DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I. Pilaš, A. Sclclković: ANALIZA REŽIMA PODZEMNIH VODA NAŠIČK1H NIZINSKIH SUMA ... Šumarski list hr. 7-8, CXXVI11 (2004), 363-374
obični grab, poljski jasen te cma joha. S obzirom na
dobne razrede hrast lužnjak je najzastupljeniji u starijim
(IV, V i VI), dok se u mladim dobnim razredima
(II, III) taj odnos mijenja u korist običnog graba, poljskog
jasena te crne johe. Najveća zastupljenost hrasta
lužnjaka je u Đurđenovačkim nizinskim šumama te u
Lacić - Gložđu (Šumarija Koska). Najmanja zastupljenost
hrasta lužnjaka je u GJ Kapelački lug Karaš i Čadavački
lug - Jelas dol (Donji Miholjac) što ukazuje na
prevladavanje vlažnijih staništa koje pogoduju crnoj
johi i poljskom jasenu te odnosnih šumskih asocijacija
i subasocijacija u tim gospodarskim jedinicama. Crna
joha je izrazito raširena u mladim sastojinama u Slatinskim
nizinskim šumama te Kapelačkom lugu. Zanimljiva
je spoznaja kako u Slatinskim nizinskim šumama


Metode prikupljanja i obrade podataka


Monitoring podzemnih voda u UŠ Našice provodi
se na 22 piezometarske postaje uz dinamiku mjerenja
dva put na tjedan. U ovom radu analizirani su petogodišnji
nizovi mjerenja u razdoblju od 1997. do 2001.
godine. Hidropedološki stacionari odnosno piezometri
sastoje se od četiri baterije cijevi postavljenih na dubinama
od 0,5 m, 1,3 m, 2,8 m i 7 m (foto 1) koje su perforirane
na određenoj dubini, te pomoću kojih se mjeri
hidrodinamički pritisak vode u tom sloju tla odnosno
geološkom sloju. Stvarna dubina cijevi veća je nego
stoje deklarirano zbog taložnika od oko jednog metra
dubine koji sprječava njihovo zamuljivanje, tako daje
moguće da se dobiju rezultati mjerenja ispod navedenih
vrijednosti. Površinske piezometarske cijevi često
su korištene u hidropedološkim te hidromelioracijskim
mjerenjima te su pokazatelj zadržavanja vode unutar
sklopa profila tla, tj. iznad i ispod nepropusnih horizonata,
dok je dubinski piezometar (7,0 m) preuzet iz hidrogeološke
prakse te se njegove vrijednosti očitanja
uzimaju kao stvarna razina podzemne vode. Čest je
slučaj da se u određenim uvjetima (nepropusnost poje-


Foto 1. Karakterističan vanjski izgled piezometarskog seta u
US Našice


Photo 1 Piezometric set in Našice area


postoji nesrazmjer između velikog udjela hrasta lužnjaka
u VI dobnom u odnosu prema ostalim gospodarskim
jedinicama te najmanjeg udjela hrasta lužnjaka u
II dobnom u korist jasena i johe, tako daje tu struktura
dobnih razreda najnepovoljnija.


Osnovni klimatski pokazatelji toga područja prikupljeni
iz meteoroloških postaja Našice, D. Miholjac i
Slatina, pokazuju kako su prosječne godišnje količine
padalina mjerene u razdoblju između 1983 - 1992. iznosile
743 mm, 653 mm te 774 mm, dok su vegetacijske
408 mm, 355 mm i 416 mm. Prosječno najviše
oborina padne u mjesecu svibnju te neznatno manje u
lipnju (Seletković 1996). Srednja godišnja temperatura
iznosi 10,5 °C, 11,1 °C i 11 °C, a ostali podaci
mogu se naći u radu Seletković (1996).


Methods of measurement and data analysis


dinih slojeva, subarteški pritisak itd.) razine vode u cijevima
unutar jedne baterije ne podudaraju u potpunosti
tako daje kod razmatranja vodnih odnosa potrebno
u obzir uključiti sve cijevi, a ne samo dubinsku.


Podaci su unašani i obrađivani u tabličnom kalkulatoru
MS EXCEL. Prethodna analiza prikupljenih podataka
monitoringa sastojala se u redukciji mjerenja za
visinu usta cijevi, čime su dobivene razine vode iskazane
od površine terena. Za izračunavanje osnovnih
statističkih vrijednosti pojedinačnih piezometara korištene
su opcije unutar EXCEL-a, filteri i pivot table.
Na taj način obrađeni podaci te njihove koordinate u
prostoru preneseni su u tekstualni procesor i složeni u
obliku ASCII fileova kao priprema za daljnju manipulaciju.
Za prostornu analizu mjerenja korišten je
GRASS GIS (Geographical Resource Analysis Support
System) software verzija 5.0 (N e t e 1 e r i M i t a s
o v a 2002) koji pruža izrazito velike mogućnosti rasterskog,
vektorskog gis-a kao i analizu slika. Kao podloga
korištenje operativni sustav Linux Mandrake 9.2.
Za ovu namjenu primijenjena je jednostavna metoda
prostorne interpolacije IDW (Inverse distance weighted
interpolation), Neteler iMitasova (2002), pomoću
koje su interpolirani vodostaji podzemnih voda
u sve četiri dubine. Ova jednostavna deterministička
metoda koja je sadržana unutar GRASS paketa, proračunava
vrijednosti podzemne vode na nepoznatim lokacijama
na temelju prosjeka svih mjerenih vrijednosti,
s tim da su veće težine pridodane bližim mjernim
postajama.


Pomoću različitih modula unutar GRASS-a izrađeni
su sljedeći vektorski, rasterski i lokacijski slojevi:
vektorski: - gospodarske jedinice


- vodotoci
lokacijski: - lokacije piezometarskih postaja
rasterski:- maska (granice gospodarskih jedinica)