DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Za znanstvenika je najveće dostignuće kada uspije
doživjeti ostvarenje svoga znanstvenoga rada.


Lučio Susmel je na temelju višegodišnjih terenskih
istraživanja u različitim dijelovima Europe, u jelovim
šumama postigao rezultate koje je pretočio u operativni
život šumarstva. To potvrđuju Susmelovi učenici i
sljedbenici koji primjenjuju njegove normale kao model
uređene preborne jelove šume.


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Međunarodni znanstveni skup


Osobno mu čestitam i zahvaljujem ne samo na
tomu, nego na svim radovima i želim dragom prijatelju
Luciu da u mirnim daljnjim godinama
provodi ugodan život na otoku Elbi i svojoj kući
(Via Delia Mimosa 55, Procchio) slikajući floru i
krajobraze mediteranskoga podneblja.


Akademik Dušan Klepac


PROTUEROZIJSKA I VODOZAŠTITNA ULOGA ŠUME
I POSTUPCI NJEZINA OČUVANJA I UNAPREĐENJA


IUFRO)y


^—s


Dana 23. studenoga 2004. godine u kino dvorani
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
Zagreb Ulica grada Vukovara 78, održanje
međunarodni znanstveni skup pod slovom Protuerozijska
i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina
očuvanja i unapređenja.


Organizatori skupa su: lufro grupa 8.01.00. ekosustavi,
Iufro grupa 8.01.08., nizinski šumski ekosustavi
Akademija šumarskih znanosti Zagreb, Lesnicka a drevarska
fakulta MZLU Brno i Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu.


Suorganizatori skupa su: Hrvatske šume d.o.o., Zagreb,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša,


\86o


Split, Šumarski institut Jastrebarsko i Hrvatsko šumarsko
društvo, Zagreb, a pokrovitelj je Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva.


Znanstveni skup je otvorio i pozdravio nazočne
(220 sudionika) predsjednik organizacijskog odbora
akademik Slavko IVI a t i ć .


Dame i gospodo, kolegice i kolege!
Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu danas
otvoriti ovaj međunarodni znanstveni skup i sve Vas
srdačno pozdraviti i zahvaliti na odazivu i dolasku.
Posebno pozdravljam glavnog tajnika Josipa Bartolčića
, dipl. ing. šumarstva, predstavnika pokrovi
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 111     <-- 111 -->        PDF

telja i sponzora ovoga skupa, Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva. Isto tako
pozdravljam pomoćnike ministra istog ministarstva
prof. dr. se. Ivicu Grbe a, Roberta Lag inju, dipl.
ing. šum. i Milorada Stojanovića, dipl. ing. šum.


Pozdravljam prof. dr. Emila Klimu čelnika IUFRO
grupe Ekosustavi, koji je zajedno s IUFRO grupom Nizinski
šumski ekosustavi, čiji sam čelnik omogućio da
kao jedan od organizatora ovog znanstvenog skupa da
ovom skupu međunarodno obilježje.


Pozdravljam doc. dr. se. Ladislava Sloneka , dekana
Lesnicke a drevarske fakulte MZLU Brno, koji je
jedan od organizatora ovog skupa. Posebno mu se zahvaljujem
i zbog toga stoje ovaj skup jedan od realiziranih
dogovora sadržan u "Ugovoru o suradnji" potpisanog
2003. godine između njegovog fakulteta u Brnu
i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čijeg dekana
prof. dr. se. Dr. h. c. Mladena Figurica, isto
tako pozdravljam.


Pozdravljam Božidara Longina , dipl. ing. šum.,
pomoćnika direktora trgovačkog društva Hrvatske
šume d.o.o., Zagreb, suorganizatora ovog skupa,
Društva koje uvijek stoji na čelu svih progresivnih i
korisnih akcija koje hrvatska šumarska znanost provodi.
Zbog toga se posebno zahvaljujem.


Isto tako pozdravljam suorganizatora ovog skupa,
dr. se. Vladu Topića, predstavnika Instituta za jadranske
kulture i melioraciju krša u Splitu, čiji je Institut
ove godine obilježio 110 godine rada, na čemu im
još jednom čestitamo.


Pozdrave upućujem i ravnatelju Šumarskog instituta
u Jastrebarskom, dr. se. Miroslavu Benku, koji je
uz naprijed navedene i uz Hrvatsko šumarsko društvo
u Zagrebu, suorganizator ovog znanstvenog skupa.


Danas će nam na ovom znanstvenom skupu biti
predstavljeno 26 referata, koje su napisali 69 autora i
suautora. Referati će biti podijeljeni u 3 sadržajne cjeline,
ali istovremeno vođene istom cilju, koji je napisan
u nazivu ovog skupa.


