DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 108     <-- 108 -->        PDF

OBLJETNICE


VRIJEDNOST SUSMELOVIH ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA
ZA UREĐIVANJE JELOVIH ŠUMA
U povodu 90-godišnjice života emeritusa profesora dr. Lucia Susmela,
redovitoga člana Šumarske akademije u Firenci


Emeritus profesor dr. Lučio S u s m e 1, redoviti član
Šumarske akademije u Firenci dobro je poznat šumarima
u Hrvatskoj i u svijetu. Mnogo puta je citirano njegovo
ime u svjetskim i hrvatskim šumarskim časopisima,
a njegovo ime našlo se i u Šumarskoj encikolopediji
(Zagreb, 1987., str. 300).


Rado se sjećamo prof Susmela u Hrvatskoj, a posebice
za posjeta Gorskom kotaru kojega jako voli i gdje


UVOD -


Francuski šumari A. Schaeffer,
A. Gazin, A. D´Alverny
objavljuju već 1930. glasovito djelo
Sapinieres (´jelici´) u knjizi na 96
stranica, koju je na engleski preveo


M. L. Anderson pod naslovom Silver
fir stands 1957., a na japanski
Shinishi Osumi 1960.
Autori djela Sapinieres opisali su
i obradili neke konstante, odnosno
uvjete koje treba zadovoljiti kako bi
se postigao cilj kontrolne metode:
potrajnost sastojine i maksimalni prihod.
Glavne tri stalnice ili tri uvjeta
su: optimalni obrast, optimalni priljev
stabala u sastojinu i optimalna
struktura broja stabala u sastojini.


Obrast sastojine prvi je uvjet njezine potrajnosti.
Obično se izražava temeljnicom u m2/ha ili drvnim volumenom
u m3/ha. Autori djela Sapinieres smatraju da
je za trajno pomlađivanje jele optimalni obrast, izražen
drvnim volumenom u silvama po jednom hektaru, deset
puta veći od najviših stabala u metrima. Na primjer,
optimalni je obrast 300 silva po jednom hektaru u jelovoj
sastojini, u kojoj je najveća visina stabala 30 metara.
To se odnosi na srednju drvnu zalihu. Da se dobije
drvni volumen prije sječe, treba drvnoj zalihi dodati
jednu desetinu uz pretpostavku da je intenzitet sječe
20 %, što znači da će drvna zaliha oscilirati ± 10 %
srednje vrijednosti.


Donosimo o tome originalni citat: "La densite compatible
avec la regeneration continue, exprimee en sylves
a 1´hectare, est decuple de la hauteur totale en
metres des arbres les plus hauts; par exemple 300 sylves
si la hauteur maxima observee est 30 metres.


ima mnogo prijatelja i štovatelja, zbog svojih velebnih
i korisnih istraživanja u jelovim šumama diljem Europe,
pa tako i Gorskoga kotara.


Ovaj članak skromni je izraz velikog štovanja prema
znanstveniku, humanistu, ekologu-šumaru, esteti,
umjetniku, slikaru i velikom čovjeku Luciu Susmelu.


Introduction


Cela s´entend du materiel moyen.
Pour se rapporter au materiel final, il
suffit d´ajouter 1/10: car en supposant
que Pintensite habituelle de la
coupe est de 1/5 du volume, elle fait
osciller le materiel de 1/10 en plus et
en moins du chiffre moyen" (Schaeffer,
D´Alverny, Gazin 1930: 63).


U engleskoj verziji, tj. u Andersonovu
prijevodu taj citat glasi: "The
density compatible with continuous
regeneration, expressed in sylves per
hectare, is ten times the total height
in metres of the tallest tress; for
example 300 sylves if the maximum
observed height is 30 metres.


This refers to the average growing-stock. In order to
relate it to the final growing stock, it is sufficient to add
1/10th: for, assuming that the usual intensity of the
felling is one of 1/5* of the volume, that makes the
growing-stock fluctuate from 1/10* above to 1/10*
below the mean figure" (Anderson 1957: 35 i 36).


Priljev stabala u sastojinu (prinova ili pomlađivanje)
drugi je uvjet potrajnosti sastojine. Ako se u sastojini
godišnje siječe 7 stabala po jednom hektaru, onda
također godišnji priljev stabala treba biti isto toliki. S
obzirom na to daje vrijeme prijelaza stabala iz jednoga
debljinskoga stupnja u drugi različito i obično dulje od
jedne godine, jasno je da u tanjim debljinskim stupnjevima
treba biti veći broj stabala. Na primjer, ako je vrijeme
prijelaza stabala iz debljinskoga stupnja (15) u
debljinski stupanj (20) dugo 12 godina, onda u debljinskome
stupnju (20) treba biti 12 x 7 = 84 stabla. U optimalnim
uvjetima godišnji priljev stabala iznosi 7 komada
ili 3 m3 po jednom hektaru.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Treći uvjet potrajnosti sastojine je normalna struktura
broja stabala. Ona je definirana Liocourtovim zakonom
prema kojemu je odnos broja stabala u jednome
debljinskome stupnju prema susjednomu izražen kvocijentom
od 1,3 do 1,5 prema bonitetu staništa. Na taj se
način broj stabala u sastojini može predočiti Liocourtovom
krivuljom, koja završava debljinskim stupnjem


koji označava zrelost stabla. Fiziološka zrelost stabla
definirana je onim prsnim promjerom u sastojini kada u
njoj po jednom hektaru nema više zdravih stabala koja
uspješno prirašćuju. Zbog teškoća izvoza ili drugih
okolnosti i razloga, fiziološka se zrelost može smanjiti
na nižu dimenziju, primjerice na 60 cm prsne debljine.


