DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 125     <-- 125 -->        PDF

kojima do srca dopire ekumenska poruka i dobra namjera
kojom je ovo djelo inspirirano.


Slika 3. Svečanu misu u povodu Svetog Eustahija i početka obnove
crkve na brdu Krban ponad Trogira predvodi msgn. dr.
Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski


U knjizi se opširno elaborira autorova ideja i inicijativa
za obnovom razrušene crkve Svetog Eustahija
na brdu Krban iznad Trogira, koja je sagrađena 1348.
godine u vrijeme haranja kuge na ovim prostorima.
Stoga je u to ime sutradan, na sam spomendan ovog
sveca, nadbiskup splitsko-makarski i splitski metropolit
msgn. dr. se. Marin Barišić , služio je pred više
stotina vjernika hodočasnika i u koncelebraciji više
svećenika, na ostacima srušene crkve na teško dostupnom
vrhu brda Krbana, svetu misu u čast Svetog
Eustahija i time ujedno najavio početak obnove ovog
vrijednog povijesnog zdanja hrvatske crkvene, kulturne
i duhovne baštine. Na ovaj svečani način i simbolično
je bio obilježen početak lovne sezone, koja je
svoj vrhunac dosegla 4. studenog na dan Svetog
Huberta.


mr. se. Tihomir Florijančić
Poljoprivredni fakultet u Osijeku


MEĐUNARODNA SURADNJA


POSJET MAĐARSKIM ŠUMARIMA I TERMOENERGANI NA BIOMASU


Djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, mr. se. Josip
Dundović , dipl. ing. šum. - savjetnik direktora,
Direkcija, mr. sp. Krešimir Žagar, dipl. ing. šum. -rukovoditelj
Proizvodnog odjela UŠP Našice, Šandor
K e c e 1 i, dipl. ing. šum. - stručni suradnik za uzgajanje
šuma UŠP Našice, te predstavnici tvrtke OKIT d.d. Zagreb
dr. se. Nikola Čup in i Boris Njavro, dipl. ing.
str. posjetili su dana 23. i 24. 8. 2004. g. Sjevernomađarsko
šumarsko trgovačko društvo ESZAKERDO d.d. u
Miškolcu i Termoenerganu EAS Borsodi Energetika i
Kft. u Kazincbarcika u Mađarskoj.


Svrha putovanja bilo je upoznavanje s radom nove
Termoenergane na šumsku biomasu AES Borsodi
Energetikai Kft. u Kazincbarcika i Sjevernomađarskog
šumarskog trgovačkog društva ESZAKERDO d.d. u


Slika 1. Nova lovačka kuća


Miškolcu, te organizacije šumarstva u Mađarskoj i


proizvodnji šumske biomase kao energenta. nas je primio generalni direktor Janos Cserep , dipl.


Prvi dan, 23. kolovoza 2004. godine ing. šum. sa suradnicima.


Nagy Jozsef stručni suradnik za mehanizaciju Mađarska ima 1,9 mil. ha šuma. Od toga su 60 %
upoznao nas je o organizaciji Sjevernomađarskog šumdržavne
i 40 % privatne šume.
skog trgovačkog društva ESZAKERDO d.d. Miškolc.


Ulaskom Mađarske 1. svibnja 2004. godine u EU


Drugi dan, 24. kolovoza 2004. godine potiče se i stimulira pošumljavanje šuma privatnih šu-


Sa Nagy Jozsef posjetili smo: Direkciju Sjevernomovlasnika,
kao i pošumljavanje oranica koje su bile
mađarskog trgovačkog društva ESZAKERDO d.d. u obrađivane najmanje zadnjih 5 godina. Cilj EU je smaMiškolcu
(u daljnjem tekstu ESZAKERDO d.d.), gdje njenje oraničnih površina za 20 %!
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Eszakerdo d.d. Miskolc je jedno od 19 šumskih dioničkih
društava, koje gospodari sa 108 000 ha državnih
šuma na području županije Borsod - Abauj - Zemplen.
Šumovitost županije je 26 %. Veći dio šuma leži u sjevernom
dijelu sredogorja, a svega 7 700 ha u nizinskom
području. Dvije trećine drvne zalihe čine domaće
vrste: bukva 22 %, hrast kitnjak 20 % i cer 20 %.


Slika 2. Direkcija


Područja djelatnosti Eszakerdo d.d. su uzgajanje
šume, zaštita prirode i okoliša, proizvodnja drvnih sortimenata,
lovstvo, turizam, pilanarstvo, izrada parketa
i ljepljenih masivnih ploča te servis vozila i strojeva,
gradnja i održavanje šumskih i javnih cesta i mostova,
prijevoz tereta u javnom prometu, proizvodnja namještaja,
opreme za vrtove i dječja igrališta,


Državi plaćaju najamninu za šume od oko 1 mil.
kuna godišnje!


Eszakerdo d.d. organizirano je u 14 šumarija, 2 pilane,
pogon za izradu elemenata, parketa i ljepljenih
masivnih ploča, mehanička radionica za popravak
strojeva i vozila, stanica za tehnički pregled te šumska
željeznica.


Glavna djelatnost Eszakerdo d.d. je gospodarenje
šumama. Prosječno godišnje umjetno pošumljavaju oko
500 ha, podižu oko 600 ha novih šuma i oko 6 000 ha
njega proredom.


Godišnje proizvede 240 000 m3 drvnih sortimenata.
80 % proizvodnje plasiraju na tržište. Oko 40 000 m3
trupaca propile i prerade u vlastitim pogonima za preradu
drva. Od 160 000 m3 prostornog drva (ogrjeva i
celuloznog drva) prodaju 70.000 tona ogrjevnog drveta
godišnje putem 10-godišnjeg ugovora Termoenergani
AES Borsodi Energetikai Kft, Kazincbarcika. Potrebe
Termoenergane su oko 250.000 tona ogrjevnog drveta
godišnje. Tennoenergana preuzima ogrjevno drvo
dužine od 1 - 6 m i max. promjera do 60 cm po cijeni
od 44-50 €/tona atro na prosječnoj daljini prijevoza
od 40 km; 60-70 % ogrjevnog drveta čini cer, hrast te


manjim dijelom bukva. 60 % ogrjevnog drva do termoenergane
prevozi se željeznicom. Zbog konfiguracije
šumskog terena ne isplati se iverati drvo u šumi,
već se to radi u termoenergani. Prodajne cijene od
44 €/toni atro po 10 godišnjem ugovoru, odnosno
50 €/toni atro van 10 godišnjeg ugovora pokrivaju
troškove proizvodnje d.d. Cijene se korigiraju dogovorom
godišnje ovisno o inflaciji, prosječnoj cijeni ogrjevnog
drveta i gorive vrijednosti šumske biomase.
Inicijativu za prodaju viška ogrjevnog drveta Termoenergani
dalo je Eszakerdo d.d. još prije tri godine. Zamjenom
ugljena lignita kao goriva sa šumskom biomasom
smanjila se emisija C02 u Mađarskoj, a prodajom
emisije C02 Nizozemskoj osigurana su dijelom i financijska
sredstva. Iz tih sredstava financira se i razvoj
Termoenergane.


Slika 3. Skladište ogrjevnog drveta


Slika 4. Iveranje


Termoenerganu AES Borsadi Energetikai Kft. u
Kazincbarcika, gdje nas je primio direktor projekta Dr.
Istvan Av e d (u daljnjem tekstu Tennoenergana).


Kapacitet Termoenergane je 170 MWe električne
energije i 30 MWt toplinske energije u obliku pare za