna sredstva


61 11,34


Contractor has employees but no means of work


Izvoditelj nema/ne navodi zaposlenike, ima radna sredstva


130 24,16


Contractor has no employees but has means of work


Izvoditelj nema/ne navodi zaposlenike i nema/ne navodi radna sredstva


150 27,88


Contractor has no employees and no means of work
Zajedno -Together 538 100,00


U tablici 8 prikazanje ukupan broj zaposlenih i radering
all contractors) i one izražene samo u odnosu na
nih sredstava uključenih u uslužni sektor hrvatskog izvoditelje koji imaju zaposlenike tj. pojedina radna
šumarstva te prosječne vrijednosti u odnosu na sve evisredstva
- Prosjek 2 (Average 2 -considering only
dentirane izvoditelje - Prosjek 1 (Average 1 -considcontractors
with employees or working equipment).


Tablica 8. Podaci o zaposlenicima i radnim sredstvima izvoditelja šumskih radova


Table 8 Data on employees ond working equipment of contractors


Kategorija Category
Brojnost, N - Numerousness, N Prosjek 1 -Average 1 Prosjek 2 Average
2
Zaposlenici Employees
998 1,86 3,90
Radnici -Workers 977 1,82 3,82
Inženjeri -Engineers 21 0,04 1,62
Radna sredstva -Working equipment
Motorne pile — Chain-saws 608 1,13 2,95
Stihl 10 0,02 1,67
Husquarna 2 0,004 2,00
Nerazvrstane -Unclassif. 596 1,11 2,99
Adapt, poljoprivredni traktori
Adapted farm tractors 230 0,43 1,52
IMT 42 0,08 2,10
Zetor 9 0,02 1,29
Torpedo 9 0,02 1,50
Steyr 2 0,004 1,00
Universal 2 0,004 1,00
Ursus 2 0,004 2,00
Nerazvrstani -Unclassif. 164 0,30 1,38
Zglobni traktori -Skidders 215 0,40 1,82
LKT 91 0,17 1,72
Timberjack 23 0,04 1,53
Nerazvrstani -Unclassif. 101 0,19 1,77
Forvarderi -Forwarders 9 0,02 1,13
Zičare — Yarders 2 0,004 1,00
Ekipaže — Mini forwarders 9 0,02 1.80
Konji -Horses 591 1,10 6.29


Od 998 zaposlenika petinu čine tri poduzeća kojima znatno manji i iznosi 1,9 odnosno oko 1,5 ako se zaneizvođenje
radova u šumarstvu nije glavna djelatnost. mare navedena tri poduzeća.
To znači daje prosječni broj od 3,9 zaposlenih po poMedu
šumskom mehanizacijom, uz motorne pile,
duzeću/obrtniku (prosjek 2) nešto manji i mogao bi prevladavaju adaptirani poljoprivredni traktori s prootprilike
odgovarati prosječnom broju motornih pila sjekom od 1,5 (prosjek 2) odnosno 0,4 (prosjek 1) i
(oko 3,0). Za ukupan broj izvoditelja taj je prosjek zglobni šumski traktori s prosjekom od 1,8 odnosno
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 46     <-- 46 -->        PDF

M. Sporčić, 1. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11 12, CXXVII1 (2004), 633-648
0,4 traktora po izvoditelju. Primjena forvardera i žičara
vrlo je skromna. Takav nalaz treba povezati s počecima
razvoja privatnoga poduzetništva kada se zbog
rizika angažiranja tuđeg kapitala (povezano s nesigurnošću
ugovaranja dugoročno značajnog obujma poslova),
uslužnik teško odlučuje na nabavu vlastite, skupe
mehanizacije.


Slika 6. Konji još uvijek prisutni u hrvatskom šumarstvu


Figure 6 Horses still present in the Croatian forestry


3.2. Odnos nuditelji - izvršitelji usluga - Relation between service bidders and contractors
Od ukupnoga broja izvoditelja koji su u promatraPitanje
je pritom po kojim kriterijima su gotovo svi iznom
razdoblju svoje usluge nudili "Hrvatskim šumavoditelji
smatrani sposobnim za izvođenje povjerenih
ma" tj. javljali se na javna nadmetanja, samo ih 35 niti radova, posebice kada se uzme u obzir njihova kadrovjednom
nije odabrano za izvršitelje usluga (tablica 9). ska i tehničko-tehnološka (ne)opremljenost.


