DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004), 431-443


UDK 630* 525 {Quercus frainetto TEN)


PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA
HRAST SLADUN {Quercus frainetto Ten)


PRELIMINARY SORTIMENT TABLES FOR ITALIAN
OAK (Quercus Frainetto Ten)


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Za područje gospodarskih jedinica "Južna Krndija I" i "Južna
Krndija II", jedinom cjelovitom području raspro stranjenj a hrasta sladuna
(Quercus frainetto Ten.) u Republici Hrvatskoj, izrađene su preliminarne sortimentne
tablice za krupno drvo iznad 7 cm debljine, na bazi 341 modelnih
stabala. Prsni promjer obuhvaćen je u rasponu od 22 do 59 cm, a visina od 15
do 30 m. Mjerenje je obavljeno zimi 2001./2002. godine.


Sortimentne tablice izrađene su na temelju strukture drvnih sortimenata
ostvarene prilikom "primanja" modelnih stabala po Hrvatskim normama
proizvoda u iskorištavanju šuma. U stukturi drvnih sortimenata izrađivana je
pilanska oblovina I., II, III. klase, tanka oblovina (T o.) i prostorno drvo
(Pr. d.).


Otpad (Otp.) je izračunat na temelju volumne analize stabala hrasta
sladuna, pomoću faktora kore i postotnog udjela panjevine te udjelom ostalog
otpada.


Količina drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima prikazana je relativnim
brojevima (postotocima), a svi podaci za pojedinačnu vrstu drvnog
sortimenta izjednačeni su prikladnim logaritamskim funkcijama.


Pilanski trupci I, IL, III. klase:
p,= - 87,357+ 63,426logd,
p „= 70,639-32,047 log d,
p ,,,= - 74,241 + 55,785 log d,


Tanka oblovina:
pTo = 145,953 - 88,129 log d,
prostorno drvo drvo:
pPrd = 93,068-36,91 log d,
Otpad:


Po,p = 13,698+ 0,98 log d,
Ključne r ij e č i: hrast sladun, postotni udjel drvnih sortimenata, deb-
Ijinski stupanj, sortimentne tablice, funkcije za izjednačenje.


UVODNE NAPOMENE - Introduction


Sortimentne tablice za hrast sladun nisu postojale u
hrvatskoj šumarskoj operativi.


* Mr. sc. Juraj Zelić, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o.
UŠP Požega, Milke Trnine 2, 34 000 Požega
Hrast sladun se komercijalno tretirao kao hrast kitnjak
i isporučivao drvnoj industriji za pilansku preradu
i kao Sortiment furnirskog trupca, iako su njegove tehničke
i tehnološke karakteristike različite od kitnjaka.
H or vat (1983) navodi u Šumarskoj enciklopediji (2)
"Hrast sladun upotrebljava se u vodogradnjama, u
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 74     <-- 74 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORT1MENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 431-443
zemljoradnjama, kao rudničko drvo, za željezničke
pragove; nije podesan za gradnju pokućstva i bačava.
Nema posebnih propisa za Sortimente."


U Osnovama gospodarenja za G. j . "Južna Krndija
I" i "Južna Krndija II" (Puača iNajvirt, 1996) navodi
se: "Zajednica hrasta sladuna i cera pripada ekološko
gospodarskom tipu II - E - 10, ophodnje 120 godina,
II. bonitet, prirodno naplođenje je oplodnom sječom,
popunjavanje sadnicama kitnjaka, a cilj gospodarenja
je, osim općekorisnih funkcija, proizvodnja furnirskih
i pilanskih trupaca te ogrijevnog drva. Za utvrđivanje
drvne zalihe korištene su Spirančeve tarife, a
za tečajni prirast odnosno postotak prirasta i tarife za
hrast kitnjak".


Problematikom kakvoće i vrijednosti drvnih sortimenata
autohtonih vrsta drveća u sastojini i prilikom
izrade bavili su se šumarski stručnjaci, kako sa znanstvenog
tako i sa operativno stručnog stajališta.


Usporedbu općih kvaliteta dviju srednjodobnih sastojina
hrasta lužnjaka uzgajanih različitim tehničkim
mjerama izrazio je empiričkom formulom Babogre dac
(1953).


Sortimentne i vrijednosne tablice za deblovinu jele
izradiojeRebula (1996).


Sortimentne tablice za hrast lužnjak, hrast kitnjak,
poljski jasen (suši tip) i običnu bukvu u jednodobnim
sastojinama izradio je Štefan čić (1997, 1998).


Višedimenzionalnu analizu sortimentne strukture
hrasta lužnjaka u EGT-u II - G - 10 s odabirom najpovoljnije
funkcije izjednačenja udjela pojedinih razreda
kakvoće po Curtisu, dala je Vuletić (1999).


Modele sastojina hrasta lužnjaka i njihovu novčanu
vrijednost produkcije drvnih sortimenata obradio je
Bezak (2002).


Istraživanjem vrijednosnih značajki bukovih stabala
prema vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore
bavisePrka (2003).


S obzirom na specifičnost istraživanja, navedeni
autori primjenjuju specifičnu metodologiju. U Planu
znanstvenih istraživanja za 2003 godinu, Šumarskog
instituta, Jastrebarsko, Šumarskog fakulteta, Zagreb i
Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, uvrštena je tema pod
naslovom: "Modeli za procjenu sortimentne kakvoće
dubećih stabala glavnih vrsta drveća kao podloga za
izradu tablica drvnih sortimenata" (Vuletić, 2003).


Zajedničko svojstvo svih "sortimentnih tablica" je
postavljeni cilj, to jest utvrđivanje relativnog i apsolutnog
udjela drvnih sortimenata po kakvoći i vrijednosti
za deblijinske stupnjeve prsnih promjera stabala određene
vrste drveća.


CILJ ISTRAŽIVANJA - Research aim


Cilj izrade preliminarnih sortimentnih tablica za planiranju količine i vrijednosti proizvedenog drva na
hrast sladun je objektiviziranje odnosa drvnih sortimepanju
i sječivog etata, te ukupne vrijednosti volumena
nata hrasta sladuna u ukupnom volumenu stabla i sas-sastojine za određeni prsni promjer.
tojine.


