DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Državna šumska uprava ukazala je na potrebu za
reorganiziranjem rasadničke proizvodnje te uspostavila
prvi rasadnik za ravničarske terene na lokaciji Curno
(BG). Taj rasadnik, koji je uspostavljen još prije 50 godina,
postao je operativni centar šumskog rasadničarstva
za regiju Lombardija.


Rasadnik Curno s tri pomoćna rasadnika (ukupne
površine od 7 ha) treba zamijeniti 17 rasadnika koje je
podigla država 70-ih godina. U rasadniku će se proizvoditi
sadnice za ravnicu i sijati vrste za brdska i planinska
područja koja će se naknadno aklimatizirati u
rasadniku Piazza Brembana (BG) na 600 m n.v. Uz to,
proizvoditi će se sadnice topola i vrba u rasadniku Godiasco
namijenjene za područja ravnica te aklimatizirane
u rasadniku Valdisotto (SO). U svrhu pravilnog
korištenja sadnog materijala izdan je "Vodič za izbor
šumskih biljaka u rasadniku", uz suradnju "Odjela za
znanost i tehnologiju šumskog ambijenta" pri sveučilištu
u Firenci. Genetskoj kvaliteti sadnog materijala i
jamstvu regionalne provenijencije dano je najviše pozornosti.
Provedena su istraživanja na selekciji sjemenskih
baza (oko 200 baza za 70-ak vrsta). Svim tim
gledištima dana je velika važnost kako bi se očuvala
biološka raznolikost u lancu rasadničke proizvodnje.
Iskustvo Lombardije u rasadničkoj proizvodnji i projekat
velikih nizinskih šuma još su u početnoj fazi. Predstoji
razdoblje praćenja kvalitete tehnologije izbora
upotrjebljenih vrsta te odnosa troškova i koristi.


Šumski rasadnik Curno - prije procesa rekonstrukcije


L´ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima izdanje
talijanske Akademije šumarskih znanosti)


Iz broja 1. siječanj-veljača 2004. g. izdvajamo:


Orazio C i a n c i o, Vittorio G a r f i, Francesco I o vino,
Giuliano Menguzato, Antonino Nico 1 aci:
Panjače kestena u Kalabriji - uzgojne karakteristike,
produktivnost i sortimenti


Kesten (Castanea sativa Mili.) je šumska vrsta koja
svoju veliku rasprostranjenost duguje aktivnosti čovjeka.
U antičko doba zvali su ga "drvo kruha". Davalo je
plodove za prehranu stanovništva, drvo za konstrukcije,
kolje za poljoprivredu, tanin za štavljenje kože i
ogrjevno drvo za kuhanje i grijanje. Ukratko, kestenje
bio esencijalni element ruralnog preživaljavanja, koji
je istovremeno karakterizirao seoski krajolik.


Prva kriza kestena nastupila je u vrijeme renesanse,
razvojem velikih gradova i urbanizacijom seoskog stanovništva,
jer su trebale velike površine za uzgoj žitarica
za prehranu povećanog broja stanovništva.


Razvoj industrije pospješio je napuštanje uzgoja kestena,
a u razdoblju poslije Drugog svijetskog rata taj je
proces nastavljen. Unatoč smanjenja kestena kao drveta
koji daje jestivi plod, kesten je i dalje drvo koje daje
glavno obilježje seoskom ambijentu mnogih regija te
predstavlja sintezu stare i nove kulture. Krajem XIX.
stoljeća šume kestena su stradale od napada Phvtophtora
cambivora-e Buiss., a u prvoj polovici XX. stoljeća
od Cryptonectria parasitica. Ta dva patogena pospješila
su pretvaranje kestenovih sastojina u panjače.


Glavne osobine kestenovih panjača su: velika izbojna
moć, velik prirast, velika uporabna vrijednost
sortimenata te mogućnost prilagodbe sječe u odnosu na
tržišne zahtjeve, bez straha za ugrožavanje kontinuiteta
obnove. Potreba za različitim sortimentima djelovala
je na trajanje turnusa sječe. U mnogim krajevima proizvodnja
sitnih sortimenata kestena za uporabu u poljoprivredi,
voćarstvu i vinogradarstvu postala je važan
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 98     <-- 98 -->        PDF

čimbenik ruralne ekonomije. Taj tip šuma za Kalabriju
predstavlja važnu šumarsku realnost u odnosu na površine
koje zauzima, vrijednost prihoda koji daje i izgled
krajolika koji obilježava.