Tablica 9. Broj nuditelja i izvršitelja usluga po godinama


Table 9 Number of bidders and contractors by years


Nuditelji -Bidders Izvršitelji -Contractors


Godina -Year


Brojnost, N -Numerousness, N %


1998 366 351 95,90
1999 324 305 94,14
2000 305 281 92,13
2001 276 251 90,94
2002 254 230 90,55
Svih 5 god.
Whole period 573 538 93,89


Svake je godine u utrci za ugovaranjem radova protrećina
izvoditelja, s time da ih u posao ulazi nešto masječno
300 izvoditelja. Međutim, sa 366 izvoditelja nje nego što ih izlazi.
1998. godine njihov je broj pao na 254 u 2002. godini.
Većina pritom pokazuje kratkoročnu zainteresiranost
za angažmanom u šumarstvu. Naime, tek oko 20 % izvoditelja
aktivno je u pružanju usluga duže od 5 godina
(slika 7). Mogli bi reći da se svake godine izmijeni


Slika 7. Izvoditelji prema broju godina u kojima su prisutni kao
nuditelji/izvršitelji usluga
Figure 7 Contractors by number of years of their practice in 2 3 4 5
providing forest services Broj godina, N - Number of years, N
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 47     <-- 47 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
3.2.1. Izvoditelji šumskih radova po upravama šuma
Forest contractors by forest administrations


Istraživanjima je utvrđena prisutnost
izvoditelja u pojedinim
upravama šuma te njihova mobilnost
između uprava. Najviše izvoditelja
djeluje na području uprava


#1


šuma Delnice i Zagreb. Prosječno 5j
se svake godine za ugovaranje izvođenja
radova natječe 51 izvoditelj
u upravi šuma Delnice te 42 izvoditelja
u upravi šuma Zagreb. U
te dvije uprave kroz svih pet godina
evidentirano je 87 (11,9 %) odnosno
86 (11,8 %) izvoditelja. NajUprava
šuma - Forest administration
manje je izvoditelja zabilježeno u


Slika 8. Zastupljenost nuditelja/izvršitelja usluga po upravama šuma


upravi šuma Osijek. Samo 7 ili 1 %.


Figure S Share ofbidders/contractors by forest administrations


Udjeli ostalih uprava uglavnom se
kreću između 2 i 5 % (Vinkovci,
Našice, Požega, Ogulin, Senj, Buzet
i Split) ili oko 8-9 % (Bjelovar, Koprivnica, Sisak, hovog obrta, odnosno poduzeća (tablice 10 i 11). Petina
Gospić i Nova Gradiška). izvoditelja prelazi granice matične uprave i pojavljuje


se kao nuditelj i/ili izvršitelj usluga u najviše do 4 razli


Na slici 8 prikazana je zastupljenost izvoditelja po
čite uprave. Međutim, i u tim se slučajevima radi o pros


upravama šuma za cijelo analizirano razdoblje. Za upratorno
susjednim upravama, tako da su izvoditelji i dalje


ve šuma korištene su skraćene slovne oznake.
vezani za svoje sjedište.


Izvoditelji su uglavnom usmjereni na "matičnu"
Upravu šuma - onu koja pokriva područjem sjedište nji-


Tablica 10. Raspodjela izvoditelja prema broju uprava u kojima su prisutni kao nuditelji usluga


Table 10 Contractors by number of forest administrations in which they are present as service bidders


Broj uprava šuma - Number of forest administrations


Zajedno -Together


Godina -Year 1 2 3 4
Frekvencija izvoditelja, N - Frequency of contractors, N


1998 331 30 5 -366
1999 287 30 7 -324
2000 271 29 4 1 305
2001 249 24 3 -276
2002 225 25 3 1 254
Cijelo razdoblje N 458 83 25 7 573
Whole period % 79,93 14,49 4,36 1,22 100,00


Tablica 11. Raspodjela izvoditelja prema broju uprava u kojima su prisutni kao izvršitelji usluga


Table 11 Contractors by number of forest administrations in which they are present as service providers


Broj uprava šuma - Number of forest administrations


Zajedno -Together


Godina -Year 1 2 3 4


Frekvencija izvoditelja, N - Frequency of contractors, N
1998 317 30 4 -351
1999 272 26 7 -305
2000 254 26 1 -281
2001 226 22 3 -251
2002 207 21 2 -230
Cijelo razdoblje N 433 78 22 5 538


Whole period % 80,48 14,50 4,09 0,93 100,00
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ
Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
3.2.2. Broj i vrsta usluga -Number and type of services
Na osnovi vrste radova objavljivanih na javnim nadIzv-
T - izvoženje drva traktorom
metanjima i izvoditelja zainteresiranih (prijavljenih) za minor transportation by tractor
njihovo izvođenje utvrđene su sljedeće vrste usluge: Vu-K — vuča drva konjima -horse skidding


JBR - radovi jednostavne biološke reprodukcije
Vu-T - vuča drva traktorom - skidding
Pri-Ka- prijevoz drva kamionima


reforestation
PBR - radovi proširene biološke reprodukcije transport by trucks


afforestation USR - uspostava šumskoga reda
SJ - sječa -felling worksite arrangement after completing
Izn-S - iznošenje drva samaricom (konjima) forest work operations


horse extraction Ostalo - prijevoz traktora labudicom, prijevoz učenika
Izn-Z - iznošenje drva žičarom -yarding na uzgojne radove, doprema sadnica
Izv-F - izvoženje drva forvarderom -forwarding transport of tractors, students, seedlings etc.