PARAMETRI L. SUSMELA ZA NORMALIZACIJU JELOVIH SUMA
Susmel ´s parameters for normalisation of fir forests


Talijanski zananstvenik Lucio Susmel istraživao je
normalitet jelovih prebornih šuma u Bosni i Hercegovini,
Francuskoj, Švicarskoj i Italiji. Imajući pred očima
vrijednost srednje visine dominantnih stabala, koju
je nazvao statura (H), istražio je zavisnost pojedinih


Tablica 1 -Table 1


Normalna drvna zaliha po 1 hektaru u m3
Normal wood stock per hectare in m3


Normalna temeljnica po 1 hektaru u m2
Normal basal area per hectare in m2


Koeficijent distribucijske krivulje stabala


Coefficient of tree distribution curve


Dimenzija zrelosti


Maturity dimension


H2


G = 0,97 H


D = 2,64 H


taksacijskih elemenata od stature i objelodanio svoje
rezultate u znamenitoj studiji Leggi dl variazione dei
parametri della foresta disetanea normale (Parametri
normalne preborne šume), L´ Italia Forestale e Montana,
Anno XI, fasc. N° 3, Firenza 1956.


Donosimo osnovne najvažnije Susmelove parametre
za normalnu jelovu prebornu šumu iz spomenute
studije (Tablica 1).


Za razliku od autora djela Sapinieres, L. Susmel
operira s kubnim metrima, a ne silvama. Na taj su
način Susmelove korelacije postale vrlo pristupačne
praktičnim šumarima, pogotovo ako se uzmu u račun
pojednostavljeni parametri, kako su ovdje navedeni.


U kasnijim je radovima L. Susmel obradio parametre
za bukove preborne šume, posebno u studiji Tipo
colturale per lefaggete meridionali (Monti e Boschi,
N° 4, Milano 1957.).


SUSMELOVA NORMALA ZA 1 HEKTAR MJEŠOVITE JELOVE
PREBORNE ŠUME U KOJOJ JE h = 33 m
Susmel´s normal for one hectare of a mixed fir selection forest with h = 33 m


Višegodišnja svoja istraživanja, dopunjena novim
spoznajama, skupio je L. Susmel u svojoj velebnoj
monografiji Normalizzazione delle foreste alpine (Padova,
1981., 436 str.). U toj golemoj studiji L. Susmelje
konstruirao normale za preborne šume različitog sastava,
od čistih jelika do mješovitih šuma s bukvom
i smrekom, ali uvijek na temelju osnovnoga pokazatelja,
tj. stature, odnosno srednje visine dominantnih stabala
(//).


Radi ilustracije donosimo ovdje Susmelovu normalu
za mješovitu jelovu prebornu šumu u kojoj je statura
(srednja visina dominantnih stabala) 33 m.


Susmelova normala, prikazana u tablici, predstavlja
optimalno stanje koje se nalazi između stanja prije i
poslije sječe. Ako se uzme u račun ophodnjica od 10
godina, odnosno intenzitet sječe od 20 %, onda je normalni
drvni volumen prije sječe (M) oko 400 mVha, a
poslije sječe (m) oko 320 m3/ha, što odgovara godišnjem
etatu (prirastu Z/m3) od 8 m3/ha ili 2,2 %. Normalna
drvna zaliha (V):


V = - (400 + 327) m-7ha


Višestruka mjerenja, različiti pokusi i provjeravanja
na terenu pokazali su vjerodostojnost Susmelove
normale koja je ovdje navedena, dakako, za slične gospodarske
i ekološke uvjete.


Tablica 2 -Table 2


D, cm N G, m2
20 79 2,48
25 59 2,90
30 44 3,11
35 33 3,17
40 25 3,14
45 18 2,86
50 14 2,75
55 10 2,38
60 8 2,26
65 6 1,99
70 4 1,54
75 3 1,33
80 2 1,01
85 1 0,57
306 31,48


V, m3 Z, m3 Z, %
24,98 0,64 2,57
31,09 0,73 2,34
32,46 0,72 2,23
34,78 0,76 2,19
36,89 0,81 2,19
34,15 0,76 2,21
32,46 0,73 2,25
28,46 0,65 2,27
27,83 0,63 2,26
24,66 0,54 2,21
18,97 0,40 2,09
16,44 0,32 1,92
12,65 0,22 1,72
7,17 0,11 1,49
363,00 8,01 2,20
(Susmel 1981)