DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 83     <-- 83 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8. CXXV11I (2004), 431-443
PRIMJENA SORTIMENTNIH TABLICA


The application of assortment tables


Sortimentne tablice hrasta sladuna iskazane funkcijama
izjednačenja za pojedine drvne Sortimente tehničkog
drva, prostornog drva i otpada primjenjuju se za
pojedinačna stabla, grupu stabala, sastojinu, grupu sastojina
i planski sječivi etat.


Stoje uzorak stabala veći, to je točnost veća.
Tablice su izrađene na temelju modelnih stabala
hrasta sladuna iz sastojina I, II i III uvjetnog boniteta
(Zelić, 2003).
Na volumen stabla znatno utječe bonitet staništa, te
je prilikom primjene sortimentnih tablica važno odabrati
približno točan tarifni niz (tarifu).
Odabiranje tarifnog niza pokazat će se na primjeru
dvaju stabala koji su korišteni za volumnu analizu, iz
odjela 104c, G.j. "Južna Krndija I", te na temelju visinske
krivulje i srednjeg stabla iste sastojine.
Volumen stabala hrasta sladuna izračunat je pomoću
funkcije:


v = 0,0000357882 d u95395 h l08592 (Zelić, 2003) (9)


Za istu sastojinu izjednačena Mihajlovljeva funkci


ja visina stabala glasi:


l3im2,d+


h = 39,49346 e- 1,3 (10)
Za prvo stablo, promjera 34 cm i visine 27,6 m izračunat
je volumen stabla 1,29 m3 (Tablica 5), a za drugo
stablo, promjera 48 cm i visine 29,2 m izračunat je volumen
2,86 m3, (Tablica 5).
Na temeljem izračunatih volumena stabala za debljinski
stupanj 32,5 cm, odnosno 47,5 cm, potražen je
najbliži volumen koji prema jednoulaznim tablicama
(tarifama) pripada 18. tarifnom nizu, uvjetnog boniteta I.


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Sortimentne tablice za hrast sladun odnose se na
područje Gospodarskih jedinica "Južna Krndija I" i
"Južna Krndija II", koje je najmarkantnije za hrast
sladun u Republici Hrvatskoj (Vukelić, J., Đ. Rauš,
1998).


Osim ispravnog određivanja tarifnog niza za volumen
konkretne sastojine, na strukturu udjela drvnih
sortimenata u volumenu stabla i sastojine utječe bonitet
staništa.


Ispravnijc bi bilo za svaki bonitet hrasta sladuna
sačiniti sortimentne tablice. Iako Trinajstić i dr.,
1996, bilježe o "florističkoj homogenosti istraživanih
sastojina as. Quercetum frainetto-ceris"´, naglašavaju
utjecaj degradacije u odjelu 4a, G.j. "Južna Krndija II",
koji prema okularnoj procjeni pripada V uvjetnom
bonitetu. U navedenoj sastojini struktura udjela pojedinih
drvnih sortimenata odstupala bi od utvrđene strukture
u Tablici 6.


Međutim, za izračunavanje udjela drvnih sortimenata
u volumenu konkretne sastojine ili planskom sječivom
etatu, treba odrediti srednji prsni promjer sastojine
te pripadajuću izjednačenu visinu i volumen srednjeg
stabla sastojine. Prema izračunatom volumenu srednjeg
stabla odredi se tarifni niz za dotičnu sastojinu.


Za konkretnu sastojinu, odjel 104c, koja ima srednji
prsni promjer, da = 36,52 cm i srednju visinu
ha = 28,37 m, srednji volumen va = 1,53 m3, određenje


15. tarifni niz koji pripada II. uvjetnom bonitetu hrasta
sladuna.
Za određivanje volumena sastojine 104c koristit će
se 15. tarifni niz.
Konkretno, za stablo promjera 48 cm, volumen stabla
u 15. tarifnom nizu je 2,58 m3 (debljinski stupanj
42,5 cm). Primjenjujući postotne udjele u Tablici 6 za
debljinski stupanj 47,5 cm, određeni su udjeli drvnih
sortimenata i otpada za konkretno stablo hrasta sladuna
u odjelu 104c, G.j. "Južna Krndija I", kako slijedi:


I klasa -0,49m3, II klasa - 0,44 m3, III klasa 0,50
m3, prostorno drvo - 0,80 m3 i otpad 0,40 m3.
Suma svih drvnih sortimenata je 2,63 m3. Volumen pojedinačnog
drvnog sortimenta i otpada treba pomnožiti
faktorom korekcije 0,98 (stupac 11., Tablica 6), kako bi
se dobili točan zbroj 2,58 m3.


Izračunavanje udjela drvnih sortimenata za pojedinačno
stablo je najmanje točno. Grupiranjem svih stabala
sastojine po prsnom promjeru i izračunavanje volumena
primjenom pripadajućeg tarifnog niza, dobit će
se točniji udjel drvnih sortimenata u volumenu sastojine
ili planskom sječivom etatu.


Discusion and conclusions


Predložene sortimentne tablice za hrast sladun su
preliminarne, općenite.


Za primjenu sortimentnih tablica na konkretnu sastojinu
potrebno je snimiti oko 50 visina stabala u svim
debljinskim stupnjevima i izjednačiti ih funkcijom
Mihajlova.


Za utvrđeni srednji prsni promjer sastojine odredi
se izjednačena visina, te pomoću dvoulaznih volumnih
tablica za hrast sladun (Zelić, 2003) odredi volumen
srednjeg stabla i odgovarajući tarifni niz (tarifa).


Za određivanje udjela drvnih sortimenata po prsnim
promjerima u volumenu sastojine ili planskom sječivom
etatu mogu se koristiti predložene funkcije izjednačenja
ili postotni udjeli u Tablici 6.