U prikazu brojnosti usluga radovi jednostavne i
proširene biološke reprodukcije nisu raščlanjivani na
niže grupe radova. Na taj način utvrđeni broj usluga na
tržištu hrvatskoga šumarstva iznosi 12. Kada bi zasebno
promatrali evidentirane radove JBR, PBR i radove
sa zajedničkim nazivnikom "Ostalo" taj bi se broj
popeo na 28 vrsta usluga (radova).


Slika 9. Izvoženje drva forvarderima među uslugama koje pružaju
izvoditelji šumskih radova


Figure 9 Forwarding among the forest contractors ´services


™ Y
i i i


Nuditelji usluga
25-´ Bidders
M Izvršitelji usluga
20-´ Contractors


15 -´


> >


°%m


10-´ riHL nr


at ee;


5 r


o V -*—*—´(" —^y as-7 7
T 2^ i ´ "/ 1_L_*p7
& « > > > > > -.I? .tP JP


sf ^ ^ ^y>´ A*´ A-*´ <,<>´ O"


C


Vrsta rada-cijelo razdoblje -Type of work-whole period


Slika 10. Raspodjela izvoditelja prema uslugama koje pružaju


Figure 10 Distribution of contractors by services thev provide


Udjeli u pružanju pojedinih usluga (slika 10) odreženje
forvarderom izvodi tek mali broj izvoditelja
đeni su na ukupno 1552 izvoditelja, jer se isti izvodite(
ispod 1 %).
lji javljaju kao davatelji više različitih usluga.


Od definiranih 12 vrsta usluga najveći dio izvodite


Najviše izvoditelja, jedna četvrtina, u svojoj ponudi lja (30,2 %) u svojoj ponudi ima dvije usluge (tablica
ima uslugu izvođenja sječe i privlačenja (vuče) drva 12). Najčešće su to sječa i vuča drva traktorom. Značatraktorima.
Česti su izvoditelji koji nude uslugu iznojan
dio ponude čine i izvoditelji sposobni pružiti tri
šenja i/ili vuče drva konjima (oko 10 %) te izvoženja različite vrste usluga (23,0 %). U toj skupini najčešće
drva traktorima (12-13 %). Mogućnost izvođenja ostasu
sljedeće kombinacije usluga: sječa, izvoženje i vuča
lih usluga usko je povezana s posjedovanjem potrebnih traktorom (38 izvoditelja) te sječa, iznošenje konjima,
radnih strojeva. Tako iznošenje drva žičarom i izvo-vuča traktorom (37 izvoditelja).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martirije: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 633-648
Tablica 12. Izvoditelji radova prema godinama i broju usluga koje nude


Table 12 Forest contractors by years and number of services they provide


Godina


Year


1998
1999
2000
2001
2002
Cijelo


Broj usluga Number
of services
1 2 3 4 5 6 7 8
Frekvencija izvoditelja, N —Frequency of contractors, N
119 139 75 23 7 3
102 135 57 23 5
105 120 50 21 6 2
61 113 60 27 9 3 3
48 98 49 31 17 7 3 1


N 124 173 132 82 29 18 13 2


razdoblje
Whole period % 21,64 30,19 23,04 14,31 5,06 3,14 2,27 0,35


Zajedno


Together


366
322
304
276
254


573


100,00


Velik broj izvoditelja koji obavljaju samo jednu trend formiranja univerzalnih, polivalentnih izvoditelvrstu
radova (124 ili 21,6 %) pokazuje da se željeni ja ne događa ili da se ne događa željenom brzinom.


3.3. Radovi ugovoreni/izvršeni s davateljima šumarskih usluga
Works contracted with/carried out by forest contractors


Radovi čije su izvođenje "Hrvatske šume" ugovorile
kao uslugu s vanjskim izvoditeljima, opisani su


3.3.1. Broj radilišta -
Pri utvrđivanju broja radilišta na kojima su angažirani
ugovorni izvoditelji pošlo se od brojnosti jedinica
organizacijskog i gospodarskog razdjeljenja šuma.
Utvrđeno je da su uslužnici u promatranom razdoblju
obavljali radove u svih 16 uprava šuma; u 165 (96,5 %)


3 -5


c


>


04 ftj


sljedećim pokazateljima: broj radilišta, vrsta i obujam
radova, rokovi izvršenja te vrijednost radova.