Panjače kestena u Kalabriji zazimaju površinu od
87 413 ha koje se nalaze pretežito na zapadnom dijelu,
gdje su povoljnije hidrometeorološke i pedološke prilike.
U sjevernom dijelu dosižu do nadmorske visine
od 1000 m, a na južnom do 1200 m. Kiše ima u prosjeku
oko 1000 mm, od čega u ljetnom razdoblju 80 mm.
Tradicionalno gospodarenje kestenovim panjačama regulirano
je uredbama "Provincijske šumske uprave".


Za istraživanje osnovnih karakteristika ovih panjača
uspostavljene su 44 reprezentativne plohe različitih
veličina (300 do 1200 m2), gdje su snimljeni svi dendrometrijski
elementi te broj panjeva i izbojaka po ha.


Panjače se koriste u dobi od 5 do 30 godina. U dobi
od 15 godina koristi se 50 % panjača, u dobi od 15 do 20
godina 20 do 30%, u dobi 21 do 25 godina 5 do 15%, a u
dobi preko 25 godina oko 10 %. Ovaj način omogućava
da se na tržištu nalaze oni proizvodi za kojima trenutačno
vlada veća potražnja. Ovisno o promjerima i dužinama,
glavni sortimenti panjača su: telegrafski stupovi,
grede i rogovi, morali, stupovi za pletere, podupori te
razni elementi za pletere i ograde. Ovi proizvodi koji su
traženi na lokalnom tržištu, diktiraju način gospodarenja
odnosno vrijeme siječe. Kako kesten ima veliku
izbojnu moć, a broj panjeva po ha iznosi i do 5000 komada
(3700), moguće je u vremenu od tri godine dobiti
58 000 izbojaka. Ovako visok broj izbojaka podložan je
velikoj konkurenciji, tako da u 10-oj godini ima oko
5000 izbojaka debljih od 5 cm.


Drvna masa po ha iznosi 80-530 kubika, ovisno o
dobi. Maksimalni godišnji prirast iznosi 16 kubika po ha
u dobi od 13-15 g. Ovako velik prirast i mogućnost proizvodnje
sortimenata koje tržište traži opravdava ovakav
način gospodarenja, a vlasnicima šuma osigurava
stalne godišnje prihode. Izuzev rijetkih slučajeva, na
ovim površinama se ne obavljaju nikakvi uzgojni zahvati
radi poboljšanja proizvodnje ili zaštite od požara.


Stefano P u g 1 i s i: Genetska varijabilnost talijanskih
populacija bijeloga bora (Pinus sylvestris L.) -
Udio


U nastavku članka iz prošloga broja, autor piše o izboru
strategije za očuvanje ustanovljenih genetskih
vrijednosti vrste. Ta strategija treba voditi računa o
specifičnim biološkim karakteristikama vrste i o aktualnim
globalnim, ambijentalnim promjenama. Od raznih
mogućih strategija najprihvativija čini se "dinamička
zaštita in situ", koja dopušta zaštitu genetske prilagodljivosti
šumskih vrsta u uvjetima globalnih klimatskih
promjena. Dinamička zaštita za razliku od statičke
(banke sjemena i klonova) omogućava vrstama da se


razvijaju i uz kontinuiranu prilagodbu ambijentalnim
uvjetima uspijevaju očuvati genetsku varijabilnosti.
Taj način očuvanja pretpostavlja nazočnost "genetskog
naboja" unutar vrste, koja čini temelj za prilagodbu budućim
ambijentalnim promjenama.


Kod dinamičkog osiguranja varijabilnosti ex situ
vrste nastavljaju sa svojim razvojem, ali izvan područja
svoga porijekla. To se događa na primjer kod pošumljavanja
i kod pokusnih površina.


Statičko osiguranje genetske raznolikosti sastoji se
u čuvanju sadnog materijala u hladnjacima ili u tekućem
dušiku te uzgoju klonova na posebnim parcelama.
Ta je metoda manje prikladna za očuvanje genetskih
osobina šumskih vrsta, jer nastoji držati nepromijenjenu
genetsku informaciju u materijalu izvan razvojnih
procesa koji se događaju u prirodi.


U odsutnosti prirodne energije, "genetski naboj"
nastoji postati isključiv na štetu prilagodljivosti vrste
uvjetima ambijenta u fazi regeneracije. Ovaj oblik očuvanja
više se primjenjuje kod poljoprivrednih vrsta, a u
šumarstvu samo u ograničenim razdobljima.


Ova istraživanja koja se zasnivaju na proučavanju
bijelog bora na reprezentativnim površinama talijanskoga
areala ne mogu se smatrati potpunima, naglašava
autor, već je potrebno integrirati istraživačke radove
ostalih autora koji su detaljno analizirali genetske osobine
bijeloga bora užih područja.


F. Grospić