DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 77     <-- 77 -->        PDF

.1. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8. CXXVI1I (2004). 431-443


Tablica 2. Procjena parametara proučavanih varijabli


Table 2 Estimate ofparameters of studied variables


Varijable
Variable
Broj
stabala
Number of
trees
Aritmet.
sredina
Aritmetic
mean
Standard,
devijacija
Standard
deviation
Standard,
pogreška
Standard
eror even
Raspon
Range
min. maks.
Koefic.
Varijacije
Coefic. of
varation
Prsni
promjer (cm)
Aver diameter 341 35,25 7,737 0,419 18,00 59,00 21,9
breast height
Visina
stabla (m) 341 24,07 2,171 0,118 15,80 29,50 9,0
Tree height
Oblični broj
Form factor 341 0,457 0,066 0,004 0,191 0,633 14,4
Volumen (m3)
Tree volume
341 1,276 0,656 0,036 0,237 3,812 51,4


Tablica 2.a Korelacije visine stabala, obličnih brojeva i volumena


Table 2.a The corelation of tree height, form factor and tree volume


Koeficijent korelacije Koeficijent determinacije
VarijableVariable
Coefficient of corelation Coefficient of derermination
R R2
Visinina Height
(h) 0,405 0,164
Oblični broj - Form factor (f) 0,083 0,007
Volumen Volume
(v) 0,942 0,888


Na varijabilnost volumena modelnih stabala pokavezu
s prsnim promjerom, za razliku od slabe veze
zuje relativno visoka standardna devijacija, iako koefi(
0,083) između prsnog promjera i obličnog broja.
cijent korelacije (0,942) volumena ukazuje na jaku


UDJEL DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU STABLA


The proportion of wood assortments in the steemwood


U Tablici 3. prikazani su volumni udjeli drvnih sor-Drvni sortimenti oblovine iskazani su bez kore,
timenata i otpada po debljinskim stupnjevima za mo-prostorno drvo s korom, a volumen otpada sastoji se od
delna stabla. Drvni sortimenti grupirani su prema prsvolumena
kore, panja i ostalog otpada (propiljci, ivernom
promjeru (po 1 cm), od 22 do 59 cm. je, trulež, rakavost, zimotrenost, rašlje, kvrge).


Ukupni volumen modelnih stabala je 433,55 m3, a U Tablici 4. prikazani su postotni udjeli drvnih sornetto
drvni volumen trupaca, tanke oblovine i prostortimenata
i otpada po debljinskim stupnjevima, a podaci
nog drva je 367,34 m3. Izrađeni drvni sortimenati krupsu
izvedeni iz volumnih udjela u Tablici 3.
nog drva su do 7cm promjera (prostorno drvo).


Prosječan udjel trupaca u ukupnom volumenu je


Iako uvjeti za tanku oblovinu nisu propisani Hrvat52,67
%, tanke oblovine 6,00 %, prostornog drva
skim normama proizvoda iskorištavanja šuma, u ope32,05%,
i otpada 15,27%.
rativi se proizvodi prema potrebama tržišta u dimenzijama
od 15 do 25 cm promjera i dužine iznad 2 m.


OTPAD -Waste


Prilikom izrade oblovine kao otpad od ukupnog voukupnog
volumena stabla čini volumen panja, koji se
lumena stabla odbija se volumni udio kore oblovine. U ostavlja u šumi, a dio ukupnog volumena stabla koji se
ukupnom volumenu stabla (do 7 cm) sudjeluje prostortretira
kao otpad je iverje, piljevina, kvrge, račve, rakano
drvo, koje se komercijalno realizira s korom. Dio vost, zimotrenost i trulež.