Number of work sites


šumarija te u 473 (56,6 %) gospodarske jedinice. Prosječno
svake godine oni obavljaju radove u 128 (75 %)
šumarija te u 314 ili oko 38 % svih gospodarskih jedinica
(slika 11).


1998 2000 2001 2002 Zajedno


Together


Godina -Year


Uprava šuma - Forest administration
Šumarija- Forest office
Gospodarska jedinica - Management unit
Slika 11. Udjeli ugovaranja radova u ukupnom broju jedinica


Figure 11 Share of work contracting in all units


Broj od ukupno 10 200 radilišta u pet godina na kojima
su angažirani vanjski izvoditelji uvjetno je određen
prema broju odsjeka u kojima su ugovoreni radovi.
Na najvećem broju radilišta korištene su usluge privlačenja
drva (slika 12). Za njima slijede radilišta sječe i
izrade. Izvođenje uzgojnih radova (JBR i PBR) u prošlosti
je često bilo organizirano zasnivanjem građan


sko-pravnoga odnosa (GPO) s velikim brojem privremenih
radnika. Prestankom mogućnosti GPO-a "Hrvatske
šume" moraju primiti u radni odnos (na određeno
vrijeme) radnike za izvođenje uzgojnih radova ili
angažirati vanjske izvoditelje. U budućnosti je moguće
očekivati povećanje ugovaranja izvođenja i ove vrste
radova.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 50     <-- 50 -->        PDF

M. Sporčie, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXV1II (2004), 633-648
Privlačenje -Skidding
62%


Slika 12. Broj radilišta prema vrsti radova


Ostalo -Other


Sječa -Felling Figure 12 Number of work sites by type of works


PBR JBR 1%


26%


2% 9%


3.3.2. Vrijednost ugovorenih radova - Value of contracted works
Analiziranjem ugovorenih radova, utvrđeni su novčani
iznosi koje su se "Hrvatske šume" obvezale isplatiti
za njihovo izvođenje. Svake se godine s vanjskim
izvoditeljima ugovori izvođenje radova u prosječnoj
vrijednosti od 77.337.000 kn. Vrijednost svih radova
ugovorenih u pet godina iznosi 386.686.000 kn. Najveći
udio u tome s 277.562.000 kn ili 71,8% čini privlačenje
drva.


Svake je godine najviše izvoditelja koji obavljaju
radove u vrijednosti do 100.000 kn (tablica 13). Njihov


se udio kreće od 28,3 % (2002.) do 39,0 % (1998. i
1999.). Najveća ukupna vrijednost radova ugovorenih
s pojedinim izvoditeljom kreće se u jednoj godini do


5.500.000 kn, odnosno u petogodišnjem razdoblju do
11.100.000 kn. Valja ponoviti da navedene vrijednosti
predstavljaju ugovorene cijene radova. Stvarnu zaradu
(profit) izvoditelja predstavlja razliku između prikazanih
prihoda i svih davanja koje izvoditelji moraju
podmiriti.


Tablica 13. Raspodjela izvoditelja prema vrijednosti ugovorenih radova i godinama


Table 13 Distribution of contractors by value of contracted works and years


Vrijednost
radova,000 kn


Work value, 000 kn


0 - 100
100-200
200-300
300 - 400
400 - 500
>500
Ukupno, N - Total, N


ilo


1998


137
85
45
24
15
45


351


119
67
41
31
12
35


305


0,8 %


31.1%


Sječa -Felling


Privlačenje -Skidding


6,4 %


61,7%
Slika 13. Raspodjela 5-godišnjeg financijskog efekta (´uštede´)


uther


JBR, PBR


Godina -Year
1999 2000 2001
Broj izvoditelja, N -Number


105 86
71 66
38 36
22 22
14 13
31 28
281 251


2002


of contractors, N


65
59
23
19
16
48
230


%
139 25,84
83 15,43
58 10,78
28 5,20
28 5,20
202 37,55
538 100,00


Uz pretpostavku da početne cijene s javnog nadmetanja
predstavljaju razinu troškova na kojoj mogu samostalno
obaviti pojedine radove, usporedbom s ugovorenim
cijenama utvrđeni su iznosi razlika (´uštede´)
koje su ostvarile "Hrvatske šume". Prosječno te uštede
iznose oko 2.156.000 kn godišnje. Realno, te su se vrijednosti
kretale od najmanje 1.272.715 kn 1999. godine
(11,8 %), do najviše 3.034.666 kn 2001. godine
(28,2 %). Ukupni financijski učinak koji su "Hrvatske
šume" u pet godina ostvarile angažiranjem vanjskih izvoditelja
iznosi 10.779.117 kn.


