DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 74     <-- 74 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORT1MENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 431-443
zemljoradnjama, kao rudničko drvo, za željezničke
pragove; nije podesan za gradnju pokućstva i bačava.
Nema posebnih propisa za Sortimente."


U Osnovama gospodarenja za G. j . "Južna Krndija
I" i "Južna Krndija II" (Puača iNajvirt, 1996) navodi
se: "Zajednica hrasta sladuna i cera pripada ekološko
gospodarskom tipu II - E - 10, ophodnje 120 godina,
II. bonitet, prirodno naplođenje je oplodnom sječom,
popunjavanje sadnicama kitnjaka, a cilj gospodarenja
je, osim općekorisnih funkcija, proizvodnja furnirskih
i pilanskih trupaca te ogrijevnog drva. Za utvrđivanje
drvne zalihe korištene su Spirančeve tarife, a
za tečajni prirast odnosno postotak prirasta i tarife za
hrast kitnjak".


Problematikom kakvoće i vrijednosti drvnih sortimenata
autohtonih vrsta drveća u sastojini i prilikom
izrade bavili su se šumarski stručnjaci, kako sa znanstvenog
tako i sa operativno stručnog stajališta.


Usporedbu općih kvaliteta dviju srednjodobnih sastojina
hrasta lužnjaka uzgajanih različitim tehničkim
mjerama izrazio je empiričkom formulom Babogre dac
(1953).


Sortimentne i vrijednosne tablice za deblovinu jele
izradiojeRebula (1996).


Sortimentne tablice za hrast lužnjak, hrast kitnjak,
poljski jasen (suši tip) i običnu bukvu u jednodobnim
sastojinama izradio je Štefan čić (1997, 1998).


Višedimenzionalnu analizu sortimentne strukture
hrasta lužnjaka u EGT-u II - G - 10 s odabirom najpovoljnije
funkcije izjednačenja udjela pojedinih razreda
kakvoće po Curtisu, dala je Vuletić (1999).


Modele sastojina hrasta lužnjaka i njihovu novčanu
vrijednost produkcije drvnih sortimenata obradio je
Bezak (2002).


Istraživanjem vrijednosnih značajki bukovih stabala
prema vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore
bavisePrka (2003).


S obzirom na specifičnost istraživanja, navedeni
autori primjenjuju specifičnu metodologiju. U Planu
znanstvenih istraživanja za 2003 godinu, Šumarskog
instituta, Jastrebarsko, Šumarskog fakulteta, Zagreb i
Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, uvrštena je tema pod
naslovom: "Modeli za procjenu sortimentne kakvoće
dubećih stabala glavnih vrsta drveća kao podloga za
izradu tablica drvnih sortimenata" (Vuletić, 2003).


Zajedničko svojstvo svih "sortimentnih tablica" je
postavljeni cilj, to jest utvrđivanje relativnog i apsolutnog
udjela drvnih sortimenata po kakvoći i vrijednosti
za deblijinske stupnjeve prsnih promjera stabala određene
vrste drveća.


CILJ ISTRAŽIVANJA - Research aim


Cilj izrade preliminarnih sortimentnih tablica za planiranju količine i vrijednosti proizvedenog drva na
hrast sladun je objektiviziranje odnosa drvnih sortimepanju
i sječivog etata, te ukupne vrijednosti volumena
nata hrasta sladuna u ukupnom volumenu stabla i sas-sastojine za određeni prsni promjer.
tojine.


Utvrđivanje udjela pojedinih drvnih sortimenata u
volumenu stabla i sastojine poslužit će objektivnijem


PREDMET ISTRAŽIVANJA Object of research


Tablice se odnose na područje istraživanih šumskih
predjela "Hajderevac" i "Dragaljevac", šumarije Kutjevo
(Slika 1.). Kao modelna stabla poslužila su doznačena
stabla za sječivi etat 2001 ./2002. godine.


Snimanje podataka obavljeno je u odjelu 104c, na
sječivom bruto volumenu od 518m3, odjelu 120a na
sječivom bruto volumenu 1088m3 i u odjelu 121a, te na


sječivom bruto volumenu 317m3. U sastojinama 120a i
121a obavljena je sječa prethodnog prihoda, a u sastojini
104c obavljena je sječa glavnog prihoda. Sastojine
su dozrijevajuće i zrele, starosti između 90 i 120 godina,
kao i većina sastojina hrasta sladuna na području


G.j. "Južna Krndija I".
METODA ISTRAŽIVANJA - The research method
OPREMA -Equipment


Instrumenti i alati koji su upotrijebljeni za sekcionažu
stabala i "primanje" drvnih sortimenata jesu promjerka,
mjerna vrpca 30 m dužine, letva (špicmetar)
dužine 1 m, zadirač, sjekira i motorna pila.


Upotrijebljena je promjerka s podjelom po 1 cm.
Mjerenje sekcija obavljeno je u dvama unakrsnim
smjerovima. Promjer panja mjeren je na najvećoj i najmanjoj
širini, a prsni promjer u dvama okomitim smje