Utvrđivanje udjela pojedinih drvnih sortimenata u
volumenu stabla i sastojine poslužit će objektivnijem


PREDMET ISTRAŽIVANJA Object of research


Tablice se odnose na područje istraživanih šumskih
predjela "Hajderevac" i "Dragaljevac", šumarije Kutjevo
(Slika 1.). Kao modelna stabla poslužila su doznačena
stabla za sječivi etat 2001 ./2002. godine.


Snimanje podataka obavljeno je u odjelu 104c, na
sječivom bruto volumenu od 518m3, odjelu 120a na
sječivom bruto volumenu 1088m3 i u odjelu 121a, te na


sječivom bruto volumenu 317m3. U sastojinama 120a i
121a obavljena je sječa prethodnog prihoda, a u sastojini
104c obavljena je sječa glavnog prihoda. Sastojine
su dozrijevajuće i zrele, starosti između 90 i 120 godina,
kao i većina sastojina hrasta sladuna na području


G.j. "Južna Krndija I".
METODA ISTRAŽIVANJA - The research method
OPREMA -Equipment


Instrumenti i alati koji su upotrijebljeni za sekcionažu
stabala i "primanje" drvnih sortimenata jesu promjerka,
mjerna vrpca 30 m dužine, letva (špicmetar)
dužine 1 m, zadirač, sjekira i motorna pila.


Upotrijebljena je promjerka s podjelom po 1 cm.
Mjerenje sekcija obavljeno je u dvama unakrsnim
smjerovima. Promjer panja mjeren je na najvećoj i najmanjoj
širini, a prsni promjer u dvama okomitim smje
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 75     <-- 75 -->        PDF

J. Zclić: PRELIMINARNE S0RT1MENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443
|; Quercus frainetto Ten


(» I —


1 i \ 1 / S-ir-^§#\ (


Slika 1. Sastojine hrasta sladuna (Quercusfrainetto Ten) u gospdarskoj jedinici "Južna Krndija I"
Picture I The forest assotiations of Italian oak (´Quercus frainetto Ten) in menagement unit "Južna Krndija 1"


rovima. Mjerna vrpca služila je za mjerenje visine (du- ja i grana ogrjevnog drva. Zadiračem se označavala dužine)
oborenog stabla od tla do vrha. Letva dužine lm i žina sekcije i drvnih sortimenta, a motorna pila služila
s podjelom po lem služila je za mjerenje dužine sekci- je za obaranje, krojenje i obradu stabla.


KOMPJUTORSKA PODRŠKA - Computer backing


Snimljeni podaci na terenu obrađeni su aplikacij- drvnih sortimenata određene su pomoću aplikacijskog
skim programima Excel 97 - SR-1 i Statistica 5.0. Sve programa Statistica 5.0.
funkcije za izjednačavanje postotnih udjela i odnosa


MJERENJE MODELNIH STABALA - Measurement of model trees


Od ukupnog sječivog volumena, 1923 m3, u odsjecima
104c, 120a, 121a, G. j . "Južna Krndija I" odabrano
je 341 modelnih stabala, odnosno bruto volumen
433,55m3. U odjelu 104c snimano je svako četvrto sječivo
stablo, a u odjelima 120a i 121a svako peto sječivo
stablo.


Mjerena su sva stabla iznad taksacijske granice
(10 cm) do maksimalnog prsnog promjera, 59 cm. Prsni
promjer je izmjeren na visini (dužini) 1,30 cm. Visina
panja je u prosjeku 30 cm i na njemu su izmjerena dva
promjera (najduži i najkraći). Sekcije su u pravilu 2 m,
osim u slučajevima nekih nepravilnosti stabla, ili je sekcija
na kraju grana, kada je dužina sekcije 1 m. Mjerenje


sekcija obavljeno je do promjera 7 cm u sredini sekcije,
a za prostorno drvo dužine 1 m na kraju sekcije.


Drvni sortimenti mjereni su s korom, unakrsno na
polovini dužine. Za određivanje kakvoće drvnih sortimenata
korištene su Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja
šuma.


Postotak kore u volumenu oblovine određenen je
volumnom analizom dvaju stabala hrasta sladuna. Postotak
kore izračunat je iz odnosa volumena sekcija s
korom i volumena sekcija bez kore, a faktor kore iz
odnosa sume promjera sekcija bez kore i sume promjera
sekcija s korom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 76     <-- 76 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443
OBRADA PODATAKA - Data procesing


Za biometrijsku obradu podatka korišteni su standardni
postupci i funkcije (Pranj i ć iLukić, 1997):


a) Za određivanje srednje vrijednosti izmjerenih prsnih
promjera upotrijebljena je aritmetička sredina
po formuli: da = Znt d{/ Znt (1)


b) Za izračunavanje varijance primijenjen je postupak:
o2 = E ((77,. dtf 11 «,) -(L «, d; 11 n,)2 (2)


c) Volumen stabla izračunat je kao zbroj sekcija po
formuli:
V=X((ds2p/40000) */) (3)


d) Udio drvnih sortimenata u relativnom odnosu (postotku)
u ukupnom volumenu izjednačenje logarita


mskom funkcijom: (4)


p= a+ b* log d
e) Postotak kore oblovine (pko) i faktor kore stabla
(Ks) izračunati su pomoću jednadžbi:
Pko. = (v´-v/v) * 100, Ks= d´/d, ps =
((1 -l/K/)) * 100 (5)
f) Za izjednačenje visina stabala sastojine korištena je
funkcija Mihajlova:
h= (bn*e-´ng) Za određivanje volumena i tarifnog niza upotrjebljena
je funkcija Schumacher - Hall-a:
v=a*dh*hc (7)


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Research
results
MODELN A STABLA - Model trees
Distribucija frekvencija modelnih stabala po debljinskim
i visinskim stupnjevima prikazana je u Tablici
1. i Grafikonu 1.
Tablica 1. Raspodjela modelnih stabala po debljinskim i visinskim klasama
Table 1 Distribution of model trees by diameter and height degrees
Visinski
stupanj (m)
Heihgt 15-20 20-2 5 25-3 0
Debljinski stupanj
Diameter degree
30-35 35-4 0 40-4 5 45-5 0 50-5 5 55-60
Ukupno
Total


degree


15-17
17-19
19-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-31


Total


1 1
5
10 11
60
3 111
cm
18
52
1 16 74 111 70


*- 55 -60
45-50
-40
Visina - Tree height (m)


2
5
21
60
132
31 17 4 104
8 5 13
4 4
31 17 12 9 341


Iz Tablice 1. i Grafikona 1. može se zaključiti
kako se većina modelnih stabala nalazi u debljinskim
stupnjevima od 25 do 45 cm, i visinskim
stupnjevima 21 do 27 m.


