DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 99     <-- 99 -->        PDF

OSVRT I MIŠLJENJE O OKONČANOM IZDAVAČKOM PODUHVATU


HRVATSKI ŠUMARSKI ŽIVOTOPISNI LEKSIKON


L) Republici Hrvatskoj se nalazi približno 1.650.
dio svjetskih ili 83. dio europskih šuma. Stoga su hrvatske
šume i hrvatsko šumarstvo najvažniji Hrvatskoj,
od manjeg su značaja Europi, a gotovo su beznačajne
za svijet. Kako je udio u površini samo jedan od
kriterija Europi i svijetu će hrvatske šume i/ili hrvatsko
šumarstvo biti od veće važnosti ako u njima mogu pronaći
one vrijednosti koje u vlastitim šumama ne nalaze
(Vondra: Procjena održivosti samofmanciranja šumarstva
u Hrvatskoj, 1996).


Pretežiti dio šuma u Hrvatskoj, u kojima se stručno
gospodarilo minulih 100 do 150 godina, ispunjavaju
kriterije biološke raznolikosti, vitalnosti, sposobnosti
obnavljanja i održive proizvodnosti.


.. "Hrvatske šume " d.o.o. stekle su pravo na prestižni
FSC certifikat za gospodarenje šumama. Prema definiciji,
"FSC akreditirana certifikacija znači da se šumom
gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i
ekonomskim standardima. " Ovim je činom okrunjen
višegodišnji vrijedan rad mnogih ljudi u ovoj organizaciji
koji su uložili veliki trud kako bi se ovaj dugotrajan
proces doveo do završnice. FSC certifikat predstavlja
veliku čast kojim se međunarodno priznaje da
je način gospodarenja šumama "Hrvatskih šuma" u
skladu sa strogim kriterijima, to je priznanje hrvatskoj
šumarskoj struci koja već generacijama na odgovoran
način gospodari tim izuzetno značajnim nacionalnim
resursom. Ovime, hrvatsko šumarstvo ulazi u sam vrh
svjetskih trendova, jer s obzirom daje po FSC sustavu
certificirana cjelokupna površina državnih šuma, to u
svjetskim razmjerima predstavlja izuzetan rezultat. "..


(http://www.hrsume.hr/cert/certHR.asp)


Ako je za neku djelatnost važan vremenski slijed
upornog stručnog rada svih generacija stručnjaka i
ostalih zaposlenika tada je šumarstvo za to odličan
primjer. Zaboravom i/ili više manje namjernim manipuliranjem
činjenicama moguće je redizajnirati prošlost
- onu opću i one posebne. Šumarstvo bez organiziranog
ljudskoga rada u prošlosti ne može imati ni sadašnjost
ni predvidivu budućnost. Posjedovanje objektivnih
podataka o profesionalnom djelovanju ljudi
(ljudskih resursa) kroz dovoljno dugo vremena (nekoliko
životnih ciklusa sastojina) bilo bi neprocjenjivo
bogatstvo. Tada bi mnogi odgovori do kojih se danas
tek posredno može doći, bili bi pouzdaniji, neposredni
i brzi. Stoga je okončani projekt HRVATSKI ŠUMARSKI
ŽIVOTOPISNI LEKSIKON (HŠŽL) veliki poduhvat.
O tome će tek svjedočiti buduće generacije. Sadašnja
generacija šumara nije u dovoljnoj mjeri prepoznala
i podržala sve mogućnosti koje je izdavački
projekt omogućavao (nudio). Odustalo se od formira


nja žive baze podataka o šumarima koja bi omogućila
pretraživanja i proizvodnju novih informacija o šumarstvu.
Prikupljeni podaci tijekom ostvarenja projekta
HŠŽL bili su idealna polazna osnova za to ostvarenje.


Valja naglasiti da su dužnosnici "Hrvatskih šuma",
neovisno o osobama u pojedinim razdobljima, prepoznali
značaj projekta. Oni su, usprkos financijskim poteškoćama
u poslovanju poduzeća ostali temeljni novčani
podupirujući oslonac projektu i izdavaču. U velikoj
mjeri zahvaljujući njima projekt je priveden kraju.


Kada se pred kraj drugoga tisućljeća otpočelo s
istraživanjem i prikupljanjem biografskih i bibliografskih
podataka za hrvatske šumare od 1860. do 2000.
godine središnji cilj bio je prikupiti i objaviti na jednome
mjestu i u jednom izdanju životopisne podatke za
sve inženjere šumarstva. Taj je cilj bio ostvaren 2001.
godine objavljivanjem petog sveska životopisnog leksikona.


Josipu Biskupu , voditelju petnaestgodišnjih cjelovitih
socioloških istraživanja u šumarstvu, izdanje 5
sveska HŠŽL nije zatvorilo stvaralački ciklus. Usprkos
dotad učinjenom i ostvarenju središnjeg cilja projekta
kao da je još nešto je nedostajalo.


Dvije godine kasnije (2002) povodom 55 godina
postojanja drvnoindustrijske, odnosno drvnotehnološke
nastave na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
u suradnji nakladika Tutiz leksika d.o.o. i Šumarskog
fakulteta izdana je knjiga HRVATSKI LEKSIKON
DRVNIH TEHNOLOGA. U njoj je prikazano
oko 2.230 životopisa drvnih tehnologa zajedno s više
od 100 životopisa šumarskih diplomiranih inženjera,
znanstvenika i nastavnika koji su utemeljili drvnotehnološku
znanost u Hrvatskoj.


