DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quant* fraiiwito I en) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443


LITERATURA - References


1.
Babogredac , Đ., 1953: Utvrđivanje kvalitetne 11. Štefan čić , A., 1998: Udio drvnih sortimenata u
vrijednosti stabala i sastojina, Šumarski list, 77, volumenu krupnog drva do 7cm promjera za
str. 118-127, Zagreb. običnu bukvu u jednodobnim sastojinama. Šumarski
list, broj 7-8, Zagreb.


2. Bezak , K., 2002: Modeli sastojina hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost 12. Trinajstić, I., J. Franjić, J. Samardžić, I.
produkcije drvnih sortimenata. Šumarski list, Samardžić , 1996: Fitocenološkeznačajke šubroj
9-10, Zagreb. ma sladuna i cera (As. Quercetum Frainetto 3.
Horvat , I.,1983: Šumarska enciklopedija (III, str. cerrs Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Šum.
list (7-8): 299-306, Zagreb.
79, hrast sladun), JLZ, Zagreb.


4. Klepac , D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta dr13.
Vukelić , J., Đ. Rauš , 1998: Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj. Sveučiliveća
i sastojina. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
šta u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb.


5. Krpan , A. P. B., 1986: Kora bukve sa stanovišta
14. Vuletić , D., 1999: Prilog poznavanju sortimenteksploatacije
šuma, Kolokvij o bukvi. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb. ne strukture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
u EGT-u II-G-10. Radovi, Šumarski institut broj


6. N aj virt, Ž., B. Puača, 1998: Gospodarske jedini2-
1999, Jastrebarsko.


ce: "Južna Krndija I "i "Južna Krndija II", Osno


15. Vuletić, D., 2003: Izvještaj istraživanja u šumarve
gospodarenja (1998.-2007.), Požega.
stvu za 2002. godinu i Plan istraživanja u šumar


7. Pranj ić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma. Svestvu
za 2003. godinu. "Modeli za procjenu sorti


učilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.


mentne kakvoće dubećih stabala glavnih vrsta


8. Prka, M., 2003: Vrijednosne značajke bukovih stadrveća
kao podloga za izradu tablica drvnih sorbala
prema vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske


timenata".
Bilogore. Šumarski list, broj 1-2, Zagreb.


16. Zelić, J., 2003: Preliminarne volumne tablice za
9. Rebula , E., 1966: Sortimentne i vrijednosne tablihrast
sladun (Quercus frainetto Ten). Rad. Šuce
za dcblovinu jele. Mehanizacija šumarstva,


mar, inst. broj 1-2003, Jastrebarsko.
broj 4, Zagreb.


* * *
Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma.


10. Štefančić , A., 1997: Udio drvnih sortimenata u
II. izdanje. Državni zavod za normizaciju i mjevolumenu
krupnog drva do 7cm promjera za
ritelj stvo, Zagreb.
hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši


tip. Šumarski list, broj 9-10, Zagreb.


SUMMARY: The Italian -oak (Qercus frainetto Ten) grows in Požega
region on the southern slopes of Krndija mountain. In the central parts of
Balkan penisula it builts asociation Quercetum frainetto - ceris Rudski 1949,
and in Požega region streckt his west border - line of areal.


The phytocenological researches (Trinajstić et dl. 1996) on the bases of
nine records found that the floral composition are rich and homogeneous
(117 species). It is not confirmed that Italian -oak (Qercus frainetto Ten)
autocthonous, or cultivated in the Western part of this boundary area.


For the past period the Quercus frainetto has been declared and managed
as Qercus petrea.


The assortiment tables were produced on the basis cutting wood (assortiments),
341 model trees, in Menagement unit "Južna Krndija I", compartments
104c, 120a, 121a.


Aritmetic mean of breast height diameter of model trees is 35,25 cm, values
range from 18 to 59 cm and standard deviation 7,737.


Aritmetic mean of the volume model trees is 1,28 m3, values range from
0,237 to 3,812 m3 and standard deviation 0,656.


The volume share of tree assortiments by diameter degree of tree volume
were expressed with relativ numbers, percents.