Procjena parametara varijabli, to jest prosječnog
prsnog promjera, visine stabla, volumena
stabla i obličnog broja prikazana je u
Tablici 2.


Grafikon 1. Raspodjela modelnih stabala po debljinskim i
visinskim klasama


Graph I Distribution of model trees by diameter and
height degrees
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 77     <-- 77 -->        PDF

.1. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8. CXXVI1I (2004). 431-443


Tablica 2. Procjena parametara proučavanih varijabli


Table 2 Estimate ofparameters of studied variables


Varijable
Variable
Broj
stabala
Number of
trees
Aritmet.
sredina
Aritmetic
mean
Standard,
devijacija
Standard
deviation
Standard,
pogreška
Standard
eror even
Raspon
Range
min. maks.
Koefic.
Varijacije
Coefic. of
varation
Prsni
promjer (cm)
Aver diameter 341 35,25 7,737 0,419 18,00 59,00 21,9
breast height
Visina
stabla (m) 341 24,07 2,171 0,118 15,80 29,50 9,0
Tree height
Oblični broj
Form factor 341 0,457 0,066 0,004 0,191 0,633 14,4
Volumen (m3)
Tree volume
341 1,276 0,656 0,036 0,237 3,812 51,4


Tablica 2.a Korelacije visine stabala, obličnih brojeva i volumena


Table 2.a The corelation of tree height, form factor and tree volume


Koeficijent korelacije Koeficijent determinacije
VarijableVariable
Coefficient of corelation Coefficient of derermination
R R2
Visinina Height
(h) 0,405 0,164
Oblični broj - Form factor (f) 0,083 0,007
Volumen Volume
(v) 0,942 0,888


Na varijabilnost volumena modelnih stabala pokavezu
s prsnim promjerom, za razliku od slabe veze
zuje relativno visoka standardna devijacija, iako koefi(
0,083) između prsnog promjera i obličnog broja.
cijent korelacije (0,942) volumena ukazuje na jaku


UDJEL DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU STABLA


The proportion of wood assortments in the steemwood


U Tablici 3. prikazani su volumni udjeli drvnih sor-Drvni sortimenti oblovine iskazani su bez kore,
timenata i otpada po debljinskim stupnjevima za mo-prostorno drvo s korom, a volumen otpada sastoji se od
delna stabla. Drvni sortimenti grupirani su prema prsvolumena
kore, panja i ostalog otpada (propiljci, ivernom
promjeru (po 1 cm), od 22 do 59 cm. je, trulež, rakavost, zimotrenost, rašlje, kvrge).


Ukupni volumen modelnih stabala je 433,55 m3, a U Tablici 4. prikazani su postotni udjeli drvnih sornetto
drvni volumen trupaca, tanke oblovine i prostortimenata
i otpada po debljinskim stupnjevima, a podaci
nog drva je 367,34 m3. Izrađeni drvni sortimenati krupsu
izvedeni iz volumnih udjela u Tablici 3.
nog drva su do 7cm promjera (prostorno drvo).


Prosječan udjel trupaca u ukupnom volumenu je


Iako uvjeti za tanku oblovinu nisu propisani Hrvat52,67
%, tanke oblovine 6,00 %, prostornog drva
skim normama proizvoda iskorištavanja šuma, u ope32,05%,
i otpada 15,27%.
rativi se proizvodi prema potrebama tržišta u dimenzijama
od 15 do 25 cm promjera i dužine iznad 2 m.


OTPAD -Waste


Prilikom izrade oblovine kao otpad od ukupnog voukupnog
volumena stabla čini volumen panja, koji se
lumena stabla odbija se volumni udio kore oblovine. U ostavlja u šumi, a dio ukupnog volumena stabla koji se
ukupnom volumenu stabla (do 7 cm) sudjeluje prostortretira
kao otpad je iverje, piljevina, kvrge, račve, rakano
drvo, koje se komercijalno realizira s korom. Dio vost, zimotrenost i trulež.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 78     <-- 78 -->        PDF

J. Zclić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE /,A HRAST SLADUN (Quercus frainelto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 431-443
Tablica 3. Volumni udjel drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima (hrast sladun, 341 modelno stablo)


Table 3 The volume share of tree assortments by diameter degrees (Italian oak, 341 model trees)