I konačno se 2003. za hrvatsko šumarstvo i hrvatsku
kulturnu baštinu dogodila još jedna značajnost.
Objavljenje i šesti svezak HŠŽL. Taj je svezak, vjerojatno,
nastao kao sinergijska rezultanta korisnika
HŠŽL, mnogih rasprava o njemu (objektivnih i onih
inih) te autorovih (nakladnikovih) promišljanja.


Već objavljenim životopisima šumarskih inženjera i
mnogim nešumarskim stručnjacima koji su radili u šumarstvu
(ukupno njih oko 4.000) valjalo je nešto dodati
i na taj način uobličiti cjelinu. Rukopisom knjige u
kojoj su predstavljeni lugari (čuvari šuma) i šumarski
tehničari zatvara se krug o ljudskim resursima koji
predstavlja nužni uvjet održanja i unapređenja šuma.
Više nitko ozbiljan u svijetu ne spori da je postojanje
djelotvornog i učinkovitog ljudskog resursa preduvjet
održivog razvoja. Stoga je ostvarenje istraživačkog i
izdavačkog projekta o šumarima, svrstalo RH u skup
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 100     <-- 100 -->        PDF

malobrojnih zemalja u svijetu koje su uspjele ostvariti
tako važnu zadaću za nacionalno šumarstvo.


Od Austro-ugarske monarhije do današnjih dana u
šumama i šumarstvu današnje Hrvatske radilo je više
tisuća lugara i šumarskih tehničara. Iz njihovih dnevnika
koje su vodili u svim društveno-političkim sustavima
od početka 19. stoljeća do danas mogla bi se iščitati
povijest šuma i šumarstva, povijest društva i društvenog
vrednovanja šuma. Te analize ne postoje i vjerojatno
ih nikada nećemo sačiniti. Sačuvani dokumenti malim
dijelom se nalaze u državnim arhivima mnogih zemalja
pod čijim političkim utjecajem je bila Hrvatska.
Najveći dio tih dokumenata trajno je uništen.


Lugari i šumarski tehničari cijeli radni vijek provedu
u šumama svoga revira. Oni su radeći kao trajni
´živi monitornig´ svjedoci svih zbivanja, oni provode i
ostvaruju mnoge planove, oni primijećuju i registriraju
promjene, oni su produžena ruka šumarske struke i šumarske
prakse i šumarske znanosti.


Stoga je za hrvatsko šumarsto od posebnog značaja
da se po prvi puta na ovom prostoru stvaralački nemir
profesora Biskupa nije prigušio 2000. godine. U proteklim
godinama su prikupljeni podaci za oko 3.500 leksičkih
jedinica (životopisa) ili samo nekih naznaka iz
životopisa. Koliko je zaista bilo lugara - čuvara šuma i
šumarskih tehničara nikada se neće pouzdano znati.
Ovim je djelom učinjen maksimum mogućeg.


Sudjelovanje u izradi HŠŽL i tijekom rada na 6
svesku ostalo je dobrovoljno, slobodno, otvoreno bez
uobičajenih uredničkih zahvata u sadržaj i obujam autorskih
priloga. Svi koji su poslali priloge bili su autori
grade o sebi. Uredničko je uplitanje bilo samo najnužnije.
Za umrle su autori bili njihovi nasljednici ili suradnici.
Obujamski i sadržajno prilozi za leksičku jedinicu
znatno su kraći od onih u ranijim svescima, a za
njih oko 45 % leksičku jedinicu čini samo 4-5 podataka
(ime i prezime, naziv službe i mjesto službovanja).


Rukopis 6. sveska Hrvatskog šumarskog životopisnog
leksikona i organski je dio cijele edicije. Nakon
njegova izdanja Hrvatski šumarski životopisni leksikon


(1. do 6. sveska) definitivno je postao:


priručnik u stručnom i znanstvenom proučavanju
kronološkog utjecaja okolišnih i ljudskih resursa
prema šumama i šumarstvu Hrvatske,


bogat obavjestnik za sve detaljnije biografske i bibliografske
podatke o šumarstvu i šumarima kao polazište
za neka nova postignuća,


pomoć znatiželjnicima i ´samozvanim sucima ´koji
se žele informirati prije vrednovanja utjecaja šumara
iz prošlosti i sadašnjosti na šume i šumarstvo.
Ukoliko su se u međuvremenu promijenili kriteriji
u pristupu ljudskim resursima dodatno kompletirana


edicija 6. sveskom HŠŽL mogla bi poslužiti kao izvorište
pri sastavljanju informatičke baze podataka o hrvatskim
šumarima za minulo razdoblje dulje od 150
godina. Prije prvog izdanja na CD-u autor i nakladnik
nisu u toj nakani uspjeli. Stoga se s CD izdanja može
samo čitati ali ne pretraživati i analizirati.


Nakon izdanja 6. sveska ta edicija može pomoći pri
vrednovanju šumarstva kao jednoga od prvih, najstarijih
i najuglednijih područja u hrvatskoj duhovnoj, okolišnoj
i materijalnoj baštini. S obzirom da HŠŽL sadrži
životiopise ljudi s cijelog područja Hrvatske i stranaca
koji su radili u hrvatskom šumarstvu u vremenu dužem
od 150 godina njegovo postojanje predstavlja kulturološki
pothvat na nacionalnoj razini.


Na kraju prikaza dopuštam si prenijeti citat starorimskog
pjesnika Ovidija, prema izboru Uredništva edicije
HŠŽL zapisanog u Proslovu 6. sveska: EXEGI MONUMENTOM
AERE PERENNIUS! (Podigosmo
spomenik trajniji od mjedi - hrvatskom šumarstvu)


Izv. prof. dr. sc. Vend Vondra