po vrstama radova


Figure 13 Distribution of a 5-year effect fsaving´) by types
of work


3.3.3. Rokovi ugovorenih radova -Duration of contracted works
Ugovori za obavljanje radova s uslužnim izvoditeljičešći
su međutim, kratkoročni ugovori. Nalazi pretražima
sklapani su svake godine s različitim rokovima izvrvanja
pokazuju daje prosječni rok izvršenja po ugovoru
šenja radova, od jednodnevnih do jednogodišnjih. Najiznosio
50 dana, a daje čak 38,8 % radova ugovoreno na
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 51     <-- 51 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ
Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
razdoblje kraće od 30 dana. Prosječni rok izvršenja ugo(
352 dana) sklopljen je 1998. godine za obavljanje radovorenoga
rada ne razlikuje se značajno između promava
proširene biološke reprodukcije (sjetva i sadnja u satranih
vrsta radova. Ugovor s najvećim rokom izvršenja naciji). Ipak, takvi su ugovori rijetki.


3.3.4. Izvršenje ugovorenih radova - Execution of contracted works
Na temelju Poslovnih izvješća "Hrvatskih šuma" te
izvješća Proizvodne službe o ostvarenju proizvodnje
napravljen je pregled izvršenja radova po izvoditeljima.


Udio poduzetnika u obavljanju sječe i izrade drva
(´ostala usluga´ na slici 14) kreće se od 10,8 % 2000.
do 17,5 % 2002. godine. U analiziranih pet godina oni


<—i h>
.>


"ču ~S


1998 1999 2000GodinaHrvatske šume


Usluga d.o.o. -Service d.o.o.


Slika 14. Udjeli izvršitelja sječe po godinama


Figure 14 Share of cutters by years


Udio samoizrade (sječa i izrada koju za vlastite potrebe
obavlja lokalno stanovništvo) posebno je značajan
kod izrade prostornog drva (40,1 %). U vlastitoj


Godina -Year


Hrvatske šume
Usluga d.o.o.
Service d.o.o.


Slika 15. Udjeli izvršitelja privlačenja po godinama


Figure 15 Share of skidding operators by years


su sa izrađenih 2.318.789 m3 obavili oko 14 % sječe.
Godišnje to prosječno iznosi 463.758 m3. Značaj vanjske
usluge je nešto veći ako se promatra samo tehnička
oblovina, odnosno nešto manji obzirom na prostorno
drvo. U tim slučajevima promatrani udjeli iznose 14,8
odnosno 12,6 %.


2001 2002 Ukupno


Total


-Year
Ostala usluga -Contractors
Samoizrada - Local population
su režiji (vlastitim kapacitetima) "Hrvatske šume" obavile
66,6 % sječe ili 67,1 % ako se tome pridruži
Usluga d.o.o. (bivša trgovačka društva u vlasništvu
"Hrvatskih šuma") - Service d.o.o.
(former companies owned by "Hr


vatske šume").


Na privlačenju drva, u razdoblju
od 1998. do 2002. godine, uslužnici
su za "Hrvatske šume" obavili oko
44 % ukupnoga posla. U pet godina
privukli su 4.690.527 m3 ili prosječno
1.181.894 m3 svake godine.
S udjelom od 57 % privukli su više
od polovice obujma prostornoga
drva, odnosno 38 % oblovine. Po


Ukupno


većanje udjela vlastite režije ostva


Total


reno je na temelju prestanka rada tr


govačkih društava (d.o.o.) i uklju


Ostala usluga
čivanja njihove imovine i radnika u


Contractors
sastav vlasnika i osnivača "Hrvatskih
šuma".
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLU2NI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
U ukupnom prijevozu drva od 3.431.946 m3 u 2002. Udio poduzetnika u radovima biološke reprodukcigodini
uslugom poduzetnika prevezeno je 71,4 % i u je šuma procijenjen je na temelju obujma ugovorenih


okviru je prosječnih izvršenja u posljednjih pet godina. radova koji iznose oko 10 % njihova izvršenja.


4. RASPRAVA Discussion
Ako se za ozbiljnoga i kvalificiranoga izvoditelja
šumskih radova uzma onaj koji posjeduje najmanje dva
tipična sredstva šumarske mehanizacije (zglobni traktor,
ekipažu) i stalno zapošljava najmanje tri radnika, onda
se od 538 analiziranih izvoditelja takvima može smatrati
tek 1/5 izvoditelja. Ostalih 4/5 izvoditelja (profil:
radnici po potrebi, bez tipičnih sredstava, čak i bez ikakvih
sredstava za rad u šumi) treba držati prolazno angažiranima
u šumarstvu kao povremenom, privremenom,
dopunskom i kratkoročno zanimljivom djelatnošću.
Naime, tek oko 36 % izvoditelja ima stalno zaposlene
radnike i vlastita radna sredstva. Samo 15 % ih zapošljava
više od tri radnika, a samo 2-3 % ima zaposlene inženjere
šumarstva.