Prsni Trupci Sowlogs
Tanka Prostorno
promjer oblovina drvo I. netto Otpad Ukupno
Breast I II III Thin Stacked X netto Waste Total
height roundwood Wood
diameter
22 0.30 0.83 1.13 0.19 1.32
23 0.46 1.33 1.79 0.34 2.13
24 0.00 0.52 0.52 0.23 0.75
25 1.05 1.21 2.26 0.40 2.66
26 0.61 0.22 2.13 4.11 7.07 1.25 8.32
27 0.51 0.30 1.57 2.55 4.93 0.88 5.81
28 2.22 0.13 2.72 5.41 10.48 1.94 12.42
29 4.75 0.46 3.76 5.76 14.73 2.63 17.36
30 0.21 2.94 0.90 1.70 4.09 9.84 1.75 11.59
31 0.72 7.19 2.33 2.84 7.82 20.90 3.75 24.65
32 1.22 8.62 2.22 2.59 7.60 22.25 4.03 26.28
33 1.75 4.19 1.74 1.81 4.66 14.15 2.52 16.67
34 2.11 6.87 3.24 1.23 8.07 21.52 3.81 25.33
35 2.58 7.49 3.06 0.93 5.67 19.73 3.55 23.28
36 3.67 6.59 2.49 0.74 7.88 21.37 3.82 25.19
37 2.83 6.58 2.96 0.76 5.90 19.03 3.44 22.47
38 1.74 3.59 2.09 0.14 4.37 11.93 2.14 14.07
39 4.39 4.58 2.09 5.59 16.65 2.92 19.57
40 3.40 3.12 2.81 0.26 5.24 14.83 2.66 17.49
41 3.71 4.79 2.90 0.24 5.54 17.18 3.09 20.27
42 0.59 2.92 1.01 0.27 2.83 7.62 1.38 9.00
43 1.85 1.14 3.36 2.73 9.08 1.62 10.70
44 3.09 0.85 2.55 0.24 3.96 10.69 1.92 12.61
45 1.04 1.25 1.10 3.39 0.60 3.99
46 0.75 1.26 1.80 2.91 6.72 1.21 7.93
47 1.26 0.19 2.36 1.77 5.58 1.00 6.58
48 1.84 1.38 3.73 0.17 3.41 10.53 1.89 12.42
49 1.49 0.74 0.40 1.92 4.55 0.81 5.36
50 1.62 0.44 1.36 0.85 4.27 0.77 5.04
51 3.41 2.77 3.33 5.66 15.17 2.73 17.90
54 1.09 1.55 6.37 9.01 1.54 10.55
55 1.76 1.32 0.68 1.36 5.12 0.92 6.04
56 0.73 1.22 2.09 3.24 7.28 1.31 8.59
57 0.73 0.97 1.11 2.81 0.50 3.31
58 0.76 0.93 1.10 0.12 3.10 6.01 1.08 7.09
59 2.99 0.47 1.27 2.49 7.22 1.59 8.81
2 50.47 93.13 58.75 26.03 138.96 367.34 66.21 433.55


Udio otpada u ukupnom volumenu stabla određen Prema K1 e p c u (1963), faktor kore stabla može se
je volumnom analizom dvaju stabala hrasta sladuna, odrediti pomoću formule, Ks -d´/d, a volumni postokako
to prikazuje Tablica 5. tak kore stabla pomoću Mayerove formule za postotni
udjel kore u ukupnom volumenu stabla,


Najveći dio otpada čini kora, koja za stablo 34 cm


A = ((l-1/^ 2))*100.
prsnog promjera i visine 27,6 m, iz odjela 104c, G.j.


Za stablo promjera 34 cm (Tablica 5) izračunat je


"Južna Krndija I" iznosi 11,47 %, a za stablo prsnog pro


faktor kore (Ks) kao kvocjent sume promjera sekcija s
mjera 48 cm i visine 29,2 m iz istog odjela 11,67 %. Po


korom (X d´) i sume promjera sekcija bez kore(Z d) te
stotak kore odnosi se na sekcije deblovine, koja u ukupiznosi
1,07239, a za stablo promjera 48 cm (Tablica 5)


nom volumenu modelnih stabala ima udio 58,67 %. faktor kore iznosi 1,07009.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 79     <-- 79 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443
Tablica 4. Postotni udjel drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima (hrast sladun, 341 modelno stablo)


Table 4 The percent share of tree assortiments by diameter degrees (italian oak, 341 model trees)


Prsni Trupci Sowlogs
Tanka Prostorno
promjer oblovina drvo Z netto Otpad Ukupno
Breast I 11 III Thin Stacked E netto Waste Total
height roundwood Wood
diameter %
22 0.00 0.00 0.00 22.73 62.88 85.61 14.39 100.00
23 0.00 0.00 0.00 21.60 62.44 84.04 15.96 100.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 69.33 69.33 30.67 100.00
25 0.00 0.00 0.00 39.47 45.49 84.96 15.04 100.00
26 0.00 7.33 2.64 25.60 49.40 84.98 15.02 100.00
27 0.00 8.78 5.16 27.02 43.89 84.85 15.15 100.00
28 0.00 17.87 1.05 21.90 43.56 84.38 15.62 100.00
29 0.00 27.36 2.65 21.66 33.18 84.85 15.15 100.00
30 1.81 25.37 7.77 14.67 35.29 84.90 15.10 100.00
31 2.92 29.17 9.45 11.52 31.72 84.79 15.21 100.00
32 4.64 32.80 8.45 9.86 28.92 84.67 15.33 100.00
33 10.50 25.13 10.44 10.86 27.95 84.88 15.12 100.00
34 8.33 27.12 12.79 4.86 31.86 84.96 15.04 100.00
35 11.08 32.17 13.14 3.99 24.36 84.75 15.25 100.00
36 14.57 26.16 9.88 2.94 31.28 84.84 15.16 100.00
37 12.59 29.28 13.17 3.38 26.26 84.69 15.31 100.00
38 12.37 25.52 14.85 1.00 31.06 84.79 15.21 100.00
39 22.43 23.40 10.68 0.00 28.56 85.08 14.92 100.00
40 19.44 17.84 16.07 1.49 29.96 84.79 15.21 100.00
41 18.30 23.63 14.31 1.18 27.33 84.76 15.24 100.00
42 6.56 32.44 11.22 3.00 31.44 84.67 15.33 100.00
43 17.29 10.65 31.40 0.00 25.51 84.86 15.14 100.00
44 24.50 6.74 20.22 1.90 31.40 84.77 15.23 100.00
45 0.00 26.07 31.33 0.00 27.57 84.96 15.04 100.00
46 9.46 15.89 22.70 0.00 36.70 84.74 15.26 100.00
47 19.15 2.89 35.87 0.00 26.90 84.80 15.20 100.00
48 14.81 11.11 30.03 1.37 27.46 84.78 15.22 100.00
49 27.80 13.81 7.46 0.00 35.82 84.89 15.11 100.00
50 32.14 8.73 26.98 0.00 16.87 84.72 15.28 100.00
51 19.05 15.47 18.60 0.00 31.62 84.75 15.25 100.00
54 0.00 10.33 14.69 0.00 60.38 85.40 14.60 100.00
55 29.14 21.85 11.26 0.00 22.52 84.77 15.23 100.00
56 8.50 14.20 24.33 0.00 37.72 84.75 15.25 100.00
57 0.00 22.05 29.31 0.00 33.53 84.89 15.11 100.00
58 10.72 13.12 15.51 1.69 43.72 84.77 15.23 100.00
59 33.94 5.33 14.42 0.00 28.26 81.95 18.05 100.00


Prema literaturi (Klepac , 1963) faktor kore za Budući da se prostorno drvo proizvodi i isporučuje
hrast lužnjak iznosi 1,0864 ± 0,0012, a za hrast kitnjak s korom, kao ogrjevno drvo ili drvo za kemijsku prera1,0818
± 0,0016, a volumni postotak kore stabla hrasta du, otpad je manji te iznosi ukupno 3,63 % od ukupnog
kitnjaka oko 14 %, lužnjaka oko 15 %. volumena stabla.