Uvjereni smo da će referati i rasprava o njima donijeti
zaključke koji će jasno ukazati na protuerozijsku i
vodozaštitnu ulogu šume te ulogu šumarskog stručnjaka
u složenim odnosima između šume, vode i erozije.


Šuma i voda imaju neraskidivu ovisnu vezu, a kvaliteta
jednoga i drugog ovisi o tome kako se provode
zahvati njege i obnove šuma, gdje glavnu ulogu ima
čovjek, šumarski stručnjak.


Čovjek je nezaobilazan čimbenik u tim odnosima.
Dapače, on je treći član toga čvrstog, međuovisnoga i
složenoga sustava.


Šuma treba vodu koja joj daje život, voda treba
šumu koja je stvara i čuva, a čovjek treba i šumu i
vodu, ta dva neophodna čimbenika za život.


U stabilnim strukturnim i stanišnim uvjetima šume,
na koje možemo utjecati, čista voda postaje blago u
službi čovjeka. Čiste vode je ipak sve manje, sve je
više tražena te joj je sve viša cijena.


Na našu žalost moramo istaći da se zbog vode, isto
kao i zbog nafte, već vode ili će se ubrzo voditi ratovi i
igrati političke zakulisne igre na svjetskoj razini.


U nestabilnim i poremećenim strukturnim i stanišnim
uvjetima šume, u uvjetima u kojima šuma nestaje,
a tlo, kao dio staništa degradira, voda postaje negativan
i destruktivan čimbenik. Ona erozijom uništava i odnosi
tlo, koje je šuma tisućama godina stvarala, a izvori
zdrave i čiste vode nestaju.


U današnje, za šumarstvo Europe a i Hrvatske teško,
moglo bi se reći krizno vrijeme, zadnji je čas da
uočimo da hrvatske prirodne šume još uvijek dobro
funkcioniraju, ali samo zbog toga što se s njima još
uvijek kvalitetno gospodari.


Radovima na njihovoj njezi i obnovi održavamo ih
u optimalnim strukturnim i stanišnim uvjetima te su
takve u stanju proizvoditi i ispunjavati gospodarske, ali
i općekorisne funkcije.


Vrijeme je da shvatimo, ponajprije mi šumari, a onda
i šira društvena zajednica, da je drvo samo sporedni
proizvod gospodarenja šumama, a da šumarstvo odnosno
šumarska struka gospodari šumama da bi one opstale
i funkcionirale u optimumu svoje strukture i staništa.


Takve najbolje ispunjavaju općekorisnu funkciju
izraženu u ekološkim, socijalnim i socijalno-ekološkim
funkcijama.


Njihovim funkcioniranjem temeljenim na prirodnim
zakonitostima i istovremeno na načelima šumarske
znanosti, uz ostalo, stvara se, obnavlja i čuva voda.


Voda je danas najvrjedniji resurs, a izvire pod okriljem
šume i stvara se kao rezultat svestranog odnosa
između staništa i biocenoze, unutar šumskog ekosustava.


Vrijeme je da šumari glasno kažu, šumarska znanost
verificira, a društvo počne uvažavati i vrednovati
rad šumarske struke na zaštiti od erozije te proizvodnji,
pročišćavanju i skladištenju pitke vode.


To je samo jedan manji dio općekorisnih dobara od
mnogih koje proizvode šume, vodene na ovim prostorima,
hrvatskom šumarskom strukom, a koja nikad nije
doživjela pravo vrednovanje.


Proizvodimo, pročišćavamo, čuvamo i skladištimo
vodu, drugi s njom trguju i koriste je za vlastitu dobrobit,
a šumarskoj struci, koja svakim danom tone u sve
većoj besparici, ostaje plaćanje vodnog doprinosa.


Uvjeren sam da će šumarska znanost na današnjem
znanstvenom skupu dati značajan doprinos afirmaciji
šumarstva i šuma kao nezaobilaznog čimbenika u zaštiti
od erozije i proizvodnji pitke vode.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Državni tajnik Josip Bartolčić , dipl. ing., službeni
predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva, pokrovitelja ovoga međunarodnog
skupa, pozdravio je nazočne u ime ministra
gosp. Petra Čobankovića, dipl. ing. i svoje osobno
te uz nekoliko prigodnih rečenica zaželio svima uspješan
rad. Skup su pozdravili i dekan Šumarskog i drvarskog
fakulteta MZLU Brno, doc. dr. se. Ladislav S1 o nek
te dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. Dr. h. c. Mladen F i g u r i ć.


Sadržaj i raspored izlaganja:


1. Uloga šume u sprječavanju erozije tla, predsjedava
akademik Slavko Matić.
1 The Role of Forests in Soil Erosion Control,


chaired by Academician Slavko Matić.


