DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 82     <-- 82 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetlo Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004). 431-443
Razinu pouzdanosti za izabrane p= -87,357+ 63,426* logd
logaritamske funkcije regresije pri40
kazuju i parametri navedeni u Ta


35 o


blici 7.


o


30 o


U Tablici 6, stupci 4-9 . prika


o


zani su postotni udjeli drvnih sorti-25 o _--—
menata i otpada po debljinskim ft) o


^J^ o


stupnjevima (12,5, 17,5 ... 62,5), a ft,
20
u stupcu 10. suma postotnih udjela ! 15 o o
svih sortimenata i otpada. C3


O 10 o
o


Budući da je zbroj postotnih O o


OH


udjela drvnih sortimenata i otpada 5
o
o


o


(u redovima Tablice 6) po deb0
ljinskim stupnjevima veći ili manji -5
od 100 %, treba iste pomnožiti fa26
32 38 44 50 56 62
ktorima korekcije navedene u stup


Prsni promjer -D. b. h. (cm)


cu 11.
Grafikon 4. Izjednačeni grupirani postoci drvnih sortimenata I klase u ukupnom volumenu


U Grafikonu 3 predstavljene su


stabla hrasta sladuna


krivulje izjednačenja za sve drvne


Graph 4 Grouped and equalisedpercentages of large wood assortiments I class of total


Sortimente i otpad hrasta sladuna, a


volume Italian oak


u Tablici 7 vrijednosti parametara
odabranih funkcija regresije.


Tablica 6. Izjednačeni postoci drvnih sortimenata i otpada u ukupnom volumenu stabla sladuna


Table 6 The equalised percentages of large wood assortments and waste of total volume Italian oak


Funkcije
izjednačenja
The functions
of equalising
Koeficijent
korelacije
Coefficient
of
corelation
Prsni
promjer
Breast
height
diameter
(cm)
Trupci sowlogs
P\ I P\\ I Pill
Tanka
oblovina
Thin
roundwood
P T. o.
Prostorno
drvo
Stacked
wood
P Pr.d.
Otpad
Waste
Potp.
Postotak (%) -Percent (%)
Ukupno
Total
Zp
Faktor
korekcije
Factor of
corection
(/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.5 96.37 3.63 100.00 1.00
Pl = -87,357 + 63,426 logd 0.60 17.5 36.41 47.19 14.92 98.51 1.02
pn = 70,639 -32,047 log d 0.42 22.5 27.31 1.19 26.79 43.16 15.02 113.46 0.88
p u, = -74,241 + 55,785 logd 0.60 27.5 3.93 24.51 6.05 19.11 39.94 15.11 108.66 0.92
32.5 8.54 22.19 10.10 12.71 37.26 15.18 105.98 0.94
pTo = 145,953 -88,129 logd 0.79 37.5 12.48 20.20 13.57 7.24 34.97 15.24 103.69 0.96
42.5 15.93 18.45 16.60 2.44 32.96 15.29 101.68 0.98
pprd =93,068-36,91 logd 0.35 47.5 18.99 16.91 19.29 31.18 15.34 101.71 0.98
52.5 21.75 15.51 21.72 29.58 15.38 103.94 0.96
p0tp =13,698 + 0,98 log d 0.26 57.5 24.25 14.25 23.92 28.12 15.42 105.96 0.94
62.5 26.55 13.09 25.94 26.78 15.46 107.82 0.93


Tablica 7. Procjena parametara funkcija regresije drvnih sortimenata


Table 7 Estimate of parameters for function of regression


Funkcije regresije Koefic. Aritmet. Standard, Standard, Koefic.


Raspon


korelacije sredina devijacija pogreška varijacije


(P\ Potp.)


Range


Functions of regression Coeffic. of Aritmetic Standard Standard Coefic. of


min. maks.


corelation mean deviation eror even varation


(Pl---Potp.)
Pi 0,60 15,682 8,903 1,781 1,81 33,94 0,568
Pn


0,42 19,050 8,851 1,567 2,82 32,80 0,465
Pm 0,60 15,557 9,115 1,622 1,05 35,87 0,586
PT.O. 0,79 11,531 11,115 2,270 1,00 39,47 0,964
P 0,35 36,615 12,175 2,029 16,87 69,33 0,333


pr.d.


°Otp. 0,26 15,684 2,624 0,437 14,39 30,67 0,167