Krpan (1986) je istraživao debljinu kore za bukvu Redukcijom ukupnog volumena modelnih stabala s
po dijelovima stabla (od debla, rašalja do grana) i utvrkorom
s navedenim postocima otpada (kora dcblovine,
dio kako postoji značajna razlika u debljini kore bukve otpad prostornog drva i panjevina) izračunato je kako
između dijelova debla i grana. ostali otpad (piljevina, iverje, trulež, rakavost, rašlje,


Prema Mayerovoj formuli za postotni udjel kore u kvrge) ima udio 1,57 % ukupnog volumena stabla.
volumenu stabala sladuna izračunat je udio od 12,67 %. Prosječan otpad za krupno drvo hrasta sladuna do
Drugi dio otpada čini panjevina, koja ima prosječan 7 cm ima udio 15,20 % volumena stabla.
udio u analiziranim stablima 2,06 %.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 80     <-- 80 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Qucrciix Ihiinnio Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 431-443
Tablica 5. Faktor kore (%), volumna analiza stabala sladuna (d = 34cm, h = 27,6m), i (d = 48cm, h = 29,2m)


Table 5 Factor of bark (%), volume analysis of Italian oak trees (d = 34 cm, h = 27,6 m), and (d= 48 cm, h= 29,2 m)


Stablo 1.
Redni
broj koluta
Number of
coil
(d = 34 cm, h = 27,6 m), G.j. "Južna Krndija I , odjel 104c
Visina
koluta
Height of
coil
Promjer
bez kore
Diameter
without
bark
Promjer
s korom
Diameter
with
bark
Volumen
bez kore
Volume
without
bark
Volumen
s korom
Volume
with
bark
D = m
0.07
0.09
0.10
0.17
Prostorno drvo
l = m
13.40
10.50
5.50
4.50
0.0515431
0.0667643
0.043175
0.1020893
cm m m 0.2635716
.30 32.98 34.20 0.1708 0.1836
3.30 31.60 33.10 0.1568 0.1720 Volumen stabla m3
5.30 28.90 30.85 0.1311 0.1494 deblo 1.1926
7.30
9.30
1.30
13.30
28.15
25.95
24.50
22.85
30.05
27.70
26.10
24.35
0.1244
0.1057
0.0942
0.0820
0.1418
0.1205
0.1069
0.0931
prostorno drvo
panj
Ukupno
0.2636
0.0414
1.4976
14
15.30
17.30
19.30
21.30
22.30
23.30
24.30
21.80
15.15
10.10
9.65
8.10
7.50
6.55
23.25
16.80
.25
10.75
9.15
8.60
7.45
0.0746
0.0360
0.0160
0.0146
0.0103
0.0088
0.0067
0.0849
0.0443
0.0199
0.0181
0.0066
0.0058
0.0044
v = 0,0000357882 J1´95397/,1´08592
v=l,29m3
/, = 39,49346 (?"l3´784l2/´´+ 1,3
h = 27,6
Tarifni niz 18 (Zelić, 2003),
v = 1,27 m3 (32,5 cm)
273.78 293.60 1.0322 1.1513 faktor kore (Ks) = 1,07239
panj 0.30 40.73 41.91 0.0391 0.0414 Volumni % kore oblovine Q>ko) =11,47 %
TL 1.0712 .1926
Stablo 2. (d = 48 cm, h = 29,2 m), G.j. "Južna Krndija 1", odjel 104c
D = m
Prostorno drvo
l = m m3
1.30 45.05 48.15 0.3186 0.3640 0.07 9.15 0.0351955
3.30 41.18 43.78 0.2662 0.3009 0.08 7.85 0.0394384
5.30 41.10 42.80 0.2652 0.2876 0.10 15.95 0.1252075
7.30 37.20 39.80 0.2173 0.2487 0.12 4.20 0.0474768
9.30 36.35 38.25 0.2074 0.2297 0.16 2.70 0.0542592
11.30 34.08 36.09 0.1823 0.2045 0.17 4.50 0.1020893
13.30 31.65 33.58 0.1573 0.1770 0.4036666
15.30 28.20 30.25 0.1249 0.1437
17.30 25.75 27.70 0.1041 0.1205 Volumen stabla m3
19.30 16.70 18.65 0.0438 0.0546 deblo 2.3631
21.30 14.20 14.70 0.0317 0.0339 prostorno drvo 0.4037
12 22.30 .35 12.90 0.0331 0.0403 panj 0.0667
13 23.30 8.95 9.95 0.0255 0.0299 Ukupno 2.8335
14 24.30 8.35 9.40 0.0223 0.0266
15 25.30 6.68 7.48 0.0166 0.0197
16 26.30 5.40 6.20 0.0120 0.0147 v - 0,0000357882 d]X397 humn
392.19 419.68 2.0284 2.2963 v = 2,86 m3
panj
TL
0.30 49.63 53.23 0.0580
2.0864
0.0667
2.3631
-13,78412 / d
h = 39,49346 e +1,3 = 30,94
Tarifni niz 18 (Zelić, 2003), v = 2,89 m3
faktor kore (Ks)= 1,07009
Volumni % kore oblovine (pk „ ) = 11,67 %
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 81     <-- 81 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNI-; SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXV1I1 (2004), 431-443
FUNKCIJE IZJEDNAČENJA POSTOTNIH UDJELA
The functions of equalizing percentages


Drvni sortimenti od 341 modelnog
stabla grupirani su po debljinskim
stupnjevima, kako to pokazuju
Tablice 3. i 4.


