DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 6     <-- 6 -->        PDF

I. Pilaš, A. Seletković: ANALIZA REŽIMA PODZEMNIH VODA NAS1CKIII NIZINSKIH SUMA . Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004), 363-374
također je sve više izražen trend opadanja podzemnih
voda zbog sve većeg globalnog utjecaja suše, tj nedostatka
oborina i zatopljenja. Iz navedenih razloga poznavanje
statusa podzemnih voda od velikog je značenja
za šumsko gospodarstvo, kojemu je osnovno načelo
djelovanja potrajno gospodarenje šumama. Kako bi
se stekao uvid u sadašnje stanje podzemnih voda te
pratio trend njihovog daljnjeg kretanja na području nizinskih
šuma, ustanovljen je monitoring podzemnih
voda na piezometarskim stacionarima.


Analiza dosadašnjih rezultata motrenja podzemnih
voda poslužila je boljem sagledavanju prilika koje vladaju
u tlima tih ekosustava Mayer (1993, 1995,
1996), Mayer i Bušić (1996), Mayer i dr. (1996).
Prema M ay eru (1995) vremenski nizovi vodostaja u
okviru šumarskog hidropedološkog monitoringa omogućuju
bolji nadzor nad količinom, dinamikom i prostornim
rasporedom vodnog bogatstva, za što je vrlo
prikladno korištenje GlS-a (geografsko informacijskog
sustava). Na taj način obrađeni podaci predstavljaju osnovu
za daljne interpretacije i u smjeru prosudbi o kritičnim
vrijednostima hidroloških parametara važnih za
stabilnost nizinskih šuma, kao i kvalitetna podloga kod
rasprava i odlučivanja pri planiranju i izvođenju novih
vodotehničkih zahvata te za modeliranje i prognoziranje
vodnog režima.


Osnovni cilj ovoga rada je pomoću primjene GIS
alata analizirati prostorni i vremenski segment vode u
tlu, njenu dinamiku kroz petogodišnje razdoblje motrenja
na području nizinskih šuma Uprave šuma Našice.
Na temelju izrađenih tematskih podloga istražit će se
sljedeće:


1.
Kvantitativne značajke podzemnih voda na mjernim
postajama našičkog područja te dati usporedbu
s prilikama na drugim područjima obuhvaćenim šumarskim
hidropedološkim sustavom motrenja.
2.
Varijabilnost podzemnih voda na istraživanom području
te prilike nastale kao posljedica sezonskog
utjecaja suše.
3.
Usporedbom prostornih odnosa tematskih slojeva
podzemne vode te glavnih vodotokova (Vučica i
Karašica) istražiti njihov regionalni utjecaj na režim
vode u tlu u pojedinim dijelovima istraživanog
šumskog kompleksa.
4.
Širim sagledavanjem osnovnih strukturnih elemenata
sastojina pripadajućih gospodarskih jedinica
istražit će se regionalna povezanost između pojave
određenih šumskogospodarskih značajki i karakterističnih
prilika glede tla i vode u tlu, s ciljem stratigrafije
istraživanih šumskih predjela.
MATERIJAL I METODE Material and methods
Osnovni pokazatelji staništa i klime - Site and climate


Tla na istraživanom području pripadaju odjelu hi- davaju pseudoglej, pseudoglej glej te hipoglej na
dromorfnih tala, dok je općeniti uvid u tipove moguće lesu, pleistocenskim ilovinama te plcistocenskom piutvrditi
iz rasporeda pripadajućih pedokartografskih jesku. Na području Slatine dominiraju amfiglej (postajedinica
(Racz iVidaček 1976,Racz iBoguno-je 21 i 22) te hipoglej i pseudoglej - glej (postaje 18,
vić 1976, Racz i Pa vi ić 1976). Na području šuma19
i 20) na pleistocensko holocenskim nanosima. Drerije
Koska (g.j. Lacić gložđe i g.j.
Budigošće-breza lugovi) matični
supstrat dominantno zastupljenih
pseudoglejnih, pseudoglej - glej-DRAVA
nih tala te amfigleja, sastavljen je
od holocenskih pijesaka (postaje 1
i 2) i lesa (postaje 3, 4, 7, 8) holocenske
i plcistocenske ilovine i gline
(postaja 6). Na području Đurđenovca
(g.j. Đurđenovačke nizinske
šume prevladava les te pseudoglej


-
pseudoglej glej) (postaje 7 i 8).
Q 1) Slatinskc nizinske šume


Na području Donjeg Miholjca (g.j. 2) Čađavački lug - Jelas dol
Kapelački lug Karaš postaje 13, 3) Kapelački U/g - Karaš


4) Đurđevačjre nizinske šu


14, 15, 16, 17) matični supstrat do


5) Lacić - Gložđe


minantno zastupljenih amfiglejnih 6) Budigošće - Breza lugovi
i hipoglejnih tala uglavnom sačinjavaju
holocenske i pleistocenske
ilovine i gline, a na području g.j.
Čađavački lue — lelas đol nrevla Slika 1. Preglcdna karta šumskih predjela, vodotoka i piezometarskih lokacija


Fig. I Map of forest areas, rivers and piezometric locations