Većina je izvoditelja s područja središnje Hrvatske,
Gorskog kotara i Like. Malobrojnost izvoditelja najizraženija
je u Slavoniji, sjevernoj Hrvatskoj, Istri i
Dalmaciji. Operativni radijus izvoditelja uglavnom je
ograničen na matičnu upravu šuma unutar koje se nalazi
sjedište njihovoga obrta/poduzeća. Ponuđene usluge
analiziranih izvoditelja uključuju maksimalno 12 različitih
poslova. Ipak, najveći broj izvoditelja može ponuditi
samo dvije vrste usluga. Najčešće su to sječa i vuča
drva traktorom. Fluktuacija izvoditelja je velika. Tek
oko 20 % izvoditelja aktivno je u davanju usluga u šumarstvu
duže od pet godina.


Iz popisa radnih sredstava vidi se da uslužnici nisu
uveli nova tehnološka rješenja ili nova radna sredstva u
izvođenje radova, već se oslanjaju na u Hrvatskoj poznata
i ne uvijek zadovoljavajuća sredstva kao što su
adaptirani poljoprivredni traktori i LKT skideri. Forvardere
i žičare posjeduje tek neznatan broj izvoditelja.
Osam ih navodi da posjeduje forvardere, a samo dva izvoditelja
imaju žičare. Najčešće sredstvo rada je motorna
pila. Njih posjeduje otprilike trećina izvoditelja. Svakako
da pritom izvoditelji s jednom motornom pilom ne
predstavljaju značajniji oslonac "Hrvatskim šumama".
Izvoditelji s većim brojem motornih pila, pogotovo oni s
tri i više pila mogu se smatrati potencijalom za ozbiljnije
uključivanje u taj dio šumske proizvodnje i obavljanje
radova većeg obujma. Takvih je međutim tek oko 10 %.


Budući da zbirka ne sadrži podatke o starosti i eksploatacijskom
vijeku mehanizacije, pretpostavlja se da
je ona u prosjeku jednaka onoj u "Hrvatskim šumama".
Imajući u vidu stanje mehanizacije "Hrvatskih šuma"
kako ga opisuju Vondr a i dr. (1997)´, postavlja se pitanje
u kojoj mjeri ona izvoditeljima pridonosi u ostvarivanju
pozitivnih proizvodnih, financijskih i poslovnih
rezultata.


U grupi izvoditelja bez zaposlenika i bez radnih
sredstava česta je napomena "radnici po potrebi" i
"oprema raspoloživa po potrebi". Vjerojatno bi takvi
izvoditelji u slučaju ugovaranja radova za izvođenje istih
privremeno uključivali potrebne radnike i radna
sredstva. U domaćoj poduzetničkoj praksi, ne samo šumarskoj,
česti je slučaj uključivanja radnika za povremene
radove. Pritom poduzetnici najčešće biraju one
radnike koji imaju socijalna prava stečena po nekoj
drugoj osnovi (mirovina, čekanje na burzi rada, bolovanje).
Poduzetnici često na štetu radnika, povremenih
i/ili stalnih, koriste nezaposlenost i nisku cijenu rada.
Tome osim nezaposlenosti pogoduje i nedjelotvorna
pravna regulativa, manjkavo djelovanje inspekcije
rada i nepostojanje sindikalne povezanosti u svrhu zaštite
radnika.


Nadalje, nužno je postići veće uključivanje inženjera
šumarstva i u taj segment šumarske djelatnosti. Naime,
samo šumarski inženjeri imaju specijalistička znanja o
svim dijelovima provedbe šumskih radova - planiranju,
pripremi, izvođenju, nadzoru radova i analizi ostvarenja.
Navedeno očekivanje u skladu je s europskim trendovima
profiliranja izvoditelja koji će moći pružiti širok
raspon usluga - od planiranja, izvođenja uzgojnih radova,
radova pridobivanja drva i dr. Izostanak inženjera
šumarstva u strukturi zaposlenih dovodi u pitanje ostvarivost
željenog profila izvoditelja. Također je tada upitna
i stručna razina izvođenja radova od strane "novoafirmiranih"
izvoditelja. Pritom se nikako ne želi podcijeniti
iskustvo koje posjeduje izvjestan broj uslužnika.