Veza između prsnog promjera i
volumena drvnog sortimenta određene
kakvoće (npr. I razred kakvoće)
široka je kako to pokazuje Grafikon
2. Za liniju izjednačenja postotka
trupaca I klase odabrana je
logaritamska funkcija.


Na Grafikonu 2. pokazane su
postotne vrijednosti trupaca I klase
od 30 do 59 cm prsnog promjera.
Od 341 modclnog stabla trupci
kakvoće I izrađeni su od 103 stabla.
Srednji prsni promjer uzorka je
40,3 cm, sa standardnom devijacijom
(o) 7,052. Postotak trupaca
I klase je u rasponu od 17 do 57 %,
a srednji postotak je 28 %, sa standardnom
devijacijom (o) 9,85.
Zbog širokog rasipanja postotnog
udjela trupaca I klase za isti prsni
promjer, koeficijent korelacije (R)
je 0,16 (16%).


Međutim, ako postotke (udjele)
drvnih sortimenata za isti prsni promjer
grupiramo, kako je to učinjeno
u Tablici 4, te se izjednačenje obavi
logaritamskim funkcijama, dobit će
se postotni odnosi koji su prikazani
u Tablici 6 i na Grafikonu 3.


Za grupirane udjele drvnih sortimenata
hrasta sladuna I klase izjednačenih
logaritamskom funkcijom
(Grafikon 4) srednja vrijednost je
15,682 %, minimalna 1,810 %,
maksimalna 33,94 %, standardna
devijacija (o) je 8,903, a koeficijent
korelacije (R) je 0,60.


U 1. stupcu Tablice 6 navedene
su funkcije izjednačenja za sve
drvne Sortimente i otpad po debljinskim
stupnjevima (12,5, 17,5
... 62,5 cm) prsnog promjera, a u
stupcu 2. koeficijenti korelacije
prsnog promjera i postotnog udjela
volumena stabala.


Koliko je važno odabrati primjerenu
funkciju regresije razmatra
V u 1 e t i ć (1999) te između šest


p=-0,119
+ 0,251 log d


0,6


0,5


0.4


0,3


0,2


0,1


26
32 38 44 50 56 62


Prsni promjer -D. b. h. (cm)


Grafikon 2. Izjednačeni (negrupirani) postoci drvnih sortimenata I klase u ukupnom volumenu
stabla hrasta sladuna


Graph 2
The equalised percentages of large wood assortiments I class of total volume
Italian oak (ungrouped)


50
45
40
35
L
30
25
N
t ^
~—~

-~%
^
X
20 ´ s


L
\
*
X
10 20 30 40 50 60 70
Prsni promjer -D. b. h. (cm)


—— I klasa 11 klasa III klasa


T. o. Prost.drvo —— Otpad
Grafikon 3. Izjednačeni postoci drvnih sortimenata i otpada u ukupnom volumenu stabla
hrasta sladuna


Graph 3.
The equalised percentages of large wood assortiments and waste of total volume
Italian oak


ispitivanih funkcija za izjednačenje vrijednosti prsnog promjera, volumena
drvnog sortimenta i dobi sastojine hrasta lužnjaka EGT-a 1I-G-10, preporučuje
izabrati Curtisovu funkciju oblika:


log z = b0 + b1/x + b2ly + bil{x*y) (8)


Grupirani postoci istog sortimenta po debljinskim stupnjevima (od 30
do 59 cm, po 1 cm) pokazuju veću korelaciju, kako to pokazuje za I klasu
hrasta sladuna Grafikon 4 i stupac 2 u Tablici 6.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 82     <-- 82 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetlo Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004). 431-443
Razinu pouzdanosti za izabrane p= -87,357+ 63,426* logd
logaritamske funkcije regresije pri40
kazuju i parametri navedeni u Ta


35 o


blici 7.


o


30 o


U Tablici 6, stupci 4-9 . prika


o


zani su postotni udjeli drvnih sorti-25 o _--—
menata i otpada po debljinskim ft) o


^J^ o


stupnjevima (12,5, 17,5 ... 62,5), a ft,
20
u stupcu 10. suma postotnih udjela ! 15 o o
svih sortimenata i otpada. C3


O 10 o
o


Budući da je zbroj postotnih O o


OH


udjela drvnih sortimenata i otpada 5
o
o


o


(u redovima Tablice 6) po deb0
ljinskim stupnjevima veći ili manji -5
od 100 %, treba iste pomnožiti fa26
32 38 44 50 56 62
ktorima korekcije navedene u stup


Prsni promjer -D. b. h. (cm)


cu 11.
Grafikon 4. Izjednačeni grupirani postoci drvnih sortimenata I klase u ukupnom volumenu


U Grafikonu 3 predstavljene su


stabla hrasta sladuna


krivulje izjednačenja za sve drvne


Graph 4 Grouped and equalisedpercentages of large wood assortiments I class of total


Sortimente i otpad hrasta sladuna, a


volume Italian oak


u Tablici 7 vrijednosti parametara
odabranih funkcija regresije.


Tablica 6. Izjednačeni postoci drvnih sortimenata i otpada u ukupnom volumenu stabla sladuna


Table 6 The equalised percentages of large wood assortments and waste of total volume Italian oak


Funkcije
izjednačenja
The functions
of equalising
Koeficijent
korelacije
Coefficient
of
corelation
Prsni
promjer
Breast
height
diameter
(cm)
Trupci sowlogs
P\ I P\\ I Pill
Tanka
oblovina
Thin
roundwood
P T. o.
Prostorno
drvo
Stacked
wood
P Pr.d.
Otpad
Waste
Potp.
Postotak (%) -Percent (%)
Ukupno
Total
Zp
Faktor
korekcije
Factor of
corection
(/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.5 96.37 3.63 100.00 1.00
Pl = -87,357 + 63,426 logd 0.60 17.5 36.41 47.19 14.92 98.51 1.02
pn = 70,639 -32,047 log d 0.42 22.5 27.31 1.19 26.79 43.16 15.02 113.46 0.88
p u, = -74,241 + 55,785 logd 0.60 27.5 3.93 24.51 6.05 19.11 39.94 15.11 108.66 0.92
32.5 8.54 22.19 10.10 12.71 37.26 15.18 105.98 0.94
pTo = 145,953 -88,129 logd 0.79 37.5 12.48 20.20 13.57 7.24 34.97 15.24 103.69 0.96
42.5 15.93 18.45 16.60 2.44 32.96 15.29 101.68 0.98
pprd =93,068-36,91 logd 0.35 47.5 18.99 16.91 19.29 31.18 15.34 101.71 0.98
52.5 21.75 15.51 21.72 29.58 15.38 103.94 0.96
p0tp =13,698 + 0,98 log d 0.26 57.5 24.25 14.25 23.92 28.12 15.42 105.96 0.94
62.5 26.55 13.09 25.94 26.78 15.46 107.82 0.93


Tablica 7. Procjena parametara funkcija regresije drvnih sortimenata


Table 7 Estimate of parameters for function of regression


Funkcije regresije Koefic. Aritmet. Standard, Standard, Koefic.


