DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 76     <-- 76 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443
OBRADA PODATAKA - Data procesing


Za biometrijsku obradu podatka korišteni su standardni
postupci i funkcije (Pranj i ć iLukić, 1997):


a) Za određivanje srednje vrijednosti izmjerenih prsnih
promjera upotrijebljena je aritmetička sredina
po formuli: da = Znt d{/ Znt (1)


b) Za izračunavanje varijance primijenjen je postupak:
o2 = E ((77,. dtf 11 «,) -(L «, d; 11 n,)2 (2)


c) Volumen stabla izračunat je kao zbroj sekcija po
formuli:
V=X((ds2p/40000) */) (3)


d) Udio drvnih sortimenata u relativnom odnosu (postotku)
u ukupnom volumenu izjednačenje logarita


mskom funkcijom: (4)


p= a+ b* log d
e) Postotak kore oblovine (pko) i faktor kore stabla
(Ks) izračunati su pomoću jednadžbi:
Pko. = (v´-v/v) * 100, Ks= d´/d, ps =
((1 -l/K/)) * 100 (5)
f) Za izjednačenje visina stabala sastojine korištena je
funkcija Mihajlova:
h= (bn*e-´ng) Za određivanje volumena i tarifnog niza upotrjebljena
je funkcija Schumacher - Hall-a:
v=a*dh*hc (7)


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Research
results
MODELN A STABLA - Model trees
Distribucija frekvencija modelnih stabala po debljinskim
i visinskim stupnjevima prikazana je u Tablici
1. i Grafikonu 1.
Tablica 1. Raspodjela modelnih stabala po debljinskim i visinskim klasama
Table 1 Distribution of model trees by diameter and height degrees
Visinski
stupanj (m)
Heihgt 15-20 20-2 5 25-3 0
Debljinski stupanj
Diameter degree
30-35 35-4 0 40-4 5 45-5 0 50-5 5 55-60
Ukupno
Total


degree


15-17
17-19
19-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-31


Total


1 1
5
10 11
60
3 111
cm
18
52
1 16 74 111 70


*- 55 -60
45-50
-40
Visina - Tree height (m)


2
5
21
60
132
31 17 4 104
8 5 13
4 4
31 17 12 9 341


Iz Tablice 1. i Grafikona 1. može se zaključiti
kako se većina modelnih stabala nalazi u debljinskim
stupnjevima od 25 do 45 cm, i visinskim
stupnjevima 21 do 27 m.


Procjena parametara varijabli, to jest prosječnog
prsnog promjera, visine stabla, volumena
stabla i obličnog broja prikazana je u
Tablici 2.


Grafikon 1. Raspodjela modelnih stabala po debljinskim i
visinskim klasama


Graph I Distribution of model trees by diameter and
height degrees