"Hrvatske šume", kao najveći naručitelj posla, nisu
razvile učinkovite mehanizme odabira pouzdanih i odgovornih
izvoditelja šumskih radova, praćenja kvalitete


Vondra i dr. (1997) za stanje i eksploataciju radnih strojeva u vlasništvu "Hrvatskih šuma" kažu sljedeće: "Glavne promatrane grupe
sredstava rada i/ili (motorne pile - traktori - kamioni - autobusi - osobna vozila) u prosjeku su stare iznad 8 godina; dakle većina sredstava
u uporabi je iznad granice djelotvornog eksplatacijskog vijeka. Poznato je da eksploatacijska dotrajalost znači funkcijsku i tehnološku
zastarjelost te ekonomski nedopustivo intenzivno i skupo održavanje. S tim u svezi nastupaju mnoge teškoće u izvršenju
proizvodne zadaće (kašnjenje u biotehnološkim rokovima, povećani troškovi, demotiviranost izvršitelja i dr.). Proizvodnja u takvim
uvjetima ima za posljedicu nagli pad ekonomske učinkovitosti, pad proizvodnosti i pad plaća izvršitelja u proizvodnji. Najznačajnija
posljedica je smanjenje dohotka."
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ
Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
i pravovremenosti izvođenja radova te sankcioniranja
ponašanja izvoditelja protivnoga pravilima struke. Nepostojanje
sveobuhvatnog sustava informacija o davateljima
šumarskih usluga i radovima koje oni obavljaju također
predstavlja ozbiljnu manjkavost za kvalitetnu
analizu stanja ali i unapređenje ovog pitanja. U takvim
uvjetima neophodno je potvrđivanjem kvalificiranosti i
poslovne sposobnosti izvoditelja osigurati obavljanje
poslova u šumarstvu na kvalitetno prihvatljivoj razini.
Cjelovito potvrđivanje osiguralo bi tržišnu prednost
ovlaštenim i licenciranim izvoditeljima, a dalo jamstvo
za stručno i pravovremeno obavljanje radova.


Nadležna državna tijela (Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva) trebala bi biti
prvi predlagatelj i poticatelj vladinih projekata razvoja
poduzetništva u šumarstvu putem kreditnih aranžmana,
subvencija, poreznih olakšica i si. Tim bi se poticajima
investiralo u opremanje te organiziranje i osposobljavanje
poduzetnika.


5.
ZAKLJUČCI
Slijedom nalaza istraživanja profila i stanja izvoditelja
šumskih radova u Hrvatskoj donose se sljedeći
zaključci:


1.
Ugovorni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj
predstavljaju mala, slabo opremljena, obiteljska poduzeća,
najčešće bez zaposlenika u stalnom radnom
odnosu, bez tipičnih, a često i bilo kakvih sredstava
za rad u šumi. Izvoditeljske organizacije su kratkoga
vijeka, fluktuacija izvoditelja velika, a broj i vrsta
usluga koje pružaju ograničeni.
2.
Značaj ugovornih izvoditelja u hrvatskom šumarstvu
je neosporan i velik. Svake godine oni prosječno
obavljaju 14 % sječe i 44 % privlačenja drva. S
udjelom od oko 10 % sudjeluju u izvođenju radova
biološke reprodukcije šuma, a u prijevozu drva sudjeluju
godišnje s oko 70 %.
3.
Izvoditelji šumskih radova, bez obzira na njihovu
sve veću prisutnost i značajan udjel u izvođenju
proizvodnih zadaća, zasad nisu ni organizirani, ni
kvalificirani, pa time ni stabilan subjekt u proizvodnom
dijelu gospodarenja šumama u Hrvatskoj.
LITERATURA


Dundović,J., I. Hodić, S. Puljak,B. Ranogajec,
A. Štefančić, M. Zdjelar, 1999: Zapošljavanje
šumarskih zaposlenika i razvoj poduzetništva
u šumarstvu Republike Hrvatske.
Studija. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, pp. 1-17.


Kastenholz,E., 2002: Best practices in forestry contracting.
Forworknet Update, December 2002,


p.
1-3.
Istodobno treba uvesti obvezno licenciranje svih šumarskih
poduzetnika te ustrojiti mehanizme izdavanja
poduzetničkih licenci. Nositelj tih zadaća trebalo bi uz
"Hrvatske šume", biti "Hrvatsko šumarsko društvo".
Cjelovito ocjenjivanje/licenciranje uslužnika potrebno
je da bi izvoditelji uvidjeli svoje prednosti i slabosti, tj.
što bi trebali napraviti za svoju veću uspješnost i kvalitetu.
S druge strane korisnicima njihovih usluga licenca
je jamstvo za stručno, kvalitetno, pravodobno i ekonomski
uspješno obavljene poslove.