Raspon


korelacije sredina devijacija pogreška varijacije


(P\ Potp.)


Range


Functions of regression Coeffic. of Aritmetic Standard Standard Coefic. of


min. maks.


corelation mean deviation eror even varation


(Pl---Potp.)
Pi 0,60 15,682 8,903 1,781 1,81 33,94 0,568
Pn


0,42 19,050 8,851 1,567 2,82 32,80 0,465
Pm 0,60 15,557 9,115 1,622 1,05 35,87 0,586
PT.O. 0,79 11,531 11,115 2,270 1,00 39,47 0,964
P 0,35 36,615 12,175 2,029 16,87 69,33 0,333


pr.d.


°Otp. 0,26 15,684 2,624 0,437 14,39 30,67 0,167
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 83     <-- 83 -->        PDF

J. Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quercus frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8. CXXV11I (2004), 431-443
PRIMJENA SORTIMENTNIH TABLICA


The application of assortment tables


Sortimentne tablice hrasta sladuna iskazane funkcijama
izjednačenja za pojedine drvne Sortimente tehničkog
drva, prostornog drva i otpada primjenjuju se za
pojedinačna stabla, grupu stabala, sastojinu, grupu sastojina
i planski sječivi etat.


Stoje uzorak stabala veći, to je točnost veća.
Tablice su izrađene na temelju modelnih stabala
hrasta sladuna iz sastojina I, II i III uvjetnog boniteta
(Zelić, 2003).
Na volumen stabla znatno utječe bonitet staništa, te
je prilikom primjene sortimentnih tablica važno odabrati
približno točan tarifni niz (tarifu).
Odabiranje tarifnog niza pokazat će se na primjeru
dvaju stabala koji su korišteni za volumnu analizu, iz
odjela 104c, G.j. "Južna Krndija I", te na temelju visinske
krivulje i srednjeg stabla iste sastojine.
Volumen stabala hrasta sladuna izračunat je pomoću
funkcije:


v = 0,0000357882 d u95395 h l08592 (Zelić, 2003) (9)


Za istu sastojinu izjednačena Mihajlovljeva funkci


ja visina stabala glasi:


l3im2,d+


h = 39,49346 e- 1,3 (10)
Za prvo stablo, promjera 34 cm i visine 27,6 m izračunat
je volumen stabla 1,29 m3 (Tablica 5), a za drugo
stablo, promjera 48 cm i visine 29,2 m izračunat je volumen
2,86 m3, (Tablica 5).
Na temeljem izračunatih volumena stabala za debljinski
stupanj 32,5 cm, odnosno 47,5 cm, potražen je
najbliži volumen koji prema jednoulaznim tablicama
(tarifama) pripada 18. tarifnom nizu, uvjetnog boniteta I.


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Sortimentne tablice za hrast sladun odnose se na
područje Gospodarskih jedinica "Južna Krndija I" i
"Južna Krndija II", koje je najmarkantnije za hrast
sladun u Republici Hrvatskoj (Vukelić, J., Đ. Rauš,
1998).


Osim ispravnog određivanja tarifnog niza za volumen
konkretne sastojine, na strukturu udjela drvnih
sortimenata u volumenu stabla i sastojine utječe bonitet
staništa.


Ispravnijc bi bilo za svaki bonitet hrasta sladuna
sačiniti sortimentne tablice. Iako Trinajstić i dr.,
1996, bilježe o "florističkoj homogenosti istraživanih
sastojina as. Quercetum frainetto-ceris"´, naglašavaju
utjecaj degradacije u odjelu 4a, G.j. "Južna Krndija II",
koji prema okularnoj procjeni pripada V uvjetnom
bonitetu. U navedenoj sastojini struktura udjela pojedinih
drvnih sortimenata odstupala bi od utvrđene strukture
u Tablici 6.


Međutim, za izračunavanje udjela drvnih sortimenata
u volumenu konkretne sastojine ili planskom sječivom
etatu, treba odrediti srednji prsni promjer sastojine
te pripadajuću izjednačenu visinu i volumen srednjeg
stabla sastojine. Prema izračunatom volumenu srednjeg
stabla odredi se tarifni niz za dotičnu sastojinu.


Za konkretnu sastojinu, odjel 104c, koja ima srednji
prsni promjer, da = 36,52 cm i srednju visinu
ha = 28,37 m, srednji volumen va = 1,53 m3, određenje


15. tarifni niz koji pripada II. uvjetnom bonitetu hrasta
sladuna.
Za određivanje volumena sastojine 104c koristit će
se 15. tarifni niz.
Konkretno, za stablo promjera 48 cm, volumen stabla
u 15. tarifnom nizu je 2,58 m3 (debljinski stupanj
42,5 cm). Primjenjujući postotne udjele u Tablici 6 za
debljinski stupanj 47,5 cm, određeni su udjeli drvnih
sortimenata i otpada za konkretno stablo hrasta sladuna
u odjelu 104c, G.j. "Južna Krndija I", kako slijedi:


I klasa -0,49m3, II klasa - 0,44 m3, III klasa 0,50
m3, prostorno drvo - 0,80 m3 i otpad 0,40 m3.
Suma svih drvnih sortimenata je 2,63 m3. Volumen pojedinačnog
drvnog sortimenta i otpada treba pomnožiti
faktorom korekcije 0,98 (stupac 11., Tablica 6), kako bi
se dobili točan zbroj 2,58 m3.