10,00- Vicha, Z.: Pedeset godina hidroloških istraživanja
u šumama Beskida - Fifty years of forests hydrological
research in the Beskydy mountains.


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić: Uzgojni zahvati
kao mjera poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge
šuma-Silvicultural treatments as a measure of improving
anti-erosion and water-protective role of forests.


Kantor, P.: Uloga planinskih šuma u redukciji visokih
voda i poplava -The role of mountain forests in
reducing high waters and floods


Topic, V., L. Butorac: Utjecaj šikare bijelog graba
(Carpinus orientalis Mili.) na zaštitu tla od erozije u
Hrvatskoj -Impacts of oriental hornbeam (Carpinus
orientalis Mill.) scrub on the protection of soil from
erosion in Croatia.


11,30-Tlapak, V, J. Ćaska, J. Herynek: Utjecaj
šume i vegetacije na sprječavanje erozije i zaštitu krajolika
od poplave -The effects of forest and vegetation
on erosion control and flood-protection of landscape.


Gubka, K: Struktura šume sa zaštitnom funkcijom
tla na lokalitetu Pusti Hrad, Zvolen -The structure of
forest with land protection function in the locality Pusti
Hrad, Zvolen.


Husnjak, S., N. Pernar, I. Kisić, R. Pernar: Rizik
od erozije tla vodom u šumskim ekosustavima Hrvatske
-The risk of water-induced soil erosion in forest
ecosystems of Croatia.


Horek, P., P. Mauer, L. Novak: Šumska žičara
Larix - njezina uloga u prirodi bliskom gospodarenju
šumama i posebice u sprječavanju erozije tla -Larix
forest cableways -implement of the nature oriented
silviculture, especially in soil erosion control.


Pernar, N., D. Holjević, J. Petraš, D. Bakšić:
Pedofiziografski odnosi na poligonu za istraživanje
erozije u Abramima -Pedophysiographic relations in
the erosion testing site Abrami.


Diminić, D., N. Potočić, I. Seletković, M.
Gršković: Utjecaj patogene gljive Sphaeropsis sapi


nea na protuerozijsku zaštitnu ulogu kulture crnog bora
u Istri: Analiza zdravstvenog stanja i stanja ishrane


Influence of the pathogenic fungus sphaeropsis sapinea
on the anti-erosive and protective role ofaustrian
pine plantations in Istria: Analyses of the health and
nutrition status.


13,00- 14,30 ručak -lunch


2. Biološka sanacija erozije tla, predsjedava dr.
Joso Gračan
2 Biological Control of Soil Erosion, chaired by
Joso Gračan, DSc


14,30- Ivančević,V.: Biološko-tehnički radovi na
sanaciji senjske bujice "Torrentea" i povećanje vodnog
kapaciteta-Biological-technical regulation of the senj
torrent "Torrentea "and increasing its water capacity.


Gračan, J., S. Perić, M. Ivanković, H. Marjanović:
Biološka sanacija erozije na području Like i
Istre — Biological control of erosion in Lika and Istra.


Perić, S., V. Topic, Z. Orešković, R. Maradin:
Biološka sanacija površinskih kopova i deponija prilikom
izgradnje autocesta u Hrvatskoj -Biological restoration
of sufrace mines and landfills during the construction
of motorways in Croatia


Durbešić, A., I. Milković: Pošumljavanje neobraslog
šumskog zemljišta na južnim padinama Svilaje-
Muć s ciljem protuerozijskog djelovanja -Afforesting
unstocked forest land on the southern slopes of
Svilaja-Muć mountain for anti-erosive purposes.


Čavlović, J., M. Oršanić, M. Božić: Gospodarenje
privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući
čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija
šuma nizinskog područja - Private forest management
in Croatia as a limiting factor in the achievement
of non-commercial and commercial forest functions in
lowland regions.


Kucbel, S.: Struktura i prirodna obnova, predplaninske
šume obične smreke sa zaštitnom funkcijom u
Niskim Tatrama (Slovačka) -The structure and natural
regeneration of a subalpine norway spruce forest with
protective function in Nizke Tatry mountains (Slovakia).


3. Vodozaštita - uravnoteženje vodnih odnosa u
prostoru i pročišćavanje izvorskih voda, predsjedava
prof. dr. se. Emil Klimo
3 Water Protection -Balancing Water Relations in
the Space and Purifying Spring Waters, chaired by
Professor Emil Klimo, DSc


16,30-Klimo, E., J. Kulhavy: Uloga šume u zaštiti
kvalitetete vodnih resursa -The role of forests in
the protection of quality of water resources.


Huska, D., L. Jurik, L. Tatošova: Šuma kao važan
dio zdravog krajobraza -Forest as an important
part of a healthy landscape.