Nalazi raščlambi pokazali su da uslužnici, bez obzira
na njihov značajan udio u izvođenju radova, u ovom
trenutku nisu sasvim kvalificirana, stabilna i kvalitetna
sastavnica šumarske djelatnosti u Hrvatskoj. To ne
znači daje poduzetništvo u šumarstvu Hrvatske nepoželjno.
Naprotiv, ono je potrebno ali s onim atributima
koji su jamstvo za stručno, kvalitetno, pravodobno i
ekonomski uspješno izvođenje radova.


-
Conclusions
4.
Za unapređenje poduzetništva u šumarstvu nužan je
sveobuhvatan sustav informacija o davateljima šumarskih
usluga i radovima koje oni obavljaju. Takav
zasad nije ustrojen u hrvatskom šumarstvu, što
predstavlja ozbiljnu manjkavost za kvalitetnu analizu
stanja, ali i unapređenje ovog pitanja.
5.
"Hrvatske šume" kao najveći korisnik usluga, trebale
bi svojim odnosom prema vanjskim izvoditeljima
glede ponude radova (vrsta, obujam, lokacija,
rokovi, cijene, uvjeti plaćanja), selektivnosti u odabiru
i evidenciji pokazati veći interes i spremnost za
sređivanje stanja i unapređenje poduzetništva - kao
jednog od strateških interesa "Hrvatskih šuma"
6.
Obavljanje poslova u šumarstvu na kvalitetno prihvatljivoj
razini moguće je i potrebno osigurati potvrđivanjem
kvalificiranosti i poslovne sposobnosti
izvoditelja. Cjelovito potvrđivanje osiguralo bi tržišnu
prednost ovlaštenim i licenciranim izvoditeljima,
a dalo jamstvo za stručno i pravovremeno
obavljanje radova.
-
References
Kosir, B., I.Winkler, M. Medved, 1996: Kriteri


ji za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih


del. Zbornik gozdarstva i lesarstva 51 (2): 7-26,


Ljubljana.
Martinić, I., T. Krema, 1997a: Šumarski poduzetnici
u Njemačkoj - usporedba sa situacijom u
Švedskoj. Meh. šumarstva 22 (1): 65-66.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 54     <-- 54 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12. CXXV1II (2004), 633-648
Martinić , I., T. Krema , 1997b: Poduzetnici u šum- marski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 100 pp,
skim djelatnostima u dva francuska departmana. Zagreb.
Meh. šumarstva22(1), pp. 66. Vondra, V., I. Martinić, M. Zdjelar, 1997: Pro


Martinić , I., 1998: Stanje i razvoj izvođenja šum- cjena uzroka nerazvijenosti privatnog poduzetskih
radova u Hrvatskoj neovisnim poduzetnici- ništva u šumskom gospodarstvu Hrvatske. Stu-
ma. Meh. šumarstva 23 (1): 7-15. dija. Zavod za istraživanja u šumarstvu, Sumar


Š p or č i ć, M., A. S ab o, 2002: Ozljeđivanje radnika u ski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 14 pp.
hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991- *** "Hrvatske šume" p.o. Zagreb: Poslovna izvješća
2000. Šumarski list 126 (5-6): 261-271, Zagreb. 1998. do 2002., Zagreb.
Šporčić , M., 2003: Uspostava modela potvrđivanja
izvoditelja šumskih radova. Magistarski rad, Šu


SUMMARY: This paper presents the position of providing forest services in
Croatia by independent contractors. The actual position has been assessed
based on a comprehensive analysis of contractors and services provided in
the period J 998 to 2002. The profile of forest contractors has been determined
by analysis of form and characteristics of contractors, who offered to
provide their services as forest contractors through public tenders announced
by "Hrvatske šume ". The data for 538 contractors involved their structure by
their headquarters, number of permanently employed workers, number of
employed graduated engineers, number of forest mechanisation and type of
services. The type, volume, value and time limits of the contracted works have
also been analysed.


It has been determined that contractors interested in periodical and short-
term forestry engagement prevail. They were mostly minor, poorly equipped,


family enterprises, usually without permanently employed workers and without
typical working equipment for forest operations, if any. The highest number
of contractors comes from central Croatia, Gorski Kotar and Lika, and
the lowest from Istria and Dalmatia. Apart from poor technical and technological
basis, the professional level of the provision of forest services is especially
disputable since such operational units only employ few graduated
engineers.


The results of the analysis have shown that the actual forest contractors,
regardless of their significant share in executing production tasks, are neither
well organised nor adequately qualified and hence they cannot be taken for
stable partners in the management of the Croatian forests.


Attention has also been drawn to the need for developing a model, which
would provide the continuation of the first officially accredited and qualified
forest contractors.


Key words: forestry, forest contractors, entrepreneur ship, licensing