Izračunavanje udjela drvnih sortimenata za pojedinačno
stablo je najmanje točno. Grupiranjem svih stabala
sastojine po prsnom promjeru i izračunavanje volumena
primjenom pripadajućeg tarifnog niza, dobit će
se točniji udjel drvnih sortimenata u volumenu sastojine
ili planskom sječivom etatu.


Discusion and conclusions


Predložene sortimentne tablice za hrast sladun su
preliminarne, općenite.


Za primjenu sortimentnih tablica na konkretnu sastojinu
potrebno je snimiti oko 50 visina stabala u svim
debljinskim stupnjevima i izjednačiti ih funkcijom
Mihajlova.


Za utvrđeni srednji prsni promjer sastojine odredi
se izjednačena visina, te pomoću dvoulaznih volumnih
tablica za hrast sladun (Zelić, 2003) odredi volumen
srednjeg stabla i odgovarajući tarifni niz (tarifa).


Za određivanje udjela drvnih sortimenata po prsnim
promjerima u volumenu sastojine ili planskom sječivom
etatu mogu se koristiti predložene funkcije izjednačenja
ili postotni udjeli u Tablici 6.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Zelić: PRELIMINARNE SORTIMENTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Quant* fraiiwito I en) Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 431-443


LITERATURA - References


1.
Babogredac , Đ., 1953: Utvrđivanje kvalitetne 11. Štefan čić , A., 1998: Udio drvnih sortimenata u
vrijednosti stabala i sastojina, Šumarski list, 77, volumenu krupnog drva do 7cm promjera za
str. 118-127, Zagreb. običnu bukvu u jednodobnim sastojinama. Šumarski
list, broj 7-8, Zagreb.


2. Bezak , K., 2002: Modeli sastojina hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost 12. Trinajstić, I., J. Franjić, J. Samardžić, I.
produkcije drvnih sortimenata. Šumarski list, Samardžić , 1996: Fitocenološkeznačajke šubroj
9-10, Zagreb. ma sladuna i cera (As. Quercetum Frainetto 3.
Horvat , I.,1983: Šumarska enciklopedija (III, str. cerrs Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Šum.
list (7-8): 299-306, Zagreb.
79, hrast sladun), JLZ, Zagreb.


4. Klepac , D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta dr13.
Vukelić , J., Đ. Rauš , 1998: Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj. Sveučiliveća
i sastojina. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
šta u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb.


5. Krpan , A. P. B., 1986: Kora bukve sa stanovišta
14. Vuletić , D., 1999: Prilog poznavanju sortimenteksploatacije
šuma, Kolokvij o bukvi. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb. ne strukture hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
u EGT-u II-G-10. Radovi, Šumarski institut broj


6. N aj virt, Ž., B. Puača, 1998: Gospodarske jedini2-
1999, Jastrebarsko.


ce: "Južna Krndija I "i "Južna Krndija II", Osno


15. Vuletić, D., 2003: Izvještaj istraživanja u šumarve
gospodarenja (1998.-2007.), Požega.
stvu za 2002. godinu i Plan istraživanja u šumar


7. Pranj ić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma. Svestvu
za 2003. godinu. "Modeli za procjenu sorti


učilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.


mentne kakvoće dubećih stabala glavnih vrsta


8. Prka, M., 2003: Vrijednosne značajke bukovih stadrveća
kao podloga za izradu tablica drvnih sorbala
prema vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske


timenata".
Bilogore. Šumarski list, broj 1-2, Zagreb.


16. Zelić, J., 2003: Preliminarne volumne tablice za
9. Rebula , E., 1966: Sortimentne i vrijednosne tablihrast
sladun (Quercus frainetto Ten). Rad. Šuce
za dcblovinu jele. Mehanizacija šumarstva,


mar, inst. broj 1-2003, Jastrebarsko.
broj 4, Zagreb.


* * *
Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma.


10. Štefančić , A., 1997: Udio drvnih sortimenata u
II. izdanje. Državni zavod za normizaciju i mjevolumenu
krupnog drva do 7cm promjera za
ritelj stvo, Zagreb.
hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši


tip. Šumarski list, broj 9-10, Zagreb.


SUMMARY: The Italian -oak (Qercus frainetto Ten) grows in Požega
region on the southern slopes of Krndija mountain. In the central parts of
Balkan penisula it builts asociation Quercetum frainetto - ceris Rudski 1949,
and in Požega region streckt his west border - line of areal.


The phytocenological researches (Trinajstić et dl. 1996) on the bases of
nine records found that the floral composition are rich and homogeneous
(117 species). It is not confirmed that Italian -oak (Qercus frainetto Ten)
autocthonous, or cultivated in the Western part of this boundary area.


For the past period the Quercus frainetto has been declared and managed
as Qercus petrea.


The assortiment tables were produced on the basis cutting wood (assortiments),
341 model trees, in Menagement unit "Južna Krndija I", compartments
104c, 120a, 121a.


Aritmetic mean of breast height diameter of model trees is 35,25 cm, values
range from 18 to 59 cm and standard deviation 7,737.


Aritmetic mean of the volume model trees is 1,28 m3, values range from
0,237 to 3,812 m3 and standard deviation 0,656.


The volume share of tree assortiments by diameter degree of tree volume
were expressed with relativ numbers, percents.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 85     <-- 85 -->        PDF

.1. Zclić: PRKI.IMINARNK SORTIMF.NTNE TABLICE ZA HRAST SLADUN (Querem frainetto Ten) Šumarski list br. 7-8, CXXVI1I (2004), 431-443


The functions of equialasing of percent share in volume of tree Italian oak


are follow:
SowlogsI., II, III. classes:
pi= -87,357+ 63,426 logd,
pn= 70.639 -32,047 log d,
p m=-74,241 + 55,785 log d,
Thin roundwood:
pT.o.= 145,953 - 88,129 log d,
Stacked wood:
ppr.d.= 93,068-36,91 log d,


Waste:
po„,.= 13,698+ 0,98 log d,
The percent share in volume of tree Italian oak were presented in Table 6.
and Graph 3.
Key words: Italian oak, assortiment tables, large wood of Italian oak,
functions for determination, percent share.


Sladun (Quercus fraineto Ten)